Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Add link

"inglise keele grammatika" - 326 õppematerjali

22
pdf

Inglise keele praktilise grammatika mõisted

Examples are: put on, take off, give away, bring up, call in. Sometimes the particle is detached from the verb and put after the object. •He took his boots off. •They called the doctor in. apposition a grammatical construction in which two usually adjacent nouns having the same referent stand...

Inglise keel - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist
2
doc

Inglise keele grammatika - ajavormide tabel

English Grammar - The most common tenses in English Tense Signal words Use Estonian Form Examples · something happens repeatedly *korduv tegevus every day · how often something happens *püsiv olukord sometimes,...

Inglise keel - Põhikool
718 allalaadimist
4
docx

Inglise keele grammatika reeglid

Active/Passive Active - the professor teaches the students. Passive - The students are taught by the professor 2. Present Simple [VERB] + s/es in third person. Tegevus on korduv või tavapärane. You speak English. I play tennis. Cats like milk. The train leaves tonight at 6 PM. I am here now. Active= Once a week, Tom cleans the car. Passive= Once a week, the car is cleaned by Tom. 3. Present C...

Inglise keel - Keskkool
90 allalaadimist
2
docx

Inglise keele grammatika

First Conditional: A real possibility in the future A First Conditional sentence is for future actions dependent on the result of another future action or event, where there is a reasonable possibility of the conditions for the action being satisfied. Formation: if + present simple, + will For example: If she gets good grades, she will go to university. We are talking about the future, but we use a present tense for the condition and will for t...

Inglise keel - Keskkool
59 allalaadimist
39
pdf

Inglise keele grammatika

58 KUUL UULAA & KORD KORDA ORDA GRAMMATIKA SISUKORD Lk. ARTIKKEL Umbmäärane artikkel A/AN 60 Määrav artikkel THE 60 ASESÕNA Isikulised ases...

Inglise keel -
40 allalaadimist
30
doc

Grammatika inglise keel

INGLISE KEELE GRAMMATIKA Present Simple Lihtoleviku moodustamine Jaatav vorm Eitav vorm Küsiv vorm I make I do not make Do I make? He/she/it speaks He/she/it does not speak Does he/she/it speak? We/you/they go W...

Inglise keel - Keskkool
865 allalaadimist
8
doc

Inglise keele riigieksami kirjutamise spikker / suur kokkuvõte

Esseed ja aruannet hinnatakse neljast kriteeriumist lähtuvalt: ülesandetäitmise täpsus, teksti korrasta tus, sõnavara ja grammatika . Essee (Essay) teemad on õppekava teemade põhjal sõnastatudarvamused või väited, mis puudutavad kaasaegset maailma janõuavad seisukohavõtmist antud küsimuses. Essee p...

Inglise keel - Keskkool
105 allalaadimist
3
odt

Inglise keele ajad

Kui midagi toimub iga päev. every day.) EXAMPLES: I play tennis. She does not play tennis. The train leaves every morning at 8 am. The train does not leave at 9am. She always forgets her purse. (Ta alati unustab oma koti) He never forgets his wallet. Every twelve months, the Earth circles the sun. The sun does not circle the Earth. Past Simple: (midagi on te...

Inglise teaduskeel -
249 allalaadimist
5
doc

Kõik Inglise keele ajad

ACTIVE VOICE. 1. Present Simple (üldolevik) I (he, she, it ­s) he works Eitav,küsiv do (I, you, we, they) he does not work does (he, she, it) does he work? Verbidele, mis lõpevad infinitiivis ­ss, -sh, -ch, -x või ­o, lisataks...

Inglise keel - Põhikool
72 allalaadimist
4
doc

INGLISE KEELE TÖÖPLAAN 6. KLASSILE

KLASSILE Aeg: I, II veerand 2003/2004 õ.-a Õpetaja: Age Tamm Õppe- Teemad. Alateemad. Mõisted, faktid nädal 1. nädal Unit 1. What did you do last summer? Past Simple ­ questions, statements 2. nädal Summer activities Did you...? Yes, I did / No, I didn't Alan's summe...

Inglise keel -
18 allalaadimist
4
doc

Inglise keele tähtsamad ajavormid

Mulle meeldib hiina toit. You like classical music. Sulle meeldib klassikaline muusika He likes riding. Talle meeldib ratsutada. She likes cooking....

Inglise keel - Põhikool
14 allalaadimist
16
pdf

2011. a inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs

a inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs 1. Eksamitöö tulemuste üldandmed Põhikooli inglise keele lõpueksami valis tänavu 3859 õpilast. Eksami keskmine tulemus oli 64,2 punkti ehk 85,5% (vaata võrdlust eelmiste aastatega – tabel 1). Analüüs valmis 992 õpilase eksamitööde põhjal. Valimis oli 53,8% poisse ja 46,2% tüdrukuid. Aasta Valimi Maksimaalne Minimaalne Keskmine Keskmi...

Inglise keel - Põhikool
2 allalaadimist
11
docx

Eesti keele grammatika

Sisukord EESTI KEEL 1 HÄÄLIKUÕIGEKIRI 1.1 Üksikhääliku õigekiri 1. Helitud häälikud: g, b, d, k. p, t, s, h,f, s, z, z, helilised: a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü, I, m, n, r, v. Sõna sees kirjutatakse helitute häälikute kõrvale k,p,t: võtsin, heitsin, kaktus. Selle reegli järgi tuleb helitu hääliku järele kir...

Eesti keel - Põhikool
16 allalaadimist
1
doc

Aegade grammatika

Present Simple Present Continuous I walk I am (I'm) walking you walk you are (you're) walking he walks he is (he's) walking she walks she is (she's) walking it walks it is (it's) walking we walk we are (we're) walking they walk they are (they're) walking Pres...

Inglise keel - Põhikool
253 allalaadimist
4
docx

Keele ülesanded

:D :P (käärid, ümbrik) Indeks – märk, mis on loomulikul viisil seotud nähtusega, mida ta tähistab. Norskamine magamist, haigutamine väsimust. Sümbol – keelem ärk, mis on kõigeenam kokkuleppeline. Nt lõpmatuse märk, originaali märk, meesnaine. 3. Maailma keelte arv on ligikaudu 7000. 4. Suurimad keeled (5) – 1)mandariini 2)hispaania 3)inglise 4)araabia 5)hindi 6. Keelte jagunemine rühmadesse kahel alusel, selgita. Keeli liigitatakse : 1)Tüpoloogiline liigitamine – sarnasuse alusel liigitamine. Grammatika . 2)Geneoloogiline liigitamine – keelte päritolu järgi. 7. Algkeel, keelkond Algkeel – keel, millest teine keel on alguse saanud. Keelkond – keelerühm. Keelkondadesse kuuluvad sugulaskeeled. 8. Uurali algkeel, j...

Eesti keele allkeeled - Keskkool
10 allalaadimist
28
docx

Eesti keele ajalugu

–13. saj): balti, germaani, slaavi  Keskaeg (13.–17. saj): alamsaksa, rootsi, vene  Rootsi aeg (17.–18. saj): saksa, rootsi 12  Tsaariaeg (18. saj – 20. saj algus): saksa, vene, baltisaksa, soome  Esimene iseseisvusaeg (1918–1940): soome Nõukogude aeg (1940 (1944) – 1991): vene, soome, inglise  Teine iseseisvusaeg (1991–...): soome, inglise  Otselaenud: teisest keelest vahetult, ilma kolmanda keele abita  Kaudlaenud: teiste keelte vahendusel (admiral < sks Admiral < pr a(d)miral < ar emir-al-bahr) 45–49% kõigist tüvedest on laentüved v.a võõrtüved.  Indoeuroopa ja indoiraani laenud (3000–1000 eKr; 18–46 tüve) sm-u, sm-permi, sm-volga(, lms) algkeelde indoeuroopa (hiljem indoiraani) algkeelest,...

Eesti keele ajalugu - Tallinna Ülikool
51 allalaadimist
28
docx

Eesti keele sõnavara ja keelekontaktid

Omatüved moodustavad u 47–60% sõnadest (jalg, käsi, ilm, söö-, näge-, mine-, kõne, peenar, kahisema, sõna). Omatüvedel ei ole omasõnadega sarnaselt võõrapäraseid struktuurijooni. Omatüved kuuluvad meie igapäevasõnavarasse. 14. Kirjelda eesti keele laentüvede häälikult struktuuri (nt soome, vene ja inglise laenude näitel). Mis iseloomustab laentüvede eesti keelde integreerumist (mugandumist)? Soovitas Pedaja artiklit Oma Keelest + Pedaja makatööd. Mari Musta doktoritööst lk 489, 557–588. Laenamine on sõnamoodustuse (liitmise ja tuletamise) ning tehiskeelendite loomise kõrval üks sõnavara rikastamise allikaid. Viimastel aastakümnetel eesti keelde laenatud sõnadest on enamik anglitsismid, nende ülekaalu tingib eelkõige inglise...

Eesti keele sõnavara ja... -
44 allalaadimist
38
docx

Eesti keele ajalugu

Mees on noorem sõna kui naine. Vasted on ainult läänemeresoome keeltes. On peetud nii germaani kui indoeuroopa laenuks, kumbki seletus pole kinnitust leidnud. Tütar on balti laen ning esineb nii läänemeresoome keeltes kui lõunalapi keeles . Algne vorm *tüktäri laenati balti algkeelest läänemeresoome algkeelde. Väga vana indoeuroopa sõna. Poeg on soome-ugri sõna, vana päritolu. Inglise boy on hoopis normannidelt saadud. Läänemeresoome keeltest on laenatud skandinaavia keeltesse. Laps päritolu on uurali algkeeles, kuid sugulussõnaks sai alles läänemeresoome keeltes. Uurali algkeeles tähendas ta hälli või kandekorvi. Sõsar on laenatud balti keeltest. On olemas kõigis läänemeresoome keeltes, balti lähtekuju *sesor. Lõunaeesti sõtse pärineb deminutiivses tuletisest *ses-ei. Vend puudub lähisugulaskeeltes. P...

Eesti keele ajalugu - Tallinna Ülikool
51 allalaadimist
8
docx

Eesti keele konttrolltöö konspekt

Rikastas arstiteaduse ja loodusteaduse sünavara, lõpetas Faelhmanni kirjutatud eesti eepose. 9)Iseloomusta 4-5 lausega tänapäeva eesti kirjakeelt. V: Tänapäeva kirjakeelt iseloomustab keelekasutuse vabaduse suurenemine ning argikeele väljendite tungimine ajakirjanduskeelde. Põhiliseks laene andvaks keeleks on inglise keel. Kirjakeele kasutusvaldkonnad on mitmekesistunud: tekkinud on kirjaliku vestluse keel, mis on sulam suulisest ja kirjalikust keelekujust. 10)Millist ülsannet täidab eesti õigekeelsussõnaraamat? V: Õigekeelsussõnaraamat on kirjakeele normi aluseks. Õigekeelsussõnaraamatu abil saame eesti keelt ühtselt mõiista, kasutada ja säilitada. 11)Millistest keeltest on eestlased sõnu laenanud? Nimeta 5 keelt ja igaühe kohta paar nä...

Eesti keele ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
59
doc

Kordamine eesti keele eksamiks

Eesti sõnade silbitamisel kehtivad järgmised reeglid: 1. üksik kaashäälik täishäälikute vahel kuulub järgmisse silpi: ka-la, lu-ge-mi-ne, e-la- gu; 2. kui täishäälikute vahel on mitu kaashäälikut kõrvuti, siis kuulub ainult viimane neist järgmisse silpi: tul-la, kur-vad, kind-lam, mars-si-ma,...

Eesti keel - Keskkool
213 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun