Facebook Like
Add link

"DOKUMENDIHALDUSE" - 124 õppematerjali

3
docx

Dokumendihalduse mõisted

KUJUL: Mõiste- definitsiooni (allika viide) + selgitav kommentaar Administraator ­ süsteemi kasutajaroll, mille ülesandeks on dokumendisüsteemi konfigureerimine ja toimimise tagamine. (Kasutatakse ka ,,haldur") Ainuidentifikaator ­ süsteemi poolt loodud, dokumenti unikaalselt identifitseeriv, tavaliselt numbriline tunnus. Asi ­ üksikküsimus asutuse asjaajamises, millega seotud asjaajamistoimingu...

Infoteadus- ja... - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
99 allalaadimist
4
docx

Dokumendihalduse aluste definitsioonid

Ajatempel - tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mis tõendab dok olemasolu kindlal ajahetkel. Andmed - isikuandmed «Isikuandmete kaitse seaduse» tähenduses või muud andmed, mida töödeldakse andmekogus riigi, kohaliku omavalitsuse või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku ülesannete täitmiseks. Andmed- inimesele/masinale arusaadaval kujul formalise...

Infoteadus- ja... - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
46 allalaadimist
5
docx

DOKUMENDIHALDUSE KORRALDAMINE ASUTUSES

DOKUMENDIHALDUSE KORRALDAMINE ASUTUSES Töö eesmärk: tutvuda asjaajamist/dokumendihaldust reguleeriva riikliku normdokumendiga ja mõista dokumendi juriidilist keelt. Töö käik: töö tegemiseks moodustage rühmad, kuhu kuulub 4-5 üliõpilast. Ülesanne: kasutades Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määrust nr 80 «Asjaajamiskorra ühtsed alused» leidke vastused alljärgnevatele küsimu...

Maksundus - Tallinna Majanduskool
55 allalaadimist
3
odt

Dokumendihalduse kordamisküsimused

MÕISTED Asjaajamiskord ­ on organisatsiooniline normdokument, mis reglementeerib asutuse dokumenditöö korraldamist. Asjaajamiskorra peamine ülesanne on esitada asutuse dokumendihalduse poliitikad ja vastused Dokumendihaldus ­ on üksikdokumendiga selle elukäigu haldamiseks teostatavad toimingud. Dokument ­ on mistahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse...

Dokumendihaldus - Kutsekool
141 allalaadimist
16
doc

Dokumendihalduse eksam

ORGANISATSIOONI DOKUMENDIHALDUSE KORRALDAMINE Põhimõisted Dokument – on mistahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on saadud või loodud asutuse või isku käigus. Tõestusväärtus – võime kajastada funktsioonide täitmist või tehingute läbiviimist, dokument on autentne või usaldusväärne. Teabeväärtus – dokumendis sisalduvad andmed sündmuste, isikute jms kohta. Dokumendiga seotud isikud – autor (organisatsioon), adressaatsaaja, koostaja(annab si...

Dokumendihaldus - Kutsekool
68 allalaadimist
10
docx

Dokumendihalduse kordamisküsimused ja vastused

Dokumendisüsteemi eesmärk on dokumentide haldamiseks vajaliku reeglistiku määratlemine ja rakendamine o Millest koosneb dokumendisüsteem? • Dokumendid jm teaberessurss • Dokumentide (ja arhiivi) haldamise protsessid • Inimesed, kes kasutavad dokumente • Tehnoloogia ja süsteemid. ...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
23 allalaadimist
3
docx

Dokumendihalduse essee

Mistõttu on kõik autori teadmised sügavalt teoreetilised. Vaatamata sellele üritab autor leida vastuse küsimustele kas ja miks on dokumenditöö vajalik. Essees kasutatakse loengu ,,Dokumendihaldus ja dokumentide elukäigu haldamine" raames saadud infot. Alustame rea küsimustest. Kõigepealt sellest, milleks on...

Sekretäriõpe - Kutsekool
30 allalaadimist
2
doc

Dokumendihalduse arvestuse kordamiseks

Mis on dokument? Dokument on mis tahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevus tõestamiseks. 2. Nimeta asjaajamise korraldust reglementeerivad riiklikud normdokumendid! Arhiiviseadus; aval...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
329 allalaadimist
7
docx

Dokumendihalduse põhiteemade kordamisküsimuste vastused

Dokumendiplank on kindla formaadiga paberileht, millele on trükitud koostatavate dokumentide püsielemendid. 2. Planke võivad omada asutused, ettevõtted, firmad, kellel on õigusakti andmise õigus. 3. Plangi kohustuslikud elemendid: 1) dokumendi autor; 2) liigi nimetus; 3) kuupäev; 4) dokumendi number; 5) tekst; 6)...

Sekretäriõpe - Keskkool
137 allalaadimist
12
docx

Dokumendihalduse eksam

Asjaajamist reglementeeritavad riiklikud normdokumendid EVS-ISO 15489:2004 ­ Dokumendihaldus on avalike ja eraõiguslike organisatsioonide loodud dokumentide haldamise juhis. Asjaajamise ühtsed alused ­ riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning avalike õiguslike juriidiliste isikute asjaajamisele esitatavaid nõudeid, dokumentide vormistamise nõudeid jne. Isikuandmekaitse seadus ­ isikuandme...

Majandus - Kutsekool
63 allalaadimist
7
doc

DOKUMENDIHALDUSE PRAKTIKA

TALLINNA MAJANDUSKOOL Ametnikutöö osakond Kärol Järviste SR 131 DOKUMENDIHALDUSE PRAKTIKA Praktikaaruanne Juhendaja: Anne Ilp Rapla 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS Dokumendihalduse praktika sooritasin Tallinnas Sotsiaalkindlustusametis. Enamiku aja viibisin arstliku ekspertiisi osakonnas ning ühe nädala Tallinna büroo ja klienditeeninduse majas. Peamiseks tegevuseks oli praktika jooksul arhiivi korrastamine isikute toimikute sorteerimise näol. Lisak...

Dokumendi- ja arhiivihaldus - Kutsekool
26 allalaadimist
2
docx

Dokumendihalduse vajalikkust organisatsioonis

Dokumendihalduse vajalikkusest organisatsioonis Dokumendihaldus tähendab oma sisult dokumentide loomist, saamist, kasutamist ja säilitamist ja nende töötlemiseks loodud süsteeme. Dokumendihaldussüsteemi eesmärk on tagada väärtuslikku teavet sisaldavate dokumentide säilimist ja kiiret kättesaadavust, mille eest vastutab üldjuhul sekretär. Info ja andmete korrektne säilitamine ja kasutami...

Asjaajamine ja dokumendihaldus - Kutsekool
39 allalaadimist
12
docx

Dokumendihalduse alused

Dokument (laiemas tähenduses) jäädvustatud informatsioon või objekt, mida saab käsitleda tervikuna kasutatav inimtegevuses 2. Dokument (kitsamas tähenduses) Mistahes teabekandjale jäädvustatud informatsioon, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
18 allalaadimist
2
docx

Dokumendihalduse aktuaalseid probleeme- eksamitöö

Miks on dokumendihalduse metaandmete standardid vajalikud? Metaandmed on struktureeritud informatsioon dokumendi sisu, konteksti, vormistuse ja kasutamise kohta. Need andmed võimaldavad kasutajal hinnata ja kontrollida dokumendi sisu, väärtust ning usaldusväärsust, lihtsustades samas dokumendi taasleidmist ja hõlbustades ligipääsu dokumentidele kogu nende elutsükli vältel. 1 Probleem on aga selles, et...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
2 allalaadimist
6
docx

Dokumendihalduse konspekt

Asjaajamiskordasjaajamisjuhis  Asjaajamiskord reguleerib asutuse dokumendihaldsuse korralsemist st. kogu tööd dokumentatsiooniga ja dokumentide ringlust kõigil etappidel.  Hea asjaajamiskord määrab täpsed õigused ja kohustused igale töötajale, kes dokumendihaldusega kokku puutub. Asjaajamiskord sätestab:  Dokumentide loomine (vormistamise nõuded)  Dokumentide registreerimine (protseduurireeglid)  Dokumentide menetlemine ja hoidmine asutuses  Asjaajamise üleandmine Seadusega on sätestatud avalik-õiguslike organisatsioonide asjaajamiskord. Eesti Haridusinfosüsteemis säilitatakse andmeid 75. aastat. Asjaajamise õiguslik keskkond Dokumentide täthtsuse tõtt...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
5 allalaadimist
2
docx

Dokumendihalduse tähtsus ettevõttes

Katrin Kubja 20 Oktoober 2018 Dokumendihalduse tähtsus ettevõttes Dokumendid ning nende teke on iga ettevõtte tavapärase äritegevuse tulem. Mõistetavalt on väiksematel ettevõtetel dokumente vähem ning suurematel kordades enam, kuid see ei vähenda vajadust andmeid korrastada ning säilitada ja seda nõuab ka seadus. Sellest tulenevalt on äärmiselt oluline korraldada ettevõttes korrektne ning süstematis...

Majandus - Kutsekool
6 allalaadimist
2
docx

DOKUMENDIHALDUSE VAJALIKKUS ORGANISATSIOONIS

DOKUMENDIHALDUSE VAJALIKKUS ORGANISATSIOONIS Dokumendihaldus on dokumentide loomise, saamise, kasutamise ja säilitamise korraldamine ning selleks loodud süsteem. Asjaajamiskultuur on üheks osaks organisatsiooni kultuurist, see mõjutab juhtimisülesannete täitmise kvaliteeti ja juhtimistöö efektiivsust. Organisatsiooni igapäevatöö tulemusena tekib hulgaliselt dokumente, mis sisaldavad informatsi...

Halduskorraldus - Kutsekool
15 allalaadimist
7
doc

Infoteadus, infoteaduse protsessid, teadusliku informatsioonikäsitlus, infokriis al 19 sajandil.

Esimese teema kokkuvõte küsimused Töö tulemus (küsimused koos vastustega) ,,Esimese teema kokkuvõte ­ küsimused" all. 1. Mis eristab 20.sajandi II poole ja kaasaja teadust varasema perioodi teadustegevusest? Milliseid probleeme see võib tekitada konkreetsetest teadusaladest rääkimisel? Informatsiooni mõiste sisu hakkas 20.sajandi keskpaigast alates avarduma. Tõuke selleks andis teaduse ja...

Infoteadus- ja... - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
99 allalaadimist
3
doc

Essee teenindusest ja juhi eeskujust

Igas ettevõttes on kliendil oluline osa, sest on ju tema see, kes firmasse raha sisse toob. Klienditeenindajad on pidevalt suure surve ja pinge all. Selle põhjuseks pole tihtipeale probleemsed kliendid, sest teenindusprotsessi loomulikuks osaks on igasugune klient. Probleem on hoopis selles, et klienditeenindajaid ei austata Eestis ja selle auväärse amet...

Infoteadus- ja... - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
57 allalaadimist
20
doc

Eesti ajalugu 18 saj-20 saj. 1943 aasta

EESTI AJALOO ALGUS 10500 eKr- Jääaja algus 9000 eKr –vanim asulakoht 1208-1227 –vabadusvõitlus Põhjused: vene trantsiit –Daugava jõe kaudu kaubavedu 1227-..... eesti keskaeg (mujal maailmas oli see keskaeg juba ammu) 1558-1629 suurte sõdade ajajärk- põlisrahvad kehvas ajajärgus-vajadused sakstel suuremad, mida talupoeg ei jõua enam maksta Liivimaa ise jõukas, armee vilets konfliktid liivimaa ja venemaa vahel. Sõdu oli palju kõik n...

Infoteadus- ja... - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
96 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun