Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Kindlustus (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
 • Kindlustuslepingu olemus ja sõmimine
  Kindlustusleping on osapoolte kirjalik kokkuleppe, milles kindlustusandja kohustub maksma kokkuleppitud rahasumma kindlustusjuhtumi toimumisel ja kindlustusvõtja kohustub tasuma kindlustusandjale kindlustusmakseid.
  Kindlustuslepingu osad on
  • sooviavaldus koos riskiküsimustikuga, mida täidab klient
  • lepingu üldised tingimused(tüüptingimused), ning muud lisad (vara nimekirjad_ ülevaatusaktid, eelpakkumised, teatud dokumentide koopiad )
  • kindlustuspoliis

  Lepingu sõlmimine
  • kindlustusobjekt
  • täidetud sooviavaldus
  • riskihindamine
  • pakkumine ja kinlustustingimused
  • aktsepteerimine

 • Kindlustusmaksed (riskimaksed ja lepingutasud)
  Kindlustusmakse – või kindlustuspreemia on rahasumma, mida kindlustusvõtja on kindlustuslepingu alusel kohustatud kindlustusandjale tasuma lepingus sätestatud korras. See sisaldab ka tasu kindlustuskaitse eest (riskimakse).
  Kindlustusmakse suurus sõltub
  • kindlustatu soost
  • vanusest
  • tervislikust seisundist
  • kindlustussummast
  • kindlustusperioodist

  Sõltuvalt tootest võib kindlustusmakseid tasuda 1, 2, 4 või 12 korda aastas või ühekordse maksena kogu kindlustusperioodi eest korraga. Lisakindlustuse maksete tasumine toimub põhikindlustusega sama sagedusega, välja arvatud ühekordse põhikindlustusmakse korral.
  Elukindlustuslepingutes võib olla ka lepingutasu, mida määrab kindlustusandja kindlustuslepingus. Lepingutasu makstakse ühekordselt lepingu sõlmimisel, kuid kokkuleppel võib maksta ka osaliselt, nt iga kuu mingi osa lisandub kindlustusmaksele.
 • Kindlustushüvitise olemus ja liigid
  Hüvitis on suurus, mille ulatuses makstakse soodustaud isikule kahjutasu kahju väärtuses kindlustusjuhtumi korral. Kindlustusandja võib rakendada omavastutust.
  Hüvitis võib olla:
  • Rahaline hüvitus
  • Asendus
  • Taastamine

  Rahaline hüvitis makstakse üldiselt õnnetusjuhtumite korral elukindlustusvõtjale.
  Asendus ja taastamine kasutatakse varakindlustuses.
 • Kindlustatavad riskid ja nende hindamine
  Kindlustusjuhtumi saabumise tõenäoline oht, mille tagajärgede vastu kindlustatakse.
  Elukindlustuses kõige levinud kindlustatavad riskid on surm, õnnetusjuhtum, töövõimetus, invaliidsus. Kahjukindlustuses kindlustatakse isiku vara ja kindlustatavad riskid on tavalised tulekahju, loodusjõud ( torm , rahe , maalihe , üleujutus), veeavariid, murvargus, vandalism, muu ootamatu risk ja kulud.
  Riskihindamine on riski teadvustamine ja määratlemine, ning nende kaardistamine. Riski hindamine tehakse selleks, et
  • määrata kindlustuse õiglane ja mõistlik hind
  • püüda vältida olukorda, kus sooviavaldaja püüab rikastuda kinslustusandja kulul
  • jälgida, et eeldatav kahju, mille alusel arvutatakse hinnad, oleks vastavuses tegelikku kahjuga
  • kindlustada võimalikult palju sooviavaldajat, suurendada firma kasumit
  • hoiduda ebameeldiva reputatsiooni
  • määrata edasikindlustamisvajadus ja maht

 • Kindlustustoodete müük (olemus ja põhimõtte)
  Esmane etapp on kliendiotsing, mis toimub läbi otseposti sihtrühmale, tutvustusringkonna kaudu, ning andmebaasides. Samuti olemasolevad kliendid võivad soovitada edasi. Teine etapp on ettevalmistus, sellel toimub eelinformatsiooni kogumine, üldiselt sooviavalduse kaudu, kus küsitakse kliendi andmed ja soov. Siis tuleb müügivestlus, on väga oluline positiivne õhkkona loomine. Müügivestlusel peab kliendi vajadusi kaardistama, ehk esitama küsimusi, argumenteerima oma vastuseid, ning käsitleda vastuväiteid. Seejärel peab kliendi suunama otsusele, ehk teha kokkuvõtte ja pakkuda konkreetse toote või toodeid, et rahuldada kliendi vajadusi. Vestluse lõpetamisel peab lepingu sõlmima või leppima kokku uueks kohtumiseks või helistamiseks.
 • Kindlustusväärtuse olemus ja määratlused
  On kindlustushuvi väärtus kindlustusjuhtumi toimumise hetkel. Asendatava vallasasja kindlustusväärtuseks loetakse summat, mis on vajalik samasuguse asja soetamiseks, võttes mõistlikult arvesse amortisatsioonist tulenevat asja väärtuse vähenemist.
  Ehitise kindlustusväärtuseks loetakse tavalist kohalikku ehitusväärtust, millest on maha arvatud ehituse seisund, eelkõige selle vanust ja amortisatsiooni väljendav mõistlik summa.
  • Taastamisväärtus - kahjujuhtumi korral kahjustunud varaga samaväärse vara hankimiseks tehtav kulutus ehk taastamiseks vajalike ning muude hüvitatavate kulude summa.
  • Taassoetamisväärtus – uue samaväärse vara soetamismaksumus.
  • Jääkväärtus – taastamis- või taassoetamisväärtus, millest on maha arvatud kulum.
  • Turuväärtus - samasuguse eseme taassoetamise hind ehk vastava vara kohalik keskmine müügihind.
  • Päevaväärtus - rahasumma, mis saadakse taastamisväärtusest selle väärtuse osa lahutatamisel, mille vara on kaotanud ea, kulumise, tarbimisväärtuse vähenemise või muu taolise põhjuse tõttu.
  • Aegväärtus - ehitise kulumi võrra vähendatud taastamisväärtus.

 • Kindlustusjuhtum (olemus, teatamine, lahendamine)
  Kindlustusjuhtum on seaduses või kindlustuslepingus määratletud sündmus, seisund või tegu, mille tagajärjel tekib kindlustusvõtjal või kolmandal isikul kindlustussumma või –hüvitise saamise õigus ja kindlustusseltsil selle väljamaksmise kohustus. Kindlustusjuhtum on teatud sündmus, mille toimumine on kindlustatud. Iga juhtumi puhul on oma protseduuri reeglid, kaasatakse kõiki võimalikke eksperte.
  Kindlustusselts palub koheselt kindlustusjuhtumist teatada .
  Elukindlustuslepingute puhul kindlustatu peab pöörduma aarsti poole, ning vajadusel tuleb kirjutada ka avaldus politseile
  Kindlustusseltsile peab esitama
  • õnnetusjuhtumi avaldus
  • arstitõend
  • töövõimetuslehe koopia (invaliidsustõendav dokument), röntgenifilmi (luumurdude korral), võtakse küsida väljavõtte haigusloost.

  Klient saab rahalist hüvütist.
  Varakindlustuse lepingute puhul kahjustatud vara tuleb hoida õnnetusejärgses seisus kuni kindlustusekspert on selle üle vaadanud.
  Kannatu peab täitma hüvitamise avalduse, kuid hüvitamisotsuse tegemiseks kindlustusselts võib küsida täendavaid dokumente, nt. seletuskiri, politseile esitatud avalduse koopia, esemete ostutšekid. Klient saab valida remondifirmat, üldiselt antakse temale partnerite kontaktid, kui tal oma soovi ei ole. Klient saab oma parandatud eseme tagasi või uut samaväärset eseme. Kui kahju on liiga suur, siis hüvitis võib olla ka rahaline.
 • Kindlustusvõtja õiguse ja kohustused
  Lepingulised kohustused
  • Andmete avaldamise ja teavitamise kohustus
  • Mõistlik hoolsus ehk kohustus mitte suurendada riski võimalikkust, ohutusnõuete järgimise kohustus
  • Kohustus tasuda kindlustusmakseid kokkulepitud ulatuses ja korras
  • Kahju ärahoidmise, vähendamise ja kindlakstegemise võimalikkuse tagamise kohustus
  • Kindlustusjuhtumist teatamise kohustus

  Lepingulised õigused
  • Õigus nõuda hüvitist kokkulepitud alustel
  • Õigus saada infot lepingu ja kindlustusandja kohta
  • Õigus taganeda kindlustuslepingust (peatada, katkestada, lõpetada)
  • Õigus vaidlustada hüvitisotsus
  • Õigus nõuda asenduspoliisi ja ärakirja väljastamist temalt lepingulises suhtes kirjalikku vormis tehtud tahteavaldustest, ka muid kindlustusandja valduses olevaid andmeid ja koopiaid dokumentidest, mis mõjutavad kindlustuslepingust tulenevaid õigusi ja kohustus

 • Kindlustusandja õigused ja kohustused
  Kindlustusandja kohustused:
  • Enda kohta teisele osapoolele teatud andmete avaldamise kohustus
  • Kindlustusvõtjale kindlustuslepingu tüüptingimuste tutvustamise kohustus
  • Andmete ja tüüptingimuste muutmisest teavitamise kohustus
  • Kindlustusjuhtumi registreerimise ja käsitlusega alustamise kohustus
  • Kindlustusvõtjale, kindlustatule või soodustatud isikule kindlustusjuhtumi lahendamise ja hüvitise väljamakmise korra tutvustamise kohustus
  • Kindlustushüvitise väljamaksmise või sellest keeldumise (ka hüvitise vähendamise) otsuse tegemise kohustus

  Kindlustusandja õigused:
  • Kindlustusandja õigus taganeda kindlustuslepingust. (peatada või ennetähtaegselt lõpetada)
  • Regressiõigus – tagasinõudeõigus
  • Õigus keelduda hüvitise maksmisest või vaidlustada hüvitistaotlus
  • Õigus lepingud teisele kindlustusandjale üle anda

 • Kindlustussumma ja selle määramine
  Kindlustussumma on summa mille peale eseme või elu kindlustatakse.
  Elukindlustuses kindlustussumma määramiseks peab klient täitma tervise ankeeti. Kindlustussumma oleneb klinedi vanusest ja tervise seisundist, tema hobidest ja elustiilist ( sport , autojuhtimine, harjumused, suitsetamine , alkoholi tarbimine).
  Varakindlustuses kindlustussuma sõltub eseme vanusest, auto ja korteri puhul ka sisustusest , kasutamise eesmärkidest, seisundist.
  Tuleb alati arvestada, et mida suurem on kindlustussuma, seda suurem on kindlustusmakse.
 • Elukindlustuse põhilised jooned
  • Kindlustatakse isiku elu (tervis)
  • Peamised kindlustuskatted elukindlustuses on kapitali ja investeerimishüvitis.
  • Elukindlustuse alla käivad ka kindlustusliigid, mis tegelikult tähendavad raha säästmist ja kus säästetud summad makstakse välja pensionitena.
  • Elukindlustuses makstakse
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Kindlustus #1 Kindlustus #2 Kindlustus #3 Kindlustus #4 Kindlustus #5 Kindlustus #6 Kindlustus #7 Kindlustus #8 Kindlustus #9 Kindlustus #10 Kindlustus #11 Kindlustus #12 Kindlustus #13 Kindlustus #14
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 14 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2010-12-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 79 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor nas88 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  eksami küsimused
  kindlustus , rahandus , pangandus

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  23
  ppt
  Kindlustusleping
  105
  doc
  Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused
  13
  pdf
  Kordamisküsimused õppeaines-Rahanduse alused-
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  40
  pdf
  Rahanduse alused arvestuse kordamisküsimused 2016
  2
  docx
  Majandus kindlustus mõisted
  46
  doc
  Pangandus konspekt
  4
  doc
  Eksam

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun