Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Praktiline raamatupidamine (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kelle jaoks raamatupidamist tehakse ?
 • Kuidas seda tehakse ?
 
Säutsu twitteris
Praktiline raamatupidamine (Pille Kirsimäe)
Soovitatav kirjandus: K. Kallas Finantsarvestuse alused; Raamatupidamise seadus; Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

I loeng

Ettevõtlusega alustaja bürokraatia
*Sobiv ettevõtlusvorm
*Registreerimine äriregistris
*Raamatupidamise korraldamine
*Riigile nõutavad maksud vastavalt esitatud deklaratsioonidele
Raamatupidmise olemus- Aasta jooksul toimub ettevõttes palju tema tegevusse puutuvaid majanduslikke tehinguid :
*saadakse pangast laenuks raha
*makstakse palka
*soetatakse vara
*ostetakse majapidamis - ja kontoritarbeid
*kasutatakse teiste firmade ja isikute teenuseid
*saadakse tulu
Ettevõte võtab ennast ise arvele maksu-ja tolliametis, siis on palju suurem kohustus aruandlusele ning siis peavad olemas olema ka programmid. Käibemaksukohuslased ettevõtted on kohustatud deklareerima üle 1000 euroseid tehinguid.
Ettevõtte tegevust võime kirjeldada mitmel viisil, ka rahaliste näitajate abil. Palju teenitakse, palju kaupa ostetakse jne. Kui tekivad pangas laenutehingud, kui tekib tööjõukulud ja saadakse tulu, soetatakse vara, siis peab kontrollima, et selle kohta tehakse ka tõesed aruanded . Kui selliseid näitajaid ja tehinguid ei ole, siis on see ettevõtte enda asi ja kord aastas ka äriregisti asi.
Raamatupidamise olemus:
Ettevõtja huvi - tõese informatsiooni saamine oma majandusliku tegevuse kohta
Selleks on vaja - registreerida kõik ettevõtja tegevust puudutavad operatsioonid
RAAMATUPIDAMINE - ettevõtte majandustegevuse juhtimise lahutamatu koostisosa . Raamatupidamise peamiseks ülesandeks on kaasa aidata firma põhieesmärkide saavutamisele .
Raamatupidamisarvestuse süsteem
Raamatupidamisarvestus- majandusinformatsiooni töötlemise süsteem ettevõtte tasandil. Selle käigus toimub majandusinformatsiooni selgitamine , mõõtmine ja edastamine info kasutajatele peegeldades ettevõtte varasid , kohustusi ja nendega kaasnevaid tehinguid-
Raamatupidamisarvestus on pidevalt arenev ja muutuv vastavalt sellele, missugust informatsiooni vajab ärimaailm ning millised on kehtivad seadusandlused.
Raamatupidamisarvestuse süsteemi osad:
 • finantsraamatupidamine - eesmärgiks on nii sise- kui välistarbijate ettevõtte finantsseisundit ja majandustegevuse tulemusi iseloomustavate andmetega varustamine. Finantsaruanded on suunatud minevikku ja neis fikseeritakse vaid dokumentidel põhinev info, mida on võimalik kontrollida. Eesmärgiks ka aruannete koostamine ja esitamine.
 • juhtimisraamatupidamine - juhtimiseks vajaliku informatsiooni koondamine.
 • kuluraamatupidamine - arvestuse objektiks on ettevõttes tehtud kulud;
 • maksude arvestus - maksude analüüs ja maksukoormuse plaanimine ; Kui suureks kujuneb maksukoormus , selle järgi planeerib ettevõte ka enda tehinguid. Ettevõtte raamatupidamine peab suutma arvestada seda, et kui makstakse välja palgad , siis peab ettevõtte arvel olema järgneva kuu 10ndaks olema piisavalt raha, et maksta ära maksud.
 • finantsplaneerimine ehk eelarvestamine - finantsmajandusliku strateegia ja taktika väljatöötamine;
 • finantsanalüüs - tegevuse olulisemate näitajate leidmine ja interpreteerimine; Millised on olulised näitajad, mis suurendavad kasumit, millised suurendavad kahjumit.
 • tegevuse sisekontroll - inventuuride ja revisjonide korraldamine; Ettevõttel on kohustus inventeerida neid asju, mis kuuluvad bilanssi. Raha, põhivara, kohustused, omakapital . Esimene, mida peame inventeerima, isegi kui pole kohustusi ega varasid, on pangakonto!
 • audiitorkontroll - annab hinnangu koostatud aruannetele. Audiitor võib teha ettepanekuid , mida vaja muuta, kuid ta ise mingeid muudatusi ei tee.
Raamatupidamisinfo on vajalik
* Ettevõtte finantsolukorda mõjutavate tegurite iseloomustamiseks
*Ettevõtte tegevuse hindamiseks
*Võimalike muutuste planeerimiseks majandustegevuses
Kelle jaoks raamatupidamist tehakse?
Raamatupidamisinformatsiooni kasutajad: (Neil on erinevad huvigrupid ja erinev infovajadus)
* Omanikud - vajavad infot, kuidas kasutatakse ressursse ja kuidas kasvab kapital .
*Juhtukond- vajab infot, selleks et planeerida tegevusi ja võtta vastu otsuseid, kuidas peaks ettevõte edasi toimima (vajavad kogu informatsiooni raamatupidamisest)
*Töötajad-tahavad teada, kuidas ettevõttel läheb, kas töökoht jääb alles, kas palganumber jääb samaks
*Laenuandjad- loeb raamatupidamisest välja infot, kas ettevõte on usaldusväärne
* Tarnijad , hankijad - kas ettevõte on õigeaegselt valmis tasuma, kas neid varustav ettevõte on elujõuline ja kas ta on valmis ka edaspidi varustama
*Finantskonsultandid- vajavad infot, et õiget nõu anda
*Valitsus- kasutab infot maksude määramisel, maksustamisega seotud küsimused, toetamisküsimused
Raamatupidamise põhiprintsiibid (RPS paragrahv 16)

Eesti RPS § 16 -10 raamatupidamise aastaaruande koostamise alusprintsiipi
 • 1) majandusüksuse printsiip – kui ma olen asutanud äriettevõtte, siis minu isiklik vara ja ettevõtte vara on lahus, üks on asutuse ja teine minu oma. Kui raamatupidamisse anda arve, kus pole ettevõtte andmeid, siis ei saa seda ettevõtte raamatupidamisse panna, need peab lahus hoidma
 • 2) jätkuvuse printsiip – lähtutakse eeldusesest, et ettevõte on jätkuvalt tegev, ta ei ole plaaninud seda lõpetada, kui tahad lõpetada, siis peab seda kõikides dokumentides kajastama
 • 3) arusaadavuse printsiip – tarbijad peavad majandusaastaaruandest aru saama, need kel on piisavalt finantsalaseid teadmisi, aga kasutama peab ühtset terminoloogiat
 • 4) olulisuse printsiip – kajastatakse raamatupidamisaruandes seda infot, mis võib mõjutada majanduslikke otsuseid
 • 5) järjepidevuse ja võrreldavuse printsiip – järjepidavus suhteliselt sama jätkuvusega
 • 6) tulude ja kulude vastavuse printsiip – tuludest arvutatakse maha tuludest tekkinud kulud, tulud ja kulud kajastatakse selles perioodis , kui nad tekkisid
 • 7) objektiivsuse printsiip
 • 8) konservatiivsuse printsiip
 • 9) avalikustamise printsiip
 • 10) sisu ülimuslikkuse printsiip

Raamatupidamisarvestuse korraldamine- kaks normatiivdokumentide kogumikku:
1) Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid
2) rahvusvahelised standardid (IAS)
Hea raamatupidamise tava
 • Raamatupidamise seadus -loob õiguslikud alused ja kehtestab rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruannete koostamise põhimõtetest tulenevad nõuded kõigile Eesti Vabariigi raamatupidamiskohustuslastele- nii äriühingutes, kontsernides kui ka eelarvelistes asutustes.
 • Raamatupidamise Toimkonna juhendid täpsustavad ja selgitavad seadust.

Raamatupidamise seadus
 • üldsätted,
 • raamatupidamise korraldamine,
 • majandusaasta aruanne,
 • konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne,
 • raamatupidamisalase töö suunamine ja korraldamine,
 • riigi raamatupidamise korraldamise erisused ,
 • muude isikute raamatupidamise korraldamise erisused,
 • seaduse rakendamine.
Seadus jätab teatud käitumisvabaduse raamatupidamiskohustuslasele
Raamatupidamise toimkonna juhendid (RTJ)
Näidetena kirjeldatakse ära, kuidas peaks raamatupidamises asjad olema
1) üldpõhimõtted
2) aruannete esitusviis
3) finantsinstrumendid
4) varud
5) materiaalne ja immateriaalne põhivara
6) kinnisvarainvesteeringud
7) bioloogilised varad
8) eraldised , potentsiaalsed varad ja kohustused
9) rendilepingud
10) tulu kajastamine
11) äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine
12) sihtfinantseerimine
13) likvideerimis- ja lõppbilanss
14) vahearuanded
15) segmentide aruanne
16) tulu aktsia kohta
17) sihtasutused ja mittetulundusühingud
Raamatupidamiskohuslased – määratud ära RPSes
 • Eesti Vabariik - ühe avalik-õigusliku juriidilise isikuna
 • kohaliku omavalitsuse üksus
 • Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik
 • Eesti registreeritud avalik-õiguslik juriidiline isik
 • füüsilisest isikust ettevõtja
 • Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal
Raamatupidamiskohuslase ülesanded
 • korraldada raamatupidamisarvestust -tagatud peab olema majandusinformatsiooni saamine lähtuvalt raamatupidamise heast tavast ,
 • dokumenteerida kõiki majandustehingud ;
 • kirjendada kõiki majandustehinguid raamatupidamisregistrites;
 • koostada ja esitada vastavad aruanded;
 • säilitada raamatupidamise dokumendid , arvestusregistrid ja aruanded.
Kuidas seda tehakse? Seadus jätab selleks raamatupidamiskohuslasele vabad käed. Vastutab juht või omanik ja kannab isiklikku vastutust.
Raamatupidamise korraldamise võimalused
 • pidada ise raamatupidamisarvestust
 • moodustada vastav (raamatupidamis-) struktuuriüksus või võtta tööle raamatupidaja
 • kasutada raamatupidamisteenuseid osutava ettevõtte teenuseid
Raamatupidamisteenuse valiku head ja vead.
Raamatupidamisteenuse kirjalik leping
 • fikseeritakse tööjaotus kliendi ja büroo vahel,
 • tööde tegemise ja dokumentide esitamise tähtajad
 • poolte õigused ja kohustused
 • tööde hind ja selle kujunemise alused
 • poolte kohustuste nimekiri
   • millist infot ja mis tähtajaks vajab teenuse osutaja , et täita maksude deklareerimiskohustus.
   • Mis ajaks ja mis vormis esitab teenuse osutaja ülevaateid ettevõtte tegevusest.
   • Mis dokumendid koostatakse ettevõttes.
   • Millised dokumendid koostab teenuse osutaja.
   • Mida on vaja selleks, et koostada ettevõtte eelarvet .

Ettevõtlusvormid
TÄISÜHING
 • 2 või enam osanikku,
 • ühine ärinimi
 • vastutus ühingu kohustuste eest solidaarselt kogu oma varaga
USALDUSÜHING
 • kaks või enam isikut
 • Ühine ärinimi
 • üks vastutab ühingu kohustuste eest kogu oma varaga (täisosanik)
 • Üks vastutab kohustuste eest oma sissemakse ulatuses ( usaldusosanik )
OSAÜHING
 • osadeks jaotatud osakapital,
 • osakapitali mille minimaalne suurus 2 500€
 • kohustuste eest vastutab OÜ ise kogu oma varaga
 • saab asutada ilma osakapitali sissemakseta
AKTSIASELTS
 • aktsiateks jaotatud aktsiakapital,
 • suurus minimaalselt 25 000€
 • Aktsionärid ei vastuta isiklikult seltsi kohustuste eest
TULUNDUSÜHISTU
 • eesmärgiks on toetada ja soodustada oma liikmete majanduslikke huve läbi ühise majandustegevuse
 • liikmed osalevad tegevustes kas tarbijatena, tarnijatena, tööpanuse osutajatena või teenuste kasutamise kaudu
 • Minimaalne põhikapital 2500€
 • asutajaid peab olema vähemalt viis
MITTETULUNDUSÜHING
 • füüsiliste või juriidiliste isikute ühendus
 • põhikirjaliseks eesmärgiks ei saa olla otsese kasu saamine ja selle jaotamine oma liikmete vahel 
SIHTASUTUS
 • vara valitsemiseks ja selle kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks
 • puuduvad liikmed
 • oluliselt rangemad nõudmised juhtimisele, tegevuse avalikustamisele ja finantskontrollile
FIE
 • puudub minimaalse kapitali nõue
 • ei pea olema põhikirja
 • asutamine kiire
 • Vastutab ettevõtluse käigus tekkinud kohustuste eest kogu oma maise varaga

Kulude seotus ettevõtlusega
Kulud - aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele tehtud väljamaksed omakapitalist
Kuluks ei loeta ka osa- või aktsiakapitali vähendamist omanike otsuse alusel
Alusprintsiibid kulude ettevõtlusega seotuse määramisel:
 • majandusüksuse printiip
 • järjepidevus ja võrreldavus
 • Seos ettevõtlusega selgelt põhjendatud
 • Tehtud ettevõtlustulu teenimise eesmärgil
 • Vajalik ja kohane ettevõtluse säilitamiseks, arendamiseks
Raamatupidamise siseeeskirjad
 • majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine
 • algdokumentide käive ja säilitamine
 • raamatupidamisregistrite pidamine
 • tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande kirjetel,
 • varade ja kohustuste inventeerimine
 • raamatupidamiskohustuslase kasutatavad arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis
 • aruannete koostamise kord
 • arvutitarkvara kasutamine raamatupidamises
 • raamatupidamise korraldamine ja sellega kaasnevate sisekontrolli meetmete rakendamisega seotud asjaolusid
Raamatupidamise siseeeskiri
 • nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik
 • asutusespetsiifiline
 • Jooksvalt täiendatav ja parandatav
 • Säilitatakse 10 aastat peale muutmist või asendamist
Lisadena tavaliselt:
 • Kontoplaan koos selgitustega
 • Kasumiaruande/Tulude ja kulude aruande ning teiste põhiaruannete skeemid koos selgitustega
 • Kasutatavate alg- ja koonddokumentide näidised
 • Raamatupidamisregistrite näidised

Dokumentide säilitamine
 • arhiveerimine on vahetult seotud kogu ettevõtte asjaajamise ja dokumendihaldusega
 • arhiivi korrastamisel selguvad vead ettevõtte asjaajamise ülesehituses
 • Hästitoimiva asjaajamise aluseks on õigesti koostatud asjaajamiskord ja dokumentide loetelu
 • Dokumentide loetelu kirjeldab ettevõttes kasutatavaid dokumendiliike ning nende säilitustähtaegu
dokumentide säilitamist reguleerivad
 • raamatupidamise dokumendid - Raamatupidamise seaduse § 12, säilitustähtajaks 7 aastat;
 • tollidokumendid - Tolliseadustiku § 21, säilitustähtajaks 7 aastat;
 • personalidokumendid - Töölepingu seaduse § 21, säilitustähtajaks 50 aastat;
 • tööõnnetuste ja kutsehaigusedokumendid - Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 24, säilitustähtajaks 55 aastat
 • Tsiviilseadustiku Üldosa Seadus ja Võlaõigusseadus
kolm põhilist funktsiooni:
 • dokumentide säilimise tagamine ettenähtud säilitustähtaja jooksul;
 • vajalike dokumentide hõlpsam leitavus;
 • ruumi kokkuhoid
Maksuametil õigus kontrollida viimase kolme kuni kuue aasta dokumente
Autmaatidest ja kassaaparaatidest pärinevad algdokumendid (tšekid) kopeeritakse
Elektroonsel kujul säilitatavad algdokumendid –kirjaliku taasesitamise tagamine
Raamatupidamisdokumendid
 • algdokument
 • Koonddokument- üheliigiliste algdokumentide kohta
 • raamatupidamisõiend (memoriaalorder) – raamatupidaja poolt koostatav algdokument
algdokument - s.o. majandustehingu toimumist kinnitav kirjalik tõend, millel on kindlad kohustuslikud rekvisiidid
kui puudub kulutuste kohta raamatupidamise seaduse nõuetele vastav algdokument, siis on tegemist ettevõtlusega mitteseotud kuluga, millelt tuleb tasuda tulumaks
Üldreeglid
 • Vormistatakse kas kehtestatud blanketil või vabas vormis
 • Täidetakse kas käsitsi või arvutis
 • Ei ole lubatud täita hariliku pliiatsiga
 • Parandused pole lubatud kassa sissetuleku- ja väljaminekudokumentides ning panga maksudokumentides
 • Vigade parandamisel peab säilima võimalus algset teksti lugeda
 • Üldjuhul ei kasutata lühendeid v.a. siseeeskirjas fikseeritud
 • Rooma numbreid ei kasutata
 • Rahalistes dokumentides summa ka sõnadega

Agldokument
Raamatupidamise Seadus § 7
 • dokumendi nimetus ja number;
 • koostamise kuupäev;
 • tehingu majanduslik sisu;
 • tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa);
 • tehingu osapoolte nimed;
 • tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid;
 • majandustehingut kirjendavat raamatupidamiskohustuslast esindava isiku allkiri (allkirjad), mis kinnitab (kinnitavad) majandustehingu toimumist;
 • vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber
Käibemaksukohustuslase registreerimise number ehk KMK
Algdokumendil kontrollitakse
 • kas majandustehing on vormistatud selleks ettenähtud algdokumendi blanketil
 • kas on täidetud kohustuslikud rekvisiidid
 • aritmeetiliste tehete ja kokkuvõtete õigsust
 • majandustehingu vajalikkust, otstarbekust ning vastavust kehtivale seadusandlusele
 • kas tehingu maht või ulatus vastab dokumendil esitatule
 • Ettevõtte enda poolt tekitatavad algdokumendid - näidised siseeeskirjas
raamatupidamisõiend (e memoriaalorder)
 • põhivara soetusmaksumuse mahaarvestamiseks,
 • raamatupidamisregistrisse tehtud vigade parandamiseks,
 • reguleerimis- või lõpetamiskannete vormistamiseks.
 • peab täitma algdokumendile esitatavaid nõudeid rekvisiitide osas,
 • sisaldab selgitust paranduse sisu kohta ja kindlasti ka viidet varasemale dokumendile, mida omakorda tuleb täiendada viitega hilisemale parandusdokumendile ja kirjendile.
 • Ei sisalda infot tehingu vastaspoole kohta
 • kassadokumendid (sissetuleku ja väljamineku order , palgaleht jt)
 • pangadokumendid (maksekorraldus, sularaha
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Praktiline raamatupidamine #1 Praktiline raamatupidamine #2 Praktiline raamatupidamine #3 Praktiline raamatupidamine #4 Praktiline raamatupidamine #5 Praktiline raamatupidamine #6 Praktiline raamatupidamine #7 Praktiline raamatupidamine #8 Praktiline raamatupidamine #9 Praktiline raamatupidamine #10 Praktiline raamatupidamine #11 Praktiline raamatupidamine #12 Praktiline raamatupidamine #13 Praktiline raamatupidamine #14 Praktiline raamatupidamine #15 Praktiline raamatupidamine #16 Praktiline raamatupidamine #17 Praktiline raamatupidamine #18 Praktiline raamatupidamine #19 Praktiline raamatupidamine #20 Praktiline raamatupidamine #21 Praktiline raamatupidamine #22 Praktiline raamatupidamine #23 Praktiline raamatupidamine #24 Praktiline raamatupidamine #25 Praktiline raamatupidamine #26 Praktiline raamatupidamine #27 Praktiline raamatupidamine #28 Praktiline raamatupidamine #29 Praktiline raamatupidamine #30 Praktiline raamatupidamine #31 Praktiline raamatupidamine #32 Praktiline raamatupidamine #33 Praktiline raamatupidamine #34 Praktiline raamatupidamine #35 Praktiline raamatupidamine #36 Praktiline raamatupidamine #37
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 37 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-06-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 11 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Elerihelimets Õppematerjali autor

Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

46
doc
Finatsraamatupidamine
58
doc
Praktika aruanne - raamatupidamine
32
docx
Raamatupidamine I osa
40
doc
Praktika aruanne - raamatupidamine
31
doc
Praktika aruanne - raamatupidamine
34
docx
Raamatupidamise alused
54
docx
Raamatupidamise alused
31
odt
FinantsraamatupidamineFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun