Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
UUS NFT/Krüpto mäng on tulemas. Pane ennast kirja, et saada head kraami enne kui mäng välja tuleb. Teeni krüptot! TEE TASUTA KONTO Sulge
Add link

Kohus - sarnased materjalid

iguste, kohtunik, istmise, arutamise, kostja, kohtueelses, hageja, osapoolelanglas, listamine, igustest, kuritegu, seep, igused, abielulahutus, hagi, teenindaja, tsiviilasi, rdsedanglad, prokuratuuri, endid, satuks, eldud, esindatud, piinamine, loos, halduskohus, protseduurolikogu, kaasistuja, staadiumis, lapsendamine, lgade, tsiviilasjad, etapis
1
doc

Kohus

...egi põhiõigusi. Igal inimesel on õigus pöörduda oma huvide kaitseks kohtusse nii kodus kui ka välisriigis viibides. Vastavalt lapse õiguste konventsioonile on see õigus ka alla 18-aastasel noorel. Peamine ausa õigusemõistmise printsiip on seaduslik e. korrakohane protsess. Selle järgi peab kohus olema sõltumatu seadusandlikust ja täidesaatvast võimust, arvestama kohtuotsuse langetamisel igakülgset asjassepuutuvat inffi ning riigi rahvusvahelisi ja siseriiklikke juriidilisi kohustusi. Korrakohases protsessis kehtib seaduse ülimuslikkus. St, et menetluse ja otsustamise käigus alluvad kõik osap...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
62 allalaadimist
33
doc

Kogu üheksanda klassi materjal ühiskonnaõpetuses .

...Kodanikuühiskond Kodanikuühendused Mittetulundussektor ERAELU Kodu Pere Kultuur ­ mitme inimpõlve poolt loodud materiaalsed ja vaimsed väärtused Moraal ­kõlbluspõhimõte , millest inimene oma käitumises juhindub Õigus ­ riigivõimupoolt kehtestatud kohustuslike käitumisnormide ja suhete kogum Avalik elu ­ ühiskonna osa kus suhteid reguleerivad õigusnormid ja aktid Eraelu ­ indiviidi isiklik elukorraldus Kommunikatsioon . Kommunikatsioon ­suhtlemine . Massikommunikatsioon ­massisuhtlus , on informatsiooni ühiskondlik korraldus mille käigus tehni...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
676 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

...ndil või probleemi sees. Normid: Ühiskonna- ja riigielu oluliste regulaatorite hulka kuulub õigus. (sotsiaalne kord) Individuaalne reguleerimine kujutab endast inimkäitumise korrastamist ühekordsete aktsioonide teel. Normatiivne reguleerimine on inimkäitumise korrastamine üldiste ja üldkohustuslike käitumismudelite abil ja hõlmab kõiki üht liiki juhtusid. Üldine reegel ongi norm. Inimkäitumises korra loomise vahendina rakendatavad õigusnormid kui tüüpilised sotsiaalsed normid avavad õigusele perspektiivi osalemaks ka teistes sotsiaalsetes süsteemides, nagu majandus või valitsemine. Õigusn...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
994 allalaadimist
26
doc

Ühiskond - aasta konspekt

...umis reeglid, mis reguleerib inimesi käitumist teatud olukorras.(pulmakombed, matusekombed) moraali norm on eriliselt stabiilne külmnus pm, millest inimene oma käitumisr juhendab. See puudutab inimese isiku hingelelist tõepidamist. Kirjutatud normid: *Nende aluseks on õigus normid mis on kohustuslikud kõigile. Õigus normid pannakse kirja ametlikult spetsaalselt, juriidilist, väljandus viisi kasutamist. Niimoodi saadud dokumenti nim ÕIGUSAKTIKS. Eristatakse kaht liiki õigusakte: * õigusaktid mis sisaldavad üldiseloomuga käitumisreegleid. *õigusaktid mis reguleerivad üksikuid juhtumeid(üksikaht) ...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
64 allalaadimist
31
docx

Õigusõpetuse suur konspekt

...õrgemat võimu riigis ei ole ja riik kellegiga ei jaga. Rahvas üldjuhul jaguneb kodanikud ja kodakondsuseta isikud. Apatriidid? Kodakondsus on riigi isiku vaheline püsiv poliitiline seos, mille alusel laieneb talle täielik riigi juriiridile spetsifikatsioon. Ta kasutab riigis oma õigusi ja kohustusi. Üldjuhul saadakse kodakondsus sünniga või saadakse naturalisatsiooni korras. Riikkondsust kasutakse nendes riikides, kus on monarhia. Monarhil ei ole kodanikke vaid on alamad ja seetõttu kasutatakse riikkondsus. Lisatunnustena riigil veel riigilaenud ja maksud, riiklik sümboolika, riiklikud tähtp...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
231 allalaadimist
32
doc

Ühiskonnaõpetus II kursusele

...isest alates, kui õpetaja ei ütle teisiti. Iseseisvad tööd tuleb esitada antud tähtajaks, esitades hiljem, võib õpetaja alandada hinnet ühe palli võrra. Kuu möödumisel tähtajast on õpetajal õigus töö vastuvõtmisest keelduda. Õpilasele tuleb kasuks pidev kursisolek ajakirjanduses avaldatuga. 1 Kohustuslikud nõuded Kõik kursusel ettenähtud tööd on kohustuslikud. Tunnis osalemise eest saadavad hinded ei ole arvestuslikud. Poolaasta- ja aastahindega "4" ja "5" hinnatakse õppureid, kes on sooritanud kõik arvestuslikud tööd õigeaegselt ning hindele "hea" või "eeskujulik". Sooritamata tööd hinna...

Ühiskond - Kutsekool
139 allalaadimist
32
doc

Konspekt

...us võib olla maksimaalselt 4 kuud. Kui alguses määratakse katseajaks 2 kuud, siis seda saab pikendada, kuid mitte nii, et üle 4 kuu kokku tuleks. Katseaja lõppedes lepingut üle ei tule sõlmida. Töösisekord Kehtestatakse igas asutuses, kus on vähemalt 5 töötajat. Riigiasutuses on see alati kohustuslik. See on kehtestatud antud töökohas ja kõigile kohustuslik täita. Töösisekorras peavad olema: 1) tööaeg 2) puhkeajad 3) palga maksmise aeg ja koht 4) tööalaste korralduste andmine (kes/kus/kuna) 5) üldised tuleohutuseeskirjad 6) üldised käitumisreeglid töökohal 7) töökohal viibimine pärast tööae...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
182 allalaadimist
54
doc

Kodanikuõpetuse kursus

...i kodakondsust. Naturalisatsioon on vabatahtlik. Optsioon tähendab, et teatud inimrühmale antakse valida kahe kodakondsuse vahel, tavaliselt toimub see mingi maa-ala siirdumisel ühe riigi alt teise riigi alla või uue riigi tekkimisel. Kodakondsuse taotlemine teise riiki elamaasumisel pole kohustuslik, samuti võivad Eestis elavad välismaalased elada siin kodakondsust taotlemata vastavalt välismaalaste seadusele alalise või ajutise elamisloa alusel. Eriliste teenete eest võib Vabariigi Valitsus praegu anda Eesti kodakondsuse lihtsustatud korras kuni 10 inimesele aastas. Põhiseaduslikud õig...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
125 allalaadimist
16
doc

Ühiskonna eksami õppimine .

...vust. EESTIS KA! Võimu nimetus Seadusandlik Täidesaatev Kohtuvõim võim võim Võimuorgan Riigikogu Valitsus Kohus (Riigikohus) Ülesanne Seaduste Riigi igapäeva sise- Seisab hea selle väljatöötamine, ja välispoliitika ...

Ühiskond - Põhikool
9 allalaadimist
27
doc

Õigusõpetus - EV Töölepinguseadus, perekonnaseadus

Õigusõpetus EV TÖÖLEPINGUSEADUS (TLS) Tööleping on kokkulepe töötaja ja tööandja vahel. Antud lepingu järgi on töötaja kohustatud tööd tegema ja peab alluma tööandjale. · Selles lepingus on töötaja nõrgem pool. Töö eest peab töötaja saama tasu. Lepingu sõlmimine · Tööleping sõlmitakse kirjalikult · Suuliselt võib lepingu sõlmida, siis kui tegemist on lühinädalase tööga (max 2 nädalat) · Töölepingu...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
244 allalaadimist
17
doc

Ühiskonna kokkuvõte eksamiks

...desaatvaks ning kohtuvõimuks. Need kontrollivad teineteise tegevust. EESTIS KA! Võimu nimetus Seadusandli Täidesaatev Kohtuvõim k võim võim Võimuorgan Riigikogu Valitsus Kohus (Riigikohus) Ülesanne Seaduste Riigi igapäeva Seisab hea selle väljatöötamine, sise- ja eest, et igaühe ...

Ühiskond - Põhikool
4 allalaadimist
12
docx

Ühiskonnaõpetus põhikoolile

...üsteem, kus ühed pakuvad oma tööjõudu, teised töökohti Tööturu osapoolteks on ostjad ja müüjad Tööpuudus tekib siis, kui tööjõu ja töökohtade arv pole tasakaalus Tööandja ja töövõtja sõlmivad töölepingu, kus on fikseeritud töö sisu, töö- ja puhkeaeg, palga suurus Tööandja kohustused: peab võimaldama töötajale puhkust, tagama töökoha heaolu, kinni pidama ohutusnõuetest Tööandja õigused: võib karistada töötajat töölepingu rikkumise eest, 5 koondada, saata sundpuhkusele ...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
14 allalaadimist
4
docx

Valitsemine, õigus

...ab kuulutada ainult Kongress. President saab seadustele veto panna. Täidesaatev võim kuulub presidendile. Presidendi valib rahvas valijameeste kaudu 4ks aastaks. Valitsust nimetatakse administratsiooniks. Ta on nõuandev ja presidendi tahet elluviiv. Kõrgeim kohus on riigis föderaalkohus ehk ülemkohus. Selle 9 liiget nimetab ametisse president eluks ajaks. Kontrollivad seaduste põhiseadusele vastavust kogu riigis. ,,USA põhiseadus on selline nagu ülemkohus parasjagu ütleb olevat." Erinevate võimuharude autonoomia ehk isesesivus on väga suur. + Pikaajalised stabi...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
15 allalaadimist
55
docx

Õigusõpetus II kt konspekt

...isasjade kohta käivaid sätteid, st sellele avatakse eraldi registri osa kinnistustraamatus ja seda saab koormata, võõrandada või pärandada nagu kinnisasja. Servituudid kui kasutust tagavad piiratud asjaõigused annavad õigustatud isikule piiratud kasutusõiguse võõra asja suhtes, panemata kohustatud isikule sealjuures aktiivsete tegude tegemise kohustust, st asja omanik on kohustatud üksnes teise isiku kasutust taluma. Servituutide hulgas eristatakse reaalservituute ja isiklikke servituute. Reaalservituudi korral on ühe nn valitseva kinnisasja omanik õigustatud teist nn teenivat kinni...

Õigusõpetus -
117 allalaadimist
39
docx

Õigusõpetus - Kordamine eksamiks

...lise sotsiaalsete suhete reguleerimise vahend. Enne seda olid väljakujunenud tavad. Need muutusid omakorda sätestatud õigusteks. Tava = käitumisviis + õiguslik tunnustamine. Õiguse allikaks on õigust seadvad faktid ja õigusnormid. Õigusnorm on üldise iseloomuga, üldkohustuslik ja formaalselt määratletud käitumisreegel, mis kehtestatakse riigi poolt kindlas korras ning selleks pädeva institutsiooni poolt ja tagatakse riigi sunniga. 2. Õiguse tunnused: Õigusnormid ei tööta eraldi vaid koos. Normid moodustavad süsteemi, mis koosneb vastas...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
21
doc

Õiguse entsüklopeedia eksami konspekt

...miseks ei pea omama küll kuigi täielikku ülevaadet õigusest, kuid see mehhaanika pole ei huvitav ega jätkusuutlik. 4. Õiguse realiseerimise tasandid 1.õiguse täitmine e järgimine e kinnipidamine; Kõik õigusele alluvad subjektid (isikud) peavad järgima oma käitumisel nii: A) kohustavaid kui ka B) keelavaid õigusnorme. Kohustava õigusnormi puhul peab isik sooritama aktiivse teo. Keelava õigusnormi puhul tuleb vastupidi ­ teost hoiduda 2. õiguse kasutamine; Oma subjektiivsete õiguste realiseerimine, kus isik teeb asju (tegusid), mida lubatakse õigusnormidega e mida lubavad õigusn...

Õigusõpetus -
165 allalaadimist
19
doc

Riigiõiguse eksami konspekt

... ja mõte langevad kokku? Põhiseaduse mõtte klausel ütleb, et põhiseaduse tõlgendamine pole seotud üksnes sõnastusega, samas peab lähtuma PS sätetest!? 2. Kes ja kuidas teeb selgeks, kas seadus on põhiseadusega kooskõlas? Riigikohu, uurimise teel. § 4.Menetluse algatamine (1) Riigikohus kontrollib õigustloova akti, selle andmata jätmise või välislepingu põhiseadusele vastavust põhistatud taotluse, kohtuotsuse või -määruse alusel. (2) Taotluse võivad Riigikohtule esitada Vabariigi President, õiguskantsler, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Riigikogu. (3) Kohus algatab menetluse kohtuo...

Õigusõpetus -
227 allalaadimist
22
docx

Õiguse alused. Kordamisküsimused

... mis keelab Riigikogu liikmetel teises riigiametis olemise. 3. ÕIGUSAKTID JA NENDE LIIGID (ÕIGUSÕPETUS, LK. 66-68) Õigusaktid on eriliselt vormistatud dokumendid, mille vahedusel riigiorganid vastavalt oma pädevusele kehtestavad ühiskondlikest suhetest osavõtjatele õigusi ja panevad kohustusi. Sõltuvalt õigusaktides sisalduvate õiguste ja kohustuste iseloomist, võivad õigusaktid olla kas normatiivsed või mittenormatiivsed. Normatiivakt või üldakt (õigusloov akt) on suunatud objektiivse õiguse kehtestamisele, ta sisaldab üldkohustuslikke käitumisreegleid ehk õigusnorme (e...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
194
pdf

Tsiviilkohtumenetluse konspekt 2013

...k on tähtis, kuna valede menetlusnormide rakendamine toob automaatselt kaasa kohtulahendi tühistamise. Tsiviilmenetlusõigus on normide kogum, mis reguleerib tsiviilõiguste kaitse kohtulikku korda, protsessis osalevate isikute suhteid tsiviilasja lahendamisel Suhteid, mille üheks osaliseks on kohus. Menetlusõigus ise kuulub avaliku õiguse valdkonda, kuid see reguleerib suhteid, mis on tekkinud eraõiguslikus vaidluses. Tsiviilkohtumenetlus-õigus on oma olemuselt dispositiivne, kuid sisaldab siiski imperatiivseid elemente, mille järgimata jätmisele järgneb sanktsioon. Õigussuhe on õigusno...

Õigus -
124 allalaadimist
24
doc

Riik. Riigimõiste. Riigi tunnused ja liigid.

...ma kahe või enama riigi kodakondsuse vahel. (Eesti ajaloos pakkus selle välja Tartu rahu 1920) Eesti kodakondsuse kaotamine. 1)vabastamine-inimese oma enda avalduse alusel. Valitsus võib keelduda kolmel juhul: a)kui isikut ohustab kodakondsus b)kui inimesel on täitmata kohustused riigi ees. (maksud tasumatta, võlg) c)kui inimene teenib Eesti kaitsevägedes. Igasuguse keeldumise võib vaidlustada kohtus. 2)kodakondsuse ära võtmine. a)kui inimene on astunud välisriigi sõjaväe teenistusse ilma loata. b)tegeleb välisriigi luureteenistuses c)riigipööraja Kelleltki ei tohi ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
233 allalaadimist
3
doc

Kõike mida vaja ühiskonnast

...ivara,korraldada riiklikku haldust,planeerida regiooni arengut.Rahvas valib,Volikogu, valib ,vallavanema/linnapea, valib Valla/Linnavalitsuse ja volikogu kinnitab. Omavalitsus korraldab sotsiaalabi,teenuseid.Organiseerib transporti.Korraldab heakorda. Tsiviilkohus-inimeste vahelised asjad.(kostja- kaitsja).Hagija(süüdistaja). Kriminaalkohus-seaduse rikkumine.(advokaat-prokurör/riigi süüdistaja). Halduskohus-riik on inimesega halb. Maa/linna/halduskohus-saab apelleerida- ringkonnakohtusse,riigikohus.Õiguskantsler-teostab seaduste järelvalvet,ÜL:Teha seaduslikku järelvalvet,lahe...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
28 allalaadimist
23
pdf

Ühiskonna valitsemine

...tsioonid, erinevad valimissüsteemid, valimiskäitumine, valimiste tulemused. Koalitsioon. Opositsioon. Seadusandlik võim. Parlamendi töökorraldus. Täidesaatev võim. Valitsuse moodustamise põhimõtted. Bürokraatia. Korruptsioon. Riigipea. Kohtuvõim. Eesti kohtusüsteem. Euroopa Nõukogu Inimõiguste Kohus. Euroopa Kohus. Ombudsman. Võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõte. Riigikontrolli ja Õiguskantsleri institutsioonid. Kohalik omavalitsus. Kesk- ja regionaalvõimu suhted. Euroopa Liidu institutsioonid. 1. Demokraatlik valitsemiskord ehk põhiseaduslikkus. Lk.96 Osalus- ja elitaardemokraa...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
196 allalaadimist
22
doc

Õigusõpetuse kordamisküsimused vastustega

Kordamisküsimused õigusõpetuses 1.Töölepingu mõiste, kohustuslikud tingimused, lepingu sõlmimine. Tööleping- kokkulepe töötaja ja tööandja vahel ning lepitakse kokku tehtavas töös, palga tingimustes ning tööandja on kohustatud pakkuma välja korralikud töötingimused Kohustuslikud tingimused: *poolte andmed *sõlmimise aeg ja koht, tööle as...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
28 allalaadimist
59
doc

Õigusõpetus

...el tekkiv ­ ühiskondlike organisatsioonide normid, mis ühendavad grupis. Ühiskonnas räägitakse, et korporatiivne elulaad pole hea, kuid tegelikult pole viga korporatiivses elulaadis ­ tuleb leida koht, mis toetub meeldivatele normidele. Moraali- ja tavanormid on üldised ja üldkohustuslikud, kuid alluvad ühiskonna tahtele. ÕIGUSE ALLIKAD EESTI ÕIGUSKORRAS Õiguse allikad on need kohad, kust me leiame õigust. Õiguse ajalugu saab alguse kirjapandud allikatest. Riik sanktsioneeris tavad, pani neist olulisemad kirja. Riik lõi ka uut õigust. Mandri- Euroopa õigusallikate kujun...

Õigusõpetus -
66 allalaadimist
10
doc

Kordamine ühiskonna eksamiks

...dumusest, et võimu nõudmised on õigustatud ja targad. (traditsioonid) 10. Riigivõimule ainuomased tunnused 1) Kehtestada seadusi, kontrollida täitmist 2) Koguda makse 3) Kasutada vägivalda julgeoleku tagamiseks 4) Otsused on kohustuslikud kõigile selle riigi territooriumil asuvatele isikutele 5) Korraldada igapäevaelu e. teostada avalikku haldust ning esindada riiki rahvusvahelises suhtlemises 6) Üks keskpunkt ja selge võimuasutuste hierarhia 11. Riigivõimu kompone...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1283 allalaadimist
15
doc

Õigusõpetuse arvestus

Õigusõpetuse arvestus 1. Töölepingu mõiste, kohustuslikud tingimused, lepingu sõlmimine. Tööleping- kokkulepe töötaja ja tööandja vahel. Kohustuslikud tingimused: 1. poolte andmed 2. sõlmimise aeg, tööle asumise aeg (kuupäev) 3. Töölepingu kestvus(määramata ajaks ja määratud ajax(hooajatööd ja asendustöö)) 4. Ametinimetus ja tööülesa...

Õigusõpetus -
447 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

... üksteisest lahutatud. e) Õigus arvamuste pluralismile ja nende vabale levitamisele. f) Eraomandi kaitse ja kodanikuõiguste tagamine riikliku omavoli eest. 12. Kuidas on seotud õigus ja poliitika? Riik annab temale vajalikele käitumisreeglitele üldkohustusliku jõu. Seega ei saa õigus tekkida ilma riigi vastava tahteta. Õiguses väljendub riigi tahe. Samas ei saa riik läbi ilma õiguseta, kuna õigus on riigivõimu teostamise vahend, mille abil riik loob tingimused oma eesmärkide saavutamiseks. Kehtestades riigile vajaliku käitum...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
75 allalaadimist
17
docx

Ühiskonna 9kl konspekt

...ndamine - Seaduserikkujatele karistuse määramine Demokraatliku riigikohtusüsteem on mitmeastmeline - kui langetatud kohtuotsus üht või mõlemat osapoolt ei rahulda siis võib ta otsuse edasi kaevata kõrge astme kohtusse - Vähendab kohtu eksimise võimalust III astme Riigikohus (Tartus, toomemäel) II astme Ringkonna kohtud (Tallinna Ringkonna, Tartu Ringkonna) I astme Maakohtud (Harju, Pärnu, Tartu, Viru), Halduskohtud (Tallinna, Tartu) Maakohus · Arutab kriminaalasju ja tsiviilasju · Kriminaalasi ­ kohtumõistmine arvatava kurjategija üle · Tsivi...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
57 allalaadimist
38
docx

Õigusõpetuse konspekt

...lehekülg Tööinspektsiooni kodulehekülg 22.nädal, 31.jaanuar 2013 Töölepingu seadus (TLS) Lühendeid saab leida: riigiteatajas ja justiitsministeeriumi kodulehekülg Kehtib seadus 1.juulist 2009. Tööleping: on kahe poole kokkulepe (töötaja ja tööandja) lepivad kokku, et töötaja on kohustatud tegema tööd ja tööandja on kohustatud talle tööd pakkuma. Tingimus on see, et tööandja peab kindlustama töötajale vastavad tingimused ja andma töövahendid. Tööandja on töösuhtes tugevam pool, tema kontrollib ja juhib töötajat. Töötaja peab alluma töösuhtes tööandjale. Tööandja on kohustatud m...

Õigusõpetus - Tallinna Ülikool
24 allalaadimist
56
docx

12 KL GÜMNAASIUMI ÜHISKONNAÕPETUSE KOOLIEKSAMI EKSAMIPILETID

...õlg välismaisele võlausaldajale, mis jaguneb kaheks:  Koguvälisvõlg – summeerib kõikide riigi institutsionaalsete sektorite võlad  Netvälisvõlg – näitab riigi kõikide institutsionaalsete sektorite tagasimaksmisele kuuluvate võlanõuete ja võlakohustuste vahe Eelarvepoliitika põhieesmärk on tagada majanduse stabiilsust ja jätkusuutlikust, turude paindlikkuse ja efektiivsuse ning vähendada stabiilsust ohustavaid riske. Riigieelarve on ühe aasta raha ja muu finantsvara sissetulekute ja väljaminekute plaan. Maksupoliitika määrab, mill...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
54 allalaadimist
102
rtf

Ühiskonnaõpetuse ja ajaloo koolieksami piletid 2016 kevad

... Seadused ja õigusnormid Õigus on mingis ühiskonnas kehtivate ettekirjutuste ja käitumisnormide kogum. Seadus on kirjapandud õigusnorm. Õiguskorrast kinnipidamise tagamine on riigivõimu üks tähtsamaid ülesandeid. Selleks on riigi poolt loodud vastavad institutsioonid: politsei, kohus ja muud justiitsorganid. Õigusriigiks nimetatakse sellist riiki, kus valitsemist toimetatakse üldtunnustatud reeglite ehk seaduste kohaselt, mida järgivad nii valitsetavad kui valitsejad. Võimuriik ja õigusriik: õigusriik ja võimuriik tagavad mõlemad ühiskondliku ehk avaliku korra. Eri...

Ühiskond - Keskkool
24 allalaadimist
3
rtf

Valitsemine

...hvusvahelise lepingu kinnitamine kas parlamendis või valitsuses Denonsseerima ­ rahvuvahelise lepingu tühistamine Parlamendi järelevalve korraldamine: Otsene kontroll valitsuse üle: Parlamendi õigus avaldada umbusaldust minstritele; õigus võtta vastu seadusi, mis on valitsusele kohustuslikud, isegi siis, kui need lahknevad valitsuse seisukohtadest; ,,rahakoti võim",parlament eraldab valitsuse tegevuseks raha; õigus kutsuda ministreid parlamenti esinema Kaudne kontroll valitsuse üle: Parlamenti kuuluvad valitsusparteide juhtpoliitikud nõuavad poliitilist distsipliini oma erakonna ministri...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
15 allalaadimist
8
doc

Arvestuse küsimused ja vastused

...used: 1.Õigussuhe on niisugune inimestevaheline seos, mis tekib õigusnormi alusel. See on ka tema peamine spetsiifika. Õigussuhe on õigusnormi realiseerimise üheks vahendiks. 2.Õigussuhe on niisugune inimestevaheline seos, mis tekib inimeste subjektiivsete juriidiliste õiguste ja kohustuste kaudu (õigused ja kohustused realiseeruvad..... 3.Õigussuhe on niisugune inimestevaheline seos, mille säilimise tagab riik. 4.Õigussuhe on niisugune inimestevaheline seos, mis kannab individualiseeritud, määratletud iseloomu. TSIVIILÕIGUSSUHE üks mahukamaid õiguse harusid. Reg. varalisi su...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
344 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun