Facebook Like
Add link

Intervjuude küsimuste blokid - sarnased materjalid

tahad, rgad, soovite, koost, alane, keerukus, motivatsioon, intervjuude
38
docx

Äriuuringute kontspekt eksamiks

...is järgnevuses tehakse • Tegevuste intensiivsust: kui sageli midagi tehakse • Tegevusteks kuluvat aega • Tegijaid seoses tegevuste ja/või protsessiga: kes mida teeb Reeglina uuritakse koos tegevuse erinevaid aspekte – nii tegevuse sisu, tegijaid, aega jne. Intervjuude liigid: • Struktureeritud (standardiseeritud) intervjuu: kasutatakse standardiseeritud või identseid küsimusi; vastusevariandid on ette antud; suulises vormis läbiviidud ankeet Sobiv meetod juhul, kui – uuritav valim ei ole suur – Tähtis kogu valimi süstemaatiline uurimine – Võ...

Ärijuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
70
pdf

Majandusalased uurimismeetodid

... teksti, ning milles analüüsitakse, sünteesitakse ja üldistatakse saadud andmeid. · Peab olema kirjutatud ilma teadusliku väitluse elementideta ning viideteta kirjandusallikatele. · Suured, üksikasjalikud tabelid, vaatluste protokollid, küsitluste andmed, intervjuude transkriptsioonid ja muud tulemuste õigsuse kontrollimist võimaldavad materjalid esitatakse lisades. Arutelu · Esitatakse saadud tulemuste interpretatsioon (tõlgendus), · Tuuakse välja seosed, seaduspärasused, võimalikud üldistused, aga ka erandid, ebakindlad ...

Uurimistöö alused -
58 allalaadimist
67
docx

Uurimismeetodid

... kontsepte Valim Suur arv juhtumeid ja nende Väike arv juhtumeid ja nende statistiline uurimine sügavuti uurimine Andmed Numbrilised ja statistilised: Intervjuude mahakirjutused, tekstid, andmetabelid, graafikud dokumendid, vaatlusandmed Andmete analüüs Kogun andmeid ja analüüsin neid Andmete kogumine ja analüüs standardsete statistiliste käivad tihti paralleelselt: mitte- ...

Uurimismeetodid -
14 allalaadimist
55
docx

UURIMISMEETODID

...uugi nii olla Andmeallikate tüübid •Primaarsed ehk esmased andmeallikad – uurija ise kogub need oma uurimiseesmärkidega kooskõlas •Sekundaarsed ehk teisesed andmeallikad – uurija kasutab teiste poolt kogutud toorandmeid (nt. teiste uuringute andmefailid, intervjuude mahakirjutused) •Tertsiaarsed ehk kolmandased andmeallikad – põhinetakse juba teiste poolt kogutud andmete analüüsile (nt. raportid, akadeemilised artiklid, raamatud). E-andmebaasid sekundaaranalüüsiks PLUSSID  Jääb ära andmekogumise vaev  Kvaliteet kontrollitud ...

Uurimismeetodid - Tallinna Ülikool
32 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

...õib ühendust võtta teile ebasobival ajal jne. Erinevad meediakanalid kajastavad uudist erinevalt. Oluline on mõista, kellele intervjuud annad. Nt. streik: ......................................................................................71 TELEFONIINTERVJUU on intervjuude alaliik. Organisatsioonis peab olema kindlaks määratud info jagamise kord ning vastutavad isikud. Kui see inimene ei oska ise vastata, suunab edasi. Kui ajakirjanik helistab, peaks mõtlema kas see inimene on vastamiseks õige persoon. Ei pea kohe küsimustele vastama, võib endale aega ...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
133 allalaadimist
35
doc

Sekretäriõpe

...tentsusküsimused, näiteks juhtimisstiili küsimused. ? Situatsiooniküsimused oskuste selgitamiseks. ? Arvamusküsimused ehk probleemide tunnetamine ja orienteerumisoskuste selgitamine. ? Faktilised küsimused konkreetsete andmete saamiseks. · Küsimuste blokid tööintervjuul: ? Eelmise töö kohta, et selgitada välja oskused ja võimed, töökoormus, motivatsioon, huvid, suhtlemisoskus, kordaminekud ja lahkumise põhjus. ? Tulevase töö kohta, et selgitada: o Miks pakutav töö kandidaati huvitab. o Mida ta veel on nõus tegema. o Miks...

Sekretäriõpe - Keskkool
188 allalaadimist
39
pdf

PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA STRUKTUUR

...adlik soov eelistada positiivset ja vältida negatiivset. Suutlikkus õppida oma tegevuse ja käitumise tagajärgedest. Tagajärgedeks on kinnitus ehk tasu või karistus. Õppimine toimub katse ja eksituse meetodil Funktsionaalsed süsteemid ­ NS-i teatud funktsionaalsed blokid: 1. Ajukoore toonuse tagamine e energeetiline blokk. Info vastuvõtu ja toimingute programmide koostamise ja täitmise kontrolli edukas elluviimine. Limbiline süsteem. 9 2. Informatsiooni vastuvõtu, töötluse ja säilitamise blokk. ...

psühholoogia -
36 allalaadimist
11
doc

TÖÖTAJATE KOOLITUS JA ARENDUS

...tavate inimeste võimete taseme- ja panusega ning nende vajalikkusest organisatsioonile. Arvesse võttes kõikide töötajate arvamusi ja ettepanekuid hinnatakse koolitusvajadused ja püstitatakse eesmärgid. Kokkuvõtvalt saab koolitusvajadusi hinnata: - intervjuude, hindamislehtede ning töötajate arvamuste ja ettepanekute põhjal - koolitusel osalenute tagasiside põhjal (koolituse hindamisleht) - töötajate katseaja lõpuvestluse hindamise põhjal - arenguvestluse tulemuste põhjal. KOOLITUSVAJADUSE HINDAMISE PROTSEDUUR TÖÖTAJA TASANDIL Kool...

Personalijuhtimine - Kutsekool
85 allalaadimist
60
doc

SISEKONTROLL JA SISEAUDIT

...baasi kokkuviimist ja võrdlemist. Meetod on eriti oluline valdkondades, kus võivad tekkida vahed erinevate töödeldavate andmegruppide vahel, küsimus infovoogudes. Probleemiks on see, et informatsiooni töödeldakse erinevalt, võivad tekkida vead. 7. Intervjuude läbiviimine – väga hea meetod ressursside kokkuhoiu mõttes. Kasutatakse tavaliselt siis, kui audiitor vajab tavaliselt spetsiifilist ja lisainfot. Tuleb arvestada subjektiivse mõjuga. 8. Aruannete ja uurimuste lugemine. 9. Sõltumatu osapoole kinnitus – kasutatakse selleks, et ...

Avalik haldus - Tallinna Majanduskool
29 allalaadimist
69
doc

Turunduse eksam

...sursi-ja rahakulu, vale külastusaja risk, küsitluse pikkus (küsitlust ei ole võimalik katkestada ja hiljem jätkata), intervjueerija mõju (vastusele suunav juhendamine). Telefoniintervjuu on telefoni teel andmete küsimine. Telefoniintervjuud on võrreldes personaalintervjuudega kiiremini läbiviidavad ja hinnalt soodsamad, sest telefonitsi saab hõlpsasti kätte vastajaid eri paikkondadest. Telefoniintervjuu korral kasutatakse laialdaselt CATI tehnoloogiat (computer assisted telephone interview), mille korral juhib telefoniintervjuud arvuti -- spetsiaalne program...

Turundus - Tartu Ülikool
366 allalaadimist
323
doc

Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED

AKTIIVÕPPE MEETODID TÖÖLEHED Merlecons ja Ko OÜ 0 SISUKORD AKTIIVÕPPE MEETODID I.....................................................................5 AJALEHT...........................................................................

Isiksusepsühholoogia -
12 allalaadimist
46
docx

Juhtimine vastused

... · Teadmised organisatsioonist · Võime luua usaldusväärne õhkkond, rahulikkus Kui ajakirjanikud tahavad küsitleda nt. töötajaid, siis oleks parim kui te saaksite seda vältida ­ intervjuusid peaksid andma ikkagi selleks volitatud isikud. Kui te suudate kontrollida intervjuude andmise protsessi, siis hoiate kriisikommunikatsiooni kontrolli all. Samas on muidugi ajakirjanikel õigus küsitleda kõiki. h. Kirjalike materjalide olemasolu ­ taustainfo ettevõttest. i. Loo ettevõttes avatud kommunikatsiooni süsteem, s.t. et toimiks dialoog erinevate osakondade vahel. 38...

Juhtimine -
176 allalaadimist
59
pdf

Juhtimine

... Teadmised organisatsioonist Võime luua usaldusväärne õhkkond, rahulikkus Kui ajakirjanikud tahavad küsitleda nt. töötajaid, siis oleks parim kui te saaksite seda vältida ­ intervjuusid peaksid andma ikkagi selleks volitatud isikud. Kui te suudate kontrollida intervjuude andmise protsessi, siis hoiate kriisikommunikatsiooni kontrolli all. Samas on muidugi ajakirjanikel õigus küsitleda kõiki. h. Kirjalike materjalide olemasolu ­ taustainfo ettevõttest. i. Loo ettevõttes avatud kommunikatsiooni süsteem, s.t. et toimiks dialoog erinevate osakondade vahel 38...

Juhtimine -
159 allalaadimist
17
doc

TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOONI TEOORIAD PERSONALIUURINGUTES

...töötaja täpse ülevaate oma tööülesannetest, tehtavast tööst ja sellega kaasnevatest probleemidest. Ankeetküsitlus võimaldab saada olulist infot vahetult töötegijalt endalt, mis võimaldab täiustada juhtide kujutlust ametikohtadest ja nende spetsiifikast. (Türk 2005: 71) Intervjuude raames uuritakse aga ametikohtade ja töö spetsiifikat. Intervjuuga on võimalik saada infot, mida teised meetodid ei võimalda saada. Intervjuu käigus uuritakse, mida peetakse olulisemaks ja suuremat pingutust nõudvaks tööülesandeks, kuivõrd on vaja teha koostööd, kuidas tuleks lahendada tööprob...

Majandusteadus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
298 allalaadimist
3
odt

Uurimustöö meetodid

...rvjuud. Uurija osaleb kas avalikult või varjatult inimeste igapäevases elus pika perioodi vältel ning kogub kõikvõimalikku kättesaadavat materjali uuritava teema käsitlemiseks, mis analüüsimiseks on tavaliselt muundatud tekstiks (vaatluspäevik, intervjuude transkriptsioonid, muu teemakohane kirjalik materjal) ning interpreteerib ja analüüsib seda kõike seotult. Seega on tegu teadusliku meetodiga, mis sarnaneb viisile, kuidas inimesed igapäevaelus informatsiooni koguvad ning järeldusi teevad. Samas on tegemist selle edasiarend...

Kirjandus -
47 allalaadimist
25
pdf

Praktiline ülesanne personalijuhtimises

...s ettevõttes varem töötasite? Kui kaua te eelmises ettevõttes töötasite? Kus ja kui kaua õppisite puidutöötlemist? Millised on teie eesmärgid ja miks just meie ettevõttes soovite töötada? 12 Milline oleks teie grupi intervjuude läbiviimise protsess? ETAPID: *intervjuu kavandamine *intervjuu suunamine *keskkonna loomine *vestlemine Intervjuude lõpus kandaatide analüüsimine ja järelduste tegemine. 13 4. PERSONALI HINDAMISE ...

Personalitöö - Eesti Maaülikool
56 allalaadimist
178
docx

ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA

...) – gruppide kirjeldamiseks, keskmised, indiviidi võrdlemiseks erinevates kultuurides, psühhomeetriline kirjeldamine.  Individuaalsed iseloomujooned (individual trait) – personaalsed dispositsioonid, indiviidi kirjeldamiseks, kirjade, intervjuude, väljenduste uurimine. Indiviid=unikaalne komplekt, iseloomujooni ning nende manifesteerumise viis.  Idiograafiline (idiographic) ja nomoteetiline (nomothetic) meetod isiksuses. Idiograafiline – indiviidi uurimine, juhtumi kirjeldamine, isi...

Isiksusepsühholoogia -
281 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

...emi ja lahenduse analüüsimiselt tõlkeprotsessi kirjeldamisele üldisemalt ning rohkema sekkumisega meetoditelt võimalikult vähese sekkumisega meetodite poole. 1980ndatel kasutati uurimiseks valjustimõtlemisprotokolle, 1990ndate teisel poolel võeti intervjuude jms kõrval kasutusel klahvivajutusi registreerivad prog- rammid5 , millest esimene oli Translog, mille abil sai salvestada ja uurida kirjutamisprotsessi kõigi mõttepauside ja parandustega. Seega vähenes tõlkija enda roll oma tegevuse verbaalse vahendajana ja mõtestajana. Tekkis ka ...

Inimeseõpetus -
21 allalaadimist
92
pdf

PUNK EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKUS VABARIIGIS 1980-1991

...5. aprillini 2015. aastal läbi kümme intervjuud kokku kümne erineva tollases punkliikumises osalenud isikuga. Kümnest intervjueeritust üheksaga sain kokku isiklikult, vaid Ivo Uukkivi eelistas küsimustele vastata e-maili teel. Uurimustöös on kasutatud tsitaate intervjuudest; tsitaadid on esitatud muutmata kujul. Intervjuude käigus esitasin lisaks kaheteistkümnele plaanitud küsimusele ka isikupõhiseid küsimusi, et saada tollastest sündmustest ning intervjueeritavast parem ülevaade, mistõttu oli tegelik esitatud küsimuste arv lõppkokkuvõttes 30-40 küsimuse ringis. Su...

Ühiskonna uurimine ja... -
7 allalaadimist
110
docx

Turunduse alused konspekt

...lleks kavatseme vastuseid kasutada? Kui probleemi olemus on esialgu ebaselge tuleb teha eeluuring probleemi täpsustamiseks;  situatsiooni analüüs seisneb andmete kogumises uuritava küsimuse kohta kirjalike allikate ja ettevõtte siseste intervjuude (vestluste) abil ning nende analüüsimises (sekundaarsete andmete analüüs). Vahel võib sellest piisata esialgselt püstitatud probleemi lahendamiseks. Sagedamini aitab situatsiooni analüüs paremini ette valmistada järgnevat eriuurimust. Selguda võivad esialgsed hüpoteesi...

Turundus - Kutsekool
23 allalaadimist
18
docx

Personali värbamine ja valik

...kse neid etappe valikuliselt, sõltuvalt vastava ametikoha täitjale esitatavatest nõudmistest. Mida suuremad on nõudmised, seda põhjalikumalt tuleb kandidaatide kohta infot koguda ning seda rohkem etappe läbitakse. Enamikul juhtudel tehakse valik ankeetide ja esialgsete intervjuude põhjal. (Alas 2005: 64) Valiku käigus sõelale jäänud kandidaadid kohtuvad finaalis inimestega, kellel on õigus töölevõtmis küsimuste osas otsustada. Sellele finaalkohtumisele järgneb otsustamine, kus langetatakse valik, väljavalitud kandidaadile või kandidaatidele pakkumise tegemine ning s...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
405 allalaadimist
45
docx

Sotsioloogia uurimismeetodid - EKSAM

UURIMISMEETODID EKSAM! Osa I Küsimused 1.Selgitage inimteaduste ja loodusteaduste erinevaid metodoloogilisi lähtekohti ning sotsioloogia asendit selles raamistikus.- * Erinev teadmishuvi: loodusteadused tahavad nähtuste põhjuslikku selgitamist , inimteadused aga inimese tegevuse mõistmist. ...

Sotsioloogia -
79 allalaadimist
84
doc

Uurimustöö alused

... kirjeldustega kui hindaja otsustab, et uurimuse tulemused on parimad kui hindamine on toimunud programmis osalejate käitumise ja väljendumise vaatlemise ja üles märkimise kaudu. Kirjeldavate ja jutustavate andmete kogumine läbi sügavuti minevate intervjuude ja detailsete vaatluste eeldab rahuldava strateegia olemasolu andmete analüüsimiseks. 24 Kuid on ka võimalik kvalitatiivsetele andmetele peale panna kvantitatiivseid skaalasid ja dimensioone. Projekti andmete analüüsimise staa...

Uurimistöö alused ja... - Tartu Ülikool
931 allalaadimist
30
doc

ORGANISATSIOON JA PERSONALI JUHTIMINE

...ga põgusalt ning elimin. edasisest valikuprotsessist täiesti sobimatud isikud. 2) Töölevõtu intervjuu - põhjalik vestlus, mille käigus juhid ja pers.spetsialistid selgit. lõplikult välja kandidaadi sobivuse. Kõige olulisem, aeganõudvam, olemuselt laiahaardeline. Intervjuude tüübid: vaba vestlus, ülekuulamine, ajakirjanduslik, stressi. Üheks liigituse aluseks on intervjuu kavandatuse aste: - struktureeritud intervjuu ­ kasut. küs. on eelnevalt välja töötatud, kuigi nende esitamise jär- jekord ja tehnika on üldjuhul vaba. Võimald. intervjueerida kand...

Majandusarvestus -
49 allalaadimist
284
pdf

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine

...küsimustega, samuti sotsiaalsete ja keskkonnaressursside seisukorra tajumist on võimalik kindlaks teha küsitluste abil. Nagu erinevaid seiremeetodeid, on ka küsitluse läbiviimise ja koostamise tehnikaid mitmeid, alates iseseisvalt täidetavatest küsimustikest kuni intervjuudeni. Tänapäeval on alternatiiviks ka kodulehel olevate ankeetide kasutamine uurimaks külastaja ootusi ning reaalselt külastatud objekte ja nendega seonduvat. Külastatud objektide puhul tuleb arvestada ka tahtliku valeandmete sisestamise võimalusega. Selle mõju vähendamiseks tuleks k...

Loodus - Eesti Maaülikool
3 allalaadimist
22
doc

Põhjalik äriplaan

... ning loome stsenaarse plaani, et valmiv video vastaks just klientide soovidele ja vajadustele. Vastavalt plaanile toimub filmimine ajal ja kohas, kus see on vajalik ja võimalik. Kooskõlas loodava video eesmärgiga teeme intervjuud. Peale filmimist toimub intervjuude järelkuulamine ja tekstiosade valik. Samuti pildi läbivaatus ja montaažiplaani koostamine. Selles arvutimontaažis lisatakse ka tiitrid ja muusika ning vormistatakse lõplik toode tellijaga kokku lepitud formaadis. Ettevõtte eesmärk on, et valminud video või film annaks kliendile unus...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
63 allalaadimist
35
doc

RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID AASTATEL 2014 - 2016

.................................................................................6 1.3. 2014 ­ 2016 aasta lavastused ja publikumagnetid.............................................8 2. ANKEETKÜSITLUSE JA INTERVJUUDE TULEMUSENA SAADUD ANDMETE ANALÜÜS................................................................................................11 2.1. Analüüsi metoodika..............................................................................11 2.2. Ankeetküsitlusel saadud andmete analüüs..............................

Eesti teatri ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
40
docx

PERSONALIOTSING EESTI INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOIGA ETTEVÕTETES TEGEVJUHI JA PROJEKTIJUHI NÄITEL

...sonaliotsingu korraldamisel. Näiteks, milline peaks olema töökuulutus. Autori arvates on uurimustöö eriti kasulik inimestele, kes loovad oma IKT ettevõtte, aga pole varem kokku puutunud personaliotsinguga. Võimalike tulevikusuundadena peab autor vajalikuks analoogsete intervjuude läbi viimist suurema hulga inimestega, kes on väga hästi kursis IKT sektori personaliotsinguga. Eelküsitluse võiks läbi viia veel enamate IKT ettevõtete seas, et saaks kindlamalt teha üldistusi Eesti IKT sektori kohta. Ka võib antud uurimuse metoodikat laiendada teistel tegevusaladele ning ka mu...

Aastatöö - Keskkool
7 allalaadimist
55
doc

Juhendmaterjal loovtöö korraldamisest põhikooli III kooliastmes

... 55 5. kas teemakohast kirjandust saab kätte? Noored uurijad kipuvad oma kompetentsust ja uurimistöö tegemiseks vajaminevat aega üle hindama. Eriti ajamahukad on need tööd, kus on kavas koguda andmeid kas küsitluse, intervjuude või vaatlusega. Tihti ei arvestata, et täidetud küsimustikest tuleb vastused sisestada andmebaasi ja siis analüüsida, salvestatud audiointervjuud tuleb ära kirjutada ning samuti analüüsida. Isegi umbes viie pooletunnise usutluse kirjutamiseks kulub ligi kakskümmend tundi; kirjutatust mõtestatud ja...

Eesti keel - Põhikool
57 allalaadimist
57
doc

Uimastid vanglas

...vangistuse alal, julgeolekuosakonna juhatajaga ja 8 sotsiaaltöötajaga, et uimastitarbimist kaardistada. Uuringu käigus kasutati teabe täpsustamiseks ka politsei abi. Intervjuude käigus koguti informatsiooni uuringu läbiviimiseks: kes valdab olulist teavet, keda veel tuleks intervjueerida ja kuidas neid kaasata. Kogutud teabe põhjal moodustati potentsiaalsete küsitletavate grupp. Küsitletavad pidid olema võimalikult erinevad, kuid neil pidi olema teemakohast infor...

Sotsiaaltöö - Tallinna Ülikool
45 allalaadimist
15
pdf

INTERVJUU UURIMISMEETODINA

...giks on saada terviklikku empiirilist andmestikku, mis hõlmaks ka kvalitatiivseid ja detaile iseloomustavaid seiku (Laherand 2008). Kuna uurime väikest arvu inimesi, meie eesmärgiks on saada nende vahetuid kogemusi, siis kogume andmestikku struktureeritud individuaalintervjuude abil. Struktureeritud intervjuu annab võimaluse jälgida intervjueeritava käitumist ja küsimustele reageerimist ning hiljem ka neid analüüsida. Struktureeritud intervjuu küsimused sõnastame lähtuvalt hüpoteesidest ja toetudes teoreetilistele lähtekohtadele. Efektiivset koostööd ja isikutevahelisi ...

Organisatsioonikäitumine - Tallinna Ülikool
12 allalaadimist
21
docx

Uurimistöö alused

...klassikollektiivis ja tõrjutus; 2) Tegemist on kvalitatiivse uurimusega; 3) Töö autor on kirjeldanud metoodikat kui struktureeritud intervjuid sotsiaalselt tõrjutud õpilastega; 4) Töö autor töötles informatsiooni vähe, intervjuude ajal tehti märkmeid ning tekst lindistati diktofonile; Fakte peatükkidest 1. Peatükk -> 85% õpilastest on mingisuguse kiusamiskäitumisega kokku puutunud (On kindlaks tehtud, et 85% õpilastest on mingil määral kiusamiskäitumisega seotud(Kõiv, 2006); 2. Peat...

Uurimistöö alused - Keskkool
10 allalaadimist
95
doc

KUURORDIKONTSEPTSIOONI DISAINIMINE PÄRNU LINNA NÄITEL

...usse kaasatud olla ehk millisel määral ja millises vormis. Magistritöö uuringute alusena kasutatakse varasemaid kvantitatiivsetel meetoditel tehtud uuringuid, mille tulemusi täiendatakse kvalitatiivsetel meetoditel kogutavate andmete analüüsil. Selleks küsitletakse süvaintervjuude käigus kümmet Eesti pereturisti, lühiintervjuudel kuut Pärnu linnakodanikku ning poolstruktureeritud intervjuul Pärnu kuurordiajaloo eksperti. Saadud andmete süntees annab sisendi magistritöö käigus disainitavale kuurordikontseptsioonile ning esitab Pärnu turismi arendajatele ja eestvedajate...

Turundus -
45 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun