Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Reisijatevedu (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Mõisted:
1) ühistransport on tegevusloa alusel korraldatav tasuline sõitjatevedu. Ühistransporditeenust osutatakse liiniveo , juhuveo või taksoveo korras. Ühistransporditeenuse osutaja , kes teostab liinivedu 40 000 elanikuga või suuremas omavalitsusüksuses, on elutähtsa teenuse osutaja;
2) vedaja on ühistransporditeenuse osutamiseks tegevusluba omav äriseadustikus nimetatud ja äriregistrisse kantud ettevõtja või seaduse alusel teise registrisse kantud juriidiline isik;
 3) ühissõiduk on ühistransporditeenuse osutamiseks ettenähtud buss, sõiduauto, tramm, trollibuss , reisirong, rööbasbuss, reisilaev, reisiparvlaev, väikelaev, õhusõiduk või muu mootori jõul liikuv transpordivahend ;
 5) liinivedu avaliku teenindamise lepingu alusel on kohane vedaja ja omavalitsusüksuse või riigi vahel sõlmitud avaliku teenindamise lepingu alusel korraldatav sõitjatevedu;
 6) kommertsliinivedu on liiniloa või tellijaga sõlmitud lepingu alusel korraldatav sõitjatevedu;
 7) eriotstarbelise liiniveona käsitatakse järgmisi vedusid:
– tööliste vedu tööle ja tagasi;
– õpilaste ja üliõpilaste vedu õppeasutusse ja tagasi;
– sõjaväelaste ja nende perekondade vedu ajutisse paiknemiskohta ja tagasi.
Eriotstarbelise liiniveo võib korraldada avaliku teenindamise lepingu või kommertsalusel;
 8) kohalik liinivedu on sõitjate vedu teeliikluses valla-, linna- või maakonnaliinil, mille liikumistee ning selle alg- ja lõpp-punkt asuvad sama valla, linna või maakonna haldusterritooriumil;
 9) kaugliinivedu teeliikluses on sõitjate vedu liinil, mille liikumistee asub eri maakondades;
 11) taksovedu on sõitjate vedu tellija soovitud sihtkohta taksoveoks kohandatud ühissõidukiga, välja arvatud reisirong ja reisiparvlaev;
 12) bussivedu on sõitjate vedu bussiga. Bussiveona võib käsitada ka sõitjate vedu 6–9 istekohaga (kaasa arvatud juhi koht) sõiduautoga;
 14) ühistranspordi infrastruktuuri objekt on ühistransporditeenuse osutamiseks ettenähtud reisiterminal, bussi - või raudteejaam , sadam, kai, perroon , ootekoda, peatuskoht, informatsiooni- ja sidesüsteem ning muud liinirajatised ja seadmed ning nende teenindamiseks ettenähtud või vajalik inventar ;
 15) sõidukilomeetri tariif on ühe kilomeetri sõiduhind;
 16) ajatariif on ühissõiduki kasutamise hind ajaühiku kohta;
 17) sõidupilet on vormikohane dokument, mis tõendab sõitja õigust kasutada ühissõidukit kindlal liinil või liinivõrgus üheks või mitmeks sõiduks või kindlaksmääratud ajal;
 18) liin on sõiduplaanis ettenähtud ajavahemikel avaliku teenindamise lepingu, liiniloa või tellijaga sõlmitud lepingu alusel vedaja ühissõiduki läbitav liikumistee;
 19) sõiduplaan on dokument, millega määratakse ühissõiduki liikumistee, väljumisajad (kaugliinidel ka saabumisajad) ning peatused sõitjate sisenemiseks ja väljumiseks;
 20) taksojuhi teenindajakaart on taksojuhi kohta sõitjale informatsiooni andev dokument.
Teenuse liigid: liinivedu, juhuvedu, taksovedu
Turulepääsu tingimused, nõuded vedajale :
 • Peab olema kantud äriregistrisse või MTÜ ja sihtasutuste registrisse.
 • Tuleb teatada oma aadress Eestis, kus asuvad nende põhilised äridokumendid, kui see ei lange kokku aadressiga , mis on äriregistris või MTÜ ja sihtasutuste registris.
 • Hea maine (ei ole karistatud)
 • Heaks maineks loetakse ka neid, kellel on andmed registrist kustutatud.
 • Vedaja peab määrama ühe või mite veokorraldajat, kelle maine on hea.
 • Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja , kes korraldavad sõitjate vedu vaid kuni üheksa istekohaga sõiduautoga, ei pea vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 3 lõike 1 punktis c nimetatud tingimusele, kuid neil peab olema hea majandusseisund . Majandusseisundit peetakse heaks, kui kohus ei ole välja kuulutanud nende pankrotti ja neil puuduvad maksuvõlad või maksuvõlgade tasumine on ajatatud.
  Nõuded veokorraldajale:
 • Tal peab olema hea maine (ei ole karistatud EV-s kui ka EL-s)
 • Ametis on pädev, mis tähendab, et ta omab vastavat haridust .
 • Sõitjateveo veokorraldaja koolituskursust ei pea läbima isik, kes on vähemalt viis aastat olnud vedaja juures riigisisese sõitjateveo korraldaja ja on sooritanud sõitjateveo veokorraldaja koolituskursuse kirjaliku lõpueksami.
 • Isikut, kes füüsilisest isikust ettevõtjana korraldab taksoveoloa alusel sõitjatevedu ja on ühtlasi veokorraldaja, peetakse ametialaselt pädevaks ka juhul, kui ta ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nõudele, kuid on läbinud autojuhi ametikoolituse, sooritanud sellekohase eksami ja omab taksojuhi kutsetunnistust.
 • Isik, kes omab ülikooli või rakenduskõrgkooli diplomit , mille saamine eeldab teadmisi veokorraldaja koolituskursuse õppekavas nimetatud ainetes, ei pea veokorraldaja koolituskursust läbima ja koolituskursuse kirjalikku lõpueksamit sooritama osas, milles ülikooli või rakenduskõrgkooli diplomisaamisele eelnenud õppes läbitu kattub veokorraldaja koolituskursusel läbitavaga.
 • Majandus- ja kommunikatsiooniminister kehtestab määrusega ühenduse tegevusloa ja taksoveoloa alusel korraldatava sõitjateveo veokorraldaja kvalifikatsiooninõuded, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vormi ning loetelu ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppekavadest, mille lõpetajale antud diplom on aluseks isiku osaliseks või täielikuks vabastamiseks veokorraldaja koolituskursuse läbimise ja koolituskursuse kirjaliku lõpueksami sooritamise kohustusest.
  Liiniveo korraldamise õigust tõendavad dokumendid :
  1. Liiniluba tõendab vedaja õigust korraldada kommertsliinivedu (k.a eriotstarbeline) liiniloale märgitud liinil.
  2. Avaliku teenindamise leping tõendab vedaja õigust korraldada avalikku liinivedu (k.a eriotstarbeline) ühel või mitmel liinil või teatava liinivõrgu ulatuses.
  3. Vedaja ja tellija sõlmitud eriotstarbelise kommertsliiniveo leping tõendab vedaja õigust korraldada eriotstarbelist kommertsliinivedu ühel või mitmel liinil.
  Tegevusloa taotleja esitab loa andjale järgmised dokumendid:
   1) avaldus;
   2) asutatava äriühingu asutamislepingu notariaalselt tõestatud ärakiri;
   3) põhikiri või ühinguleping (välja arvatud äriregistrisse kantud ettevõtja puhul);
   5) veokorraldaja määramist kinnitav dokument;
   6) veokorraldaja ametialast pädevust kinnitav dokument.
  Liiniloa taotleja esitab loa andjale järgmised dokumendid:
   1) avaldus;
   2) ühenduse tegevusluba
   3) sõiduplaani kavand koos maakonnaliinil iga asjaomase valla- või linnavalitsuse ja riigisisesel kaugliinil iga asjaomase maavalitsuse ning Tallinna, Tartu, Narva, Kohtla-Järve ja Pärnu haldusterritooriumil ka asjaomase linnavalitsuse kirjaliku seisukohaga;
   4) teenindamiseks vajalike sõidukite olemasolu tõendavad dokumendid.
  Ühenduse tegevusloa tõestatud koopiat ja sõidukikaarti saab taotleda mootorsõidukile, mis on kantud liiklusregistrisse ja mis on läbinud tehnonõuetele vastavuse kontrolli. Dokumendi taotleja esitab dokumendi andjale järgmised dokumendid:
   1) avaldus;
   2) sõiduki kasutusleping , kui taotleja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse alusel;
   3) ühenduse tegevusloa tõestatud koopia taotlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklis 7 nimetatud finantssuutlikkust tõestavad dokumendid;
   4) sõidukikaardi taotlemisel taksomeetri kohandamistunnistus.
  Riigieelarves ja omavalitsusüksuse eelarves võib ette näha ühistranspordi sihtotstarbelise toetuse, mida kasutatakse avaliku liiniveo korraldamiseks, ühissõidukite soetamiseks, ühistranspordi infrastruktuuri objektide rajamiseks või uuendamiseks ja ühistranspordiuuringute korraldamiseks.
  Riigieelarvest toetatakse avalikku liinivedu, mida korraldatakse:
   1) riigisisesel rongiliinil;
   2) maakonna bussiliinil ja riigisisesel kaugliinil;
   3) Eesti mandri ja saarte ning väikesaarte vahelisel, Saaremaa ja Hiiumaa vahelisel ning Saaremaa ja Saare maakonna haldusterritooriumil asuvate väikesaarte vahelisel laeva-, väikelaeva- või parvlaevaliinil;
   4) Eesti mandri ja saarte ning väikesaarte vahelisel, Saaremaa ja Hiiumaa vahelisel ning Saaremaa ja Saare maakonna haldusterritooriumil asuvate väikesaarte vahelisel lennuliinil.
  Riigieelarvest ühistranspordi toetamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.
   
  Omavalitsusüksuse eelarvest toetatakse avalikku liinivedu, mida korraldatakse:
   1) linnasisesel rongiliinil või muul riigisisesel rongiliinil;
   2) linna bussi-, trammi- ja trollibussiliinil ning valla bussiliinil, samuti käesoleva seaduse § 5 lõikes 3 nimetatud juhul maakonna bussiliinil ja § 6 lõikes 3 nimetatud juhul kaugliinil;
   3) valla- või linnasisesel laeva-, väikelaeva- või parvlaevaliinil.
  Omavalitsusüksuse eelarvest ühistranspordi toetamise
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  Reisijatevedu #1 Reisijatevedu #2 Reisijatevedu #3 Reisijatevedu #4 Reisijatevedu #5 Reisijatevedu #6 Reisijatevedu #7 Reisijatevedu #8 Reisijatevedu #9 Reisijatevedu #10 Reisijatevedu #11 Reisijatevedu #12 Reisijatevedu #13 Reisijatevedu #14
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 14 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-12-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 54 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Loloo Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted

  Märksõnad

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  1072
  pdf
  Logistika õpik
  288
  doc
  Töövihik-Laondus ja veokorraldus
  937
  pdf
  Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
  107
  doc
  Õiguse alused põhjalik konspekt
  192
  pdf
  NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT
  125
  docx
  Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  114
  doc
  Laondus ja veokorraldus

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun