Sõnu seletav sõnaraamat

Väik – semates kompressorites, kus õlitus toimub paiskõlituse teel puudub väntvõllis õlikanal. Suurtes kompressorites võib õlitus olla läbi eraldi õlipumba ja siis on väntvõllis õlikanal, mille kaudu toimub raami – ja vändalaagrite õlitus, vända – laagrist läheb õli kas mõõda kepsus olevat kanalit kepsu ülemisselaagrisse, või toimub kepsu ülemiselaagri õlitus väntvõlli õlikanalist välja paiskuva õliga.
Veevarustus on sama, mis esimesel suvel, veerežiimiga reguleeritakse eeskätt tiigi temperatuuri. Tavaliselt kujuneb asustustihedus teise suve algul esimese suve kasvatuse tulemuste põhjal. Jõevähkide tihedus teise suve algul võib olla 25-30 tk/m2. Harvendama neid ei pea. Signaalvähi kasvatustihedus teise suve algul võib olla näiteks 20-25 tk/m2 kuni neid saab harvendada mõrrapüügiga (kui nad on 6-7 cm pikkused) lõpptiheduseni 10-20 tk/
Veterinaar - ja Toiduamet võib epidemioloogilisest olukorrast tulenevalt teha mitte-eksootilise veeloomataudi (VHS) vastast vaktsineerimist kasvanduses või molluskikasvatusalal, mis asub taudivabaks tunnistamata vesiviljelustsoonis või -piirkonnas, mille kohta ei kavatseta rakendada seireprogrammi, ja kasvanduses või molluskikasvatusalal, kus vaktsineerimist rakendatakse asjaomase mitte-eksootilise veeloomataudi likvideerimisprogrammi raames.

Võrgulina rakendamiseks nimetatakse võrgulina kinnitamist selistele, pinedele (tugevdusnöör) või topenantidele (kui need on köitest). Selised ja pined on tavaliselt valmistatud nööridest või köitest.
Veeärastussüsteemid on lisaks kuivendus-süsteemidele reisilaevadel Masinaruumist vee ära pumpamiseks saab kasutada ka peamasinate jahutusvee pumpasid Veeärastussüsteemide torustikud on sõltumatud kuivendussüstemide torustikest ja viidud igasse sektsiooni Torustiku vigastuse korral ei tohi vesi laeva tungida (sulgearmatuur eraldab vigase osa torustikust, tagasilöögi sulgventiilid)
Vastse areng on omapärane. Vaatamata oma lapikule kehale täiskasvanueas, näevad lesta vastsed välja nagu teistelgi kaladel ning nad ei sarnane sugugi oma vanematega. ~ 1 cm pikkuselt toimub vastse elus moone: nimelt rändab ta üks silm keha pealmisele poolele teise silma kõrvale, mille tulemusena asuvadki lesta silmad keha ülemisel küljel.

Vooderdus - ja pakkematerjale; kaugemal kui 12 miili lähimast kaldast lubatakse üle parda heita toiduainete jäätmeid, paberist esemeid, kaltsu, klaasi, metali, toidunõude kilde ja teisi analoogseid jäätmeid; Kaugemal kui 3 miili lähimast kaldast lubatakse üle parda heita sellist peenestatud prügi, mis on märgitud eelmises lauses.
Veeülikond – peab kindlustama, et inimese kehatemp, kui inimene on 0 kraadises vaikses vees 6 tundi, ei langeks rohkem kui 2 kraadi.
Veetorukateldel on väiksem akumulatsioonivõime, seega tundlikumad koormuse järsule muutumisele ja nõuavad kiirelt toimivat keerukamat automaatikat; 3.Katlakivi ladestumisel aurustustorudesse soojusvahetus halveneb järsult, mille tagajärjel väheneb katla tootlikkus ja tekib oht torude ülekuumenemisele ja purunemisele.

Vts - i juures võrreldes ATC-ga on ka raadio teel vestlemise vaba vorm (ATC puhul antakse teave edasi kindla korra järgi, sama püütakse teha ka merenduses, kuid mingeid rangeid nõudeid ei kehti). Kuna raadioside on juba niigi ülekoormatud, siis sageli on raske teadet õigeaegselt edasi anda.
Veterinaar - ja Toiduameti kohalike asutuste järelevalveametnikud regulaarset järelevalvet (vähemalt 1 kord kvartalis) kalakäitlemisettevõtetes, vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti poolt kinnitatud inspekteerimisplaanile ja juhtudel, kui on põhjust arvata, et tegemist on õiguserikkumisega.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Vee üleslükkejõud on suunatud alt üles, (vaikses vees on ka see jõud staatiline) Laevale mõjuvad jõud võib jagada kahte kategooriasse: alalised või alaliselt mõjuvad, mis avaldavad mõju kogu ekspluatatsiooniaja vältel: kere kaal, mehhanismide ja seadmete kaal,lasti kaal,vee rõhk veealusele osale vaiksel veel ja lainetuse korral, jne. Arvutuslikeks koormusteks tugevusarvutuste tarvis valitakse suurimad koormused, mida laeval ekspluatatsiooni käigus tuleb taluda.

Vikerforell – loomse valgu vajadus suur, vajalik punase pigmendi lisamine, sööda energiasisaldus kõrge, söödetakse ainult kuivsöödaga, loodusest lisa ei saa, söödakoefitsent ligikaudu 1. c. Pidamine: Karpkala – võimalik nii ekstensiivne kui intensiivne.
Vee kvaliteet on liiga madal • Vesi on liiga happeline (pH on alla 6,0 - osa marjast sureb ja koorikuvahetus pikeneb, millega suremus suureneb) • Hapnikuolud on liiga halvad (mari või isegi suguvähid surevad) • Vees on võõraid aineid (lisanduvad maitsevead)
Vetikad on kohastunud erinevale valguskvaliteedile: sügavuse suurenedes: rohevetikad – pruunvetikad – punavetikad Vetikate kromaatiline adaptatsioon: pigmentide koosseisu muutumine vastavalt veekogu sügavusse ulatuva valguse hulgale ja kvaliteedile.

Veesammas - vertikaalne vee kõrgus ,mis tekitab rõhku ,et vesi liiguks kõrgemalt  madalamale positsioonile. Heterotroofid­on organism, kes saab oma elutegevuseks vajaliku süsiniku toidus  sisalduvast orgaanilisest ainest. 
Vaakumpumbana kasutamisel on vesirõngaspumba mahukasutegur 0,7 täiskasutegur vaid 0,2 --0,3. Väike kasutegur ei ole oluline , sest vaakumpumpa kasutatakse perioodiliselt ja lühikest aega . Saavutatav vaakum võib küündida 9…. 9,6 veesambameetrini.
Valmistatakse i – tala kujulised (kiirekäigulised) ja nad on teistest palju tugevamad , või Ο kujulised (aeglase -käigulised). Kepsusääred varustatakse üldjuhul õlikanaliga, mille kaudu vändalaagrist läheb õli sõrmelaagrisse.

Van - Andel (1960) ja Separd (1960) väideti, et setteline ainestik, mis asetseb Mehhiko lahe põhjas on toodud tänu 2 jõele: Missisipi ja Rio-Grande. Tänu hooaja tuule hoovustele Mehhiko lahe sademed edastavad lääne ossa.
Varjuma - to shelter Väljaviiratud ankruketi pikkus- scope of chain/cable Väljaviiratud ankruketi pikkus- scope of chain/cable Vööriga vastu hoovust- to be stem on the current Vööriga vastu hoovust- to be stem on the current
Vedelikmanomeetrite ehk piesomeetrite töö põhineb hüdrostaatilise rõhuomadusel (rõhk mõjub/kandub edasi igas suunas võrdse jõuga). Põhiosaks on läbipaistev toru, milles oleva vedeliku rõhk tasakaalustab mõõdetava vedeliku rõhu.

Vhf - ist. See võimaldas laevadel otse ühendust võtta sadamaga ja ennast identifitseerida radarisüsteemis. Järgnevatel aastatel on erinevates sadamates üle terve maailma loodud väga palju erinevaid selliseid süsteeme.
Väikseim sügavus on Väikeses Beldis 10,5 m, Suures Beldis 30 m ja Öresundis 7 m. Peale eelnimetatud loodusliku ühendustee ühendab Läänmerd Põhjamerega aastatel 1886-1895 ehitatud Kieli kanal, mis on tähtis laevaliiklustee.
Vähikasvatus on omaette vesiviljeluse haru – toodab nii noorvähke looduslike vete vähivaru suurendamiseks kui kaubavähki ekspordiks Vähikasvatuse probleemid – võõrliigid, haigused, toodangu mahtu piiravad tegurid

Vilja taarana on lubatud kasutada uusi või siis varem kasutatud kotte tingimusel, et need on terved ja kuivad ega ole nakatatud viljakahjuritest. Viljakotid tuleb isoleerida kõikidest metallkonstruktsioonidest rimudega.
Vismutit on paigaldatud laeva tekile, et jääda märkamatuks või vähendada pildi suurust termokaameras. Vismutitega saab keemiaohu puhul tekitada ennetava veepilve ja samuti reostunud teki pesuks kasutada.
Väljund - ja sisendsuuruse muutuse suhet nim. võimendusteguriks K u=Uv/Us Sageduspiirkonda, mille ulatuses võimendi võimendus ei lange allapoole ettenähtud väärtust, nim võimendatavaks sageduseks.

Veetorukatlad - on selline katel, kus vesi tsirkuleerib torude(enamastivertikaalsete) sees, mis ühendavad alumist(või ka alumisi) veekollektorit ülemise veeaurukollektoriga moodustades torude ekraane.
Väikestel hobustel on normaalne veojõud 14-15% kehamassist, suurtel 13%.. Traavimisel on see 6%, galopis 4%. Maksimaalne veojõud 70...80% kehamassist, eriti võimsatel hobustel isegi üle 100 % kehamassist.
Vee aereerimiseks on olemas sissevoolu konstruktsioone (joonis 15) ja erinevaid mehhaanilisi seadmeid, näiteks pöörlevaid reste, silindreid või väravaid, mille kaudu vesi voolab kasvatusbasseinidesse.

Väljaspoolt eu - d imporditud põllumajandusloom märgistatakse 20 tööpäeva jooksul ning imporditud looma eksportiva riigi registrinumbri ja eesti registrinumbri vahel luuakse registris vastav seos.
Vee õitsemist ehk vetikate vohamist võib märgata siis, kui randa uhutav vesi on värvunud vesirohekaks, pruunikaks või ka punakaks, sel juhul võib sisaldada vesi inimestele mürgiseid aineid.
Vee happestumine on kahjustanud Soome ja Rootsi väikesi oligotroofseid veekogusid. Eestis pole vee happestumine lubjakivirikka pinnase ja vete suure puhverdusvõime tõttu tavaliselt probleemiks.

Vikerforell – kudemine 10 kraadise vee juures, aeglane loote areng, pikk inkubeerimisaeg (üle kuu aja), mari hõlpsalt lüpstav, väike viljakus, suureteraline mari, mari ei ole kleepuv.
Vahemikku 85 – 95 [ν], automootorites on see vahemikus 145 – 150 [ν]. Viskoosusindeks määratakse graafiliselt, õli passides näidatakse viskoosus eraldi õli kvaliteedi näitajana.
Viimaseks viimistlustööks on kanuu sisepinna tasaseks hööveldamine kumera põhjaga käsihöövliga. Ka kanuu välimine pind on ju juba enne aukude puurimist höövliga kumeralt tasaseks hööveldatud.

Vertikaalava - on põhjatraalnoodal põhja ja ülemise selise vaheline kõrgus meetrites, pelaagilisel traalnoodal alumise selise ja ülemise selise vaheline kõrgus meetrites traalimisel.
Vesijahutus kompressoritel on silindrihülss ja silindrisärk valatud eraldi, ning kokku monteerides jääb nende vahele tühi ruum, mis täidetakse jahutusvedelikuga, ning nimetatakse jahutussärgiks.
Välimuse järgi on raske määrata maisi kõlblikkust meritsi veoks. Kui peotäie maisiterade kokkusurumisel terad kleepuvad üksteise külge, pole soovitav sellist maisi veoks vastu võtta.

Vts - süsteemid töötati välja, kuna meretranspordi ohutus ja efektiivsus (õigemini ohtlikkus ja tõhususe puudus) võisid saada tõsisteks piduriteks selle eluala arengus.
Võrreldes üksiktoimekolbpumbaga on kaksiktoimekolbpumpade jõudlus (e. tootlikkus) suurem ja vooluhulk ühtlasem . Ühesilindrilistel kaksiktoimekolbpumpadel on kaks töökambrit, üks kummalgipool kolbi.
Vts radaritel on näiteks samad vead ulatuse ja peilingute määramisel nagu teistel radaritelgi, ehkki tal on kindel koht ja ta on pidevalt orienteeritud põhja ilma kompassi vigadeta.

Vändalaagreid on kahte tüüpi:  paksuseinalised: Koosneb ülemisest ja alumisest liuast, mis on välja treitud kas: terasest, pronksist, või malmist, ning liuad omavad äärikuid.
Veterinaar - ja Toiduamet teeb vaktsineerimise ja vaktsiini kasutamise üle järelevalvet «Ravimiseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt.
Võimetega inimesed on hinnatud kvaliteedieksperdid; –ekspertmeetod. Siin kasutatakse ekspertide rühma (üldjuhul 3-10 inimest) ning tema tööd korraldavat ja abistavat töörühma.

Vahemaa – δ T – järel: 1WL; 2WL; … ; nWL. NB! Mitte kasutada δ T tähistamisel matemaatikast tuntud ΔT, sest Δ on laevanduses mass-veeväljasurve tähis.
Vahimehaanik on kohustatud hoidma peamasina ja abisüsteemid pideva järelevalve all ja seda seni, kuni ta on pärast vahikorra lõppu nõuetekohaselt välja vahetatud.
Veiste puhke - söötmislatrites (kombilatrites) pidamine erineb lõastatud pidamisest vaid selle poolest, et loomad on lõastamata ning lüpsmine toimub lüpsiplatsil.

Vähikasvatajad on ise ehitanud oma vajaduste järgi täiendatud inkubatsioonisüsteemi versioone ja täielikke hautamissüsteeme võib osta ka valmina või poolvalmina.
Vähid on ühekaupa oma puurides või sektsioonides Mitmesugused erinevad rajatised ja siseruumides toimuv kasvatus nõuavad palju nii alg- kui käibekapitali.
Väliskaide ääres on vahemikus 0,5 – 3,3 m. Väliskaid on avatud lainetusele ja tuulele ja sobivad seega esmajoones lühiajalisteks peatusteks, remondiks, veeskamiseks.

Vastavaid temperatuure nimetatakse mullitemperatuur ja kastepunkt. Mullitemperatuur on temperatuur, mille juures veeldatud gaaside segu hakkab temperatuuri tõustes keema.
Väljalaskegaaside temperatuur on tunduvalt madalam kütuse põlemisgaaside temperatuuridest, peavad sama aurutootlikkuse korral utilisatsioonikatelde küttepinnad olema vastavalt
Võrgusond - näitab traalnooda ülemisele selisele kinnitatud seadme abil traalnooda vertikaalava ja traali sisenevat kala, mis kuvatakse roolimajas kuvarile.

Vähid on kõigesööjad ja nende toiduvajadus sõltub toidu energiasisaldusest ning veetemperatuurist. Talvel vähid peaaegu ei söö ega ole aktiivsed.
Vaierid - traalnooda pukseerimiseks kasutatavad painduvast terastrossist otsad, mis on ühendatud laeval asuva traalvintsi javeesolevate traallaudadega.
Vastavalt nimele on kinnisjaa paigalpusiv jaa, hapnikupuudust orgaanilise aine lagunemisel pohjalahedastes mis on kinnitunud saarte voi karide kulge, madalikele.

Väin – merekitsus, kitsas veeala, mis ühendab maailmamare osi (merd ookeaniga, meresid või mereosi) või eraldab saari üksteisest või mandrist.
Väävlisisaldusega on diislikütused (DK) kuni 0,5 % S, masuudid ja raskekütused on väävlirikkad 0,5–3,5 % S või kiõrge väävlisisaldusega 3.5 – 5 % S.
Võlli laagritappidele on sageli peale pressitud pronks hülsid, laagritappide vaheline võlli osa võidakse isoleerida mereveest vaikude ja spetsiaalsete katetega.

Vöörpiik on vöörtäävi ja esimese veetiheda vaheseina (põrkevaheseina) vahele jääv ruum, mida enamatel juhtudel kasutatakse ballastitsisternina.
Vikerforell – ainult intensiivne 2 KALAKASVATUSE ERIALA d. Töötlemine ja turustamine: Karpkala – odav, raskesti töödeldav, turustatakse elusalt.
Varbkolbpump on mehaaniliselt tugevam . Seepärast kasutatakse viimast viskoossete vedelike pumpamiseks või suure rõhu saamiseks (kõrgrõhupumbad).

Võimaluse korral on väga soovitav uusi tiike enne vähkide sinna asustamist läbi voolutada, näiteks vastkaevatud tiiki korduvalt tühjendada ja täita.
Viimasele on edastatud pooleliolevaid töid ja muud laevaelu puutuv teave ning vahetuse toimumisest on teavitatud osakonna või teenistuse juhti.
Vikerforelle sorteeritakse – väiksemad paigutatakse teistesse tiikidesse, et nad oma liigikaaslastele kasvus järgi jõuaksid ja et neid saaks samal müüa.

Virnastamise koormus on 3200 kg, konteineri mass 500 kg. Alumise kihi lubatud koormus 3200/1,8 = 1777 kg. Virnastamise kõrgus 1777/500 = 3,5 e. 3 kihti.
Veidi lihtsam on vabastada ankrut takistusest Pardatulesi jagunevad regiooniks „A“ ja regiooniks „B“. kasutades selleks taimkiust trossi.
Vahelduv kontroll - lüps - kontroll-lüps tehakse vahelduvalt ühel kontrollperioodil õhtusel ja teisel kontrollperioodil hommikusel lüpsikorral.

Veetoru - abikateldele, kuid leektoru-abikateldel ja väikese aurutootlik-kusega kompaktsetel veetorukateldel need tavaliselt puuduvad.
Vasakus poordis - 90° .  Traaversi kaugus on lühim kaugus, millega möödutakse antud kursil majakast, tuletornist või esemest, märgime
Veojõud – jõud, millega hobune veab haagist Tegelik veojõud on mingil tööl rakendatav jõud, mida mõõdetakse veotakistusega.

Vähikasvatus on viimastel aastakümnetel osutunud populaarseks alternatiivpõllumajandusesuunaks Euroopas, ning viimasel ajal ka Eestis.
Vintsi juurest on võimalik paat lasta asendisse, kust toimub paati minek tõstes vintsi käsipidurit. Lastes kangi lahti, paat peatub.
Viimased on limanaha sees ja nende kättesaamine nõuab natuke vaeva, kuid peaks hea tahtmise korral olema igaühele jõukohane.

Valgevaal – (Delphinapterus leucas) on nähtud Kolga lahes, kuni 6m ja 1tonn. 60’venelased arvasid et allvelaev, jälitasid.
Visuaalsel otsingul on soovitav jälgida ka lindude käitumist, samuti ka mereimetajate käitumist. Kalaparve kohal on vesi tihti tumedam.
Vii kolde - ja aero - dünaamilised protsessid Koldeprotsesside onkõiki protsessid, mis on seotud kütuse põlemisega koldes.

Valdavad on kerged, hästi teisaldatavad, kergesti monteeritavad ja puhastatavad klaasplastust või PVC –kilest basseinid.
Võimalik 1 - mm tilga peenestamisel saada 106 . 10-μm tilka, mille summaarne välispind on 100 korda suurem, kui 1-mm tilgal.
Vabapinnad kütuse - ja muudes tankides ei vaja arvestamist, nad on kreenikatse tulemusena saadud GMc-s automaatselt arvesse võetud.

Väntvõlli kande - e. Raamlaagrid - raamlaagrite alumiste poolte pesad on kas valatud, või keevitatud alusraami ristvaheseintesse.
Võrgurull - traalnooda võrkosa keritakse trummlile ja kasutatakse traalnooda võrkosa veeskamiseks ning välja võtmiseks
Vastavat aparaati nimetatakse kajaloeks (sõnast: kajalood)  Kajaloodi saatja suunab merepõhja lühikese ultrahelisignaali.

Vedavad laevad on lastiseadmeta. • Laeva lastimisseadmeteks on losspoomid ja kraanad ning torustike ja pumpade süsteem.
Vingugaasibakterid e. karboksidobakterid • Aeroobsed bakterid, kes saavad kasvada CO kui ainsa C- ja m. energiaallika arvel.
Vähikatk on seene Aphanomyces astaci poolt põhjustatud seenhaigus (joonis 5). Ta tapab kõik Euroopa vähiliigid.

Vahitüürimees on kohustatud fikseerima logiraamatus laeva liikumist ning laevapere tegevust puudutava informatsiooni.
Veepinnal on merepinna otseselt täheldatav värvus mõnevõrra hallikam nimetatud viisil määratud värvusest.
Vee ph on alla 7, neutraalse vee pH on 7 ja aluserikka vee pH on üle 7. Happeline vesi on vähile kahjulik.

Võtsid lihunikelt - ülesostjatelt täiendavalt raha, et elusloomi vedasid ning seda nimetati ’’sitarahaks’’.
Vöörisirm e. visor ja põrkevahesein ning tugevdatud Ro-ro-laevad võtavad ülemisele tekile konteinerilasti
Väljaspoolt on tihendikarp suletud surveääriku või väiksema diameetriga kolvisääre korral survemutriga.

Vanusest 600 – 400 isendit ha kohta). Karpkala on portsjonkudeja, kes võib suve jooksul mitu korda kudeda.
Veetaseme langus - Vee taseme alanemine , mis tekitab jõu ,et liigutada vett ühest  kohast teise. 
Vända – kaelast edasi liigub õli keksus olevasse õlikanalisse, ning väljub kolvi sõrmelaagrisse.

Vahitüürimees on vastutav kõikide sillas asuvate süsteemide ning nende kontrollsüsteemide jälgimise eest.
Vts - süsteemide kasutamine esmane ja peamine eemärk ja ülesanne on tagada laevaliikluse ohutus.
Vähenemist on   saadud   sulfamiid­   ja   nitrofuraan   preparaatide  kasutamisel (furasolidoon).

Võimendi amplituudi - sageduse tunnusjoon näitab võimendusteguri K sõltuvust võimendatava signaali sagedusest.
Vastavalt keskkonnale on kaubavahetus jaotatud viieks:laeva- ja praam-,maantee-,raudtee-,toru-,ning õhutransport.
Veisekarja uuendamine e. taastootmise all mõistetakse karjast väljaprakeeritud lehmade asendamist noorloomadega.

Vedelikutase on tõusnud, pole vedelikku lisandunud, sest vedeliku mass ja molekulide arv pole muutunud.
Vikerforell – kallis, kergelt töödeldav, turustatakse fileena, soola- ja suitsukalana, pakendatult.
Väände - ja tõmbetugevus sõltuvad puidu niiskusest – reeglina on kuiv puit tugevam kui toores.

Võrreldes terasega on viimatimainitud materjalid vastupidavamad roostetamisele ja väiksema soojusjuhtivusega.
Varjepaiku on külluses) on peamiseks ohuks liiga tiheda ja seetõttu kääbustunud karja tekkimine.
Veeliinitasandi piki - inertsimomenti JF läbi pinna raskuskeskme F on vajalik teada laeva trimmi arvutamisel.

Veeldatud gaasiks nimetatakse normaaltemperatuuril ja -rõhul gaasilises olekus oleva aine vedelat olekut.
Viiger on jäänukliik. Ta poegib veebruari lõpus või märtsis jää peal olevas lumekoopas.
Vanad pargid on liigirikkamad kui kultuurpuistutest, sest seal on säilinud looduslik originaalsus.

Veedldatud gaasiks nimetatakse normaaltemperatuuri ja-rõhul gaasilises olekus oleva aine vedelat olekut.
Veed on valmis ja vana vesi süsteemidest välja võetud tuleb uus vesi süsteemi kallata.
Võimendustegur on väiksem kui ilma tagasisideta operatsioonvõimendi, aga ta on hästi stabiilne.

Valguspäeva pikkus on esimesel nädalal 24 tundi, 7….20 elupäevani 16, edasi 14 tundi ööpäevas.
Varavalmivus – sead saavutavad noores eas nii füsioloogilise kui ka majandusliku küpsuse.
Vhs on   tiigikalakasvandustes   üks   ohtlikumaid   vikerforellide   haigusi.

Visuaalsel otsingul on soovitav jälgida ka lindude käitumist, samuti ka mereimetajate käitumist.
Väinades on suur soolsus gradient 15 ‰ läheb soolsus väiese ala peal kuni 35 ‰-ni.
Valgusravi on hästi tunnustatud variant ulatuslike psoriaasi kahjustustega patsientidel.

Veojõu ühikuks on jõukilogramm (kG). Veojõudu mõõdetakse dünamomeetri või dünamograafi
Vähkidel on katk või mõni muu vähihaigus • Rakendada vähihaiguste profülaktikat.
Vaatamata sellele on täielik paadi veeskamise protseduur toodud ära järgnevatel lehtedel.

Varjepaigad on katusekivid, drenaažitorud ja näiteks lainelised katusekatteplaadid.
Vastavalt kehamassile on võõrdepõrsastel vaja sulu kogupinda 0,3...0,5 m2 ühe põrsa kohta.
Vedelipüük on kõige mugavam kahekesi kalastades: üks aerutab, teine hoiab vedelit.

Vähikasvatuse alustajatel on soovitav lasta kasutatava vee koostist erinevatel aastaaegadel uurida.
Valgustihedus on vaadeldavale pinnale langeva valgusvoo jagatis selle pinnaelemendiga.
Vaögud on peptiidahelad, millised koosnevad vähemalt 50st aminohappejäägist.

Võlliliinikande – liugelaagrid Ülesanne: toetada võlliliini laagreid radiaal suunas.
Veevarustuses on tähtis, et piisav pealevool oleks kindlustatud ka kuival perioodil.
Valvepaat – resque boat – parda taha kukkunud inimese kiireks päästmiseks.

Vinträim – on heeringlane, keda isel ta keha külgedel olevad tumedad laigud.
Vutid on kaasajal kõige intensiivsemalt toodangut andev põllumajanduslind.
Vahemikku 6 - 12 g, kuid see oleneb paljus ka unnaketta ja söödakala suurusest.

Vimb – On Läänemeres levinud peamiselt suuremate jõgede suudmealadel.
Väravad on lahti japeab tegema samu tuletõrje, ohutuse ja turva ringkäike.
Veeliini - tasand on määratud järgmiste poolordinaatidega alates ahtrist.

Veesärk silindrikaanes on küllalt suur ja hästi paigutatud tagamaks korralikku jahutust.
Viimane omapära on talle isegi sama nime andnud, mis järvekaurilgi on - kakerdaja.
Viljakus sõltub - kala vanusest, tõulisest kuuluvusest, kalade pidamistingimustest

Võtta tugi - liikumisaparaadi ning südame- ja veresoonte haiguste vältimist.
Valgustugevus on antud ruuminurka kiirgava valgusvoo jagatis selle ruuminurgaga.
Valikuedu – inimtegevuse eesmärk on suurendada loomade-lindude jõudlust.

Veelgi huvitavam on fakt, et hiina kalurid on õpetanud kormorani kalu paati tooma.
Vahitüürimees on vastutav planeeritud reisiülesande täitmise eest tema vahis.
Valgekoon - delfiin ; Valgekülg-delfiin; Ebamõõkvaal(kuni 26 m ja 60 t);

Vanuses 4 – 6 aastat ja seepärast tuleb sugukalu tihti välja vahetada.
Võrdne selleks on vaja, et kõigisse silindritesse antaks võrdne hulk kütust.
Vep - s ei tohi olla majanduslikku tegevust, lageraie on keelatud.

Vts - süsteem kogub ja jagab infot, seda vajavatele osapooltele.
Valgustingimused on Eesti väikejärvedes aasta jooksul küllaltki muutlikud.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Vineeritahvlite standardmõõtmed on 1200 × 1200, 1500 × 1500, 1200 × 2400 ja 1500 × 3000 mm. Kasepuuvineerid jaotatakse ISO standardite nõuete järgi (ISO/TC 89/SC3) E, I, II, III ja IV klassi vineerideks. E-klassi vineeri pind on veatu, seal ei tohi olla oksi, jooni ega värvierinevusi.

Valgusisaldus on hea. Puuduseks on jalgade seisu ja sõrgade kuju vead.
Viskoosus on ükspõhiline kütuse kvaliteedi ja ka hinna näitaja.
Võrreldes kottidega on laudadest ja vineerist kastid mehaaniliselt tugevamad.

Vahitüürimees on vastutav pideva ja tähelepaneliku vahipidamise eest.
Veterinaar - ja Toiduameti poolt kehtestatud dokumentide nõuetest.
Väävel on kahjulik lisand, ta esineb kütuses lahustunud kujul.

Viimatinimetatud rattad on veidi nihutatud luugisektsiooni raskuskeskme suhtes.
Vts - süsteemi üks oluline osa on visuaalse info omamine.
Vahimadrus on roolis, peab ta kuulama kaptenit või tüürimeest.

Vabapinnad ballast - ja/või lastitankides vähendavad püstuvuse piiri.
Vastandnähtus – downwelling on pealisvete sügavusse sukeldumine.
Vhf - raadiojaam ja joogivesi 3. Kaks käsna ja pilsipump

Veekeskkonna seadus on niisugune: kui tahad vees elada, siis õpi ujuma.
Vinüülkloriid on värvuseta gaas, millel on nõrk kloroformilõhn.
Valikuedu e. Selektsiooniefekt (SE) määratakse järgnevalt:

Vase üledoseerimine on ohtlik, kuna põhjustab maksarakkude kärbumist.
Viigerhüljes – (Phoca hispida) on väiksem ja saledama kehaga.
Väljalask on tavaliselt suurema läbimõõduga kui sisselask.

Väljatulek on hea, võib vähkide keskmine suurus olla väike.
Vaatamata kallidusele on see siiski suhteliselt laialdaselt kasutatav.

Vabaparras – freeboard f – tekijoone kaugus veepinnast.
Võimalik kinnise ehk kahekontuurse jahutus süsteemi kasutamisel.
Vedeliku tihedus on ühtlase vedeliku mass ruumala ühiku kohta.

Viimased on raadiuseks vaadeldavate orientiiride ümber.
Võimalusteks on määrata karistusi, teha ettekirjutusi jne.
Vahemikus 156 – 174 MHz. Mereraadioside julgestamiseks.

Vts - süsteem koordineerib laevade liiklemist.
Väiketiir – kuldnoka suurune, must pea, valge laup.
Veekogude eutrofeerumine - kinnikavamine liigsete toitainete tõttu

Videokaameraga on veel sündmuste salvestamise võimalus.
Välimine ring – polaarkoordinaadid  Sisemine ring -
Vote UP
-1
Vote DOWN
Vahimadrus on roolis, peab kapten või tüürimees andma roolimadrusele kurssi, roolimadrus peab vastu vastama kõva ja selge häälega kurssi, mida ta sai. Kui laev on kursil, peab roolimadrus võrdlema gürokompassi kurssi ka magnetkompassi näiduga.

Vähid on suurimad liikuvad mageveeselgrootud.
Välimine ring – orienteeritud tõelise põhja suhes
Vastuvõtmiseks on mõnikord kasutatud ka tugilaagrit.

Viimasele on iseloomulik karsto sarnane reljeef.
Väiksematel pumpadel on tavaliselt rasvnöör topendtihend.
Vee lupjamist on parem teha vähkidest võimalikult

Vesirõngaspump on laialdaselt kasutatav vaakumpump.
Väikseimad on mudilad, mudamaim ja Peipsi tint.

Valgustingimused veekeskkonnas on teistsugused kui atmosfääris.
Välimik on neil teistest partidest erinev.

Viskoosus - iseloomustab kütuse voolavust.

Vastuvoolu - , ja segavooluülekuumendeid.


Väljundpinge on määratud pingede vahega.
Vahelduvvooli rlc - rööpahel. Vooluresonants
Vahelduvvoolu rlc - rööpahel. Pingeresonants

Vajalik lisavaakum on h2 ja algab uus imitakt.
Vanusest 600 – 400 isendit ha kohta).


Vahimadrus on laevas tähtis isik.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Veresugulus – I-II, II-I, II-II (1. ema ja 2. isa põlvnemistabelis ühise eellase asukoht) 2. lähissugulus – I-III, III-I, II-III, III-II, III-III 3. mõõdukas sugulus – kuni 4. reani 4. kaugsugulus – kuni 5. reani

Vote UP
-1
Vote DOWN
Vähi kest e. koorik koosneb peamiselt anorgaanilisest kaltsiumkarbonaadist (CaCO3). See lubjaga tugevdatud kitiinkest kujutab endast välisskeletti, millele kinnituvad lihased.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Viburvetikad – Läänemere planktonis kõige rikkalikumalt esindatud vaguviburvetikad, mida isel tselluloosist plaadikestest koosnev rüü ning sellel olevad ring- ja pikivagu.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Võrkmõrrad on tekkelt puuvitstest valmistatuist hilisemad ja et pujusega mõrd on pujuseta mõrra täiendatud vorm (pujuseks ehk neeluks nimetatakse püünise lehtrikujulist kitsendust, mis takistab püünisesse sattunud kalal tuldud teed tagasi pääsemast). Mõrd asetatakse tõkkesilma püügile kas üksi , ühe või mitme tiivaga või mõrrasüsteemina.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Veerelaager on laager, mida iseloomustab veerekehade- kuulide või rullide olemasolu ja seetõttu veerev hõõrdumine.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Vertikaalne rakenduskoefitsient on seinnoodal küllat suur – 0.8 ja rohkemgi.
Vote UP
-4
Vote DOWN
Vee aereerimine on vajalik kui sissevoolu vees on hapnikusisaldus liiga madal või vett soojendatakse ja seepärast vabanevad lahustunud gaasid.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto