Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Raamatupidamise Alused (1)

5 VÄGA HEA
Punktid
Varia - Need luuletused on nii erilised, et neid ei saa kuidagi kategoriseerida

Lõik failist

Overview

Ülesande tekst
pearaamat
bilansid
palgaleht
tuludkulud

Sheet 1: Ülesande tekst


Ülesanne-arvestustöö


Uus raamatupidaja alustas tööd alates 01.03.2011.
Tema käsutuses on bilanss eelmise aruandeaasta kohta seisuga 31.12.2010 ja bilanss seisuga 28.02.2011
Firma tegeleb puitmaterjalide ja puutoodete müügiga.
Firmas töötab 3 inimest, kelle töö tasustamine toimub arvestuskuu viimasel tööpäeval
Kasutatakse nii tüki- kui ka ajapalka.
Firma ei ole käibemaksukohustuslane
Märtsikuus toimusid järgmised majandustehingud :
1.) 02.03. vastavalt töölepingule kompenseeritakse Karl Kangele tema korteri üürist 50%, mis esitatud arve järgi oli täis-
summana 250 EUR
Arvutage tekkinud erisoodustuselt erisoodustusmaksud ja kandke tähtaja saabudes Maksu-ja Tolliametile
2.) 03.03. tuuakse pangast sularaha kassasse summas 520 EUR
3.) 07.03. laekub arveldusarvele 1 560 EUR ostjate tasumata arveid
4.) 09.03. kirjutatakse välja arve materjalide müügi kohta 3 tihumeetrit hinnaga a` 65 EUR
Materjal on laus arvel hinnaga a` 35 EUR
5.) 10.03. laekub arveldusarvele 1 200 EUR ostjate tasumata arveid
6.) 10.03. tasutakse panga kaudu riigile kogu sotsiaalmaksu ja isiku tulumaksu võlg
7.) 16.03. saadi monteeritava seadme (põhivara) arve, kus ostuhind oli 700 EUR ja monteerimismaksumus 90 EUR
8.) 17.03. firmale esitati reklaami arve 460 EUR, milline tasuti reklaamifirma esindajale sularahas kassast
9.) 30.03. arvestati kolme kuu põhivarade amortisatsiooni summas 350 EUR
10.)30.03. vormistatakse arve puutoodete müügi kohta summas 4 100 EUR
11.) 31.03 arvestatakse märtsikuu töötasud alljärgnevalt:
Täiskohaga töötajad: (arvestatakse maksuvaba miinimumi):
* Karl Kange - ajapalk 950 EUR
* Reet Rebane - ajapalk 1 100 EUR
Töövõtulepingu alusel ( ei arvestata maksuvaba miinimumi):
(ei arvestata maksuvaba miinimumi)
* Indrek Ints - tükipalk 40 toodet a 12,5 EUR
Kõik töötajad on liitunud kohustusliku kogumispensioniga ( 2%)
Kõik palgad kantakse üle töötajatele panga kaudu 31.03.2011.
12.) Viidi kogu sularaha kassast arveldusarvele panka
NB!
Aprillikuus firma majandustegevus puudus. Raamatupidaja koostas kohustuslikud maksudeklaratsioonid ja teostas tähtaja saabudes vajalikud maksuülekanded
Kajastage pearaamatus tähtajaliselt raamatupidaja poolt teostatud maksuülekanded .
Ülesanded:
1. Majandusoperatsioonide kajastamine:
* sisestage algsaldod zurnaal-pearaamatusse ja looge varade, kohustuste, kulude ja tulude kontosid nii palju kui vajalikuks peate, üleliigsed kustutage
* kontodele kandmisel võib ette tulla kahekordset lausendamist( näit. palga arvestamine ja samal ajal ka sotsiaalmaksu jm arvestamine)
* tulumaksuseadusest ja konspektist leiate lahendid erisoodustuste maksustamisest ning maksukohustuste tekkimise ja täitmisese kohta
* ärge unustage koostamast palgalehte (lihtvorm antud lisana, kuid võite ka ise teha)


* ärge unustage tähtaegselt maksude tasumist


* kui tekib vajadus teha lisaoperatsioone (näit. tulumaksu arvutada, kanda raha riigile jms), siis lisage
need lausendid pearaamatusse ja ka majandusoperatsioonide kirjeldusse
* kui majandusoperatsioonid on lõpetatud, sulgege kontod (leiate iga konto deebet - ja kreeditkäibe, ja saldo .)
2. Bilansi koostamine seisuga. 30.04.2011.
* enne bilansi koostamist teete kasumiaruande (et leida kasumi- kahjumi suurus)
* bilanssi koondatakse varade lõppsaldod ja kohustuste lõppsaldod
HEAD NUPUTAMIST
!

Sheet 2: pearaamat


ZURNAAL-PEARAAMAT FIRMALE seisuga 01.03.2011
Jrk. Kuu- Tehingu Kassa
Pank
Ostjad
Komandeeringu avansid
Varud
Varud
Põhivara
Inventaar
Amortisatsioon
Immateriaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Laen SEB
Tagatiseta võlakohustused
Tatnijad
Masuvõlad
Masuvõlad
Masuvõlad
Masuvõlad
Viitvõlad
Viitvõlad
Viitvõlad
Viitvõlad
Viitvõlad
Piaajalised kohustused
Omakapital
Omakapital
Omakapital
Joosvad tulud
Materjalide
Materjali kulu
Jooksvad kulud
nr. päev sisu
Materjalid
Abimaterjalid
Asutamisvõljaminekud
Patendid ,litsensid
Isikutulumaks
Isikutulumaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustus
Võlad töövõtjatele
Dividendivõlad
Interssivõlad
erisoodustuse tulumaks
erisoodustuse sotsiaalmaks
Pangalaen Swedbank
Osakapital
Eelmise perioodi kasum
Aruandeaasta kasum
müük
AKTIVA
AKTIVA
AKTIVA
AKTIVA
AKTIVA
AKTIVA
AKTIVA
AKTIVA
AKTIVA
AKTIVA
AKTIVA
PASSIVA
PASSIVA
PASSIVA
PASSIVA
PASSIVA
PASSIVA
PASSIVA
PASSIVA
PASSIVA
PASSIVA
PASSIVA
PASSIVA
PASSIVA
PASSIVA
PASSIVA
PASSIVA
TULU
TULU
KULU
KULU
Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet Kreedit
SALDOD 01.03.2011 0
13,000.00
3,380.00
400.00
950.00
150.00
22,000.00
1,340.00

2,300.00 320.00
120.00
5,200.00
300.00
9,500.00
150.00


350.00


0.00
0.00
33.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
4,147.00 320.00
1. 2-Mar Tasutud pangast töötajale 50% korter üürist
125.00
125.00
2. 2-Mar Arvestatud erisoodustusmaksud
33.23
52.22
85.45
3. 3-Mar Sularaha pangast kassasse 520.00
520.00
4. 7-Mar Laekunud ostjate tasumata arve
1,560.00
1,560.00
5. 9-Mar Arve ostjatele,3thm
195.00
195.00
6. 9-Mar Materjal laos välja,3thm
105.00
105.00
7. 10-Mar Laekunud ostjate tasumata arve
1,200.00
1,200.00
8. 10-Mar Maksuametile tulumaksu ja sotsmaksu tasumine
500.00
150.00
350.00
9. 16-Mar Osteti põhivara
790.00
790.00
10. 17-Mar Esitati reklaami eest arve
460.00
460.00
11. 30-Mar Amortisatsiooni arvestus
350.00
350.00
12. 30-Mar Ostjale esitatud arve
4,100.00
4,100.00
13. 31-Mar Arvestatud palgad märtsikuu eest
449.32
51.00
841.50
107.10
1,978.28
3,427.20
14.. 31-Mar Töötajatele makstud palgad pangast
1,978.28
1,978.28
15. 31-Mar Sularaha kassast panka
520.00 520.00
16. 10-Apr Maksuametile maksude tasumine märts 2011 eest
1,534.37
449.32
51.00
841.50
107.10
33.23
52.22
17. 30-Apr Tulude kanne
4,295.00
4,100.00
195.00
18. 30-Apr Kulude kanne
4,552.65
4,552.65


520.00 520.00 3,280.00 4,657.65 4,295.00 2,760.00
105.00
0.00
790.00
350.00
1,250.00 599.32 449.32 51.00 51.00 1,191.50 841.50 107.10 107.10 1,978.28 1,978.28
33.23 33.23 52.22 52.22
4,552.65 4,295.00 4,100.00 4,100.00 195.00 195.00
4,552.65 4,552.65


SALDOD 30.04.2011. 0.00
11,622.35
4,915.00
400.00
845.00
150.00
22,000.00
2,130.00

2,650.00 320.00
120.00

5,200.00
300.00
10,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
4,147.00 577.65
0.00

0.00

0.00

Sheet 3: bilansid


Bilanss seisuga 01.01.11 (aasta algus)
AKTIVA 1/1/2011
PASSIVA 1/1/2011 KÄIBEVARAD
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
RAHA
VÕLAKOHUSTUSED
1. Raha pangas 18000
1.Tagatiseta võlakohustused 300 2. Raha kassas 20
2.Laen SEB 5200
Ostjate tasumata arved 2800
Võlad tarnijatele 13220
Komandeeringu avansid 400
Maksuvõlad
1.Isikutulumaks 200 VARUD
2.Sotsiaalmaks 430 1.Materjalid 800

2.Abimaterjalid 150
Viitvõlad
1.Võlad töövõtjatele 0
2.Dividendivõlad 120 PÕHIVARAD
3.Intressivõlad 33 1.Ehitised 22000
2. Inventar 1340
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
3.Põhivara kulum - 2300
1.Pangalaen Swedbank 10000
OMAKAPITAL
IMMATERIAALNE PÕHIVARA
1.Osakapital 10000 1.Asutamisväljaminekud 320
2. Eelmiste perioodide kasum 4720 2.Ostetud patendid, litsensid 120
3.Aruandeaasta kasum (- kahjum ) (2010) -573 AKTIVA KOKKU 43650
PASSIVA KOKKU 43650
Bilanss seisuga 01.03.2011
AKTIVA 3/1/2011
PASSIVA 3/1/2011 KÄIBEVARAD
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
RAHA
VÕLAKOHUSTUSED
1. Raha pangas 13000
1.Tagatiseta võlakohustused 300 2. Raha kassas 0
2.Laen SEB 5200
Ostjate tasumata arved 3380
Võlad tarnijatele 9500
Komandeeringu avansid 400
Maksuvõlad
1.Isikutulumaks 150 VARUD
2.Sotsiaalmaks 350 1.Materjalid 950

2.Abimaterjalid 150
Viitvõlad
1.Võlad töövõtjatele 0
2.Dividendivõlad 0 PÕHIVARAD
3.Intressivõlad 33 1.Ehitised 22000
2.Inventar 1340
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
3.Põhivara kulum -2300
1.Pangalaen Swedbank 10000
OMAKAPITAL
IMMATERIAALNE PÕHIVARA
1.Osakapital 10000 1.Asutamisväljaminekud 320
2.Eelmise per.-i kasum 4147 2.Ostetud patendid, litsensid 120
3.Aruandeaasta kasum(01.01.-28.02.11.) -320 AKTIVA KOKKU 39360
PASSIVA KOKKU 39360
Bilanss seisuga 30.04.2011.
AKTIVA 4/30/2011
PASSIVA 4/30/2011
KÄIBEVARAD
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
RAHA
VÕLAKOHUSTUSED
1. Raha pangas 11622.35
1.Tagatiseta võlakohustused 300 2. Raha kassas 0
2.Laen SEB 5200
Ostjate tasumata arved 4915
Võlad tarnijatele 10750
Komandeeringu avansid 400
Maksuvõlad
1.Isikutulumaks 0 VARUD
2.Sotsiaalmaks 0 1.Materjalid 845
2.Abimaterjalid 150
Viitvõlad
1.Võlad töövõtjatele 0
2.Dividendivõlad 0 PÕHIVARAD
3.Intressivõlad 33 1.Maa
2.Ehitised 22000
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
3.Inventar 2130
1.Pangalaen Swedbank 10000 4.Põhivara kulum - 2650
OMAKAPITAL
IMMATERIAALNE PÕHIVARA
1. Osakapital 10000 1.Asutamisväljaminekud 320
2. Eelmiste perioodide kasum 4147 2.Ostetud patendid, litsensid 120
3. Kasum (01.01-30.04.2011) -577.65 3.Firmaväärtus
AKTIVA KOKKU 39852.35
PASSIVA KOKKU 39852.35

Sheet 4: palgaleht


PALGALEHT NR.
3
Kuupäev: 31.03.2011.
Jrk nr. Nimi Isikukood Arvestatud tasusid
Kinnipidamised
Väljamakse Tööandja Tööandja
Põhipalk Preemia KOKKU Töötukindlustus Pens .II s. Isikutulum. KOKKU
tööt.kindl sotsiaalmaks

1. Karl Kange 37612055555 950.00
950.00 26.60 19.00 159.68 205.28 744.72 13.30 313.50 2. Reet Rebane 47212000049 1100.00
1100.00 30.80 22.00 189.67 242.47 857.53 15.40 363.00 3. Indrek Ints 47510240005 500.00
500.00 14.00 10.00 99.96 123.96 376.04 7.00 165.00


Kokku
2550 .00
2550.00 71.40 51.00 449.32 571.72 1978.28 35.70 841.50
Sheet 5: tuludkulud


Tulud-kulud 01.01.2011. - 28.02.2011.
TULUD KULUD Puidutoodete müük 2100
KOKKU 2100
Materjalikulud
600 Tööjõululud
1320 Transport
500 KOKKU
2420


TULEM(kasum-kahjum)
-320
Tulud-kulud 01.03.2011. kuni 31.03.2011.
TULUD KULUD Materjali müü 195.00
Puidutoodete müük 4100.00
KOKKU 4295.00
Amortisatsioon
350.00 Materjalikulud
105.00 Reklaamikulud
460.00 Tööjõukulud
3427.20 Erisoodustuskulu
210.45

KOKKU
4552.65
TULEM(kasum-kahjum)
-257.65
Vasakule Paremale
Raamatupidamise Alused #1 Raamatupidamise Alused #2 Raamatupidamise Alused #3 Raamatupidamise Alused #4 Raamatupidamise Alused #5 Raamatupidamise Alused #6 Raamatupidamise Alused #7 Raamatupidamise Alused #8 Raamatupidamise Alused #9 Raamatupidamise Alused #10 Raamatupidamise Alused #11
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 11 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2012-10-29 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 296 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor z4j3biz Õppematerjali autor
ülesanne - arvestustöö, variant 1

Uus raamatupidaja alustas tööd alates 01.03.2011.
Tema käsutuses on bilanss eelmise aruandeaasta kohta seisuga 31.12.2010 ja bilanss seisuga 28.02.2011.
Firma tegeleb puitmaterjalide ja puutoodete müügiga.
Firmas töötab 3 inimest, kelle töö tasustamine toimub arvestuskuu viimasel tööpäeval.
Kasutatakse nii tüki- kui ka ajapalka.
Firma ei ole käibemaksukohustuslane.

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
17
xls

Raamatupidamise arvestus

Ülesanne-arvestustöö Uus raamatupidaja alustas tööd alates 01.02.2011. Tema käsutuses on bilanss eelmise aruandeaasta kohta seisuga 31.12.2010. ja bilanss seisuga 31.01.2011 Firma tegeleb suveniiride müügi ja konsultatsiooniteenuste osutamisega. Firmas töötab 3 inimest, kelle töö tasustamine toimub arvestuskuule järgneva kuu neljandal tööpäeval Kasutatakse nii tüki- kui ka ametipalka. Firma ei ole käibemaksukohustuslane Firmas toimusid järgmised majandustehingud: 1.) 01.02. saadi bürootarvete arve summas 154 EUR 2.) 03.02. tasutakse arveldusarvelt 01.02. saadud bürootarvete arve 3.) 04.02.arveldusarvelt kantakse üle töötajatele jaanuarikuu töötasud 4.) 07.02. väljastatakse kliendile konsultatsiooniteenuste osutamise arve 200 EUR, milline tasutakse sularahas kassasse 5.) 09.02. väljastatakse kliendile suveniiride müügiarve 600 toodet hinnaga 15 EUR/tk 6.) 10.02. tasutakse panga kaudu riigile kogu sotsiaalmaksu ja isiku tulumaksu võlg 7.) 14.02. saadi inv

Raamatupidamine
thumbnail
8
docx

Aktiva ja passiva

AKTIVA(varad) K ä i b e v a r a( lühikese -1aasta- kasutusajaga varad) DEEBET +(kajast.alati sissetulek) KREEDIT- (kajast.alati väljaminek) Raha kassas Raha pangas Aktsiad (osakapitali suurend, laekus panka= +) Maksti välja palk ( = -raha) Nõuded ja ettemaksed Antud laenud( anti laenu töötajale) - Mitmesugused nõuded Nõuded ostjatele Maksude ettemaks ( nt KM ettemaks) Ettemaks tarnijale Varud Tooraine ja materjal Lõpetamata toodang( toode/ teenus mis on tootmisprotsessis aga ei ole veel valmis) Valmistoodang Müügiks ostetud kaubad( edasimüügi eesmärgil ostetud tooted/teenused) Väärtpaberid, võlakirjad Nõuded klientidele - Nõuded ostjate vastu toodete ja teenuste müügil Ostjatelt laekumata arved - Ebatõenäoliselt laekumata arved(

Majandus
thumbnail
4
docx

Aktiva ja passiva

AKTIVA(varad) K ä i b e v a r a( lühikese -1aasta- kasutusajaga varad) DEEBET +(kajast.alati sissetulek) KREEDIT- (kajast.alati väljaminek) Raha kassas Raha pangas Aktsiad (osakapitali suurend, laekus panka= +) Maksti välja palk ( = -raha) Nõuded ja ettemaksed Antud laenud( anti laenu töötajale) - Mitmesugused nõuded Nõuded ostjatele Maksude ettemaks ( nt KM ettemaks) Ettemaks tarnijale Varud Tooraine ja materjal Lõpetamata toodang( toode/ teenus mis on tootmisprotsessis aga ei ole veel valmis) Valmistoodang Müügiks ostetud kaubad( edasimüügi eesmärgil ostetud tooted/teenused) Väärtpaberid, võlakirjad Nõuded klientidele - Nõuded ostjate vastu toodete ja teenuste müügil Ostjatelt laekumata arved - Ebatõenäoliselt laekumata arved(

Majandusarvestuse alused
thumbnail
124
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), raamatupidamisealused

Tallinna Majanduskool RAAMATUPIDAMISE ALUSED LOENGUKONSPEKT Parandatud väljaanne Koostanud: Monika Nikitina-Kalamäe, Ainika Ööpik-Vaade Tallinn 2015 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS RAAMATUPIDAMISSE........................................................................... 3 1.1 Majandusarvestuse olemus ............................................................................................... 3 1.2 Majandusarvestuse liigid ................................................

Raamatupidamise alused
thumbnail
29
xlsx

Finantsarvestuse alused ülesanne 3.1 kuni 3.4

Ülesanne 3.1. 1. Koostada algbilanss 1. jaanuariks 2xxx a. esitatud kontojääkide alusel. 2. Algbilansi kirjendite alusel avada kontod pearaamatus. Kontodele kirjendada algsaldod. 3. Majandustehingute kohta koostada päevaraamatus lausendid. 4. Lausendite põhjal kirjendada majandustehingud kontodesse. (Näidata ära ka majandustehingute järjekorranumbrid.) 5. Perioodi lõpul tuua välja kontokäivete kokkuvõtted ning lõppsaldod. 6. Kontokäivete kokkuvõtete ja lõppsaldode põhjal koostada käibeandmik jaanuari kohta ja lõppbilanss 31. jaanuariks. Põhjad lahendamiseks on Moodle-is Kontode algsaldod 1. jaanuariks 2xxx a. : Arvelduskonto 700 Aktsiakapital 400 Kassa 50 Pikaajaline pangalaen 350 Majanduslikud toimingud jaanuaris 2xxx a. Op nr

Finantsarvestuse alused
thumbnail
72
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), loengukonspekt raamatupidamise alused

TALLINNA MAJANDUSKOOL RAAMATUPIDAMISE ALUSED Loengukonspekt Koostanud: Janek Keskküla Tallinn 2014 2 Raamatupidamise seadus Raamatupidamiskohustuslane (RPS § 2) Iga Eestis registreeritud era- või avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal (edaspidi filiaal). Seaduses kasutatavad mõisted (RPS § 3) • vara – raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus; • kohustus – raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg;

Raamatupidamise alused
thumbnail
96
doc

Kontserniarvestus - loengukonspekt

2 püsimajäämist tiheneva konkurentsi tingimustes. Üheks levinumaks integreerumise vormiks on ettevõtete ühinemised ja omandamised ehk äriühendused. Iga äriliselt tehtud otsus toob endaga kaasa ka kohustuse antud äriotsuseid ja majandustehinguid kajastada finantsarvestuses kooskõlas kehtivate seadustega (Raamatupidamise seadus, Äriseadustik), kehtivate Raamatupidamise Toimkonna juhenditega (mis on välja töötatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt) ning rahvusvaheliste standarditega SME IFRS ­ International Financial Reporting Standards (IFRS) for Small and Mediumsized Entities (SME), IFRS ­ International Financial Reporting Standards, IAS- International Accounting Standard. Antud lõputöö on kirjutatud eesmärgil koostada tudengitele õppematerjal, edastamaks algsed teadmised konsolideeritud aruannete koostamise põhimõtetest ja meetoditest

Kontserniarvestus
thumbnail
32
docx

Raamatupidamine I osa

BILANSS 1.1 Põhimõisted VARA - raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus; OMAKAPITAL (netovara) - raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe; KOHUSTUS - raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg. 1.2 Bilansi mõiste ja sisu Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali). Eesti Vabariigi bilansiskeem on kinnitatud Raamatupidamise seaduse lisaga 1. Bilansil on kaks osa ­ AKTIVA JA PASSIVA. Bilansi aktivas kajastatakse rahalises väljenduses ettevõtte varade koostis ja paigutus. Vara - see on raamatupidamiskohustuslase valduses olevad ressursid (raha, nõuded, materjalid, põhivara). Bilansi passivas kajastatakse vara moodustamise allikate koostis ja paigutus (kohustused ja omakapital). Kohustus ­ see on raamatupidamiskohustuslase kohustus, mis nõuab tulevikus rahast loobumist, st. tasumist.

Raamatupidamise alused
Kommentaarid (1)

ardokl profiilipilt
ardokl: aitas, väha hea
18:28 28-04-2013Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun