Facebook Like
Küsitlus
Add link

ROOMA ERAÕIGUSE - sarnased materjalid

rooma, isadus, omandaja, omandiõigus, vallasomand, eraõigus, asjaõigusseadus, perekonnaseadus, omandit, perekonnaseaduse, isavõim, kehtinud, valdab, võõrandaja, hagi, roomlastel, võtnud, seadusliku, vallata, suguluse, kirjutasin, omanikku, tudengi, igamine, hüljatud, vägivallaga, ümberkujundamine, usucapio, materjaliks, sündides, metsloom
122
docx

Rooma eraõigus

Rooma eraõiguse alused kui õigusteaduslik õppeaine. 1. peatükk. Rooma eraõiguse sünnikohaks on väike kogukond Rooma, mis asetses keset Appenniini poolsaart. Inimesed tegelesid karjakasvatuse ja põlluharimisega. Läbi sõdade võitis Rooma juurde maa-ala.Rooma laienes ja astus kaubandusli...

Rooma eraõiguse alused -
37 allalaadimist
32
docx

Rooma eraõiguse alused

Rooma eraõiguse alused Eksamil võib kasutada Eesti seadusi Kaasuse lahendus tuleb esitada hiljemalt 1.04 Materjal:  „Rooma eraõiguse alused“ 2001 E. Ilus  H. Siimets-Gross „Rooma õigusteaduse kujunemine ja õitseng“ Juridica 2002, nr 9 Kaasusele registreerimine: Janeli MÃ...

Rooma eraõiguse alused - Tartu Ülikool
45 allalaadimist
18
docx

Rooma eraõiguse alused konspekt

...s normide eesmärkidega, viies kokku faktilised asjaolud, arvestades üld- ja erinormide suhtega ning õigusharu või õigusinstituudi üldpõhimõtetega) Poole seisukoht; kaasuse lahendus poole seisukohast tänapäeva seaduste kohaselt (max 8 lk teksti, neist 5 Rooma õigus, reavahe 1, TNR, tiitelleht ja kasutatud kirjandus lisaks) Ettekanne ehk poole seisukohtade suuline esitlus Kohtuistung, millel esinevad 2 poolt, kokku ca 4 min, ühele poolele ca 15-20 min Allikatekstid, millele teie argumendid tuginevad + tõlge, allika iseloomustus ...

Rooma eraõiguse alused - Kutsekool
21 allalaadimist
11
docx

Rooma naine

................................................................................................................14 SISSEJUHATUS Rooma õigus on Euroopas enim õiguse progressi ja arengut mõjutanud. Ühtlasi on paljud tänapäeva seadused saanud oma algse kuju just Rooma õigusest tulenevalt. Rooma õigus pärineb alates VIII sajandist eKr ning kulmineerus ,,Corpus iuris civilis" seadustekogu loomisega keiser Justinianuse ajal. Siisk...

Rooma eraõiguse alused -
96 allalaadimist
9
pdf

Rooma perekond ja õiguslikud suhted

Referaat: ROOMA PEREKOND JA ÕIGUSLIKUD SUHTED Rooma eraõiguse alusd Sissejuhatus Rooma õigusel on õigusteaduse ja juriidilise hariduse seisukohast suur tähtsus. Võime vaadelda millest on tingitud, et Rooma õigusel on selline eriline koht õigusteaduses. Siinkohal võib kasutada Rooma ja tsiviilõiguse alal tuntud ve...

Rooma eraõiguse alused -
267 allalaadimist
9
docx

Rooma Eraõigus

1. Rooma eraõiguse mõiste, süsteem ja tähtsus Rooma õiguse all mõistetakse roomlaste õigust, mis Rooma kui linnriigikese õigusest arenes üldiseks suureks Rooma riigis kehtivaks õigussüsteemiks Võib jagada 3 perioodiks. 1 vanim (kuningate 754 ekr-510ekr). Seda perioodi iseloomustab: Olid tava...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
277 allalaadimist
12
docx

Rooma eraõiguse allikad 2. peatükk

Rooma eraõiguse allikad. 2PEATÜKK Rooma õiguse allikate üldiseloomustus Õiguse allikaid kasutatakse Roomas neljas eri tähenduses:  Õiguse allikate all mõistetakse materiaalses tähenduses õigustloovaid jõude  Formaalses tähenduses, on õigusallikateks need vormid, milles ava...

Rooma eraõiguse alused -
61 allalaadimist
16
docx

Rooma eraõiguse referaat - Caligula

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Gerda Fatal CALIGULA Referaat Juhendaja dots Aleksei Kelli Tallinn 2012 Sisukord Sissejuhatus Gaius Caesar, hüüdnimega Caligula oli Rooma imperaator aastatel 37-41. Ta oli Tiberiuse troonipärija, keda tunti kui väga jõhkrat valitsejat ning Gaiuse surma järgselt päris trooni ta onu Claudius. Caligulat on peetud väga julmaks valitsejaks. Siin referaadis käsitletakse Caligula lapsepõlve, valitsemisaega ning ka erinevaid vandenõusid, mis olid tema...

Rooma eraõiguse alused -
104 allalaadimist
94
doc

Rooma eraõiguse konspekt 2014

Rooma eraõiguse konspekt 2014 Dr.iur. Hesi Siimets-Gross Miks õpitakse Rooma õigust tänapäeval? - Kas juriidilise hariduse jaoks on vajalik? Kindlasti sooviks iga üliõpilane teada, et milleks ikkagi on vaja Rooma õigust õppida. On ju õigus ikkagi ühe riigi/rah...

Õigus - Keskkool
68 allalaadimist
10
docx

Rooma Eraõiguse alused

ROOMA ERAÕIGUSE ALUSED TSÜS, VÕS, AÕS, PerS, PäS- HANGI! Kaasus kirjalikult; ettekanne-kohtuesinemine- kt- kaasatöötamine seminarides Rooma õiguse tähtsus · Alus mandri euroopa õigusperekonna õigussüsteemidele, k.a eesti rooma õiguse retseptsiooni kaudu(nt valduse ja omandiõiguse erista...

Õigus - Tartu Ülikool
245 allalaadimist
16
doc

Rooma eraõiguse eksami konspekt

ROOMA Õigussuhe- Sisu on õigused ja kohustused,subjekt, objekt Subjektiivne õigus- isikule kuuluv konkreetne õigus, mis on ka realiseeritav. Subjektiivse õiguse liigid: Absoluutsed subjektiivsed õigused- kehtivad kõigi isikute suhtes. Relatiivsed subjektiivsed õigused- kehtivad konkreetsete isikute suhtes. ntks...

Õigus - Tartu Ülikool
472 allalaadimist
10
docx

Rooma eraõiguse referaat

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Õiguse ajaloo õppetool xxxxxxxx BA I. Aasta ÜLEVAADE ROOMA ÕIGUSE TÄHTSAMATEST ALLIKATEST SEOSTES EESTI KEHTIVA ÕIGUSEGA Referaat Tallinn 2012 SISUKORD I Sissejuhatus Valisin oma referaadi teemaks ,,Ülevaade Rooma õiguse tähtsamatest allikatest seostes Eesti kehtiva õigusega", sest tihtipeale käsitletakse eesti keelses ...

Õigus -
239 allalaadimist
53
doc

Asjaõigus

.... § 48 ­ nõude lõppemise tähtaeg. On võimalik nõuda valduse taastamist, aga ega see sihile ei vii pikas perspektiivis. Negatoorne nõue ning kuulub rahuldamisele. 5. ­ 6. Omand Põhimaterjal: Schwab/Prütting: §§ 26 ­ 27. Kommentaar §§ 68 ­ 79. OMANDI AJALUGU JA TÄHTSUS 1. Rooma õigus Kujundas omandi õiguslikuks võimuks. Oli oluline omaniku vaba, tegelik ja õiguslik võim asja üle. Rooma omand on täielikult individualiseeritud. Omanik võib kasutada asja nii nagu tahab, ta ei pea kellelegi selle kohta aru andma ja võib seda ka õiguslikus mõttes vabalt käsutada. Rooma õi...

Õigus - Tartu Ülikool
722 allalaadimist
12
doc

Asjaõigus

Asjaõiguse konspekt I kontrolltööks Lk 9-28 kommentaaridest Fr. G. Bunge ­ Balti eraseadus 1864. Kodifitseeriti senised normid ja pandi need Rooma õiguse süsteemi. 4600 artiklit. 1919.a maareformi seadus, millega võõrandati suurem osa feodaalsest maaomandist. Pärast Maareformi tehti palju muudatusi Balti eraseadusesse, mis peamiselt tulenesid aadli eesõiguste kaotamises. 1920-ndate keskel asuti uue tsivseadustiku väljatöötamisele. Eesotsa...

Õigus - Tartu Ülikool
232 allalaadimist
37
docx

TARBIJAÕIGUS

...takse, et hõlmata füüsilisi isikuid, kelle tegutsemise peamine eesmärk ei ole seotud nende ameti, äri või elukutsega (tarbija) või on eelkõige seotud nende ameti, äri või elukutsega (ettevõtja). Tarbimishüve osaline kasutamine majandus- või kutsetegevuses: 1980.a. rooma konventsiooni kohaselt peab tarbijalepingu nõuete täitmiseks tarbijale teenuste, kaupade või krediidi pakkumise eesmärk olema tarbimine väljaspool majandus- või kutsetegevust. Kaupleja TKS § 2 p 2 toodud legaaldefinitsioonis on kaupleja mõistega hõlmatud isik, kes oma majandus- või kutsetegevus...

Õigus -
44 allalaadimist
42
docx

Euroopa õiguse ajalugu

...eldid ja paremal germaanlased ning mõlemad rahvagrupid erinevat teineteisest selgesti. Caesari strateegial olid poliitilis-strateegilised põhjused. Ta pidi kahtlevale publikule selgitama, miks tal oli vaja põhjas selliseid vallutusi ja miks ta kogus ja drillis oma vägesid roomast kaugel.Tänapäeval võib täpsemal vaatlusel leida mitte ainult kahte või kolme rahvagruppi, vaid suurt hulka hõime, keda Caesar ei tahtnud rühmitada. Tänapäevane pilt põhja euroopa rahvastest on ebaselge (kasutati lisaks teaduslikele germaanlaste määratlustele ka poliitilisi.Eesmär...

Õigus - Tartu Kõrgem Kunstikool
2 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

...mille kaudu riik annab normile üldkohustusliku tähenduse. Õiguse ajaloolises protsessis on õigusevormidena olnud kasutusel: 1 Õiguslik ehk sanktsioneeritud tava Toetub rahva moraalsetele tõekspidamistele ja harjumustele. Õigusteadus (juristide arvamus) 2 – 3 saj Roomas anti mõnedele silmapaistvate juristide õigusalastele seisukohtadele seaduse jõud ja neile võis viidata nagu õigusaktidele. Kohtu- ja halduspretsedent Kui riik omistab kohtulahendile või haldusorgani poolt konkreetses asjas tehtud otsusele kohustusliku jõu järgmiste samasisuliste asjade lahenda...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
60 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...oetub rahva moraalsetele tõekspidamistele ja harjumustele, seetõttu on ta püsiv ja konservatiivne, kaitstes sageli arhailisi ja mineviku eelarvamustel rajanevadi suhteid.), juristide arvamus (ehk õigusteadus etendas õigust tähendust teatud ajaperioodil (2.-3. saj) vanas Roomas, kus mõned juristid said anda tsiviilvaidlustes arvamusi, mis olid kohtutele kohustuslikud.), kohtu- ja halduspretsedent (saavad üldise reegli tähenduse ja neid hakatakse õigusvormina kasutama siis, kui riik omistab kohtulahendile või haldusorgani poolt konkreetses asjas tehtud otsus...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
41 allalaadimist
4
doc

Kordamismaterjal Rooma eraõiguses (2008.a)

...iku vabaduse seisund, kaotus on kõige suurem, sest kaotatakse täielikult õigusvõime (orjusse müümine). Kõikide staatuste kaotamine. Status civitatis ­ kodakondsus. Keskmine kaotus. Ius civile ei laiene (nt teise riiki siirdumine). Perekonna ja kodakondsuse kaotamine. Rooma kodanike seast erinesid vabalt sündinud ja vabakslastud. Status familiae ­ perekondlik seisund. Perekonnapead ja pojad VÕI isikud, kes ei ole teise isiku võimu all vs isikud, kes on teise isiku võimu all. Kõige väiksem kaotus. Ei puuduta poliitilisi õigusi (hääleõigus). Vabaduse ja kodakondsuse staatus...

Õigusteadus - Tartu Ülikool
94 allalaadimist
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

...eb samal või ühesugusel õiguslikul doktriinil, normatiivsel alusel ja õigusasutuste organistatsioonil. Tänapäeva suuremad ja tuntumad neist on anglo-ameerika ja romaani-germaani õigusperekond. Romaani-germaani ehk kontinentaalõiguse perekond kujunes Euroopas alates XII sajandist Rooma õiguse teadusliku uurimise ja praktilise rakendamise alusel. Seda õigusperekonda iseloomustab eelkõige asjaolu, et õigusteaduses on peatähelepanu pööratud õigusnormile kui üldisele käitumisreeglile, mis peab vastama õigluse ja moraali nõuetele ja kindlustama ühiskonnas nendele nõuetele vastava korra. Õi...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
347 allalaadimist
52
doc

Õigusteaduse eksam

...otsusega õigust,olles seega õiguse allikaks. Kuigi Eesti õigussüsteem onpõhimõtteliselt erinev anglosaksimaades kehtivast, leiavad ka meilRiigikohtu lahendid madalama astmekohtutes arvestamist kohtuasjadelahendamisel Õigusteadlaste arvamused Vana-Roomas olid õigusallikatenatuntud autoriteetsete juristidearvamused. Tänapäeval on eritianglosaksi maades kohtuteslaialdaselt kasutatud tuntudjuristide, eriti kohtunikemitteametlikud kommentaarid. Ka Eesti õigussüsteemis on levinudseaduste kommenteerimine v...

Õiguse alused -
133 allalaadimist
20
docx

Leping, pärimine ning isavõim rooma õiguses

SISUKORD 1CONTRACTUS – LEPING......................................................................................................3 1.1Contractus Rooma eraõiguses............................................................................................3 1.2Contractus Eesti õiguses....................................................................................................4 2HEREDITAS - PÄRIMINE............................................................................................

Rooma eraõiguse alused - Tartu Ülikool
29 allalaadimist
44
doc

Õiguse alused eksami konspekt

...ljakujunenud pandektilist süsteemi, mille kohaselt on tsiviilõiguse (eraõiguse üldosa) valdkondadeks-allikateks: · tsiviilõiguse üldosa, · perekonnaõigus, · pärimisõigus, · asjaõigus ja · võlaõigus. Tänapäeva tsiviilõigus on kujunenud välja Rooma eraõiguse osast ning see on eraõiguse kõige mahukam osa. Eraõiguse eriosa moodustavad äriõigus, tööõigus ja intellektuaalse omandi õigus. Tsiviilõiguse üldosa, võlaõiguse, asjaõiguse, perekonnaõiguse ja pärimisõiguse normid on tinglikult koondatud tsiviilseadustikku. Samas võib kindlalt väita, et kuigi ...

Õiguse alused -
421 allalaadimist
67
pdf

Õiguse Alused kordamisküsimused

...va moraalsetele tõekspidamistele ja harjumustele, seetõttu on ta püsiv ja konservatiivne, kaitstes sageli arhailisi ja mineviku eelarvamustel rajanevadi suhteid.), juristide arvamus (ehk õigusteadus etendas õigust tähendust teatud ajaperioodil (2.-3. saj) vanas Roomas, kus mõned juristid said anda tsiviilvaidlustes arvamusi, mis olid kohtutele kohustuslikud.), kohtu- ja halduspretsedent (saavad üldise reegli tähenduse ja neid hakatakse õigusvormina kasutama siis, kui riik omistab kohtulahendile või haldusorgani poolt konkreetses asjas tehtud...

Õigus alused -
247 allalaadimist
1
docx

Vana-Rooma jurist

Jurist - kokkuvõte raamatust ,,Vana-Rooma inimene" (A. Giardiana (koost.). AS BIT, 2004) Õiguse (ius) tundmist peeti Vana-Roomas püsivust ning harjutamist nõudvaks intellektuaalseks valdkonnaks. Tänapäevalgi hinnatakse pea tuhandeaastast tööd, mida roomlased arhailisest Rooma vabariigist kuni 12 tahvli seaduste ning Justinianuse Corpus I...

Rooma eraõiguse allikad -
3 allalaadimist
43
doc

Õigusteadus

...d": kauplemistingimused, laenud (74-81) Eraõigus tegeleb isikutevaheliste suhete reguleerimisega. Eraõiguse üldosaks on tsiviilõigus, eriosa moodustavad õigusvaldkonnad nagu: rahvusvaheline eraõigus, intellektuaalse omandi õigus jne. Tsiviilõigus Tsiviilõigus on kujunenud välja Rooma eraõiguse osast ius civile, moodustades eraõiguse kõige suurema osa. Tsiviilõigus laieneb kõigile isikutele ning tsiviilõigus reguleerib isikute varalisi ja isiklikke suhteid poolte võrdsuse põhimõttel. 74. Tsiviilõigus jaguneb: objektiivne tsiviilõigus subjektiivne tsiviilõigus. Objektiivne tsiviilõigus ...

Õiguse alused -
45 allalaadimist
12
docx

Õpetus hagidest ja Rooma tsiviilprotsessist

Õpetus hagidest ja rooma tsiviilprotsessist. 3. PTK Tsiviilprotsessi üldiseloomustus Rooma vabariigi perioodil Normid, mis määravad, missugused teod on kahjuliku ja millised karistused nende eest määratakse, moodustavad kriminaalõiguse. Kriminaalprotsess-Normide süsteem, mis määrab nende kuritegude uurimise ja karis...

Rooma eraõiguse alused -
29 allalaadimist
1
docx

Vana-Rooma vabakslastu

Vabakslastu Kokkuvõte raamatust ,,Vana-Rooma inimene" (A. Giardiana (koost.). AS BIT, 2004) Ajaloolane Eduard Meyer on rõhutanud vabakslaskmist ning seega orjade võimalusi sotsiaalse tõusu ja vabaduse saavutamiseks. Mihhail Rostovtsevi sõnul näitab see, et ka antiikaja majandus tegi läbi kapitalistliku arengufaasi. Veyne'i järgi ei olnud enamike...

Rooma eraõiguse allikad -
1 allalaadimist
10
doc

Kaasuse lahendamine Rooma eraõiguse võlaõigusest

TARTU ÜLIKOOL AVATUD ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Rooma eraõiguse alused Kaasuse lahendamine Võlaõigus Juhendaja mag. Siim Kuusik Tartu 2011 Sisukord Sisukord................................................................................................................

Rooma eraõiguse alused - Tartu Ülikool
284 allalaadimist
29
doc

Konspekt

...des tekkida teatud normirühmad. Need erinevad teistest selle õigusharu normidest. Neid eraldi rühmi õiguharu sees nim. õigusinstituutideks. Sellisteks on nt valimisõigus riigiõiguse sees või pärimisõigus tsiviilõiguse sees. 3.2Õigusharu üldiseloomustus EXAMIS Rooma õiguse eeskujul on meil ülevõetud õiguse jaotamise 2 osa: 1. avalik õigus, mis hõlmab suhteid reguleeritud riigiga (alluvussuhe) 2. eraõigus ­ õigusharud, institutsioonid, normid, mis reguleerivad suhteid võrdsete isikute vahel. Isikute subjektid on võrdsed (autonoomne). Riigiõigus ­ ...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
104 allalaadimist
13
docx

Referaat OSTU - MÜÜGILEPING ROOMA ERAÕIGUSES

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Õiguse ajaloo õppetool Nimi Perekonnanimi BA I. Aasta OSTU - MÜÜGILEPING ROOMA ERAÕIGUSES Referaat Juhendaja Sisukord 1 Sissejuhatus Arvestades, et põhilised ideed Rooma õigusest leidsid kinnitust ka Eesti tsiviilseadustikus, pean vajalikuks vaadelda o...

Rooma eraõiguse alused - Tartu Ülikool
19 allalaadimist
16
docx

Ladina keele mõisted

Ius - õigus Ius publicum - avalik õigus Ius privatum - eraõigus Fas - seaduslik, õiguspärane Rex - kuningas Princeps– seadusest vaba Ius naturale- loomulik õigus Aequitas - õiglus Ius quiritium ehk ius civile - tsiviilõigus Quiris – Rooma riigi täieõiguslik kodanik Verba solemnia – pidulikud sõnad Manus – käsi (võimu sümbol) Ius gentium - rahvaste õigus Ius honorarium - magistraatide õigus Ius praetorium – preetori poolt kujundatud õigus Ius aedilicium – ediilide praktikaga loodud õigus Praetor peregri...

Rooma eraõiguse alused - Tallinna Ülikool
20 allalaadimist
18
docx

Õiguse alused

...tumisnormidest välja arenenud kirjapandud reeglid moodustavadki täna erinevad seadustekogud, tõsi, palju keerulisemates vormides ja muidugi on tänane seaduseloome midagi palju komplektsemat ja detailsemat kui omaaegsed piiblikäsud,Hammurabi seadustekogud või Rooma rahvakoosolek. Siit ka mõiste „õiguse allikad”. Õiguse allikaks on näiteks kirjapandud seadused. Tõsi, ajalooliselt võib õiguse allikaks olla ka suuline pärimus (indiaani traditsioonid jne), mis määravad ühiskonnas kehtivad käitumis- ja õigusreeglid. Islamimaailmas kehti...

Õiguse alused - Kutsekool
17 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun