Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Keemia praktikumi kontrolltöö küsimused (4)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Milliseid gaase on võimalik saada Kippi aparaadi abil ?
 • Kuidas määratakse CO2 suhtelist tihedust õhu suhtes ?
 • Millised parameetrid ja miks tuleb alati üles märkida, kui mõõdetakse gaaside mahtu ?
 • Kui suur on õhu keskmine molaarmass ?
 • Kuidas on see leitud ?
 • Kuidas määrati metalli reageerimisel happega eraldunud vesiniku ruumala ?
 • Kui ja, siis kuidas, kui ei, siis miks ?
 • Kuidas sõnastada Daltoni seadus ?
 • Mis on areomeeter ?
 • Milleks ja kuidas kasutatakse areomeetrit ?
 • Milline vahend on bürett ?
 • Kuidas ja milleks seda kasutati ?
 • Kuidas kasutasin ?
 • Kuidas ja milleks seda kasutati ?
 • Kuidas arvutati uuritava lahuse konsentratsioon tiitrimistulemuste põhjal ?
 • Millised reaktsioonid on pöörduvad, millised pöördumatud ?
 • Milleks ja kuidas te kasutasite areomeetrit ?
 • Millisel seadusel põhineb areomeetri kasutamine ?
 • Millest sõltub lahuste tihedus ?
 • Kui lahusti tihedus ?
 • Kui suur on 200 g lahuse ruumala, kui tihedus on 1,08 g/cm 3 ?
 • Kui lahuse massiprotsent on 23% ?
 • Kuidas väljendatakse lahuste koostist ?
 • Mida väljendab lahuse massiprotsent ?
 • Milliliitris lahuses on 8 grammi ?
 • Kuidas arvutatakse molaarne kontsentratsion ümber protsendilisuseks ?
 • Kuidas arvutatakse protsendilisus ümber molaarseks kontsentratsiooniks ?
 • Kuidas te määrasite katseliselt NaCl-i sisaldust liiva-soola segus ?
 • Kuidas te arvutasite soola massi liiva-soola segus ?
 • Mida nimetatakse mõõtelahuseks ja milleks seda kasutatakse ?
 • Mis on tiitrimine ?
 • Milline töövahend on bürett ?
 • Kuidas ja milleks te seda kasutasite ?
 • Milline töövahend on pipett ?
 • Kuidas ja milleks te seda kasutasite ?
 • Millised andmed on vajalikud, et määrata soolhappe kontsentratsioon tiitrimisega ?
 • Mida väljendab lahuse molaarne kontsentratsioon ?
 • Kui suur on õhu keskmine molaarmass, kuidas see on leitud ?
 • Kuidas muutub gaasi maht temperatuuri tõstmisel, kui rõhk ja gaasi mass ei muutu ?
 • Kuidas muutub gaasi maht rõhu tõstmisel, kui gaasi mass ja temperatuur ei muutu ?
 • Mitu atm ja mitu mmHg on 2 MPa ?
 • Milliseid gaase on võimalik saada Kippi aparaadi abil ?
 • Kuidas (milliste andmete põhjal) leidsite küllastatud veeauru rõhu suuruse süsteemis ?
 • Kui ja, siis kuidas, kui ei, siis miks ?
 • Kui suur on normaaltingimustel ühe mooli vesiniku ruumala ?
 • Kui suur on vesiniku molaarmass ?
 • Kuidas sõnastada Daltoni seadus ?
 • Millist karedust nimetatakse üldkareduseks ?
 • Millist karedust nimetatakse karbonaatseks kareduseks ?
 • Kuidas väljendatakse vee karedust ?
 • Mis on kareduse väljenduse ühikuks ?
 • Miks suurendab kare vesi pesemisvahendi kulu ?
 • Milliseid vee pehmendajaid lisatakse pesupulbritele ?
 • Millel põhineb nende toime ?
 • Millised keemilised reaksioonid toimuvad looduslikus vees kuumutamisel üle 65 ±C ?
 • Kuidas te määrasite karbonaatse kareduse ?
 • Kui suur oli saadud tulemus ?
 • Milleks ja kuidas te kasutasite vee kareduse töös triloon-B 0,025 M ja 0,005 M lahust ?
 • Mis on ioonvahetajad ?
 • Milliste kationiitide/anioniitide abil saab destilleeritud veele sarnast vett ?
 • Mida näitab metallide pingerida ?
 • Mida nimetatakse standardseks redokspotentsiaaliks ?
 • Kuidas tekib galvaanipaar ?
 • Kuidas seda arvutatakse ?
 • Milles seisneb metallide korrosioon ?
 • Kuidas kaitsta metalli korrosiooni eest ?
 • Milles seisneb protektorkaitse ?
 • Mis on inhibiitorid ja kuidas neid kasutatakse ?
 • Milline reaktsioon toimub, kui alumiiniumigraanul panna CuCl2 vesilahusesse ?
 • Kuidas korrodeerub tinatatud raudplekk ?
 • Kuidas tõestakse Fe2+ ioonide olemasolu lahuses ?
 
Säutsu twitteris

Kippi aparaadi tööpõhimõte. Reaktsioonivõrrand CO2 saamiseks Kippi aparaadis .

Kippi aparaat koosneb kolmeosalisest klaasnõust (vt joonis 3.1). CO2 saamiseks pannakse keskmisse nõusse (2) paekivitükikesi. Soolhape valatakse ülemisse nõusse (1), millest see voolab läbi toru alumisse nõusse (3) ja edasi läbi kitsenduse (4), mis takistab lubjakivitükkide sattumist alumisse nõusse, keskmisse nõusse (2). Puutudes kokku lubjakiviga algab CO2 eraldumine vastavalt reaktsioonile.

Milliseid gaase on võimalik saada Kippi aparaadi abil?

CO2

Kuidas määratakse CO2 suhtelist tihedust õhu suhtes?(töövahendid, töö käik, arvutused)


Tarvis läheb CO2’e ballooni, korgiga varustatud seisukolbi, kaalusid, mõõtesilindrit, termomeetrit ja baromeetrit. Esmalt tuleb kolvi kaelale teha viltpliiatsiga märge korgi alumise serva kohale. Seejärel kaaluda kolb koos korgiga ning märkida üles mass m1. Järgmiseks tuleb juhtida balloonist süsinikdioksiidi 7-8 minuti vältel kolbi. Jälgida, et vooliku ots ei oleks tihedalt vastu kolvi põhja. Sulgeda kolb kiiresti ning kaaluda uuesti, märkides üles m2’e. Jätkata kolvi täitmist süsinikdioksiidiga senikaua , kuni m2 ja m1 vahe jääb vahemikku 0.17-0.22g. Kolvi mahu määramiseks tuleb see täita,kuni viltpliiatsi märgini veega, ning määrate vee ruumala mõõtesilindri abil [V]. Termomeetri ja baromeetri abil määrate õhutemperatuur [T] ja –rõhk [P] katse sooritamise hetkel.
Leida gaasi maht kolvis normaaltingimustel (V0. [dm3]):
Leida õhu tihedus normaaltingimustel
Õhu tihedus kaudu leida õhu mass
Arvutada kolvi ning korgi mass
Leida süsinikdioksiidi mass
Lõpuks saab leida CO2 suhtelise tihedus õhu suhtes
Millised parameetrid ja miks tuleb alati üles märkida, kui mõõdetakse gaaside mahtu?
Üles tuleb märkida õhutemperatuur ja õhurõhk antud ruumis, kuna hilisemate arvutuste tegemisel mõõdetud gaasi ruumalaga, tuleb see üle viia normaaltingimustele ja selleks on tarvis õhurõhku ja –temperatuuri.
Milline on gaasi rõhk, temperatuur ja ühe mooli maht a) normaaltingimustel b) standardtingimustel?
a.) normaaltingimustel
b.) standardtingimustel
P = 101 325Pa
T = 273.15K
V = 22.4dm3/mol
P = 100 000Pa
T = 273.15K
V = 22.7dm3/mol

Kui suur on õhu keskmine molaarmass ? Kuidas on see leitud?


Õhu keskmine molaarmass, arvestades lämmastiku ja hapniku vahekord õhus on
Teades, et lämmastikku on õhus 80% ja hapnikku 20% ning et lämmastiku molaarmass on 28,02g/mol ja hapniku molaarmass 32,00g/mol saame

Kuidas muutub gaasi maht temperatuuri tõstmisel, kui rohk ja gaasi mass ei muutu? Visanda graafik.


Kui temperatuuri muutumisel gaas jääb täielikult gaasilisse olekusse, siis kehtib Gay Lussac ’i seadus, mis väidab, et konstantsel rõhul on kindla koguse gaasi maht (V) võrdelises sõltuvuses temperatuuriga (T).
Kuidas muutub gaasi maht rõhu tõstmisel, kui gaasi mass ja temperatuur ei muutu? Visanda graafik.
Kui rõhu muutumisel gaas jääb täielikult gaasilisse olekusse, siis kehtib Boyle’i- Mariotte ’i seadus, mis väidab, et konstantsel temperatuuril on kindla koguse gaasi maht (V) pöördvõrdelises sõltuvuses rõhuga (P).
Kuidas määrati metalli reageerimisel happega eraldunud vesiniku ruumala?
sättisin büretid nii, et vee nivoo oleks mõlemas ühekõrgune(sain V1). Pärast metallitükki asetamist katseklaasi ja pärast keemilise reaktisooni lõppu vee nivoo büretis muutus.liigutasin büretti nii,et nivood oleksid jälle võrdsed ja saan V2. H2 maht on siis V2-V1

Kuidas(milliste andmete põhjal) leiti küllastunud veeauru osarõhu suurus süsteemis?


tabelist, kus on antud H2O rõhud sõltuvalt temperatuurist (katse sooritamise. momendil )
Kirjutage magneesiumi ja alumiiniumi reaktsioonivõrrandid soolhappega.
Mg + 2HCL= MgCl2 +H2, 2Al+6HCl=2AlCl3+3H2
Miks peavad Mg hulga määramisel katse alguses olema vee nivood mõlemas büretis ühekõrgusel?
Selleepärast et rõhk bürettides oleks võrdne välisrõhuga.
Kas metoodikaga, millega määrasite metalli massi, on võimalik määrata CaCO3 sisaldust lubjakivis? Kui ja, siis kuidas, kui ei, siis miks?
Peaks saama, sest Ca on aktiivne metall ja ta asub metallide pingereas vesinikust eespool ja suudab happest vesiniku välja tõrjuda.

Kuidas sõnastada Daltoni seadus?

keemiliselt inaktiivsete gaaside segu üldrõhk võrdub segu moodustavate gaaside osarõhkude summaga .
Kuidas määrati soola mass liiva-soola segus (katse käik, arvutused)
Lahustasin NaCl vees ja filtreerisin seda 2 korda. Filtraadi tiheduse kaudu leidsin tabelist lahuse kontsentratsiooni massiprontsentides filtraadi massi ja kontsentratsiooni arvutasin NaCl massi. Nendest andmetest arvutasin NaCl protsendi algsegus.
Mis on areomeeter ? Milleks ja kuidas kasutatakse areomeetrit?
Areomeetriga määratakse lahuse tihedust.

Milline vahend on bürett? Kuidas ja milleks seda kasutati? Millise täpsusega tuleb võtta lugem büretilt?

Bürett on keem jaotiste ja kraaniga klaastoru. Kuidas kasutasin ? Kasutasin seda vedeliku või gaasi mõõtmiseks. Lugem tuleb võta ühe tilga täpsusega(0,05ml)

Milline töövahend on pipett ? Kuidas ja milleks seda kasutati? Millega büretti ja pipetti loputatakse?
Pipett on klaastoru, mille üks ots on kummist. Pigistasin kummist otsa kokku ning panin klaasist otsa vedelikku ning seejärel lasin kummist otsa lahti ja vedelik imendus klaastorusse. Kasutasin seda mahu mõõtmiseks.

Kuidas arvutati uuritava lahuse konsentratsioon tiitrimistulemuste põhjal? Kirjutada reaktsioonivõrrand, arvutusvalemid ja selgitada, kuidas on saadud vastavad andmed arvutamiseks?

Tähistasin uuritava lahuse mahu Vx-ga ja mõõtelahuse mahu V-ga, uuritava lahuse kontsentratsiooni Cx-ga ja mõõtelahuse kontsentratsiooni C-ga ning arvutasin lahuse kontsentratsiooni järgneva valemi järgi: Cx=V*C/Vx. Andmed sain: moolide arv n=m/M, molaarne kontsentratsioon C=n/V, lahuse ruumala V(dm3) mõõtsin. C2=C1*V1/V2 ; C1 – NaOH knots; C2 – otsitava HCl knots; V1V2 – nende mahud..

Keemiline tasakaal- fikseeritud tingimustel saabub selliste reaktsioonide puhul mingil hetkel olukord, kus ühegi aine konsentratsioon enam ajas ei muutu.

Millised reaktsioonid on pöörduvad, millised pöördumatud?

Põõrdumatud protsessid kulgevad ühes suunas praktiliselt lõpuni.

Pöörduvad protsessid kulgevad mõlemas suunas.

Ideaalgaas – gaasilises olekus aine molekulid täidavad ühtlaselt kogu ruuni , molekulid on pidevas korrapäratus soojusliikumises. Molekulidevahelised jõud on väiksesed ning nad võib ka arvestamata jätta.

Avogadro seadus – kõikide gaaside võrdsed ruumalad sisaldavad ühesugusel temperatuuril ja rõhul võrdse arvu molekule.

Molaarruumala – Kui normaaltingimustel on 1 mooli gaasi ruumala 22,4 dm3/mol, siis standardtingimustel on gaasi ruumala 22,7 dm3/mol.

Daltoni seadus – Keemiliselt inaktiivsete gaaside segu üldrõhk võrdub segu gaaside osarõhkude

80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Keemia praktikumi kontrolltöö küsimused #1 Keemia praktikumi kontrolltöö küsimused #2 Keemia praktikumi kontrolltöö küsimused #3 Keemia praktikumi kontrolltöö küsimused #4 Keemia praktikumi kontrolltöö küsimused #5 Keemia praktikumi kontrolltöö küsimused #6 Keemia praktikumi kontrolltöö küsimused #7 Keemia praktikumi kontrolltöö küsimused #8 Keemia praktikumi kontrolltöö küsimused #9 Keemia praktikumi kontrolltöö küsimused #10 Keemia praktikumi kontrolltöö küsimused #11 Keemia praktikumi kontrolltöö küsimused #12 Keemia praktikumi kontrolltöö küsimused #13
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 13 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-12-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 307 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 4 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Ardy Õppematerjali autor

Lisainfo

keemia alused küsimused ja vastused
keemia

Mõisted


Kommentaarid (4)

opilane11 profiilipilt
opilane11: Ma ei teagi, eks siis vaatab, kui töö tehtud on...tundub hea
09:53 19-09-2010
Vi4uha profiilipilt
Vi4uha: v2ga põhilik materjal! Ait2h!!
14:47 23-11-2012
Mariliis0 profiilipilt
Mariliis0: väga hea materjal õppimiseks
18:49 11-11-2012


Sarnased materjalid

9
doc
Keemia aluste praktikumi kontrolltööd
22
pdf
KEEMIA PRAKTIKUMI KÜSIMUSED
5
docx
Keemia praktikumi kontrolltöö kordamine
23
docx
Üldkeemia eksami kordamisküsimused
12
docx
Keedusoola määramine liiva-soola segus-
11
doc
Keemia Praktikumi KT vastused
10
docx
Praktikumi KT vastused
15
doc
Keemia eksami kordamisküsimused

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun