Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

MERIT AKTIVA KASUTAMINE FIRMA SISE-EESKIRJADES - sarnased materjalid

konto, valuuta, merit, aktiva, kassa, kuup, raamatupidaja, evad, kontod, tjate, ettemaksed, mber, hankija, ostuarve, arvestust, ikes, kanded, ibemaks, ibemaksu, iendi, klient, tarnijateahtris, soetusmaksumus, inventuurahtrisse, varad, taja, aknas, kurss, dividendid, programmis, ratagadeaenukohustuse, giga, hiajalise, aastaaruanne, arved, kliki
58
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

...oodi 01.01.2008 ­ 31.12.2008 majandustulemust ja rahavoogusid; 3. Tuha Talu OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte. Juhatuse liige Valmar Müürsepp 40 Tallinnas 27. mail.2009.a Bilanss (kroonides) VARAD (Aktiva) Lisa 31.12.2008 31.12.2007 Käibevara Raha ja pangakontod 2 1 311 861 Nõuded ja ettemaksed 3 Nõuded ostjate vastu ...

Raamatupidamine - Kutsekool
1782 allalaadimist
72
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), loengukonspekt raamatupidamise alused

...oplaani (kontode loetelu) majandustehingute ja reguleerimiskannete kirjendamiseks. Konto Nimetus Kontoklass 1010 Kassa Varad Aktiva 1020 Swedbank Varad Aktiva 1210 Ostjate tasumata summad Varad Aktiva 1340 Muud lühiajalised nõuded Varad Aktiva 1420 Väärtpa...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
37 allalaadimist
37
docx

Praktiline raamatupidamine

...märk - majandustehingute kohta andmete kogumine, rühmitamine, kontrollimine ja aruannete koostamine · klassifitseerimise aluseks raamatupidamisaruanded Kontode liigendus 5-de rühma: Rühma tähistab konto koodi esimene number: · 1 ­ bilansi aktivakirjed ­ vara · 2 ­ bilansi passivakirjed- kohustused · 3 ­ bilansi passivakirjed- omakapital · 4 ­ tulude kontod · 5 ­ kulude kontod Aktivakonto Passivakonto Üldreegel kontode lõppsaldo leidmiseks · Lõppsaldo = algsaldo + sama poole käive ­ vastaspoole käive · Aktivakon...

Raamatupidamine -
57 allalaadimist
46
doc

Finatsraamatupidamine

...on üldjuhul võrdne nominaalväärtusega, miinus vajadusel tehtud allahindlused. Allahindlused kajastatakse eraldi kirjel Ebatõenäoliselt laekuvad arved ­ s.o. nõuete väärtuste vähend allahindluste kajastamiseks. Selliseks arvestuseks on vajalik kontraaktiva konto avamine. Lubatud on ka nõude bilansikirje jääkväärtuse vähendamine. Ostjatelt laekumata nõudesummad tuleks hinnata individuaalselt s.o. iga arve laekumise tõenäosust tuleb käsitleda eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvaks hindamise aluseks on näiteks järgmised asjaolud: 1) ostja ei vasta ettev...

Finantsraamatupidamine - Estonian Business School
792 allalaadimist
31
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

...st pakkuvas ettevõttes Euro Accounting OÜ, mis haldab kokku üle 40 erineva osaühingu. Euro Accounting OÜ poolseks juhendajaks oli juhatuse liige ja raamatupidaja Julia Lahk. Õppimise mõttes lasi juhendaja mul sorteerida ja programmi sisestada erinevate firmade dokumente, mis oli väga õpetlik, sest läbi selle õppisin erinevaid dokumente lugema, mis on raamatupidamises eriti oluline. Niisiis õppisin töö käigus tundma paljude erinevate ettevõtete raamatupidamislikku poolt ning lõpuks otsustasin praktikaaruande jaoks välja valida Baltic Chess Group ...

Raamatupidamine - Kutsekool
1097 allalaadimist
48
docx

Finantsraamatupidamise põhimõisted

...perioodides, mitte tagasiulatuvalt. Materiaalse põhivara amortisatsiooni tuleb kajastada jooksva perioodi kuluna: D Põhivara kulum (kasumiaruandesse), K Akumuleeritud põhivara kulum (bilanssi). Konto Akumuleeritud põhivara kulum on kontraaktiva konto. See võimaldab bilansis näidata põhivara jääkmaksumuses, mis saadakse kui põhivara soetusmaksumusest lahutatakse tema akumuleeritud kulum. Põhivara akumuleeritud kulum Deebet kreedit ...

Raamatupidamine - Kutsekool
22 allalaadimist
21
docx

Sise-eeskiri

... sisekontrollimeetmete rakendamisega seotud asjaolusid (Äripäeva käsiraamat 3.1.4). 1. KONTOPLAAN KOOS KONTODE SISU KIRJELDUSEGA Kontod jaotatakse kontoplaanis rühmadeks ning rühma tähistab kontokoodi esimene number: 1) aktiva kontod (varad); 2) passiva kontod ( kohustused, kapital); 3) äritulud põhitegevusest (so. Kaupade ja toodangu müügist saadav tulu); 4) muud äritulude kontod; 5) ärikulude kontod; 6) muud ärikulude kontod ( ka finantskulud); 7) tulude-; kulude koondkontod. Kontorühmad k...

Raamatupidamise alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
255 allalaadimist
26
docx

Praktikaaruanne. Raamatupidamine

... saab jälgida lao jääke kaupluste lõikes. Müüdud kaupade kuludesse kandmine toimub kaupluste lõikes, mis annab võimaluse analüüsida iga kaupluse müügitulemust. Töötasu arvestamine Ettevõttes kasutatakse palga arvestamiseks programmi Merit Palk. Töötajate töölepingud sõlmib ja registreerib töötajate registris juhataja. Töötajate töölepingu andmed on programmis eelnevalt sisestatud, minu praktikal viibimise ajal uusi töötajaid ei registreeritud. Töölepinguga töötajatel on kindel kuupalk, käsunduslepinguga töötajatel on tunnitasu...

Raamatupidamine - Kutsekool
94 allalaadimist
40
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

...a eest Varad 1890Soetatud loomad Varad 1910Arenguväljaminekud Varad 1920Patendid, litsentsid, kaubamärgid Varad 1930Firmaväärtus Varad 1940Ettemaksed immateriaalse põhivara eest Varad 2110Lühiajalised laenud ja võlakirjad Võlad 2120Pikaajalise võlakohustuse tagasimaksed järgm.perioodil Võlad 2130Pikaajalise kapitalirendi tagasimaksed jä...

Raamatupidamine - Kutsekool
792 allalaadimist
29
docx

Raamatupidamise aruanne

...b OÜ Tinevex teenust, halb on asjalugu siis, kui inimesed(ettevõtjad) on piisavalt targad, et hoida end oma firma raha asjadega ise end pidevalt kursis ning teha enesele raamatupidamist. Raamatupidamisarvestust peetakse raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva, kuid dokumente saab vajadusel teha ka käsitsi ja välja printida. Üldjuhul piisab sellises firmas lauaarvutist või sülearvutist ning telefonist ja heast programmist. Ettevõte omas ühte sülearvutit ja printerit, millega saab kõik dokumendid sisestada, programmi kanda ja ka paberkandjale ...

Raamatupidamine - Kutsekool
131 allalaadimist
19
doc

Raamatupidamise praktika aruanne

...äljastab palgalehed. Kõigil kolmel XXXX OÜ töövõtjal on kuupalk, mis on määratletud töölepingus. Iga kuu 10. kuupäevaks esitatakse Maksu- ja Tolliametile palgadeklaratsioon. Palga arvestamiseks kasutatakse sellel aastal esmakordselt palgaprogrammi Merit Palk. Töötasu ja sellega seotud maksude õigeaegse tasumise eest vastutab juhatuse liige. 10.2 Puhkusetasude arvestus Puhkusetasust arvestatakse maha seaduses sätestatud maksud. Puhkusetasu arvestatakse vastavalt kehtivale seadusele. Puhkuse kestvust arvestatakse kalendripäevades. Töötajale puhkus...

Raamatupidamine - Tallinna Majanduskool
1421 allalaadimist
124
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), raamatupidamisealused

...s kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali). Skemaatiliselt kujutab bilanss kahepoolset tabelit (tabel 1). Vasakpoolset osa, kus on firma vara koosseis, nimetatakse aktivaks. Bilansi parempoolne osa, mis kajastab vara finantseerimise allikaid, nimetatakse passivaks. Aktiva ja passiva peavad olema alati võrdsed: AKTIVA = PASSIVA (1) Vara soetamise allikad jagunevad kaheks: omakapital ehk ettevÃ...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
60 allalaadimist
32
docx

Raamatupidamine I osa

...lanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali). Eesti Vabariigi bilansiskeem on kinnitatud Raamatupidamise seaduse lisaga 1. Bilansil on kaks osa ­ AKTIVA JA PASSIVA. Bilansi aktivas kajastatakse rahalises väljenduses ettevõtte varade koostis ja paigutus. Vara - see on raamatupidamiskohustuslase valduses olevad ressursid (raha, nõuded, materjalid, põhivara). Bilansi passivas kajastatakse vara moodustamise allikate koostis ja paigutus (kohustused ja omakapital)...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
44 allalaadimist
62
pdf

Finantsarvestuse konspekt

...antselementidest: Vara Kohustus ( Kohustis) Omakapital Raamatupidamise põhivõrrand VARA = KOHUSTUS + OMAKAPITAL OMAKAPITAL = VARA - KOHUSTUSED NETOVARA = BILANSI AKTIVA ÜLDSUMMA - PASSIVAS NÄIDATUD KOHUSTUSTE ÜLDSUMMA Laiendatud võrrand VARAD = KOHUSTISED + EELMISE PERIOODI OMAKAPITAL +/- (ARUANDEPERIOODI TULUD - KULUD) Bilanss iseloomustab ettevõtte vahendeid kahest seisukohast. Bilansi aktivas näidatakse vahe...

Ettevõtlus alused - Tallinna Tehnikaülikool
193 allalaadimist
34
docx

Raamatupidamise alused

...¼letada 18 kuud. Bilanss on pilt mis annab ettevõttest ülevaate teatud ajahetkel. Bilansis kajastatakse ettevõtte varad, kohustused ja omakapital rahalises väljenduses. Bilanssi võib kujutada kahepoolse tabelina. Bilansi vasakut poolt nimetatakse aktivaks ja see kajastab ettevõtte varasid. Bilansi paremat poolt nimetatakse passivaks ja seal on kajastatud kohustused ja omakapital. Vara on ettevõtte poolt kontrollitav ressurss (asi või õigus), mis osaleb tulevikus tulu teenimisel. Vara võib omada või ka mitte omada materiaalset vormi. Bilan...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
52 allalaadimist
36
docx

Sise-eeskirja koostamine

...amisprogrammi võimalustele. Paljudel juhtudel on raamatupidamisprogrammides juba olemas kontoplaanid, mida raamatupidajad täidavad [1 : 73]. Bilansi kirjete sisust lähtuvalt on jagatud raamatupidamiskontod aktiva ja passiva kontodeks ning kasumiaruande kirjetest lähtuvalt tulu- ja kulukontodeks. Raamatupidamis seadus ei nõua otseselt kontode numereerimist, kuid hea raamatupidamistava järgi tähistatakse kontoplaanis aktivakontode numbrid alati tunnusega ,,1" ning passivakontode numbr...

Finantsraamatupidamine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
221 allalaadimist
54
docx

Raamatupidamise alused

...¼letada 18 kuud. Bilanss on pilt mis annab ettevõttest ülevaate teatud ajahetkel. Bilansis kajastatakse ettevõtte varad, kohustused ja omakapital rahalises väljenduses. Bilanssi võib kujutada kahepoolse tabelina. Bilansi vasakut poolt nimetatakse aktivaks ja see kajastab ettevõtte varasid. Bilansi paremat poolt nimetatakse passivaks ja seal on kajastatud kohustused ja omakapital. Vara on ettevõtte poolt kontrollitav ressurss (asi või õigus), mis osaleb tulevikus tulu teenimisel. Vara võib omada või ka mitte omada materiaalset vormi. Bilan...

Raamatupidamine - Kutsekool
26 allalaadimist
18
docx

Raamatupidamis arvestus eksam

... kahekordse raamatupidamise ehk kirjendamise lähtealus. Ettevõtte bilansis kajastub tema majandustegevuse hetkeseis s.t. varade ja varade katteallikate jäägid ehk saldod kindlal ajahetkel s.t. bilanss koosneb kontode saldodest. AKTIVA=VARAD PASSIVA=K APITAL KÄIBEVARA VÕÕRKAPI -RAHA TAL -VÄÄRTPABERID - -NÕUDED LÜHIAJALIS -VARUD ED -ETTEMAKSED KOHUSTUSE D (laenud, ...

Raamatupidamine - Tartu Ülikool
46 allalaadimist
17
doc

„Raamatupidamisprogrammide võrdlus“

...ttevõtte jaoks programmi valimine, analüüsimine, mis sobiks kõige paremini minu ettevõttele. ,,Raamatupidamisprogrammide võrdlus" http://www.majandustarkvaraportaal.ee/ 1. Tresoor Start 2. Taavi Majandustarkvara 3. HansaRaama 4. Merit 5. Joosep5 6. Profit 7. Balanss+ 8. Eeva 9. Raamatupidamisprogramm VERP 6.3 10. Majandustarkvarapakett RAPID finants/palk Tresoor Start on raamatupidamisarvestuse pakett väikekontoritele, FIE-dele ning alustavatele ja kiiresti arenevatele väikeettevõtetele. Pakett sisald...

Raamatupidamine -
176 allalaadimist
28
pdf

Praktika Osaühingus Erisisu

...pidamise dokumentide säilitamine. Ettevõttes kasutatavad lühendid (nt KOM ­ komandeering, lähetus; AVA ­ arveldused aruandvate isikutega jne.) Kontoplaan, mille koostamisel on lähtutud põhimõtest: 1-ga algavad numbrid tähistavad aktivat; 2-ga passivat; 3-ga tulu; 4-ga kaupade ja teenuste kulu; 5-ga muud tegevuskulu; 6-ga palga ja maksude kulukontosid; 7-ga muud kulud; 8-ga finants tulu- ja kulu kontod; 9-ga abikontod raamatupidamisarvestuse selgemaks muutmiseks. 1.6.2. Rahaliste vahendite arvestus Osaühingu kass...

Raamatupidamise alused - Tallinna Tehnikaülikool
277 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...d sooritatakse nii ettevõtete ja investeerijate kui ka investeerijate endi vahel. Optsioon on kindel tagatis ja hind, mis on ajaliselt määratud. Futuur sai alguse põllumajandusest. Olemuselt tähendab see seda, et investeerijad sõlmivad farmeritega lepingud põllumajandussaaduste kokkuostuks nõnda, et tehingud sooritatakse sügisel kindla hinnaga. Niisugused lepingud on ettemaksu- ehk forward lepingud, mille objektiks võivad olla ka muud kaubad, aktsiad või valuuta. Väärtpaberitega kauplemisel eristatakse esmast ja teisest turgu. Esmasel tu...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
638 allalaadimist
60
docx

Arvestuse alused eksamikonspekt

...ndast pidevate info süstematiseerimiste registreerimist Kuluarvestus- osa majanduslikust arvestusest ja on seotud arvestus maksumuse analüüsiga. Vara- väärtused, mis on vajalikud ettevõtte tegevuseks ning varad kajastatakse bilansi aktiva poolel. Audit- regulatsiooni süsteemi hädavajalik osa eesmärgiks on võimalikult vara tuua esile kõrvale kalded, kehtestatud nõuetest ning finantsjuhtimise seaduslikkuse, tõhususe, mõjususe ja säästlikkuse põhimõtete rikkumise, et alati oleks võimalik võtta tarvitusele korrigeerivaid me...

Arvestuse alused -
49 allalaadimist
17
docx

Raamatupidamise eksam

...aen koheselt tagasi kutsuda, siis kajastatakse antud laenu lühiajalise kohustusena, isegi juhul, kui pärast bilansipäeva on laenuandjalt saadud nõusolek, et ta oma õigust ei kasuta. 6. Struktuur Bilanssi iseloomustab tasakaal s.t. aktiva poolel on näha varade struktuur ja maht , ja passiva poolel, milliste allikate arvel on varad moodustatud s.t katteallikate struktuur ja maht. Bilansi osasid defineeritakse vastavalt RPSle järgmiselt: Seaduses kasutatavad mõisted 1) vara ­ raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õi...

Raamatupidamine - Eesti Maaülikool
61 allalaadimist
25
pdf

Raamatupidamise alused

... Mai Takkis 38 Raamatupidamise bilanss Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab antud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase vara, kohustusi ja omakapitali (RPS §3) Bilansi aktiva kajastab raamatupidamiskohustuslase vara. Bilansi passiva kajastab raamatupidamiskohustuslase vara moodustamise allikaid, mis jaguneb - kohustused + omakapital Bilansi aktiva = Bilansi passiva Vara = Kapital 2/9/2015 Mai Takkis ...

Raamatupidamine - Eesti Mereakadeemia
22 allalaadimist
31
odt

Finantsraamatupidamine

...glit. Eesti Vabariigi bilansiskeem on kinnitatud Raamatupidamise seaduse lisaga 1. ( LISA 8) Bilanss iseloomustab ettevõtte varasid kahelt seisukohalt. Seetõttu kujutab bilanss endast kahe poolega tabelit, mille üht poolt nimetatakse bilansiaktivaks ja teist bilansipassivaks. Bilansi aktivas on ettevõtte varad reaalses väärtuses, mis osalevad majandustegevuses. Varad jagunevad käibevaraks ja põhivaraks. Bilansi passivas kajastatakse vara moodustamise allikate koostis ja paigutus (kohustused ja omakapital). VARAD =...

Finantsraamatupidamine -
141 allalaadimist
17
xls

Raamatupidamise arvestus

... Kassa Arveldusarve Ostjate tasumata arved Põhivara nr. päev sisu AKTIVA AKTIVA AKTIVA AKTIVA Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kre...

Raamatupidamine - Tallinna Tehnikakõrgkool
210 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...ustoodete vedu üle ookeani suurtele turgudele. Suurte kaubakoguste transport pani aluse globaliseerumisele, mille mootoriks omakorda on konteinerveod. Meritsi veetakse maailmas 96% kogu transporditavast kaubast. On teada, et keskmiselt 90% rahvusvahelisest kaubaveost – tooraine, materjalid ja valmistoodang – veetakse mingis tarneahela osas meritsi. ...

Logistika alused - Kutsekool
489 allalaadimist
11
xls

Raamatupidamise Alused

... Materjalid Abimaterjalid AKTIVA AKTIVA AKTIVA AKTIVA AKTIVA AKTIVA Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deeb...

Raamatupidamise alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
273 allalaadimist
10
pdf

Majandusarvestuse eksam

...led BILANSS On aruanne, mis annab ülevaate RPK varadest, kohustustest ja omakapitalist aruandekuupäeva seisuga. Oluline on varade ja kohustuste lühi- ja pikaajaline liigitamine. Koostatakse käibeandmiku alusel saldode järgi. Bilansil on kaks poolt aktiva ja passiva. Aktiva poole alla kuuluvad käibevara ja põhivara ning passiva poolele kohustused ja omakapital. KASUMIARUANNE Kajastab aruandeperioodi tulusid ja kulusid. Koostatakse kas skeem1 või skeem2 järgi. Skeem1 liigendab kulud lähtudes kulude olemusest. Skeem2 liigendab kulud lähtudes kulude f...

Majandus - Kutsekool
138 allalaadimist
25
docx

Varude arvestus

...arana kajastatud varaobjektid nagu materjal, lõpetamata toodang, valmistoodang, (edasi)müügiks soetatud kaubad [2: 208]. Uno Mereste defineerib varude mõiste järgnevalt ­ varud on ettevõttes materjalid jms; peamised ainelised aktivad, mida raamatupidamise seaduse järgi käsitletakse bilansis viiel eri alakirjel: tooraine ja materjal, lõpetamata toodang, valmistoodang, müügiks ostetud kaubad ja ettemaksed tarnijatele [17: 503]. RTJ 4 ütleb, et varud on varad, mida hoitakse müügiks, mida parajasti toodetakse müügiks tavapärase är...

Finantsraamatupidamine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
441 allalaadimist
21
doc

Tutvumispraktika aruanne

...lesanneteks on palgatabelite arvestus ning laekumiste ja müügiarvete kontroll. Ülejäänud ülesanded jagunevad vastavalt töökoormusele. Ettevõttes kasutatakse majandusarvestuse programmi Hansaworld SBE, võimalik on 6 kasutaja üheaegne programmi kasutamine. Kasutajatel on erinevad õigused vastavalt oma tööülesannetele, kõik õigused k.a paranduste tegemine on raamatupidajal.juhatajal. Palka arvestatakse raamatupidamisprogrammis tehakse vastavalt kanded. Kindl.määr tasu, Puhkusereservi kohta peetakse arvestust exeli tabelis. Raamatupidamispro...

Raamatupidamine - Kutsekool
480 allalaadimist
26
doc

Raamatupidamise aastaaruanne näidis

... tegutsev majandusüksus. 08. aprill 2009 ____________________ Ants Saun Juhatuse liige 5 AS Simpel Majandusaasta aruanne 2008 Bilanss (kroonides) AKTIVA Lisa 31.12.2008 31.12.2007 Raha 342 514 220 725 Lühiajalised finantsinvesteeringud 1 1 324 000 - Nõuded ostjate vastu 2 3 924 998 3 376 556 Muud lühiajalised nõuded ...

Raamatupidamine -
79 allalaadimist
18
doc

Majandustarkvarade tutvustused

SISUKORD 1 TARKVARAD VÄIKEETTEVÕTETELE.............................................................3 1.1 Merit Aktiva..................................................................................................3 1.1.1 Merit Aktiva kõige tähtsamad omadused............................................. 3 1.1.2 Merit Aktivat saab osta kahe paketina....................................................

Raamatupidamine - Kutsekool
109 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun