Facebook Like
Add link

Rahvusvaheline avalik õigus - sarnased materjalid

mise, iguse, igust, evad, territoorium, puutumatu, lepet, reservatsioon, konventsioon, puutumatus, lepped, iguste, hine, igused, seotu, alas, organisatsioon, diplomaat, steem, aktsepteeri, nsus, elda, imalik, rata, erand, tete, imalus, ukogu, ljaspool, organisatsioonid, ebas, subjektid, mandrilava, rikkumine, merep, hinenud, golumbia, anta, tribunal
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

................................................................................................................216 Rahvusvaheline õigus..............................................................................................................217 EV ERAÕIGUS.......................................................................................................................218 Tsiviilõigus................................................................................................................................218 TSIVIILÕIGUS..................................................................................................

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
60 allalaadimist
22
docx

Rahvusvaheline avalik õigus

Rahvusvaheline avalik õigus Enne ÜRO loomist oli RÕ subjektid ainult riigid. Tänapäeval peetakse rahvusvahelise õiguse subjektideks ka rahvusvahelisi organisatsioone ning piiratud määral füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Riigid suveräänsed – teoreetiliselt võrdsed; riike ei saa käskida ...

Tööõigus -
13 allalaadimist
54
doc

Rahvusvaheline õigus

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS Rahvusvaheline õigus­ on õigusnormide, õiguspõhimõtete ja tavade süsteem, mis reguleerib rahvusvahelise õiguse subjektide vahelisi suhteid. Eristatakse Rahvusvahelist eraõigust ­määrab, millise riigi õigust kohaldada juhtudel, mil õigussuhtel on kokkupuude rohkem kui ühe rii...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
489 allalaadimist
16
doc

Rahvusvaheline avalikõigus – riikidevaheline õigus ja suhted

Rahvusvaheline õigus ­ riikidevaheline õigus; suhted Enne ÜRO loomist oli RÕ subjektid ainult riigid. Riigid suveräänsed ­ teoreetiliselt võrdsed; riike ei saa käskida ega keelata. RÕ ei ole seadus; ei ole moraalsed reeglid. Kui on ebamoraalne, on karistatavad karistuseaduse alusel (kriminaalõig...

Õigusteadus - Akadeemia Nord
299 allalaadimist
39
docx

RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS

RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS *Rahvusvaheline eraõigus 2008 ­ Nurmela *Rahvusvahelise eraõiguse seadus ,,Rahvusvaheline eraõigus on tegelikult polüsüsteemne, keeruline, juriidiline kompleks. Polüsüsteemne tähendab, et midagi on rahvusvahelisest õigusest, kus riigi on kokku leppinud, et teatud konfilktide k...

Rahvusvaheline eraõigus -
27 allalaadimist
60
doc

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

I TEEMA. RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE OLEMUS JA ARENG § 1. Rahvusvahelise õiguse mõiste ja piiritlemine Rahvusvaheline õigus on õigusnormide, üldtunnustatud õiguspõhimõtete ja tavade süsteem, mis reguleerib suveräänsete riikide ja teiste rahvusvahelise õiguse subjektide omavahelisi suhteid. Rahvusvahelist õigust on tähistatud ka terminiga „rahvaste õigus“ (ius gentium). Universaalne rahvus...

Õigus - Tartu Ülikool
34 allalaadimist
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

...iguslikes harudes, mistõttu teda ei saa lugeda tsiviilõiguse üheks instituudiks. Peamisteks tööõiguslikeks aktideks on Eesti Vabariigi töölepinguseadus, Eesti Vabariigi puhkuseseadus, töö- ja puhkeaja seadus, palgaseadus, töötajate distsiplinaarvastutuse seadus. 10. Rahvusvaheline õigus on teiste õigusharudega võrreldes eriline õigusharu. Ta reguleerib suhteid riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel, mis tekivad poliitilise, majandusliku ja kultuurilise, aga ka sõjalise suhtlemise pinnal. Rahvusvahelise õiguse erisused, võrreldes siseriikliku õiguseg...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
383 allalaadimist
125
pdf

Konspekt 2

... 72 2.6. Kriminaalmenetlus (kriminaalprotsess) 75 2.7. Tsiviilõigus (eraõigus) 75 2.8. Tsiviilkohtumenetlus (tsiviilprotsess) 77 2.9.Rahvusvaheline õigus 78 2.10. Kokkuvõte 78 § 5.Õigusaktide süstematiseerimine 78 Skeem nr 13 ...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
543 allalaadimist
75
doc

Kohaliku omavalitsuse õigus

... pädevuse piires volikogu, volikogu esimees, valla- või linnavalitsus ning vallavanem või linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Vallal ja linnal on avalik-õigusliku juriidilise isikuna iseseisev eelarve, arveldusarve pangas ja oma sümboolika. Omavalitsusüksuste rahvusvaheline koostöö Volikogul, valitsusel ja ametiasutustel on õigus oma pädevuse piires teha koostööd kõigi teiste omavalitsusüksustega väljaspool Eestit ning sõlmida nendega lepinguid. Ametiasutused informeerivad sellisest koostööst volikogu. Omavalitsusüksusel on õigus astuda rahvusvaheliste or...

Õigus - Tartu Ülikool
675 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

...ustitia fundamentum regnorum est – õiglus on riikide alus. Narits, R.(2007). Õiguse entsüklopeedia. Tallinn, lk 38-41 Millised õigusharud kuuluvad avalikku õigusesse ja millised eraõigusesse? Tööõigus – mõlemas  Avalikku õiguse alla kuuluvad:; rahvusvaheline õigus; riigi- ja konstitutsiooniõigus; haldusõigus; kirikuõigus; karistusõigus; kohtu- ja protsessiõigus; finantsõigus; sotsiaalõigus. Eraõiguse alla kuuluvad: Tööõigus; Tsiviilõigus (võlaõigus; asjaõigus; perekonnaõigus; pärimisõigus); Kaubandus- ja majandusõigus (ühingu...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
100 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... ahelas on lennuvedude pudelikaelad lennukid ise. Laadimisühikute vahetatavuse tagamiseks ja muude eeliste olemasolu kindlustamiseks peab nende ehitus vastama IATA (Rahvusvaheline Lennuvedude Assotsiatsioon) kindlaks määra- tud tehnilistele spetsiikatsioonidele. Laadimisühikuid markeeritakse alljärgnevalt: ...

Logistika alused - Kutsekool
342 allalaadimist
25
doc

Rahvusvahelise õiguse põhikursus

LOENGUKONSPEKT Rahvusvaheline õigus Kirjandus: Malkolm Shaw "International law" Ian Brownlie "Principles of public internationl law" I Loeng Sissejuhatus Rahvusvahelne õigus on õigusharu, mis reguleerib suhteid riikide ja teiste rahv...

Õigus - Tartu Ülikool
370 allalaadimist
14
docx

Sissejuhatus - rahvusvaheline õigus

Rahvusvahelise õiguse mõiste Korreksem oleks rääkida rahvusvahelisest avalikust õiguses (international public law) Rahvusvaheline õigus on õigusnormide kogum, mis reguleerib nii riikide ja teiste rahvusvaheliste subjektide omavahelisi kui ka teatud määral nende suheid füüsiliste ja juriidiliste isikutega Rahvusvaheline õigus puudutab peamiselt riike ning selle loojateks ja rakendajateks on ennekõige riigid Rahvusvaheli...

Õigus - Tartu Ülikool
249 allalaadimist
52
doc

Õigusteaduse eksam

...ahelist õigust? 68. Millal kohaldatakse rahvusvahelist eraõigust? 69. Rahvusvahelise õiguse printsiibid, allikad, subjektid 70. Mis eristab rahvusvahelist avalikku ja eraõigust? 71. Milline on tava ja põhimõtete koht rahvusvahelises õiguses? 72. Näited ­ mida rahvusvaheline õigus reguleerib? 73. Näited ­ kuidas tahvusvaheline õigus toimib? 74. Tsiviilõiguse mõiste (objektiivne ja subjektiivne tsiviilõigus), tsiviilõiguse valdkonnad. Tsiviilseadustik, selle struktuur. 75. Füüsiline isik, õigus- ja teovõime. 76. Juriidiline isik, tunnused, liigid. 77. A...

Õiguse alused -
141 allalaadimist
108
pdf

Juhtimine ja õigus I

...anitel õigust määrusandlusega materiaalõigust luua. 20 Õiguse'allikad'(3)' Õiguse'allikate'ver2kaalne' Põhiseadus' Rahvusvaheline' õigus'(EL'õigus)' jaotus' Seadused' Siseriiklikud' ...

Tsiviilõiguse üldosa - Estonian Business School
23 allalaadimist
88
docx

Rahvusvahelise poliitika loengud

...kõik riigid on esindatud; nõukogu; - täidesaatev organ; sekretariaat. ● esindusorgan -> käib mingi aja tagant koos, võiks olla vähemalt kord kümne aasta jooksul ● administratsioon -> peaks olema püsiv, mis ei domineeri ühe riigi poolt; rahvusvaheline bürokraatia; ideaalis ei võta kuulda oma valitsust; töötavad antud organisatsiooni heaks. ● vahendid -> iseseisev eelarve. kui riigid on neile raha andnud, siis riigid ise ei otsusta, mida sellega teha. ● autonoomia -> iseseisvalt otsustab vahendite kasutamise üle...

Rahvusvahelised suhted - Tartu Ülikool
13 allalaadimist
43
doc

Õigusteadus

...iisil;8) raske tagajärje põhjustamine;9) süüteo toimepanemine teise süüteo hõlbustamiseks või varjamiseks;10) süüteo toimepanemine grupi poolt;11) süüteo toimepanemise hõlbustamiseks ametliku vormiriietuse või ametitunnuste kasutamine. (67-73) 67. Rahvusvaheline õigus Rahvasteõigus ­ Völkerrecht Rahvusvaheline = riikidevaheline Inter nationes Riik on rahvusvahelise õiguse põhiline subjekt, aga ka selle õiguse "seadusandja" ja "täidesaatja" Muud subjektid on kas riikide loodud või riikide poolt subjektiks tunnistatud Kaks äärmuslikku teooriat: Rea...

Õiguse alused -
49 allalaadimist
76
docx

RIIGIÕIGUS konspekt eksamiks

...a põhialused, riigiorganite moodustamise korra, pädevuse, nende vastastikused suhted, tegutsemise põhimõtted ja üksikisiku põhiõigused, vabadused ja kohustused. Riigiõiguses puuduvad sanktsioonid.Riigiõigus pole üldine, tema sisu on igas riigis erinev. Rahvusvaheline õigus on riigiväline, ta vaatelb riiki kui üksust. Riiki eesmärk, ülesanded, tegevuspiirid  Julgeoleku tagamine  Sotsiaalne, majanduslik, kultuuriline heaolu  Üksikisiku õiguste ja vabaduste tagamine  Õigus tegeleda ainult sellega, mis ...

Riigiõigus - Tallinna Ülikool
26 allalaadimist
54
doc

Kodanikuõpetuse kursus

...itamine ja valimiskampaania Riigikogu ja kohalike omavalitsuste volikogude valimistel; osalemine valitud liikmete kaudu Riigikogu ja kohalike omavalitsuste tegevuses ja presidendi valimisel; osalemine vabariigi valitsuse ja linna- ning vallavolikogude moodustamisel; rahvusvaheline koostöö välisriikide erakondadega. Erakonnaseaduses on sätestatud, et riigi poliitilise tahte huvides ei tohi poliitikas aktiivselt osaleda järgmised riigiametnikud: õiguskantsler ja tema nõunikud, riigikontrolör, tema asetäitjad ja peakontrolörid, kohtunikud, prokurörid, politseiametni...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
125 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

...as kehtivate ettekirjutuste ja käitumisnormide kogumit. Eraõigusega korraldatakse inimeste vahelisi suhteid. Eraõiguses on subjektid oma õigustes võrdsed. Eraõigus jaguneb: 1) Tsiviilõigus 2) Kaubandusõigus 3) Majandusõigus 4) Tööõigus. Avalik õigus: rahvusvaheline õigus, riigiõigus, konstitutsioonõigus, kirikuõigus, haldusõigus, kriminaalõigus, protsessiõigus, finantsõigus. Eelkõige käib avaliku õiguse alla riigiõigus. Põhiliseks riigiõiguseks on konstitutsioon. Kriminaalõigus sätestab millised on kuriteod, kuidas karistada. Finantsõigus sätestab...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
978 allalaadimist
59
pdf

Sissejuhatus poliitilisse filosoofiasse

...vabaduse -- südametunnistuseta kauplemisvabaduse. Ühesõnaga, ta on asendanud usuliste ja poliitiliste illusioonidega varjatud ekspluateerimise avaliku, häbitu, otsese, karmi ekspluateerimisega." Kapitalistide konkurentsi tulemusena on tekkinud maailmaturg: -tootmine on rahvusvaheline, ülemaailmne -kõik rahvad ja rahvused (isegi kõige `barbaarsemad') on sellesse kaasa haaratud "Kodanlus sunnib kõiki rahvaid omaks võtma kodanluse tootmisviisi, kui nad ei taha hukkuda; ta sunnib neid oma maal sisse seadma niinimetatud tsivilisatsiooni, s.o. saama kodanlasteks. Ühesõ...

Õiguse filosoofia - Tartu Ülikool
26 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...ikkus Kunstlik hingamine Pneumotooraks Pingeline õhkrind Pleura punktsioon Ruptuur – rebend Ravimid Toimemehhanism Eestis Toimeaine Doseerimine Manustamine kasutatava rahvusvaheline ravimi nimi nimetus Analgeetikum Morfiin Morfiumsulfaat 3–10 mg i/v Antiemeetikum Cerucal Metoklopramiid 10 mg i/v; i/m ß-blokaator Betaloc Metoprolool 5 mg ...

Esmaabi -
161 allalaadimist
1
docx

Rahvusvaheline turundus

Reflektsioon: Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability, Global Edition Book Lugesin ja analüüsisin läbi käesoleva raamatu 11 esimest peatükki. Peatükid keskendusid strateegilisele juhtimismudelile läbi mille töötati läbi strate...

Rahvusvaheline majandus - Tallinna Tehnikaülikool
15 allalaadimist
125
docx

Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid

...s ja millal on põhiõiguste rikkumise korral vaja kasutada karistusõiguse kui ultima ratio meetmeid. Ühinemisvabaduse kaitseks ei nõua karistusõiguslike normide kehtestamist ei Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon, ÜRO kodanike- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt ega ka põhiseadus. Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) on tunnustanud riigi positiivset kriminaliseerimise kohustust ennekõike art-te 2 ja 3 kaitsealas, muudel juhtudel on sobiva õiguskaitsevahendi valik jäänud seadusandjale (vt nt ka EIK 12. novembri 2013. a otsus asjas Söderman vs. Roots...

Kriminaalmenetlus - Tartu Ülikool
72 allalaadimist
56
doc

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA

...isi suhteid. Eraõiguses on subjektid oma õigustes võrdsed. Eraõigus jaguneb: tsiviilõigus (võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus), kaubandusõigus, äriõigus (majandusõigus), tööõigus. Avalik õigus jaguneb: riigiõigus, konstitutsiooniõigus, rahvusvaheline õigus, haldusõigus, kriminaalõigus, kirikuõigus, menetlusõigus (protsessiõigus), finantsõigus. Eelkõige käib avaliku õiguse alla riigiõigus. Põhiline riigiõiguse alus on konstitutsioon. Kriminaalõigus sätestab süüteod (kuriteod ja väärteod) ning nende karistusviisi. Finantsõigus sätestab...

Ühiskond -
25 allalaadimist
67
doc

Ühiskonna konspekt riigieksamiks

...nimestevahelisi suhteid. Eraõiguses on subjektid oma õigstes võrdsed. Eraõigus jaguneb: tsiviilõigus (võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus), kaubandusõigus, äriõigus (majandusõigus), tööõigus. Avalik õigus jaguneb: riigiõigus, konstitutsiooniõigus, rahvusvaheline õigus, haldusõigus, kriminaalõigus, kirikuõigus, menetlusõigus (protsessiõigus), finantsõigus. Eelkõige käib avaliku õiguse alla riigiõigus. Põhiline riigiõiguse alus on konstitutsioon. Kriminaalõigus sätestab süüteod (kuriteod ja väärteod) ning nende karistusviisi. Finantsõigus sätestab...

Ühiskond - Keskkool
147 allalaadimist
49
docx

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA: NÜÜDISÜHISKOND

...isi suhteid. Eraõiguses on subjektid oma õigustes võrdsed. Eraõigus jaguneb: tsiviilõigus (võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus), kaubandusõigus, äriõigus (majandusõigus), tööõigus. Avalik õigus jaguneb: riigiõigus, konstitutsiooniõigus, rahvusvaheline õigus, haldusõigus, kriminaalõigus, kirikuõigus, menetlusõigus (protsessiõigus), finantsõigus. Eelkõige käib avaliku õiguse alla riigiõigus. Põhiline riigiõiguse alus on konstitutsioon. Kriminaalõigus sätestab süüteod (kuriteod ja väärteod) ning nende karistusviisi. Finantsõigus sätestab...

Ühiskond - Keskkool
9 allalaadimist
45
docx

Õiguse konspekt

... A subjekt Raha/võlg Maakohus Kohtutäitur Täitemenetlus Sundtäitmine Ius non scriptum - >12 tahvli seadus ­> ius scriptum Siseriiklik õigus ­ ühe riigi õiguskord Rahvusvaheline õigus ­ reguleerib riikidevahelisi suhteid (lepingute allkirjastamine) Õigusriik Õigusriik on riigivõimu selline õiguslik korraldus, mis tagab indiviidi õiguste ja seaduslike huvide puutumatuse ning riigi ja indiviidi võrdõiguslikkuse Õigusriigis on tagatud kõigi i...

Õiguse alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
4 allalaadimist
236
pdf

J-Liventaal sissejuhatus õigusesse - I osa

...uleerimise meetodi järgi erinevatesse rühmadesse. Õigusharu koondab õigusnorme, milledega reguleeritakse sellele harule spetsiifilise meetodiga kvalitatiivselt ühetüübilisi ühiskondlikke suhteid (nt era- ehk tsiviilõigus; kriminaalõigus, riigiõigus, rahvusvaheline õigus jt). Õigusharusid on võimalik liigitada ühtse objekti raames selles sisalduvate eriobjektide alusel veel allharudeks, mida nimetatakse õiguse instituutideks (nt tsiviilõiguse instituudid on asjaõigus, võlaõigus, pärimisõigus). Õiguse süsteemi ning õigusharude alusel d...

Õigus - Tallinna Tehnikakõrgkool
22 allalaadimist
21
doc

Inimõiguste rahvusvaheline kaitse konspekt

INIMÕIGUSTE RAHVUSVAHELINE KAITSE 16.02.09 Eksam ­ kirjalik, 2 küsimust: 1 teoreetiline ja 1 kaasuse moodi küsimus, analüütiline 1. Olemus 2. Ajalooline areng 3. Inimõigused rahvusvahelisel tasandil 4. Inimõigu...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
198 allalaadimist
29
doc

Konspekt

... nõuab õigusriigilt lugupidavat suhtumist, hoiab ära selle, et kergekäeliselt võetaks seadusi vastu või neid muudetakse või tühistatakse. 4. põhiseaduses väljakuulutatud õiguste ja vabaduste, aga ka inimõiguste reaalne tagamine ning rahvusvaheline õiguse üldtunnustatud põhimõtete ja normide austamine 5. õigusele rajaneva seaduse ülimuslikkus on vajalik ellu viia. Kõik seadusest madalamal olevad õigusaktid peavad olema kooskõlas seadusega 6. seaduslikkuse põhimõtte realiseerimine riigiorganite, ametiisikute j...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
107 allalaadimist
84
pdf

Rahvusvahelise õiguse eksami konspekt

Rahvusvaheline  õigus  2015  1.semester   Loengukonspekt     Rahvusvaheline  õigus  =  RÕ   RÕ  on  kokkuleppel  põhinev  õigus.   28.september  loengut  ei  ole!   Mõlemas  seminaris  on  osalemine  kohustuslik!  1  seminari ...

Õigus - Tartu Ülikool
28 allalaadimist
105
doc

Õigussüsteemide võrdlev ajalugu

...Eesti Vabariigi töölepinguseadus (RT , 1992, 15/16, 241), Eesti Vabariigi puhkuseseadus (RT I 2001, 42, 233 ), töö- ja puhkeaja seadus (RT I 2001, 17, 78), palgaseadus (RT I 1994, 11, 154), töötajate distsiplinaarvastutuse seadus (RT I 1993, 26, 441). 10. Rahvusvaheline õigus on teiste õigusharudega võrreldes eriline õigusharu. Ta reguleerib suhteid riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel, mis tekivad poliitilise, majandusliku ja kultuurilise, aga ka sõjalise suhtlemise pinnal. Rahvusvahelise õiguse erisused, võrreldes siseriikliku õiguseg...

Õigussüsteemide ajalugu - Tartu Ülikool
421 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun