Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Maailm peale I maailmasõda - õppematerjal (0)

1 Hindamata
Punktid

Lõik failist

Maailm peale I maailmasõda:
 • I maailmasõda lõppes Saksamaa kaotusega 11.11.1918. kell 11:11 Compiqne’i vaherahuga. Tulemuseks oli 10 milj hukkunut, 20 milj invaliidistunut ja tohutud materiaalsed kahjud.
 • Pariisi rahukonverents toimus aastail 1919-1920 ning sellest võtsid osa 27 riiki.
 • Versailles ’e rahulepingu saab jagada punktideks:

 • Territooriumi kaotus – Saksamaa pidi loovutama Elsassi ja Lotringi Prantsusmaale, Suudeedimaa Tsehhoslovakkiale ning eraldama Poolale Poola koridori .
 • Sõjalised piirangud – Liitlased okupeerisid Reini tsooni 15-ks aastaks ja muutsid demilitariseeritud tsooniks. Keelati omada: suuri sõjalaevu, allveelaevu, lahingulennukeid ning raskeid kahureid ja tanke. Oli lubatud pidada vaid 100000 elukutselist sõdurit. Sõja kaotaja pidi samuti tasuma tekitatud kahju.
 • Muutused poliitilisel kaardil – Austria-Ungari kaksikmonarhia lagunes , austria muutus väikeseks riigiks. Tekkisid ka Ungari ja Tsehoslovakkia. Ungarist moodustus 1918. a. vabariik. Endisest Serbiast, Montenegrost ning Austria-Ungari küljest moodustati Serbia -Horvaatia- Sloveenia kuningriik . Osa Türgist läks Itaaliale ja Kreekale . Venemaast eraldusid Poola, Leedu, Läti, Eesti ja Soome.
  • Rahvasteliit on rahvusvaheline organisatsioon riikidevaheliste konfliktide rahumeelseks lahendamiseks.
  • Wilsoni 14 punkti – sõjajärgse maailma ümberkorraldamise kava, mis nägi ette sõja lõpetamise ilma kahjutasu nõudmise ja maade äravõtmiseta ning koloniaalvalduste avaliku ja erapooletu lahendamise.
  • Patsifismi ajastu tähendab sõdade vältimist. See oli populaarne , kuna I maailmasõja koledused jätsid sügava jälje inimeste teadvusesse.
  • Kuna Saksamaal oli majanduskriis , oli tal raskusi reparatsioonide maksmisega. Vastutasuks tungisid Prantsuse ja Belgia väed Ruhri tööstuspiirkonda, sõja ärahoidmiseks koostati Dawesi plaan (Saksamaale anti reparatsioonide maksmiseks laenu ning pikendati maksmise tähtaega), mis asendati hiljem uuega ning lõpuks vabastati riik reparatsioonide maksmisest (Dawesi plaan = USA sekkumine uue sõja kartuses )
  • 1925. a. peetud Locarno konverentsil töötati välja põhimõtted, et ei puhkeks uus sõda Prantsusmaa ja Saksamaa vahel
  • Reini pakt: Sks-Belgia ja Sks-Prantsuse piirid pidid jääma puutumatuks; loodi Reini demilitarisatsioonitsoon (vaba sõjaväest ja relvadest ). Pakti karandid Itaalia ja SB.
  • Tugevnesid äärmusliikumised Euroopas:
  • kommunismpalju toetajaid; hüvesid jagatakse vastavalt vajadustele; 1919 Moskvas Komintern (Kommunistlik Internatsionaal) – üle kogu maailma komm parteisid ühendav organisatsioon, eesmärgiks proletariaadi diktatuuri kehtestamine; Kominterni juhtimisel hakati ette valmistama riigipöördeid Bulgaarias, Poolas, Sks (1924 ka Eestis)
  • fašism – sai alguse Itaaliast 1922; rahvuslikule, kultuurilisele, rassilistele tunnustele tuginev, ühe juhtimise all olev sõjaliselt tugev riik (Itaalia 1922 Mussolini )
  • natsism – poliitiline ja majanduslik ideoloogia, mis ühendab rahvuslust ja sotsialismi; tekkis Sks lühidalt peale Versailles rahulepingut; eesmärgiks kõigi sakslaste ühendamine ühte rahvusriiki
   • patsifism – püüti vältida vägivalda ja sõjalisi vahendeid iga hinna eest; rahvas oli sõdimisest tüdinud
   • Sks – Vene koostöö algus: põhjuseks Sks tõrjutus sõjasüüdistuste pärast, Venemaa tõrjutus kommunismi pärast; 1922 Genovas Nõukogude Venemaa küsimus (esitati maksmisnõue, vastutasuks osa Sks reparatsioonidest -> NV keeldumine); 1922 Rapallos Sks-Vene leping – diplomaatilised- ja kaubandussuhted; loobuti vastastikku rahalistest nõudmistest; Sks kasutas oma sõjaväe loomiseks Vene armed
   • Demokraatia laienemine USAs, SB ja Prantsusmaal:

 • USA – kehtestati alkoholikeeld (suurendas mafia mõju); palju võimalusi rikastuda; kasvas kodanike heaolu
 • Inglismaa (SB) – valimisreform (kolmekordistati valimisõiguslike kodanike arvu); leiboristide võimuletulek; Westminsteri statuut 1931 (senised dominioonid muudeti sise- ja välispol suveräänseteks)
 • Prantsusmaa – 1934 Rahvarinne (komm+sots) -> moodustas valitsuse ja stabiliseeris pol olukorra; 30datel hakkas tegema koostööd NSVLiga
  • Dem nõrgestas traditsioonide nõrkus ja erakondade arenematus ning vead valimis- ja põhiseadustes. Dem tugevuseks oli võimalus tutvustada mitmesuguseid reforme, mis aitasid parandada rahva olukorda peale soda (kaasnes ka suurem toetus)

  Maailmamajandus 20datel-30datel:


  • Maailmamajandus oli muutunud tsükliliseks (tõus vaheldus langusega)
  • 1918 – 1923: väike maj tõus; põhjusteks oma majandust sõjapurustustest taastavad riigid, taastatud kaubavahetus; sõjajärgne tarbimise kasv
  • 1923-1924: esimene sõjajärgne maj kriis Euroopas (hõlmas peaaegu kõiki riike); ületootmiskriis, mille põhjusteks:

 • Venemaa eemaldumine turumajandusest ja ülemaailmsest maj süsteemist
 • Tekkisid raskused üleminekul militaarselt tootmiselt rahuaja majandusele
 • Sks suutmatus võitjariikidele reparatsioone maksta
 • Ülejäänud Eur riigid ei suutnud võlgu maksta USAle
 • Rahvusvahelise olukorra teravnemine (seoses Ruhri piirkonna okupeerimisega)
 • Hüperinflatsioon Sks (raha väärtuse langus; katteta raha trükkimine)
 • Protektsionism – oma maa kaitsmine tollisüsteemi kaudu
  • Kriisi leevendas Dawesi plaan, millega määratleti Sks iga aastased reparatsioonimaksed + anti laenu Sks maj elavdamiseks
  • 1924 – 1929: maj tõusu periood, mil rah vah kaubandus elavnes; arenesid uued tööstusharud (autotööstus, keemiatööstus, elektrotehnika); kasvu tagasid sise- ja välispol stabiilsus (suurenesid nii tarbimine kui tootmine)
  • 1929 – 1933: Suur majanduskriis; sai alguse USAst, kus tekkis ületootmine põllumaj. Vähenenud sissetulekuga farmerid ei suutnud osta tööstusharude toodangut; suurem masinate kasutamine suurendas töötust. Sellega kaasnes börsi kokku kukkumine, mis mõjutas paljusid inimesi (laenati aktsiate ostmiseks; eriti mõjutas keskklassi)
  • Ameeriklased hakkasid oma kapitali Eur ära tooma , mille tõttu levis kriis ka Eur riikidesse
  • Rikkuste ebaühtlane jagunemine; vaesed polnud võimelised tarbima
  • Vähenenud sündimud arenenud riikides
  • Üritati tollidega kaitsta kodumaiseid tootjaid -> kriisi süvenemine
  • Kõige raskemini tabas Sks ( reparatsioonid +USA toetus kadus) -> uus hüperinflatsioon, mida süvendas Sks valitsuse vale maj poliitika (deflatsioonipol, mis pärsib maj arengut)
  • SB ja Prants nii teravalt ei tabanud, kuid siiski langes tootmise tase, suurenes tööpuudus, mitmet ettevõtted pankrotistusid jne
  • Maj kriis tekitas teravaid sisepol olukordi ja aitas kaasa diktatuuride kujunemisele (natsism Sks, autoritaarsus Eestis)
  • Keinsianistlik maj poliitika: 1932 a USA presidendi Roosevelti uus poliitika, mis põhines maj teadlase J.M. Keynesi teoorial sekkuda kriisi korral riigi maj ja reguleerida seda riiklikult ; neid põhimõtteid kasutades väljus enamik riike 1933-34 maj kriisist

  Majandus demokraatlikes riikides:
 • USA:
  • Sõjajärgsetel aastakümnetel Euroopa riikidest võlgade katteks makstud raha soodustas maj arengut -> maj võimsus USAle
  • Suurenes tootmine; konveiersüsteemi kasutamine ja masstootmine lühendasid tööpäevi, suurendasid töötasusid ja alandasid toodete hinda -> suurem kättesaadavus
  • Majanduskriis mõjutas tugevalt; sellega kaasnes massiline vaesumine -> uus maj poliitika; riiklik sekkumine, kriisi lõppedes riigi osakaalu maj vähendati

 • Inglismaa:
  • Sõjajärgselt kaotas juhtiva positisooni tööstuses; olukord oli eriti raske traditsioonilistes tööstusharudes
  • Maj kriis suurendas tööpuudust, kuid polnud nii laiaulatuslik kui USAs; streigid + naela devalveerimine, kuid väljakujunenud sotskindlustussüsteem ja maj riiklik reguleerimine aitasid kriisi mõju leevendada

 • Prantsusmaa:
  • Sõjajärgne kiire maj ja tööstuse areng -> Prants industriaalriik
  • Investeeringud purustatud alade ülesehitamisse mõjutasid maj positiivselt
  • Maj kriis algas hiljem ja kestis kauem; tänu kiirele arengule polnud kriisi mõjud suured, kuigi kasvas tööpuudus ja tugevnesid äärmusliikumised

  Sise- ja välispoliitika dem riikides:
 • USA:
  • Kannatas I MS kõige vähem, kuna sõda ei toimunud tema territooriumil + suhteliselt väiksed inimkaotused

  • Kuni 1921 võimul Demokraatlik partei (pooldasid riigivõimu sekkumist ühiskonna probleemidesse selleks, et üh reformida)
  • 1920 naiste valimisõigus
  • 20date algul vasakpoolsuse kasv (streigid, vasakradikaalid, loodi Komm partei, terroriaktid jm); laiemat tähelepanu vasakpoolsed vaated maj kasvu ja heaolu paranemise tingimustes ei saavutanud
  • 1921-1933 Vabariiklik partei - riik peab võimalikult vähe sekkuma üh ellu, propageerisid individualismi ja USAd kui kõigi võimaluste maad
  • Vabaturumaj rakendamine -> 1920-1929 “õitsengu ajajärk” (samal ajal protektsionism väliskaubanduses)
  • 1933 president Roosevelt – New Deali (uus kurss ) poliitika, mis põhines keinsianismil (vt üleval)
  • Sekkus I MS sõja lõpus (Wilsoni 14 punkti) -> õiglase ja dem rahu sõlmimine
  • Rahvasteliidu idee
  • Isolatsionistlik välispoliitika – eraldatus, pol liitudest kõrvale hoidmine
  • Huvitus eelkõige Vaikse ookeani regioonist (kardeti Jaapani mõju suurenemist)
  • 1922 Washingtoni leping – (USA+Jaapan+seotud Eur riigid) mererelvastuse piiramine, Vaikse ookeani saarte demilitariseerimine, Jaapani väed välja Vene Kaug-Idast
  • 1928 Briand -Kelloggi pakt
  • 1935 neutraliteediseadus – keelati müüa või saata relvi sõdivatele riikidele
  • Huvitumine Lad-Am -> suurem mõju; sekkuti majanduslikult, poliitiliselt ja sõjaliselt

 • Inglismaa
  • Peale I MS laiendati demokraatiat: valimisõiguse laiendamine, piiratud valimisõigus naistele
  • Liberaalne partei kaotas oma positsiooni Leiboristidele (esindas tööliste huve) -> esialgu võimul lühikest aega; põhilistel kujundasid poliitikat konservatiivid
  • 1926 esimene üldstreik – 4milj töölist streikisid 9 päeva
  • Iirimaa iseseisvumine – ülestõus Iirimaal; vabadusvõitlus inglastega -> 1921 Iirimaa dominion; 1937 kuulutati välja Iirimaa Vabariik
  • Üritas hoiduda konfliktidest; tihendada sidemeid kolooniate ja dominioonidega
  • Osad asumaad kuulutati dominioonideks ( Kanada , Lõuna-Aafrika, Austraalia ) – oma seadusandlus , parlament, kohtusüsteem, kuid riigipeaks Inglise kuningas
  • 1931 Westminsteri statuut – dominioonid said sõltumatuks sise- ja välispol
  • Briti Rahvaste Ühendus – üritati kolooniaid hoida oma mõjusfääris
  • 20datel üks peamisi kommunismi vastaseid (valgete toetamine Vene kodusõjas; maj ja sõjaline abi Eestile Vabadussõja ajal)
  • Üritati takistada Prantsusmaa liigset domineerimist (toetati Sks Ruhri küsimuses; 1935 mereväekokkulepe Sks)

 • Prantsusmaa
  • Paljuparteilisus; poliitiline ebastabiilsus; valitsuste ja võimu kiire vahetumine
  • Seoses maj kriisiga kasvas äärmusparteide ja vasakpoolsete populaarsus ühiskonnas; tugeva käe poliitika nõudmine
  • Üritas Eur domineerida, omada suurimat ja tugevamat sõjaväge
  • Okupeeris koos Belgia vägedega 1923 Ruhri tööstuspiirkonna Sks koha kätte näitamiseks ja reparatsioonide saamiseks
  • Kõige nõukogude vaenulikum, sest kaotati Tsaari Venemaale investeeritud varad ; suur Venemaalt emigreerunute kogukond Prants
  • 30datel muutus välispol seisund ebakindlaks, kuna umber oli 3 dikt riiki (Sks, Itaalia, Hispaania )
  • Peale Hitleri võimuletulekut hakkas otsima liitlasi -> algas Prants ja NSVL lähenemine (1934 Idapakt, 1935 vastastikuse abistamise leping, suunatud Sks vastu); Prants ja SB lähenemine (neutraliteet Hisp kodusõjas; järeleandmised Münchenis 1938)


 • Maailm peale I maailmasõda - õppematerjal #1 Maailm peale I maailmasõda - õppematerjal #2 Maailm peale I maailmasõda - õppematerjal #3 Maailm peale I maailmasõda - õppematerjal #4 Maailm peale I maailmasõda - õppematerjal #5
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 5 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2010-04-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 33 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor BlackestBlack Õppematerjali autor
  Maailm peale I MS, lisaks kokkuvõtted demokraatlike riikide (SB; Pr; USA) majandusest ja poliitikast

  Sarnased õppematerjalid

  thumbnail
  11
  doc

  Ajalugu §11-14

  Ajaloo kordamine - §11-14 Maailm kahe maailmasõja vahel 1. Poliitiline kaart pärast I maailmasõda (uued riigid) Austria-Ungari laguneb Austria, Ungari ja Tsehhoslovakkia. Serbia ja Tsernogooria piirkonnad liitusid Serbia-Horvaatia-Sloveeni (hiljem Jugoslaavia) kuningriigiks. Venemaast eraldusid Poola, Leedu, Läti, Eesti, Soome. Uued riigid veel Ukraina, Valgevene ja Taga-Kaukaasia. 2. Rahvusvahelised suhted 1920ndatel: Pariisi rahukonverents, Versailles'i rahu tingimused, reparatsioonide küsimused, Rahvasteliidu asutamine, Ruhri okupeerimine, Dawesi plaan,

  Ajalugu
  thumbnail
  3
  docx

  TEINE MAAILMASÕDA - lühikokkuvõte

  Pärast Kurski lahingut asusid venelased pealetungile. Mõne kuuga vallutas Punaarmee tagasi kaks kolmandikku okupeeritud NL-i alasid. Nõukogude rünnakud kestsid kogu suve ja sügise. Kiiev vallutati ning talve saabudes lõid venelased Dnepri paremal kaldal tugialad. TEHERANI KONVERENTS 1943: Stalin, Roosevelt, Churchill. Otsustati Pr-l teise rinde avamine, pealetungi alustamine sakslaste vastu Normandias, Nõukogude sõjavägi pidi liitlasi toetama pealetungiga idast. NSVL tahtis ka peale Sks purustamist Jp-le sõda kuulutada. Liidrid jõudsid kokkuleppele Sks jaotamise ja Poola tulevaste piiride suhtes; USA ja SB tunnustasid NSVL 1941a piirides(=>Baltimaad taas nõuk võimu all). SÕJATEGEVUS 1944. Punaarmee alustas pealtungi piki NSVL-Sks rindejoont; Leningradi blokaaad murti 27.01.44; USA, SB, Kanada, Poola sõjajõud maabusid Normandias 6.06.44, sks kaitse hakkas lagunema, vastupanuliikumised Sks poolt okupeeritud riikides; '44 teisel poolel vabastasid liitlased Pr,

  Ajalugu
  thumbnail
  18
  doc

  Lähiajalugu, konspekt

  suunas. MAAILMAMAJANDUS 1920-1930. AASTATEL: Majanduse areng 1920-ndatel: I maailmasõjale järgnes aastatel 1918-1923 peaaegu kogu maailmas majanduslik tõus. Selle põhjused:  Euroopa riigid taastasid oma majandust sõjapurustustest.  Sõdade järel kasvab alati tarbimine = vaja rohkem toota.  Taastus sõja tõttu soikunud kaubavahetus riikide vahel. Majanduskriis 1923.a.-1924.a: 1923.a. algas esimene majanduskriis peale sõda. Tegemist oli suhteliselt väikese kriisiga. Kuna maailma riikide majandus oli omavahel juba tihedalt seotud, hõlmas kriis peaaegu kõiki riike (st. levis riigist riiki). Tegu oli kapitalistlikele tööstusriikidele iseloomuliku ületootmiskriisiga- toodeti rohkem kui tarbida suudeti; seejärel algas tööpuuduse kasv, mis omakorda mõjutas tarbimise vähenemist jne. Kriisi põhjused:  Venemaa eemaldumine turumajandusest ja ülemaailmsest majandussüsteemist.

  Ajalugu
  thumbnail
  33
  docx

  11. klassi ajaloo üleminekueksam

  USA tulek maailmapoliitikasse · Ameerika esimene märk imperialismist oli Ameerika-Hispaania sõda 1898.aastal. Hispaania loovutas Pariisi rahuga Puerto Rico, Filipiinid ja Guami. · Ühendriigid asusid Ladina-Ameerikas teostama nn kahuripaatide diplomaatiat, millega nõuti, et sealsed sagedased riigipöörded ei tooks kaasa USA valitsuse või kodanikega sõlmitud lepingute tühistamist. · Ühendriikide tähtsaimaks partneriks Euroopas oli Inglismaa, keda peale muude tegurite sidus ameeriklastega tihe kaubavahetus Rahvusvahelised kriisid 20.sajandi algul · Oma osa olukorra teravnemiseks etendas poolsaarel ülevõimule pretendeeriva Serbia agressiivne poliitika. Nüüdsest tähendas konflikt Serbiaga konflikti Venemaaga · Vene-Serbia ambitsioonidega põrkusid Austria-Ungari plaanid. 1908. Tehtud otsus liita enda riigile otsa Bosnia ja Hertsegoviina, viis Austria-Ungari teravasse vastasseisu

  Ajalugu
  thumbnail
  12
  docx

  Eesti ja maailm 20. Sajandi esimesel poolel.

  LÄHIAJALUGU I Suuline arvestus Eesti ja maailm 20. Sajandi esimesel poolel I Maailma Esimese maailmasõja eel Imperialismiajastu iseloomulikud jooned Riikidel saavutada võimalikult suur võim maailmas Imperialistlik riik arvab huvisid olevat enam-vähem kõikjal maailmas Majandusliku mõjuvõimu laiendamist Vähem arenenud maad muudeti 19. sajandil toorainebaasiks ja üha enam ka turuks Koloniaalimpeeriumite teke 1914. a. elas 56% elanikkonnast koloniaalmaades 20

  Eesti ajalugu
  thumbnail
  8
  doc

  II maailmasõda - õppematerjal

  Teiseks lepingu põhisuunaks oli kaotada puhverriikide tsoon Saksamaa ja Nõukogude Liidu piiride vahel. Selleks, et oleks võimalik rünnata Saksamaad, kui see on hõivatud Lääne-Euroopas ja keerab Nõukogude liidule selja. Samad huvid, kuid vastupidises suunas ja kaugemas perspektiivis olid ka Saksamaal. Vastavalt Molotovi-Ribbentropi paktile ja selle salajases lisaprotokollis kokkulepitule algas 1. septembril 1939 Teine maailmasõda, kuigi sellel ajal seda veel mujal kui Moskvas nii ei nimetatud. Läänemaailm nimetas seda Saksamaa­Poola sõjaks. Samal päeval (1. septembril) pidi vastavalt lepingule ründama Poolat ka Nõukogude Liit, kuid Stalin teatas, et tema väed ei ole rünnakuks valmis. Kuna Nõukogude Liit ei rünnanud Poolat 1. septembril nagu vastavalt lepingule pidi, sai Saksamaast Teise maailmasõja vallapäästja ülejäänud maailma rahvaste silmis, mis oligi Moskva poliitika eesmärk.

  Ajalugu
  thumbnail
  30
  docx

  Demokraatia ja diktatuurid kahe maailmasõja vahel

  2 maksmise.  Desarmeerimiskonverentside algus. 193  Hitler sai Saksamaa kantsleriks; diktatuuri järk-järguline 3 kehtestamine.  F.D.Roosevelt hakkas USA-s rakendama „New Deal`i” poliitikat. 193  K.Pätsi autoritaarse diktatuuri kehtestamine Eestis (12.03.). 4  Desarmeerimiskonverentside lõpetamine. Maailm kahe sõja vahelLähiajalugu I – Eesti ja maailm 20.saj esimesel poolel Koostaja: P.Reimer 2 193  Saarimaa taasühendamine Saksamaaga. 5  Inglise-Saksa mereväelepe; sõjaväe, laevastiku ja lennuväe taastamine Saksamaal.  Itaalia alustas agressiooni Etioopia (Abessiinia) vastu.  USA võttis vastu neutraliteediseaduse. 193  Hispaania kodusõja puhkemine frankistide ja vabariiklaste vahel.

  Ajalugu
  thumbnail
  6
  doc

  Aastad 1920-1930

  aastate rahvusvahelise elu põhiprobleemid? Kuidas neid lahendada püüti? · Majanduskriis, tööpuudus, hüperinflatsioon · Hakkasid levima erinevad liikumised · Komitern ­ hakkas rahastama ettevalmistusi riigipöördeks mitmes Euroopa riigis 2. Miks valmistasid muule maailmale peavalu Saksamaa ja NSV Liit? · Need riigid olid pettunud IMS tulemustes ning polnud rahul Versailles rahulepingu tingimustega. Sõlmisid Rapallo lepingu. Venemaal oli plaan maailm uuesti ümberjagada.Hakati välja õpetama armeed ja arendama sõjatööstust. · NSVL keeldus 1922 majanduskonverentsil Genovas võlgade tasumisest · Saksamaa tahtis alguses revansi 3. Järgnevate sündmuste sisu ja nende tähtsus: Rapallo leping 1922, Locarno konverents 1925, Briand-Kelloggi pakt 1928 · Rapallo leping ­ Saksamaa ja Venemaa sõlmitud Versailles' süsteemi vastane koostööleping

  Ajalugu
  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun