Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Statistika testid (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Milliste vaatlustega on tegemist ?
 • Millise skaalaga on tegemist ?
 • Millised keskmised muutuvad alati, kui arvukogumis muudetakse üht arvu ?
 • Millist keskmist ta peab kasutama ?
 • Millise keskmise leidmiseks kasutatakse järgnevat valemit ?
 • Millise kogumi dispersioon on kõige väiksem ?
 • Milline on standardhälbe arvutamise valem ?
 • Mille järgi võib indekseid liigitada ?
 • Millise valemi järgi arvutatakse ahelindeksit ?
 • Millise indeksi kohta käib ?
 • Millised väited on õiged ?
 • Milline indeks millise reegli järgi arvutatakse ?
 • Milline jaotusseadus kirjeldab diskreetset juhuslikku suurust, milline pidevat ?
 • Kui 6 vanni. Millist jaotusseadust tuleb kasutada ?
 • Millist jaotusseadust tuleb kasutada ?
 • Millised väited kehtivad normaaljaotuse korral, kui standardhälve suureneb ?
 • Millised väited kehtivad normaaljaotuse korral ?
 • Millised suurused võivad omada negatiivseid väärtuseid ?
 • Millised allpool toodud suurustest võivad omada negatiivseid väärtuseid ?
 • Millist valikumeetodit igal üksikul juhul kasutati ?
 • Keskväärtused normaaljaotusele ?
 • Mis on keskväärtuse standardviga ?
 • Millised väited on õiged ?
 • Kumma analüütiku tulemuse usaldatavus on suurem ?
 • Kuidas muutub valimi mahu suurenemisel t-testi parameetri empiiriline väärtus ?
 • Kumba liiki veaga on tegemist, kui võetakse vastu mittekehtiv nullhüpotees ?
 • Milline on järeldus ?
 • Millest sõltub olulisuse nivoo ?
 • Millist analüüsimeetodit tuleb kasutada ?
 • Kui kasutada olulisuse nivood 5%, siis milline on järeldus ?
 • Millist testi kasutatakse uuritava tunnuse jaotuse võrdlemisel normaaljaotusega ?
 • Millal kasutatakse ühefaktorilist dispersioonanalüüsi (ANOVA) ?
 • Milline on nullhüpotees dispersioonanalüüsi korral ?
 • Kummal juhul on faktori poolt põhjustatud seletatud hajumine suurem, võrreldes seletamata hajumisega ?
 • Milline on teststatistiku F väärtus toodud ANOVA tabeli korral (kollases lahtris) ?
 • Milline neist on õige hajumisdiagramm ?
 • Milline on õige valem, mis seob korrelatsioonikordajat ja kovariatsiooni ?
 • Millised väited kehtivad hajumisdiagrammil esitatud seose korral ?
 • Milliste tunnuste vahel on kõige tugevam seos ?
 • Milline on kõige parem mudel ?
 • Millised regressioonmudelid valiksid diagrammidel toodud sõltuvuste kirjeldamiseks ?
 • Kuidas iseloomustada toodud regressioonijääkide diagrammi ?
 • Milliste märksõnadega võib iseloomustada toodud regressioonijääkide diagrammi ?
 • Milline mudel on neist kõige parem ?
 • Milline keskmine on momentrea andmetel leitud aritmeetiliste keskmiste aritmeetiline keskmine ?
 • Mitme ühiku võrra oli suuruse X väärtus aastal 2011 suurem X väärtusest aastal 2009 ?
 • Kuidas leitakse aegrea silutud väärtus eksponentsilumise korral ?
 • Kui suur on prognoositav väärtus y ?
 • Kui suur on prognoositav väärtus y ?
 • Milliste kuude väärtusi kasutatakse aprillikuu libiseva keskmise leidmisel sammuga 3 ?
 • Kuidas leitakse sesoonne komponent multiplikatiivse mudeli korral ?
 • Mille poolest erinevad aegrea sesoonsed muutused ja tsüklilised muutused ?
 • Mida tähendab "adaptiivne prognoosimine" ?
 
Säutsu twitteris

Sissejuhatus - Test 1


 • Järjesta skaalad informatiivsuse järgi, alustades kõige vähem informatiivsemast
 • kõige vähem informatiivsem – nimiskaala
 • suurema informatiivsusega – järjestusskaala
 • kõige informatiivsem – intervallskaala
 • Uuringufirma viib Eesti elanikkonna hulgas läbi tööjõu-uuringut. Vali õiged terminid, mis tähistavad toodud mõisteid.
 • Eesti elanik – objekt
 • Uuringu teostamiseks kasutatakse intervjuusid – mõõtmismeetod
 • Tallinna elanikud – osakogum
 • need isikud, keda küsitletakse – valim
 • Intervjuul esitatavate küsimuste komplekt – mõõtmisvahend
 • Eesti elanikkond – üldkogum
 • inimese vanus – tunnus
 • need inimesed, kelle sissetulek on väiksem kui 5000 kr – osakogum
 • inimese sissetulek – tunnus
 • Milliste vaatlustega on tegemist?
 • küsimustiku täitmine veebis – ankeetvaatlus
 • andmete hankimine internetist – dokumentaalvaatlus
 • ettevõte saadab perioodiliselt andmeid statistikaametile – korrespondentvaatlus
 • küsitleja vestleb inimesega ja täidab vastuste põhjal küsitlusankeeti – suuline vaatlus
 • ülevaade ettevõtte telefoniarvetest – dokumentaalvaatlus
 • Andmete kogumise meetodid on vaatlus ja eksperiment
 • Jäme mõõtmisviga, mis enamasti on põhjustatud inimlikust eksimusest, on ekse
 • Inimese vanus täisaastates on diskreetne intervallskaala.
 • Kogumi maht on kogumi elementide arv
 • Kauplusse sisenejate loendamine on otsene vaatlus.
 • Tööjõu-uuringu ankeedis oli järgmine küsimus:
  -------------------------------------
  Millise skaalaga on tegemist? Järjestusskaala
 • Kauba hinna korral kasutatakse intervallskaalat.
 • Kaupade koodid on nimiskaalas.
 • Kogumi alamhulk, mida uuritakse ja mille põhjal tehakse järeldusi kogumi kohta, on valim
 • Väljavõttelise vaatluse korral vaadeldakse valimit.
 • Kas on õige väide "Korraga saab võrrelda ainult kaht objekti omavahel" – tõsi
 • Ankeetküsitluse korral põhjustab halvasti sõnastatud küsimus süstemaatilise vea.

  Statistilise kogumi keskmised - Test 2


 • Määra ära, millised keskmised on asendikeskmised ja millised mahukeskmised
 • 1. Kvartiil - asendikeskmine
 • Mood - asendikeskmine
 • geomeetriline keskmine - mahukeskmine
 • mediaan - asendikeskmine
 • aritmeetiline keskmine – mahukeskmine
 • Kõige tüüpilisem väärtus arvukogumis on selle arvukogumi mood
 • Kui arvukogumi aritmeetiline keskmine on väiksem kui mediaan, siis (Vali üks)
 • d. esinevad üksikud ekstremaalselt väikesed väärtused
 • Arvukogumis on 10 arvu ja nende aritmeetiline keskmine on 17. Igat arvu suurendatakse 1 võrra. Uue arvukogumi aritmeetiline keskmine on .. Vali üks:
 • a. 18 Õige
 • Arvukogumis on 10 arvu ja nende aritmeetiline keskmine on 40. Igat arvu vähendatakse 2 korda. Uus aritmeetiline keskmine on ... (Vali üks)
 • b. 20 Õige
 • Arvukogumi {5; 8; 10;10; 20 } jaoks on arv 10 ....... (Vali üks või enam)
 • mood Õige
 • mediaan Õige
 • Detsiilid jaotavad järjestatud variatsioonrea ...... (Vali üks)
 • c. kümneks võrdseks osaks Õige
 • Kooli võimlemistunnis reastatakse poisid pikkuse järgi. Üheksas detsiil näitab ......... (Vali üks)
 • b. selle poisi pikkust, kellest pikemad on 10% poistest Õige
 • Kvartiile on (Vali üks) kolm Õige
 • Kaupluse laos on konkreetset kaupa kolme erineva sisseostuhinnaga: 500 krooni eest hinnaga 50 kr, 220 kr eest hinnaga 55 kr ja 114 kr eest hinnaga 57 kr. Millist keskmist tuleb kasutada keskmise omahinna leidmisel. (Vali üks)
 • d. kaalutud harmooniline keskmine Õige
 • Järjestusskaala korral saab leida ............. (Vali üks või enam)
 • b. kvartiile Õige
 • d. moodi Õige
 • e. mediaani Õige
 • Kaalutud aritmeetilist keskmist kasutatakse, ........ (Vali üks või enam)
 • a. kui on antud tunnuse väärtuste intervallid ja vastavad sagedused Õige
 • c. kui on antud variantide arvväärtused ja nende esinemissagedused Õige
 • Mediaan ........... (Vali üks või enam)
 • a. langeb kokku 5. detsiiliga Õige
 • d. langeb kokku 2. kvartiiliga Õige
 • Elektroonikapoodi astub ostja ja ütleb: " Sooviksin osta keskmise hinnaga telerit." Millist keskmist ta mõtleb? (Vali üks)
 • b. mediaan Õige
 • Millised keskmised muutuvad alati, kui arvukogumis muudetakse üht arvu? (Vali üks või enam)
 • a. geomeetriline keskmine Õige
 • b. harmooniline keskmine Õige
 • e. aritmeetiline keskmine Õige
 • Ajakirjanik soovib avaldada keskmist bensiiniliitri hinda Tallinnas konkreetsel kuupäeval. Selleks sõidab ta läbi kõik bensiinijaamad, registreerib nendes olevad konkreetse bensiinimargi hinnad ja leiab keskmise hinna. Millist keskmist ta peab kasutama? (Vali üks)
 • d. mood Õige
 • Hinnangute skaala "halb, hea, väga hea" korral saab leida ............ (Vali üks või enam)
 • a. mediaani Õige
 • b. moodi Õige
 • Millise keskmise leidmiseks kasutatakse järgnevat valemit? (Vali üks)
 • c. harmooniline keskmine Õige
 • Arvukogumi {2; 5; 4; 8; 9} mediaan on 5

  Varieerumine ja variatsioonnäitarvud - Test 3


 • Õige vastus on: asümmeetriakordaja -0,93; ekstsess 1,36 – (d), asümmeetriakordaja -0,23; ekstsess -0,59 – (a), asümmeetriakordaja 0,29; ekstsess -0,44 – (c), asümmeetriakordaja 0,78; ekstsess 0,87 – (b)
 •  Kuni 20 punkti sai  20% üliõpilastest.
  2. Üle 30 punkti sai 40% üliõpilastest.
  3. 20 kuni 30 punkti sai 40% üliõpilastest
  kvartiil on 50
  Mediaan on 65
  2. kvartiil on 65
  3. kvartiil on 90
  Kvartiilhaare on 40
  Variatsioonamplituud on 70
  5. Täida lüngad arvudega.
  1. Joonisel esitatud sagedustabel on saadud arvukogumi põhjal, kuhu kuulub 90 arvu. 
  2. Klassi, mille ülemine piir on 20, kumulatiivne sagedus on (sinine lahter ) 69. 
  3. Klassi, mille ülemine piir on 10, kumulatiivne suhteline sagedus on (roheline lahter) 30%.
  4. Vahemikku 25-30 jääb 10% kõikidest väärtustest.
  5. 55,
  6% kõikidest väärtustest ei ole suuremad kui 15. 
  6. Kui asümmeetriakordaja A >0, siis
  d. esineb ekstremaalselt suuri väärtusi oige
  e. mood on aritmeetilisest keskmisest vasakul oige
  7. On toodud kolm arvukogumit. Millise kogumi dispersioon on kõige väiksem? (hinda ilma arvutamiseta)
  b) 20; 70; 90; 95; 100; 105; 110; 130; 180
  Выберите один ответ: b)
  8. Kui arvukogumi igast arvust lahutada mingi konstant a, siis selle arvukogumi standardhälve
  b. jääb samaks oige
  9. lntervallskaala korral võib leida
  Выберите один или несколько ответов:
  a. kvartiilhaaret
  b. dispersiooni
  c. variatsioonamplituudi
  d. detsiilhaaret koik on oige
  10. Kui püstakuse kordaja ehk ekstsess on negatiivne, siis
  Выберите один ответ:
  a. tunnuse väärtuste hajumine on väike
  b. aritmeetilise keskmise lähedal
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Statistika testid #1 Statistika testid #2 Statistika testid #3 Statistika testid #4 Statistika testid #5 Statistika testid #6 Statistika testid #7 Statistika testid #8 Statistika testid #9 Statistika testid #10 Statistika testid #11 Statistika testid #12 Statistika testid #13
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 13 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2018-10-04 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 8 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor bilcyh Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Statistika testid vastused
  Ako Sauga , TTÜ , statistika , test

  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  68
  docx
  Statistika moodle vastused
  38
  docx
  Statistika testid
  19
  doc
  Statistika konspekt
  86
  doc
  Statistika eksamiks
  10
  docx
  STATISTIKA konspekt
  19
  docx
  Statistika proovitest
  10
  docx
  Statistika konspekt
  16
  docx
  Statistika eksamiküsimused

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun