Sõnu seletav sõnaraamat

Navigatsioonikojas on spetsiaalsed kaartide ja teatmike korrektuureksemplarid, mida hoitakse pidevalt igap2evaselt korrigeerituna ( uptated) • Nendelt kantakse kogu info telijate kaartidele ja teatmike 8le • Kaartide korrigeerimiseks on altvalgustusega klaaslaud • Klaaslaual on korrigeeritud kaartieksemplar • Korrigeeritud kaartieksemplar kaetakse korrigeeritava kaardiga ja t2nu altvalgustusele kantakse korrektuuriandmed ka korrigeeritavale kaartile
Nanoplankton – 2-20 μm (flagellaadid). 2. Mikroplankton - 20-200 μm (ripsloomad, väikesed keriloomad). 3. Mesoplankton – 0,2-1 mm (suured keriloomad, vesikirbulised, aerjalgsed, mitmesugused suuremate planktonorganismide vastsed). 4. Makroplankton - >1 mm (kalade noorjärgud). 5. Megaloplankton – 1 mm kuni 20 cm (ainuõõssed: meririst, meriseen, meritikker). 6. Läänemere bentilistest selgrootutest 10% esinevad planktilised vastsed.
North starsm – juveelikujuline liikuv klaaskuppel, kust avaneb 360-kraadine vaade ümbritsevale  Ripcord by Fly - esimene lendamise simulaator merel  SeaPlexSM – suurim sisehall merel, kus on võimalik harrastada kõige enneolematumaid asju, nagu näiteks osaleda tsirkusekoolis ja proovida trapetsihüpet, olemas on ka rulluisurada, autodroom ja täismõõtmetes korvpalliväljak.

Nippelühendused on lubatud vaid torustike siseläbimõõtudel kuni 15 mm. Kui sulgearmatuuri konstruktsioon ei võimalda visuaalselt määrata selle kinni- või lahtiolekut, tuleb armatuur varustada sulguri asendi näitajatega (“Avatud – Suletud”). Iga katel peab olema varustatud sulgarmatuuriga, mis võimaldab seda eraldada kõigist katlaga seotud süsteemidest.
Nakkepüünis on püünis, millega püügi põhimõte seisneb kala takerdumises või sissemässumises võrgulinasse või kiilumises selle silma.
Nrt - registernetomahutavus. Sama, mis BRT, aga summaarne ruumide maht maha arvutatud (ruumid, mis ei sobi kommerskauba, reisijate, meeskonna, tekimehhanismide, navigatsiooniseadmete paigutamises) GT_ kogumahutavus NT-puhasmahutavus, arvutatakse VALEM: pilt Nii GT kui ka NT on ühikuta suurused.

Nektobentos – hea ujumisvõimega selgrootud, kes aeg-ajalt lahkuvad veekogu põhjalt ja vahetavad pikemat või lühemat aega ujudes kohta Holobentilised organismid on bentilised kogu elutsükli jooksul Merobentilised organismid on bentilised vaid teatud arengujärkudel Bentiliste koosluste tüübid:
Naftasaaduste aurud on sissehingamisel mürgised, kui aurude kontsentratsioon õhus ületab bensiini puhul 0,2…0,3 %, ligroiini korral 0,3 %, vääveloksiidi puhul 0,02 %. Tankeritega veetakse ka erinevaid piiritusesorte – etüül-, butüül-, isobutüül-, hüdrolüüs- ja sünteetilist piiritust.
Neid soomuseid on kõige kergem loendada ja küljejoone soomuste arv on üks tähtsaid meristilisi tunnuseid – näitab sisuliselt kala soomuste suurust (mida rohkem soomuseid küljejoones, seda väiksemad soomused). Aga see elund võib paikneda ka mujal – näiteks kala peas nn genipooridena.

Niisugune oksüdeerimisrada on ka keemias tuntud: NH4+  NO2-  NO3-. Sellist üleminekut nimetatakse nitrifikatsiooniks, vastupidist protsessi näiteks bakterite toimel aga denitrifikatsiooniks. Paneme tähele, et veekogude hapnikusisaldusest sõltub ka eelmainitud redoksprotsesside aktiivsus.
Navigatsioonilised tingimused – tee pikkus, rannajoone liigestatus, meresõidu ohud, väiksemaid sügavused, meresõiduks suletud ja keelatud rajoonid, tuletornid, tulelaevad ja muud meremärgid, sihtsadamasse sissesõidu tingimused, ankrukohad, sadamareeglid.
Npsh - net positive suction head või maksimaalne lubatav vaakum H lub/vac(m), 7. Tööorgani liikumissagedus n ( pöörlemis - või käigusagedus p / min Üksiktoime- e. lihttoimega kolbpumbad.

Night - fishing for Burbot Bait: crappie minnows, wax worms, fatheads, When night begins to fall in etc... these parts, it doesn´t mean you have to A 5 gallon bucket (to sit on) stop fishing.
Nitraadid on mineraliseerumisprtsessi lõppjääk ja need pole kaladele isegi suurtes kogustes mürgised. Kuid nitraatidel on kahjulik mõju taimede kasvule ja mõnede kalade elutegevusele.
Ndatest on asbesti tarbimine vähenenud, kuid kogused, mis õhku sattuvad on sellest hoolimata suured, näiteks 2008.aastal toodeti maailmas kokku 2,3 miljonit tonni asbesti.

Nõrkvoolu - e. madalpingevõrgud (koosnevad paljusoonelistest kaablitest). Laevadel kasut võrkudes pingeid, mis ei ületa 380 V vahelduvvoolu ja 220 V alalisvoolu korral.
Nõudest tulenevalt on soovitatav viia üksiksulus olevad vasikad kahenädalaseks saamise järel üle rühmasulgu, mille joogiveega varustamine on lihtsam (eriti talveperioodil).
Noorlinnud on tapaküpsed 50…52-päevaselt, kaaludes siis 2…2,5 kg. Täiskasvanud isapart kaalub keskmiselt 4,1 kg, emaspart 3,6 kg. Pekingi emaspardid on head

Nähtavate defektide – deformatsioonide, pragude, sissesulamisjälgede jms. – puudumise või mitteavastamise korral tehakse katla hüdrauliline katsetamine töösurvega.
No2 - test Testi saab kasutada kahes skaalas:madal skaala: 0,2-10 mg/l, keskmine skaala: 2-100 mg/l Peale kasutamist pese testanum ning mõõtelusikas.
Normaalne rõhulang on tavaliselt 0,05… 0,1 MPa. Rõhkude vahe üle 0,1 MPa on signaaliks filtri ummistumisest, rõhulangu puudumine aga filtrielemendi purunemisest.

Nimetatakse magnethälbeks ehk deviatsiooniks, mida tähistatakse kreeka tähega δ.  Vastavalt eeskirjadele kompassi deviatsioon meresõidul ei või ületada ±5 kraadi.
Nimetatakse maaellipsoidiks e. sferoidiks. Suurem pooltelg a = 6378,245 km; väiksem pooltelg b= 6356,863 km, seega vahe on 21,387 km, mis moodustab ainult 0,3 % pikemast.
Nuum - ja lihaveiste pidamine Nuumveiste pidamine on viimastel aastatel Eestis oluliselt vähenenud seoses avatud turumajanduse tingimustele.

North star on inseneride ime, mis viib külalised uutesse kõrgustesse, seda nimelt klaaskapslis mere kohal isegi kuni 100 meetri kõrgusele.
Normaal eptaan on madala oktaavarvuga, ning tema oktaanarvuks loetakse 0. Oktaanarv saadakse kas: laboro uurimismeetodil või ka mootormeetodil.
Nimetatud rullumisperiood on laeva ühele täisvõnkele kuluv aeg. Test viiakse läbi sadamas, vaikses vees ja minimaalsete segavate kõrvalmõjudega.

Normaalsarja mootoritega on neil masinail teatavad iseärasused: suurem hetkeline ülekoormatavus ja käivitusmoment ning väiksem inertsimoment.
Ne max – maksimaalsel võimsus 110%. Mootor võib töötada sellreziimil 1 tund 2. Ne nom – nominaalne ehk nimivõimsus.
Neid küttepindu nimetatakse sageli järelküttepindadeks. Järelküttepinnad on iseloomulikud pea- ja suure aurutootlikkusega

Nooguti on käesoleva määruse tähenduses elastsest materjalist varras õngeridva otsas kala võtu avastamiseks.
National convention on Tonnage Measurement of Ships – ITCM, 1969) järgi toimub tänapäeval kogumahutavuse GT määramine.
Naval - technology.com/projects/haminaclass/ (11.02.2013) Kongsberg HUGIN AUV ja REMUS 100AUV allveerobotitega.

Nafta on tume õlitaoline põlev maavara tihedusega 800…950 kg/m 3, mis koosneb põhiliselt süsivesinikest.
Nokk on neil rohekaskollane, jalad oran¸kollased. Lihaomadused on neil väga head - liha on õrn ja maitsev.
Niisk on viljastamisvõimeline ainult vees ja sedagi väga lühikest aega, maksimaalselt 100–120 sekundit.

Niisama oluline on vältida täiendava vee sattumist piima kondensaatide või torulekete ning plaatjahutite kaudu.
Niitjal vetikal on oluline roll lehtsarve dieedis ning põisadru puhmad pakuvad lehtsarvele suurepärast kaitset.
Neelamisel on tõenäolised kahjustused seedeelundkonnale, kuid otsest mürgitust tavaliselt ei järgne.

Näidis 1 – Example 1 Arvuta veeliinitasandi pindala, selle raskuskese ja inertsimomendid läbi
Näit liikumiskiirusel on kõrge päritavuskoefitsient (ca 0,40), aga veojõudlusel madal (0,14 soome hobusel)
Näidikuga on lubatud vaid piiratud aja jooksul – tavaliselt 20…30 min, mis kulub vahetuseks.

Nurk nord - suuna ja objekti suuna vahel 3. Nurk nord-suuna ja laeva diametraaltasapinna vahel
Narva jõel on allpool kärestikke püütud silmu ka tõkkesilmadesse asetatud vitsmõrdadega.
Normaaljõu rakenduspunkt on toodud kolvisõrmelt (tavalistes moototrites) alla ristpea paralleelidele.

Nuuma - ja lihajõudlus Veise lihakeha väärtuslikuma osa moodustavad lihased.
Nendes juttudes on küllalt palju fantastilist, kuid palju ka tõele vastavat.
Naaskelnokk – Lõunapoolse päritoluga lind, nokk kaardub ülespoole.

Neid kombinatsioone on tohutult, siis pole nende lahendamiseks ühtset valemit.
Noakala – nimetus isel ta kuju, mis on külgedelt kokku surutud.
Neljataktiline mootor - on üldiselt klappidega mis asuvad silindri kaane sees.

Nöör on ridva otsene pikendus ja peab ridvaga hästi sobima.
Nc treipink on mõeldud eelkõige ümardetailide valmistamiseks.
Nimetatud meetodit on võimalik kasutada vaid kahekordse lüpsi korral.

Nitrifikatsioon - ammooniumi oksüdatsioon nitritite ja nitraatideni
Nimetatud komponentidest on suurimad põik- ja püstsuunalised komponendid.
Neead on osaliselt või täielikult lastitud naftaga.

Noored vutid on hea kohanemisvõimega, vanemad enam mitte.
Nokk on hallikaspruun, heledam kui isasvuttidel.
No impact on bottom habitats and bottom structures.

Natura - alade naabruses plaanitavad tegevused
Nukk - ketta profiilist ja pumba tüübist.
Nimeta mcgregor – tüüpi lastiruumi luugi detailed

Navigation - related information if required.
Nokk on mustjaspruun, heleda otsaga.
Neid toitesooli nim. Biogeenseteks aineteks.

Nikolajev 1949 - 1974: Neeva lahe plankton.
Near horizon on upper right of picture.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Nakkepüünised ehk võrgud 2. kurnpüünised 3. traalpüünised 4. lõkspüünised 5. õngepüünised 6. valguse, elektrivoolu või teiste bioloogilise toimega ärrituste kasutamisel põhinevad kalapüügivahendid.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto