Facebook Like
Add link

Marxi Kapitali "Tööpäev" minianalüüs - sarnased materjalid

taja, kapital, esti, kapitalist, tise, kaasaegses, tama, heks, igust, puhata, hjuseks, pikkuseid, tundide, olemuselt, kasumile, evast, marxi, variandiga, kaitsevad, tasum, tjad, hjustada, jutuks, rgema, tleb, hooletus, erandiks, viibis, massiline, ldiselt, senud, omanikud, tehtav, suurimat
5
docx

Karl Marx „Kapital“ ptk 8 „Tööpäev“

...eose ,,Kapital" kaheksandas peatükis kirjeldanud antud ajastu põhilisemaid probleeme seoses tööaja, -jõu ja -päevade kestvusega. Marx kirjeldab nii tööandjate kui ka tööliste endi seisukohti seoses lisatöö ning laste tööjõu kasutamisega. Mõiste tööjõud võrdub Marxil töölistega ja kapitalist on tänapäevasemas sõnastuses tööandja. Peatükile lähtudes ostab tööandja endale tööjõudu ehk palkab inimesi, kes teenivad temale kasumit. Kapitali seisukohast on oluline, et toimuks pidev protsess ning Marx on toonud illustreeriva näite võrreldes kapitali vampiiriga. ...

Sotsioloogia -
26 allalaadimist
3
doc

Marxi kapitalistlik akumulatsioon

Karl Marx ,,Kapital" ­ Kapitalistliku akumulatsiooni üldise seaduse kokkuvõte Antud tekst kirjeldab ülerahvastust ning sellega kaasnevaid probleeme. Ülerahvastus saab esineda kahel viisil ­ akuutsel ehk kriiside ajal, ja kroonilisel viisil, mis on loiu äritegevuse ajal. Relatiivne ülerahvastus omab kolme vormi: voo...

Sotsioloogia -
11 allalaadimist
24
doc

Sotsioloogia I kordamisküsimused eksamiks

...arsuse korral. Sõltuvuse tõttu tekib orgaaniline solidaarsus. Ühiseid uskumusi on vähem. 11. Mida tähendab anoomia? Anoomia ­ kui sotsiaalsed regulatsioonid puuduvad. Anoomia on kahjulik nii üksikindiviidile kui ka ühiskonnale tervikuna. 12. Karl Marxi panus sotsioloogiasse? Marxi töödes 3 suurt panust ühiskonnateooriasse: a. Ühiskonna orgaaniline terviklikkus: seoste otsimine erinevate ühiskonnaelu sektorite vahel b. Majandusliku sektori suhteline tähtsus: tootmisvahendid ja tootmisviisid, ühiskonna erineva...

Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
230 allalaadimist
16
docx

KOKKUVÕTE KARL MARX´I „KAPITALIST“

...a XIX sajandi keskpaigas, jagada kaheks. Ühelt poolt on tegemist kapitalistliku ühiskonna kritiseerimisega, teisalt aga ideaalse tulevikuühiskonna väljapakkumisega. Kapitalistlik ühiskond – see on ühiskond, kus toimub töölisklassi ekspluateerimine. Marxi ekspluateerimisteooria rajaneb kahel alusel: tööväärtusteoorial ja sellest välja arendatud lisaväärtusteoorial ning kapitalistide monopoolsel tootmisvahendite omandusel. Kui turumajandussüsteemis vahetatakse kõiki kaupu vastavalt nende väärtusele, kuidas saab sellises ol...

Ettevõtlus -
13 allalaadimist
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

...isüsteemi:..................143 19.1.4. Klass erineb teistest kihistumissüsteemidest mitme teguri poolest:..........143 19.1.5. Stratifikatsiooni teoreetilised seisukohad.................................................. 144 19.1.6. Karl Marxi teooria..................................................................................... 144 19.1.7. Max Weberi teooria...................................................................................146 19.1.8. Kihistumise funktsionalistlik käsitlus...........................

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
142 allalaadimist
56
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT

...d, kommunikatsiooni ja tegevust (Foucault). => abstraktne ja üldine mõiste, samas läbib peaaegu kõiki sotsioloogia teemasid => erinevad autorid ja teooriatraditsioonid on defineerinud võimu erinevalt - Praegu mõned põhilisemad suunad: Weberile tuginev; Marxile tuginev; pluralistlik võimuteooria; Foucault diskursiivse võimu teooria I Weber def: Võim = tõenäosus, et isik suudab sotsialses vahekorras teostada oma eesmärke vastupanule vaatamata. Lähedased mõisted domineerimine (Herrschaft): tõenäosus, et grupp inimesi täidab käsku; distsipliin: suur hulk inime...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
159 allalaadimist
5
docx

Karl Marxi teosest ”Kapital” - Kapitalistliku akumulatsiooni üldine seadus

AÜMD1 Karl Marxi teosest "Kapital" - Kapitalistliku akumulatsiooni üldine seadus 1.1 Sissejuhatus Karl Marxi teosest ,,Kapital" peatükist kapitalistliku akumulatsiooni üldine seadus rääkis vaesusest kui rikkuse vajalikust tingimusest. Eksisteeris töölisklassis pidev nälg ning see oli kõige loomul...

Kirjandus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
12 allalaadimist
96
pdf

Tarbimissotsioloogia

...el kasutati ka väga palju erinevaid objekte, millel oli erinev tähendus. Sellele vaatamata on enamus tarbimiskultuuri ja tarbimisühiskonna kohta kirjutatud käsitlustest negatiivses toonis. Tarbimiskultuur on olnud pigem hukkamõistev sõna kui kirjeldav sõna. Marxi traditsioon on eriti tugev: alates tarbekaupade fetisismist ja võõrandumisest kuni 50ndate kriitiliste teoreetikuteni: Marcuse, Baudrillard, Adorno, Horkhaimer: kultuuri kadumine, väärteadvus jne. Praegu räägitakse tarbimisest kriitiliselt ökoideoloogia raamides. Mõned hüüdjad hääled kõrbes on tarbi...

Tarbimissotsioloogia - Tallinna Ülikool
50 allalaadimist
10
docx

Kas kapitalism on tõesti nii inimvaenulik?

...lism on olnud ja on ka tulevikus inimressurssi orjastav ühiskondlik-majaduslik süsteem. Kapitalism põhineb seadusel: kas sina või mina, mitte iialgi sina ja mina üheskoos, on öelnud saksa riigiteadlane Karl Liebknecht. Kes oma öelduga toetab Karl Marxi teooriat: proletaarlased on kodanlaste, ehk kapitalistide „tänapäevased orjad.“ Kapitalism rikub nii perekondlikke alusväärtusi ega lase inimväärtustel tõusta. K.Marxi tekstist ja perekonnast on võimalik tuua mitmeid kõnetavaid seoseid, mis tõestavad seda kui suurelt kapitalistliku...

Politoloogia - Tallinna Ülikool
9 allalaadimist
72
doc

Sotsioloogia materjal eksamiks

...¼lgne ja tema jaoks vastumeelne. Tööline seega võõrandub oma tööst (ta ei kontrolli seda) ja töö produktist (tema poolt loodud produkt on tema jaoks täiesti võõras). Ühiskonna areng Ajalugu kujutab endast tootmisviiside vaheldumist. Marxi põhjal võib eristada viit ühiskonnatüüpi e. tootmisviisi e. formatsiooni, mis peaksid vahelduma allpool toodud järgnevuses: - ürgühiskond (klassideta ühiskond, primitiivne kommunism); - orjanduslik ühiskond (orjapidajate ja orjade klass); - feodalism (feodaalide ja talupoegade klass); -...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikakõrgkool
64 allalaadimist
53
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

...ism Ühiskond Rakk inimene Kude Grupp Karl Marx (1818 ­ 1883) · Kõige enam maailma ajalugu mõjutanud sotsioloog · Friedrich Engels ­ kaastöötaja · Dialektiline · Karl Marxi põhiline idee on materialism. Elatusvahendite hankimise viis määra ära inimese mõtted, soovid jms. Olemine määrab ära teacuse. Majandus (baas) määra ära teised ühiskonna osad (pealisehituse). Majandus on kõige olulisem osa ühiskonnast (materialistlik teooria kõige lihtsam ...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
59 allalaadimist
46
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse

...arx Emile Durkheim Max Weber Karl Marx (1818 ­ 1883) ­ filosoof, majandusteadlane. Ise ta ennast sotsioloogiks ei nimetanud. Tänapäeval peetakse teda eelkõige sotsioloogiks. Teda on peetud ka kõige enam maailma ajalugu mõjutanud sotsioloogiks. Marxi kaastöötaja oli Friedrich Engels. Materialism ­ tema teooria põhialus. Töötegemine, elatusvahendite hankimine on inimese elus kõige tähtsam komponent. Tähtis on kuidas inimene elab, kuidas ta endale toitu hangib, mitte see kuidas või mida ta mõtleb. Mõtlemine sõltub sellest, mi...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
19
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse eksam

...d, religioossed uskumused Primitiivses ühiskonnas avaldub inimmõistus selgemini kui lääne ühiskonnas Binaarsed opositsioonid ­ nähtuste vastandamine nt mees vs naine, toores vs küpse Konfliktiparadigma - esindajad mõjutatud Marxist (materjalism, klassikonflikt, kriitiline lähenemine e sotsioloog peab püüdma ühiskonda paremaks muuta) Lenin ­ töölisklassil ei teki iseenesest revolutsioonilist teadvust, haritlased peavad aitama aru saada Imperialism - lääneklass ei mõjuta arengumaade töölisklassi So...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
22
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

...irilise uurimise etapid ühiskonnateooriat arendanud koolkond, mis kujunes 1.Probleemi püstitamine Frankfurdis 1930. aastail. Probleem on uurimuse lähtekohaks. Koolkond on püüdnud ühendada Kanti, Hegeli, Marxi, Muutujad(variables) -nähtused, mida uurija kavatseb oma Freudi, Max Weberi ja György Lukácsi vaateid. Arvasid, uurimuses mõõta (uuritavate inimeste või riikide et mõistus teeb inimesest roboti ja mõjub talle halvasti. tunnused). Muutujad võivad omada erinevaid väärtusi. Kr...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
228 allalaadimist
48
docx

Arengu uuringud, käsitlused, mõõdikud

...siaalsete institutsioonide loomine, uued ideed juhtimise valdkonnas või uute sotsiaalsete liikumiste teke. -Ajaloos võiks kogu ühiskonda haaravate sotsiaalsete innovatsioonide ellukutsujateks pidada näiteks Martin Lutherit, Henry Fordi, Karl Marxi. -Tänapäeval sotsiaalsed innovatsioonid spetsiifilisemad , sageli seotud kodanikuühskonnast väljakasvanud initsiatiividega. Näit Greenpeace, Amnesty International, Noored Kooli liikumine. -Innovatsioon = kiire positiivne muutus, reeglina haarab ühte, kindlalt määratletud eluvaldkond...

Sotsioloogia -
7 allalaadimist
11
doc

"Sissejuhatus sotsioloogiasse" loeng: töö, klassid, kihistumine

...i). Weberi järgi on protestandi eetikal olnud oluline roll kapitalismi levimisel ja arengul. ,,Protestantism on kapitalismi alustala." # tekkis idee tööst kui kutsumusest, mitte kui needusest ("palehigis pead sa oma leiba sööma") (NB: ka Marxi nägemus tööst tegelikult on sarnane kutsumuse ideele. Homo faber.) # protestantism (eelkõige kalvinism) tõstis ideaaliks askeesi ja arusaama, et töö ja argielu on ,,pidev jumalateenistus". Vaenulik luksusliku tarbimise vastu. Ausa tööga saavutatud äriline edu tõsteti iseeneses...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
67 allalaadimist
84
docx

FILOSOOFIA

...uudi perekonnas, õppis Frankfurdi ja Heidelbergi ülikoolides, sai 22-aastaselt filosoofiadoktori kraadi, töötas 1929-32 Frankfurdis, pärast Hitleri võimuletulekut mitmes USA ja Mehhiko ülikoolis, elu lõpuaastatel Šveitsis.Ta püüdis ühendadaKarl Marxi ja Sigmund Freudi õpetusi, kritiseerides seejuures teravalt mitmeid Freudi seisukohti, aga ka Nõukogude Liidus käibelolnud dogmaatilisi ettekujutusi marksismist.Fromm võttis kasutusele mõiste "tarbimisühiskond" ning analüüsis sotsiaalseid patoloogiaid, massikultuuri ja isiksuse totaalset ...

Filosoofia - Tartu Ülikool
55 allalaadimist
12
doc

TÖÖ MÕISTE INFORMATSIOONILISE KAPITALISMI AJASTUL JA INTERNETIS

...s laiendada selliselt, et see hõlmaks kõiki, kes loovad ja taasloovad ühise kogemuse ruume ning need ruumid ja kogemused on omaks võetud ja seeläbi võõrandatud ning ära kasutatud kapitali poolt, et koguda samuti kapitali. Ta arutleb selle üle, kuidas toimus Marxi klassi liigitus meie teadmiste töö teooria käsitlemisel ning kuidas mõista klassi määratlust internetiajastul. Klass Christian Fuchs käsitleb selles artiklis Marxi klassikontseptsiooni määratlust, mis on normatiivne ja poliitiline ning selle eesmärk on kasutamise muutmine ja parlamentaar...

Dokumendihaldus - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
50
docx

Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017

...etents võib-olla koosneb osaliselt ka isiklikest omadustest (mitte-formaalsetest). Karismaatiline juht peab ka tegelema konkreetse juhtimisega ehk kõigi kolme juhitüübi kombinatsioon. 20. Võrrelge omavahel kolme võimuteooriate koolkonda (marxistlik, weberiaanlik või pluralistlik). • WEBERIAANLIK SUUND Weber: võim on tõenäosus, et isik suudab sotsiaalses interaktsioonis teostada eesmärke vastupanule vaatamata; võim km inimese suutlikkus sundida peale oma tahet. Lähedased mõisted: domineerimine (tõenäosus, et grup...

Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
42 allalaadimist
25
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse

...etents võib-olla koosneb osaliselt ka isiklikest omadustest (mitte-formaalsetest). Karismaatiline juht peab ka tegelema konkreetse juhtimisega ehk kõigi kolme juhitüübi kombinatsioon. 20. Võrrelge omavahel kolme võimuteooriate koolkonda (marxistlik, weberiaanlik või pluralistlik). · WEBERIAANLIK SUUND Weber: võim on tõenäosus, et isik suudab sotsiaalses interaktsioonis teostada eesmärke vastupanule vaatamata; võim km inimese suutlikkus sundida peale oma tahet. Lähedased mõisted: domineerimine (tõenäosus, et grupp inimesi täidab ...

Sotsioloogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
25 allalaadimist
48
docx

Sotsioloogia eksami küsimuste vastused 2017

... võib-olla koosneb osaliselt ka isiklikest omadustest (mitte-formaalsetest). Karismaatiline juht peab ka tegelema konkreetse juhtimisega ehk kõigi kolme juhitüübi kombinatsioon. 20. Võrrelge omavahel kolme võimuteooriate koolkonda (marxistlik, weberiaanlik või pluralistlik). • WEBERIAANLIK SUUND Weber: võim on tõenäosus, et isik suudab sotsiaalses interaktsioonis teostada eesmärke vastupanule vaatamata; võim km inimese suutlikkus sundida peale oma tahet. Lähedased mõisted: domineerimine (tõenäosus, et grupp inim...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
182 allalaadimist
15
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse. Eksami kordamisküsimused ja mõisted (2014)

...µi indiviich) huvid on erinevad, teineteisega vastuolus' • Võim on negatiivne: teiste tegevuse piiramine, sunduse kasutamine. Meenutame eelmist loengut: kui võimu kasutamine on alluvate poolt heaks kiidetud, räägime juba autoriteedist. MARXISTLIK SUUND Kui Weberi jaoks on võim seotud eelkõige indiviidide või isikute tahtega, siis Marxi jaoks oli see eelkõige ühiskonnastruktuuri omadus ning individuaalsest tahtest sõltumatu. Võim - klassistruktuuri tagajärg, ühe klassi võimalus oma huvide teostamiseks teiste klasside huvide va...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Tehnikakõrgkool
29 allalaadimist
77
doc

TEHNOÖKOLOOGIA EKSAM

...ide koostamist, teiselt poolt tulevaste tegevuste kavandamist. Eesti nõukogudeaegne majandus oli plaanimajandus ning selle teostamise peamiseks vahendiks olid plaan ja planeerimine. Mitmeid tähtsaid objektiivseid majandusseadusi siis ei arvestatud. Tuginedes Marxi tööväärtuse teooriale võeti toodangu väärtuste hindamise ja hinnakujunduse aluseks ainult nende saamiseks kulutatud töö. Sellega eirati nõudluse ja pakkumise mõju hindade kujunemisele, likvideeriti hindade isereguleerumine ning sellega ka "nähtamatu käe" mõju tootmisele ja majandusele. Selle teooria k...

Tehnoökoloogia - Eesti Mereakadeemia
41 allalaadimist
24
docx

SOTSIOLOOGIA EKSAMI KÜSIMUSED

.... Nii sündis šiitide uskkond) # Võimu hoidmise tehnikad: fookus ideaalidel mitte materiaalsusel; karisma teologiseerimine tekstide abil; sõnade ja tegude lahusus (sõnad peavad kandma) 20. Võrrelge omavahel kolme võimuteooriate koolkonda (marxistlik,weberiaanlik või pluralistlik). Võimuteooria Weber Marx Pluralistid Võimu alus Sundus või (Majanduslik) Mõju autoriteet sundus Võimu kasutaja Isik ...

Sotsioloogia - Keskkool
68 allalaadimist
128
docx

Poliitika keskkond ja sotsialiseerimine

...eformistlikud voolud, mis panid pearõhu tööliste olukorra parandamisele kapitalismi tingimustes ja nihutasid sotsialistliku ühiskonna rajamise kaugemasse tulevikku. 1840. aastaist saab alguse marksistlik suund sotsialistlikus liikumises. Karl Marxi arvates on inimesed kogu ajaloo vältel jagunenud klassideks – ekspluateerijaiks ja ekspluateeritavaiks. Ajalugu, see on eelkõige klassivõitluse ajalugu. Uusajal kodanlus vs töölisklass. Tootmisvahendeid omav kodanlus maksab varatuletöölisklassile vaid niipalju, kui palju läheb vaja elu ...

Politoloogia - Keskkool
11 allalaadimist
126
doc

Politoloogia konspekt

...d voolud, mis panid pearõhu tööliste olukorra parandamisele kapitalismi tingimustes ja nihutasid sotsialistliku ühiskonna rajamise kaugemasse tulevikku 1840. aastaist saab alguse marksistlik suund sotsialistlikus liikumises. Karl Marxi arvates on inimesed kogu ajaloo vältel jagunenud klassideks- ekspluateerijaiks ja ekspluateeritavaiks. Ajalugu, see on eelkõige klassivõitluse ajalugu. Uusajal kodanlus v töölisklass. Tootmisvahendeid omav kodanlus maksab varatule töölisklassile vaid niipalju, kui palju läheb vaja elu ...

Politoloogia - Keskkool
22 allalaadimist
5
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse

...aailma ajalugu mõjutanud sotsioloog. Töötas koos Engelsiga. Materialism ­ elatusvahendite hankimise viis määrab ära inimese mõtted, soovid jms. Olemine määrab ära teadvuse. Majandus(baas) määras ära teised ühiskonna osad. Ühiskonna osad Marxi järgi: a) Baas ­ 1. Tootmisvahendid ­ inimesed, tööriistad, maa, kapital, teadmised 2. tootmissuhted ­ tootjate vahelised suhted ­ see paneb paika tööjaotuse ja ka kasumijaotuse Tootmisvahendid + suhted= tootmisviis. b) Pealisehitus ­ seadused, kunst, religioon, ...

Sotsioloogia - Keskkool
34 allalaadimist
17
rtf

Tarbimissotsioloogia eksami kordamisküsimused ja vastused

... ajama vajadused loomulikkuse olukorrast/loodusest välja kultuuri osaks ja neid rikastama. Kuid see nii ei lähe - ainuke tõeline vajadus on raha. Vajadused ei ole enam eesmärk omaette vaid vajadused on ettevõtja tööriistad uue raha tegemiseks Marxi ja teiste kirjutistes on tarbijat võrreldud vahest liiga tugevalt romantilise mittevõõrandunud inimesega. Marxi jaoks on tarbija täiesti võõrandunud ja täiesti abstraktsioonide poolt juhitud. Vanasti oli ikka parem - inimesed tootsid enda jaoks, ilma turu vahenduseta, olid meistrid oma al...

Tarbimissotsioloogia - Tallinna Ülikool
72 allalaadimist
24
docx

Sotsioloogia ja kultuuriantropoloogia eksam

...otkin D.) Max Weber E.) Emilie Durkhen 1p. Nimetage siirderiituste etapid, A. Van Gennep’ist lähtudes: A.) Eraldumine (eraldusriitus) B.) Vaheetapp (vaheriitus) C.) Asumine uude staatusesse (liitumisriitus) 1p. Milline kirjeldus vastab enim Marxi käsitlusele klassiühiskonnast? A.) Stratifikatsioonisüsteem, mis lähtub kihistumisest seisuslikel alustel (nt. Talupojad, vaimulikkond, aadel) B.) Stratifikatsioonisüsteem, kus kihistumine lähtub eeskätt inimese töökusest ja sünnipärasest võimekusest C....

Sotsioloogia -
42 allalaadimist
87
doc

Filosoofia materjale

...smi ja keskmetust identiteedi asemel. Teatud mõttes peavad kapitalismi ülimaks ühiskondlikud voolud on dekodeeritud (võrreldes primitiivse eel ja despootliku keskajaga). Siiski kõikjal DETERRITORIALISATSIOON RETERRITORIALISATSIOON ja D ja G on sarnased Marxi ja Marcusega, kelle arvates kapitalism vabastab ahelatest, et veelgi enam nendesse köita. Skisofreenia on printsiip, mille kaudu subjekt põgeneb kapitalistlikust reaalsusest ja mis on emantsipatsiooni alus. D ja G propageerivad väikseid võitlusi faismi ehk totalitaarsete koodide omaksvõtu...

Filosoofia - Tartu Ülikool
412 allalaadimist
2
doc

Võõrandunud töö

Võõrandunud töö Karl Marxi arvates on inimene üks osa loodusest- tegutsev ja reaalsusesse lülitatud inimene, kes töö kaudu on ühiskondlik, sest just seda töö oma loomult on. Töö võõrandumine aga on kapitalistlikus ühiskonnas loomulik ning seda on võimalik kaotada vaid töö tulemust inimestelt võõrandava ühiskonna purustamis...

Filosoofia - Tartu Ülikool
51 allalaadimist
11
docx

Tähtsad nimed sotsioloogias

...e, kajastuvad inimeksistentsi üldised probleemid. 16. Juri Lotman ­ Vene strukturalism. Tartu semiootika koolkonna juhtfiguur. Uuris kirjanduslikke tekste. Arvas, et kultuuri võib vaadelda kui suurt teksti. 17. Vladimir Iljits Lenin ­ konfliktiparadigma, Marxist mõjutatud. Töölisklassil ei teki iseenesest revolutsioonilist teadvust, haritlased peavad neid aitama. Imperialism ­ kapitalismi viimane arengufaas, ekspluateeritakse riikidevaheliselt. Sotsialism ­ vajalik vaheaste kommunismini, võetakse võimete kohaselt ja antakse töö alusel. Kommunis...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
37 allalaadimist
3
docx

Karl Heinrich Marx lühikokkuvõte filosoofiast

...jalistliku kontseptisooni ajaloo.31-aastasena kolis ta Inglismaale, kuhu ta ka püsivalt elama jäi. Marx oli krooniliselt haige, mis oli tingitud ülemäärasest tööst ja äärmiselt rasketest elutingimustest. Kui proua Marx aastal 1881 vähki suri, halvenes Marxi tervislik olukord kiiresti. Jenny ja Karl Marx olid abiellunud juba 1843 ja kihlunud kuus aastat enne seda; neil oli seljataga 40 kooselatud aastat. Kui äkitselt suri ka Marxi vanim tütar, oli lõplik löök anud. Marx suri kaks kuud hiljem 14. märtsil 1883. aastal Londonis. Materialistist aja...

Filosoofia - Keskkool
12 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun