Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Tarbijakaitse I KT (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris

1. Tarbijakaitse ajalooline areng, üldiseloomustus ja põhimõisted
Esimesed tarbojat kaitsvad üksiknormid kehtestati Euroopa varakeskaegse naturaalmajanduslikkus ühiskonnas.Kuni 20.sajandi keskpaigani reguleeriti tänapäevases mõõtes tarbijaõigussuhteid tsiviil-ja kaubandusõiguse regulatsiooni alusel. 20.sajandi alguses hakati detailsemalt sätestama nõudeid üksikute tarbijakaupadele.Rootsis kehtestati ostja huvide kaitseks järelmaksuga kauba kohustuslikud lepingutingimused 20.sajandi teisel külmnendil.
Tarbijaõigus tervikuna kujutab endast eriregulatsiooni,millega kaitstakse spetsiifilist isikute rühma – tarbijaid . Tarbijaõigust võib vaadelda subjekti –keskse õigusharuna,mille tähelepanu keskmes on rohkem tarvija isik kui tarbimisprotsess kui selline.
Tarbijavaidluste lahendamisel ja normide tõlgendamisel on oluline roll kohtudel ja tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise organitel.
Tarbija-füüsiline isik kellele pakutakse,omandab,kasutab kaupa või teenust eesmärgil mis ei seondu tema majandus – või kutsetegevusega.
Kaupleja- on isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust.Mis ei ole kaup on teenus ( õigusabi,juuksur)
Kaup on kaupleja pakutav,müüdav või muul viisil turustatav asi või õigus.
Teenus on kaupleja pakutav,müüdav või muul viisil turustatav hüve,mis ei ole kaup.
Tootja- on toote kavandamise ja valmistamise eest vastutav isik, kelle eesmärgiks on lasta toode enda nimel turule. Tootja peab tagama, et turule lastav toode oleks kavandatud ja toodetud vastavalt õigusaktides esitatud nõuetele ning läbinud vastavushindamise. Tootja kohustuste eest vastutab mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes paneb kokku, pakendab, töötleb või märgistab toodet eesmärgiga lasta see oma nimel turule.
Universaalteenus- on üldistes huvides osutatav ja valdava osa riigi või paikkonna elanike poolt kasutatav teenus. ( gaas ,eleketer,vesi)
Tarbijat eksitav reklaam – ebatõeste admete esitamine mis eksitab ostjat.
2.Tarbijakaitse korraldus Eestis
Tarbijakaitset korraldavad:
Riiklikul tasemel teostab Eestis tarbija huvide ja õiguste kaitset igapäevaselt Tarbijakaitseamet . Tarbijakaitseamet kuulub riigivalitsemisasutusena Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse. Põhiülesanded on sätestatud ameti põhimääruse §-s 13. Põhimäärusest lähtuvalt teostab Tarbijakaitseamet nii nõustamis-, esindus -, teavitus - kui ka järelevalvefunktsiooni. Põhimääruse § 14 p 10 annab ametile õiguse oma pädevuse piires välja anda haldusakte ja soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate tarbijakaitsealaste nõuete järgimiseks. Üheks Tarbijakaitseameti põhifunktsiooniks on tarbija kaebuste lahendamine.
Kohaliku omavalitsuse tasandil. Omavalitsuse ülesandeks on korraldada oma haldusterritooriumil tarbijate nõustamist ja abistamist. Kohalikul omavalitsusel lasub kohustus abistada ja nõustada tarbijaid küsimustes, mis on seotud kohaliku omavalitsuse enda poolt seaduse alusel pakutavate teenustega (eriti universaalteenused nagu soojaenergia-, vee-, kanalisatsiooni- ning jäätmekäitlusteenused). Eelkõige on omavalitsusel kohustus teavitada tarbijat õigusaktidest, mis reguleerivad tema poolt osutavate teenuste pakkumist või siis suunata tarbija pädeva institutsiooni pool.
Kolmanda sektori osalus. Tarbijaühenduste üheks primaarseks funktsiooniks võib pidada tarbijate informeerimist ja nõustamist. Vabatahtlike tarbijaorganisatsioonide teisteks põhiülesanneteks on mõjutada tarbijapoliitikat ja tarbijakaitsealast õigusloomet, esindada tarbijate huve suhetes valitsusasutuste ning kauplejate või tootjatega, nõustada ja teavitada tarbijaid, korraldada tarbijakaitsealaseid uuringuid ning kasutada teisi TKS § 15 lg 2 tulenevaid õigusi. Suuremad õigused on seaduse kohaselt sellistel tarbijaühendustel, mis vastavad tarbijate kollektiivseid huve esindava tarbijaühenduse tunnustele s.t. mille liikmeteks on vähemalt 50 isikut, või ühenduste liit, mille liikmesühendustesse kuulub kokku vähemalt 50 isiku ja mis esindab tarbija huve kohalikul või riigi tasandil ning on sõltumatu ettevõtjatest ja erakondadest.
3. Tarbijaõigusele lähedased õigusharud
Üheks tarbijaõigusele lähedaseks õigusharuks võib pidad konkurentsiõigust,milles leidub mitmeid otseselt või kaudselt tarbijat kaitsvaid sätteid. Konkurentsipoliitika eesmärgiks on tagada siseturul toimiv ja efektiivne konkurents ning kõrvaldada kahjulikud konkurentsipiirangud. Konkurentsiõigus on suunatud eelkõige õiguse objekti – konkurentsi säilimisele ja tagamisele.
Tarbijate huvide kaitsega seonuvad konkurentsiõiguse valdkonnad nagu:
 • vaba konkurentsi piirav tegevus sh. turgu valitseva seisundi kuritarvitamine
 • kõlvatu konkurents
  4. Euroopa Liidu tarbijaõiguste raamistik kord
  Tarbijakaitse areng Rooma lepingust Maastrichti lepinguni
  Kuni 1960-ndate aastate alguseni oli Ühenduses valitsev arusaam, et avatud turg ja efektiivne konkurents suudab ise eneseregulatsiooni kaudu kaitsta tarbijate huvisid. Tarbijapoliitika teostamise hoobadeks olid Ühenduse alusdokumendis fikseeritud põhivabadused: teenuste osutamise vabadus, kaupade ning kapitali vaba liikumine ning vaba asutamisõigus.
  Pariisi tippkohtumisel 7-8.11.1972. aastal fikseeriti järgmised printsiibid /viis tarbija põhiõigust:
  • Õigus ohutusele ja tervisekaitsele
  • Õigus majandushuvide kaitsele
  • Õigus kahju hüvitamisele
  • Õigus koolitusele ja haridusele
  • Õigus huvide kollektiivsele esindatusele

  07. veebruaril 1992, kui Euroopa Liidu asutamislepingusse lisati mitu tarbijakaitset sisaldavat sätet. EL lepingu artiklile 3 lisati täiendus, mille kohaselt hõlmab EL tegevus oma eesmärkide elluviimisel ka panust tarbijakaitse tugevdamisse. Nimetatud artiklis sätestati neli tarbijakaitse alusprintsiipi:
 • Esimene alusprintsiip seob tarbijakaitse ühtse siseturu loomise meetmetega.
 • Ühenduse õigus võtta vastu sellised meetmeid tarbijakaitse valdkonnas, mis ei ole otseselt seotud ühtse siseturu väljakujundamisega
 • Viidatakse EL pädevuse osas subsidiaarsuse põhimõttele. Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt võib Ühendus sekkuda tarbijakaitse küsimuste reguleerimisse üksnes siis, kui soovitud eesmärgi saavutamine ei ole võimalik üksnes liikmesriikide õigusaktidega.
 • Artiklis nähakse ette liikmesriikide õigus tarbijakaitse valdkonnas säilitada ja võtta vastu õigusnorme, mis tagavad tarbijale EL-i õigusest kõrgema kaitse taseme.
  Tarbijakaitse areng pärast Lissaboni lepingut
  Aluslepingu artikli 4 punkti (f) kohaselt jagavad Liit ja liikmesriigid pädevust tarbijakaitse valdkonnas (subsidiaarsuse põhimõte).
  Nüüdsest rajaneb Euroopa Ühenduse tarbijakaitsepoliitika kahel alusel:
 • Euroopa Liidu üldine tarbijakaitsepädevus tugineb asutamislepingu artikli 169 lõikel 1
 • Ühine eripädevus, mida saab kasutada tarbijakaitse eesmärkidel, põhineb artikli 169 lõigetel 3-4.
  *EL üldine tarbijakaitsepädevus
  EL artikli 169 lõikes 1 nähakse ette Ühenduse spetsiaalse eesmärgina kõrgel tasemel tarbijakaitse tagamist ja tarbija huvide edendamist tervise, turvalisuse ja majandushuvide valdkondades. Lisaks on Ühenduse eesmärgiks edendada tarbijate õigust teavitamisele, koolitamisele ja organiseerumisele oma huvide kaitseks.
  *EL eripädevus eesmärkide saavutamiseks
  Asutamislepingu artikkel 169 p 2 kohaselt aitab Ühendus kaasa lõikes 1 osutatud eesmärkide saavutamisele :
 • meetmetega, mis on võetud artikli 114 põhjal seoses siseturu väljakujundamisega
 • meetmetega, mille abil toetatakse, täiendatakse ja jälgitakse liikmesriikide poliitikat.
  Asutamislepingu art 114 lõige 3 näeb sõnaselgelt ette tarbijakaitset puudutavates küsimustes kõrge kaitsetaseme saavutamise, sätestades, et tervishoidu , ohutust, keskkonnakaitset ja tarbijakaitset käsitletavates ettepanekutes võtab komisjon aluseks kaitstuse kõrge taseme, eriti võttes arvesse kõiki uusi teadlikel faktidel põhinevaid suundumusi.
  EL ühtne siseturg ja tarbijakaitse
  Vastavalt EÜ asutamislepingule kujutab Euroopa Liidu siseturg endast sisepiirideta ala, kus on tagatud kaupade ja teenuste vaba liikumine ning asutamisvabadus. Konkurentsivabadus
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Tarbijakaitse I KT #1 Tarbijakaitse I KT #2 Tarbijakaitse I KT #3 Tarbijakaitse I KT #4 Tarbijakaitse I KT #5 Tarbijakaitse I KT #6 Tarbijakaitse I KT #7 Tarbijakaitse I KT #8 Tarbijakaitse I KT #9 Tarbijakaitse I KT #10 Tarbijakaitse I KT #11 Tarbijakaitse I KT #12 Tarbijakaitse I KT #13
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 13 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2014-01-03 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 14 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor maasikas93 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  1.Tarbijakaitse ajalooline areng, üldiseloomustus ja põhimõisted2.Tarbijakaitse korraldus Eestis3.Tarbijaõigusele lähedased õigusharud4.Euroopa Liidu tarbijaõiguste raamistik kord5.Rahvusvaheline eraõigus ja tarbijakaitselepingud6.Tarbija õigused kauba hankimisel EL ühisturult7.Nõuded kauba ja teenuste pakkumisel tarbijale8.Kauplejale ja müüjale esitatavad nõuded9.Kaupleja teavitamiskohustused tarbija suhtes kauba ja teenuste pakkumisel10.Kauba ja hinna suhtes kehtivad nõuded11.Tarbijakaupade märgistusnõuded erinevatele kaupadele12.Tüüptingimuste olemus ja kasutamise põhjused13.Tüüptingimused lepingu osana14.Tüüptingimuste tõlgendamine15.Üllatustingimused16.Tüüptingimuste ebaõigluse kontroll17.Tüüptingimuste kohtuväline kontroll18.Tarbijate kollektiivsete huvide kohtulik kaitse tüüptingimuste kasutamisel19.Kohtu õigus kontrollida tüüptingimusi20.Poolte põhikohustused tarbijamüügi korral
  tarbijakaitse , tüüptingimus , kaupleja , teave , müüja , märgistus , konkurents , lepingupool

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  8
  docx
  Tarbijakaitse II KT
  37
  docx
  TARBIJAÕIGUS
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  269
  docx
  Õiguse alused eksami kordamisküsimused
  75
  doc
  Kohaliku omavalitsuse õigus
  192
  pdf
  Riigikaitse õpik
  110
  docx
  Turunduse alused konspekt
  69
  doc
  Turunduse eksam  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun