Facebook Like
Hotjar Feedback

Õigussuhte olemus ja mõiste - sarnased materjalid

subjekt, nõudeõigus, õigussuhe, subjektid, asjaõigus, pidama, õigusvõime, päraldis, üksiku, aktid, objektiks, osalejate, kinnisasja, esemeks, aluseta, sõidukid, kinnisasjad, jagatavad, mõistega, asendatavad, krunt, vallasasi, omased, luuakse, saamisega, subjektideks, täisühing, osaühing, tulundusühistu, mittetulundusühing, ihering, ideest
22
docx

Õiguse alused mõisted

...ille mittetäielikkus on seaduses ette nähtud Seadus kohustab võlgnikku ja võlausaldajat teineteise suhtes käituma hea usu põhimõttest lähtuvalt. Õiguse teostamine ei ole lubatud seadusevastasel viisil ja kahju tekitamise eesmärgil. Mõistlikkuse all mõeldakse võlasuhte olemust ja tehingu eesmärki Heausksuse all mõeldakse isiku psüühilist suhtumist oma käitumisse Leping esitatakse pakkumise esitamise ja sellele nõustumise andmisega. Tehingu võib teha mis tahes vormis, kui seaduses ei ole sätestatud tehingu kohustuslikku vormi. Lepingu võib sõlmida suuliselt, kirjalikult...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
168 allalaadimist
40
docx

Õiguse entsüklopeedia terve konspekt

.............................................................................................18 6.1Juriidiline fakt..................................................................................................................19 7Õigussuhte olemus ja mõiste...................................................................................................20 7.1Subjektiivne õigus............................................................................................................20 7.2Juriidiline kohustus...................................................................................

Õiguse entsüklopeedia -
66 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

... võimeline iseseisvalt tegema kehtivaid tehinguid Tööleping-sõlmin isiklikult kui esindaja tegi tehingu esindatava nimel ja esindajal oli tehingu tegemiseks esindusõigus. PROGRAMMI KORDAMISKÜSIMUSED TEEMADE KAUPA I. Riik. Riigi tekkimine ja olemus. 1. Kuidas määratlete riigi olemust? Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused? Tänapäevane riik kujutab endast universaalset poliitilist vormi, mille moodustavad rahva ja territooriumi ühtsus ja mille kaudu teostub suveräänne riig...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
20 allalaadimist
8
docx

Õiguse alused põhimõisted

1. Õigus on käitumisreeglite (normide) kogum, mis on kehtestatud või sanktsioneeritud riigi poolt ja mille täitmist tagatakse riigi sunnijõuga. 2. Tava on käitumisreegel, mille täitmine on muutunud harjumuseks pikaajalise ja korduva kasutamise tõttu. 3. Tava, kui sotsiaalse normi spetsiifika seisneb tava üldkohustuslikus iseloomus – st. Tema imperatiivsus on endastmõistetav ehk ei ...

Õiguse alused -
5 allalaadimist
32
docx

Õiguse entsüklopeedia eksami küsimused

...lõpetav võib olla ka sündmus. Üks ja sama jur fakt võib kutsuda esile mitu erinevat õiguslikku tagajärge. 3.Õigustlõpetavad-kutsuvad esile õiguste ja kohustuste toimimise lõppemise 14. Mida tähendab õigussuhe? Ava selle olemus ja mõiste! Õigussuhe on õigusega reguleeritud ühiskondlik suhe. Õigussuhe on suhe, milles subjektid on omavahel seotud subjektiivsete õiguste ja subjektiivsete kohustustega. Õigussuhe on õigusnormi alusel tekkiv ühiskondlik side õiguse subjektide vahel, kus osalejate käitumises ...

Õiguse entsüklopeedia -
180 allalaadimist
22
docx

Õiguse alused - mõisted

... kaalutlusõigus- ehk diskretsioon on see, kui seadusandja on haldusorganile tema tegevuseks jätnuv teatava mänguruumi, mille raames saab haldusorgan ise seaduse eesmärgist lähtudes teha otsuse. subsumeerimine- õiguse rakendamine kui tegevus (kui protsess). Olemus seisneb selles, et tuleb võrrelda konkreetseid elulisi asjaolusid õigusnormis esitatud abstraktse faktilise koosseisuga ning kui nad on omavahelises seoses, siis teha lõppjäreldus selles õigusnormis ettenähtud õigusliku tagajärje osas. tõlgendamine- tegevus, millega selgitatakse välja...

Õigus - Tartu Ülikool
5 allalaadimist
82
docx

TsÜS küsimused eksamiks

...võib olla samaaegselt nii õigustatud kui kohustatud. 89. Mis on objekt? See, millele õigussuhe on suunatud.objekte võib olla mitu. 90. Mis vahe on subjektil ja objektil? Objektil puudub õigusvõime. 91. Mis on sisuks? Õigussuhtest tekkivad õigused ja kohustused 92. Mis on subjektiivne õigus? Konkreetsele subjektile kuuluv õigus 93. Objektiivne õigus? Kehtivad õigusnormid 94. Positiivne õigus? konkreetsel ajal kehtivad õigusnormid. 95. Mille poolest erinevad posit...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Ülikool
12 allalaadimist
70
docx

Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt

...kohandatakse erisätet. § 3. Grammatiline, süstemaatiline, teleoloogiline. Juristi ül. on õiguskorra arendamine. Analoogia- säte , kus tõlgendamist pole. Võetakse lähedane säte. tuleb kõne alla siis, kui ei ole sätet, mida tõlgendada Tsiviil õigussuhe Õigussuhte mõiste Õigussuhe- vähemalt kaks poolt. Õigusnormidega reguleeritud ühiskondlik suhe. Miks ühiskondlik suhe? Sest väljaspool ühiskonda võib olla ka suhteid. Õigusnormid välja jätta: selle sõnaga rõhutame, et tegemist on õigusliku regulatsiooniga, olla võivad ka sõbrasuhted, moraal...

Õigus ja eetika -
9 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

...ustuste kaudu. Õigussuhe on inimestevaheline seos, mille säilimise tagab riik sunnijõuga. Õigussuhe on inimestevaheline seos, mis kannab individualiseeritud, määratletud iseloomu. Kuidas määratleda õigussuhet ja milline on õigussuhte struktuur? Õigussuhte eeltoodud spetsiifiliste tunnuste alusel ja nende kogumis võib teha järelduse, et õigussuhe on õigusnormi alusel tekkiv isikutevaheline individualiseeritud ühiskondlik suhe, mida iseloomustab subjektide vastastikune seotus subjektiivsete juriidiliste õiguste ja kohustustega ning toetumin...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
49 allalaadimist
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

...i saa õigus tekkida ilma riigi vastava tahteta, õiguses väljendub riigi tahe. Riik ei saa läbi ilma õiguseta. Õigus on riigivõimu teostamise vahend, mille abil riik loob tingimused oma eesmärkide saavutamiseks. Riigi ja õiguse lahutamatu vastastikune seos ja nende olemuslik ühtsus on määratud asjaoluga, et nii riigi kui ka õigluse kujundab ühiskond oma arengu käigus vastavalt oma vajadustele. Parimaks õiguse ja riigi omavahelise seose vormiks loetakse nüüdisajal õigusriigi konstruktsiooni. Põhiseadustes esitleb end õigusriigina enamik tänapäeva arenenud riike. Õigus...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
328 allalaadimist
67
pdf

Õiguse Alused kordamisküsimused

...t. (2) Kui leping vastab kahe või enama seaduses sätestatud lepinguliigi tunnustele, kohaldatakse nende lepinguliikide kohta seaduses sätestatut üheaegselt, välja arvatud sätted, mille üheaegne kohaldamine ei ole võimalik või mille kohaldamine oleks vastuolus lepingu olemuse või eesmärgiga. (3) Rohkem kui kahe poole vahel sõlmitud lepingutele (mitmepoolne leping) kohaldatakse käesolevas seaduses lepingute kohta sätestatut, kui see ei ole vastuolus lepingu olemuse ega eesmärgiga. 129. Mis on võlasuhe? Millest see tekib? võlasuhe on õigussuhe, millest tulene...

Õigus alused -
245 allalaadimist
32
pdf

Raul Narits Õiguse Entsüklopeedia

...d vastavad loomuõigusele ehk ülipositiivsele õigusele. Loomuõiguse all mõistetakse teatud kindlas õiguskorras valitsevaid ja muutuvaid kultuuriga seotud väärtusmastaape, millega õiguskord ennast muutma peab. Selliseid väärtusmastaape, mis dikteerivad õiguskorra olemuse. 1.8. Era- ja avalik õigus Õiguskord jaotub kahte suurde õigusvaldkonda ­ era- ja avalik õigus. Õiguskorra jagunemine õigusvaldkondadeks omab praktilist tähendust ­ saab kindlaks määrata, millised riigiasutused on kindlate kaasuste puhul pädevad otsuseid langetama. Vanimaks eristamise kri...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
13 allalaadimist
28
doc

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012

...ngule. Kohustuse täitmisel tuleb lähtuda hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest, võttes arvesse tavasid ja praktikat. Võlgnik peab kohustuse täitma lepingule või seadusele vastava kvaliteediga. Kui kohustuse täitmise tähtpäev on kindlaks määratud või tuleneb võlasuhte olemusest tuleb kohustus täita sellel päeval. Võlgnik peab kohustuse täitma lepingu või seadusega kindlaksmääratud kohas. Millega määratakse lepingupoolte kohustused? Lepingupoolte kohustused võivad olla kindlaks määratud lepingus või sätestatud seaduses. Lepingupoolte kohustused võivad tuleneda ...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
205 allalaadimist
108
pdf

Juhtimine ja õigus I

... 3 I. osa. SISSEJUHATUS ÕIGUSESSE 1. ptk Sissejuhatus õigusesse Õpiväljund Sissejuhatus õigusesse on õigusõpetuse sissejuhatav kursus, mille teemade raames saavad tudengid üldised teadmised õiguse ja õiguskorra olemusest, funktsioonidest, õiguse allikatest, õigusnormi ja õigussuhte üldistest teoreetilistest alustest ning õiguse rakendamise ja tõlgendamise metodoloogilistest käsitlustest. Sissejuhatav kursus annab lühiülevaate ka õiguse ajaloost, riigi ja territoriaalse kogukonna õiguslikust korraldusest, õigu...

Tsiviilõiguse üldosa - Estonian Business School
22 allalaadimist
29
doc

Konspekt

ÕIGUSE ALUSED 1. Õiguse mõiste ja olemus 1.1 Õiguse tekkimine Ühiskonna arengu käigus tekib organiseeritud ühiskond, mida iseloomustab sotsiaalse võimu esinemine, sotsiaalse juhtimis ja allumissuhete olemasolu. Ilma nende tingimusteta ei ole võimalik inimtegevus ühise tegevuse suunas. See organiseeritud ühiskond ja sotsiaalne...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
101 allalaadimist
32
docx

Õiguse entsüklopeedia konspekt (kõik loengud)

...tamine. · Moraalinormid ­ hinnangulise sisuga. Nt kas enne peaks teretama mees või naine. Inimesed saavad sellest erinevalt aru. · Religiooninormid · Korporatiivsed normid ­ ühiskondlike organisatsioonide normid. · Õigusnormid ­ ei erine olemuselt teistest sotsiaalsetest normidest. Kokkuleppimisprotsess, konvensionaalne norm. Formaalselt lepib kokku Riigikogu, seadusandja. · Kui me end ei alluta, siis korda ei ole. Normide järgimise garanteerimine. Kes lepib korras kokku, peab olema lõppastmes võimaline selle korra ka...

Õiguse entsüklopeedia -
207 allalaadimist
23
docx

Õigusõpetuse eksami konspekt

2. ÕIGUSNORMID JA ÕIGUSSÜSTEEM Sotsiaalsete suhete normatiivne ja kasuaalne reguleerimine. Sotsiaalsete normide süsteem. 1. Individuaalne ehk kasuaalne reguleerimine. Inimeste käitumine määratakse kindlaks ühekordsete personaalsete aktide abil. Iga konkreetse isiku küsimus lahendatakse just selle juhu koht...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
154 allalaadimist
54
doc

Õiguse alused (harjutusküsimused+vastused)

... · Õiguste teostamise eesmärgiks ei saa olla teisele kahju tekitamine. mõistlikkuse põhimõte ­ võlasuhtes loetakse mõistlikuks seda, mida samas olukorras heas usus tegutsevad isikud loeksid tavaliselt mõistlikuks. · Selle hindamisel arvestatakse võlasuhte olemust ja eesmärki, vastava tegevus- või kutseala tavasid ja praktikat, samuti muid asjaolusid. · Põhimõte leiab rakendamist eelkõige kohustuse täitmise viisi, aja, koha jms kindlaksmääramisel. tsiviilõiguste takistamatu teostamise tagamine õiguste taastamine ­ enne rikkumist ...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
242 allalaadimist
52
doc

Õigusteaduse eksam

...aalsuse põhimõte on tuletatud põhiseaduse§ 11, mille järgi õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega ning piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. 32. Võimude lahususe põhimõte on abinõu, mis aitab vältida võimu liigset koondumise ühe institutsiooni kätte ning sellest lähtuvat võimu kuritarvitamist. Teine põhjus võimude lahususe sätestamiseks on vajadus tagada erinevate riigiorganite vahel efektiivne tööjaotus. ...

Õiguse alused -
130 allalaadimist
24
odt

Õiguse alused

...e seos riigi, majanduse ja poliitikaga. Parimaks õiguse ja riigi omavahelise seose vormiks loetakse õigusriigi kontseptsiooni (vt küsimus 16). Õiguse ja majanduse omavahelise seose määrab riigi sotsiaalpoliitiline ja majanduspoliitiline orientatsioon, riigi poliitiline olemus, riigi konkreetsed majanduslikud ja poliitilised huvid ja eesmärgid ajahetkel. Õigus ja poliitika on omavahel tihedalt seotud riigi ja õiguse lahutamatuse tõttu. Riik on poliitilise võimu organisatsioon. Õigus on poliitika väljendus ja selle tulemus. 4. Õigusriigi kontseptsioon. Õigusriik o...

Õigus alused - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist
43
doc

Õigusteadus

1.Sotsiaalne norm Norm on üldise määratluse järgi reegel, juhis või mall (A.Aarnio. Õiguse tõlgendamise teooria. Kirjastus Juura, 1996. Lk 56). Valdkonniti tuntakse mitmesuguseid reegleid, nt formaalloogika reeglid, tava- ja moraalinormid, tehnilised normid jne. Mitte kõik neist pole sotsiaalsed normid. Sotsiaalsed normid väljendavad ühiskondlikku tahet ja reguleerivad ühiskondlikke suhteid (suhteid inimeste vahel). Sotsi...

Õiguse alused -
45 allalaadimist
26
docx

Õiguse entsüklopeedia

...use subjektidel. Need pole õigust loovad, vaid asjaolus kirjeldatud olukorda sattunud subjektile tekkivad õigused. Õigustlõpetav võib olla ka sündmus. Üks ja sama jur fakt võib kutsuda esile mitu erinevat õiguslikku tagajärge. IV TEEMA: ÕIGUSSUHE 1. Õigussuhte olemus ja mõiste Õigussuhe tekib õigusnormi alusel ja õigusnormis sisalduva nõude realiseerimiseks. Võrreldes õigusnormiga on õigussuhe alati konkreetsem. Õigussuhtes realiseeruvad subjektiivsed õigused ja juriidilised kohustused. Õigussuhe on õigusnormi alusel tekkiv ühiskondlik s...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
203 allalaadimist
88
doc

Õiguse alused konspekt

...loomuõiguslik käsitlus on rajatud õiguse, eetika ja õigluse tiheda seose tunnustamisele. Riik ja õigus on omavahel lahutamatus seoses. Õigus ei saa tekkida ilma riigi vastava tahteta, õiguses väljendub riigi tahe. Riigi ja õiguse lahutamatu vastastikune seos ja nende olemuslik ühtsus on määratud asjaoluga, et nii riigi kui ka õiguse kujundab ühiskond oma arengu käigus vastavalt oma vajadustele. Parimaks õiguse ja riigi omavahelise 6 seose vormiks loetakse nüüdisajal õigusriigi konstruktsiooni. Õigusriigi olulisemad tunnused: 1. võimude lahusus ...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
540 allalaadimist
44
doc

Õiguse alused eksami konspekt

...st tuleneva kohaldamata, kui see oleks hea usu põhimõttest lähtuvalt vastuvõetamatu. mõistlikkuse põhimõte ­ võlasuhtes loetakse mõistlikuks seda, mida samas olukorras heas usus tegutsevad isikud loeksid tavaliselt mõistlikuks. Selle hindamisel arvestatakse võlasuhte olemust ja eesmärki, vastava tegevus- või kutseala tavasid ja praktikat, samuti muid asjaolusid. 2. Tsiviilõiguse mõiste. Tsiviilõigussuhe (pooled, objekt, sisu). Tsiviilõigus on eraõiguse osa, mis laieneb kõikidele isikutele ning millega reguleeritakse isikute varalisi ja isiklikke suhteid poolte võr...

Õiguse alused -
407 allalaadimist
48
docx

Tsiviilõiguse üldosa

...ähtud (rooma) riigi huvist (nt maksude kogumine, karistamine, valitsemise korraldamine). Eraõigus on see, mis puudutab üksikisiku kasu(nt pärandamine, abiellumine). Subjektiteooria ­ avalikus õiguses ei ole suhte pooled võrdsed, riik on oma olemuselt üle ning iseloomulikud on alluvussuhted. Eraõiguses on tegemist võrdsete pooltega. Eraõiguses on privaat- e eraautonoomia põhimõte, mis tähendab õigust ise oma asju omada ja korraldata, mille üheks väljenduseks on lepinguvabadus. Meetod ­ selle puhul eraõiguses ke...

Tsiviilõiguse üldosa - Tartu Ülikool
473 allalaadimist
125
pdf

Konspekt 2

...ga võeti ajalooliselt kasutusele ametliku õigusena - nad muutusid osaks nn kirjutatud õigusest (ld: ius scriptum). Need on algelise riikluse tingimustes sanktsioneeritud senised tavanormid, mida tagatakse riigi sunniga (avaliku võimu jõuga) ja seeläbi on nad muutunud olemuselt klassikalisteks õigusnormideks. 12 P.3.2. Moraalinormid on eriliselt stabiilsed kõlbluspõhimõtted, mis reguleerivad inimeste käitumist vastavas aegruumis mingi sootsiumi (nt inimkond; rahvas; hõim; sotsiaalne kiht) piires, on väärtustatud selle soo...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
498 allalaadimist
82
docx

ÕIGUSE ALUSED KT1

...s kriminaalasja kohtueelne uurimine, kohtuprotsess). 27 Õigusnormide rakendamine on kompetentsete riigiorganite riigivõimualane organiseeriv tegevus õigusnormide realiseerimisel konkreetsetes elujuhtumites. 33. Õigussuhte subjektid Õigussuhete subjektideks võivad olla kõik need ühiskondlikus elus osalevad isikud, kes vastavad kindlatele õiguslikele tingimustele, mis oma kogumis moodustavad õigussubjektsuse. Õigussubjektsus kujutab endast isiku võimet olla õigussuhtest osavõtja. Isiku õigussubjektsuse m...

Õigus alused - Tallinna Tehnikaülikool
7 allalaadimist
45
doc

TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSA

... Tuleneb eraautonoomia ja selle alaliigiks oleva lepinguvabaduse põhimõttest. Normi dispositiivsust eeldatakse. Erandid dispositiivsusest: 1) seadus sõnaselgelt keelab teistsugused kokkulepped (eelkõige tarbijakaitse, tüüplepingud); 2) seaduse olemusest tulenevalt on teistsugused kokkulepped keelatud; 3) seadusest kõrvalekaldumine on vastuolus avaliku korra või heade kommetega 4) seadusest kõrvalekaldumine rikuks isiku põhiõigusi · Spetsialiteedi ehk määratletuse põhimõte (TsÜS § 6 lg 3 teine lause). Iga õigus ja kohustus tuleb ...

Tsiviilõiguse üldosa -
4 allalaadimist
30
docx

Õiguse alused konspekt

Õiguse alused MÕISTED PÄHE ÕPPIMISEKS! ÕIGUSE OLEMUSEST Õigus on ühiskonna juhtimise vahend raha jaotamise (riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarve) kõrval. Õiguskord on teatud mängureeglite kogum, seaduste täitmine on selle mängu põhireegel. Terves ühiskonnas peab ühiskonnaliikmete enamus õigeks, vajalikuks ja võimalikuks seadusi jm. õigusnorme t...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
131 allalaadimist
68
docx

Õiguse alused. Eksami kordamisküsimuste vastused.

...stu kõige lihtsama menetlusega – Riigikogus vajalik poolthäälteenamus Seadusandliku protsessi staadiumid: 1) Seaduse algatamine 2) Seaduseelnõu arutamine 3) Seaduse vastuvõtmine 4) Seaduse väljakuulutamine 5) Seaduse avaldamine 4. Õigussuhte tunnused (Õigusõpetus, lk. 79 - 81) Õigussuhe on õigusnormi alusel tekkiv isikutevaheline individualiseeritud ühiskondlik suhe, mida iseloomustab subjektide vastastikune seotus subjektiivsete juriidiliste õiguste ja kohustustega ning toetumine riigi kaitsele. Õigussuhe on õigusega r...

Õiguse alused -
87 allalaadimist
50
docx

Tsiviilõiguse Üldosa

...ne, süstemaatiline, teleoloogiline. Millises järjekorras tuleb tõlgendada TsÜS-i õigusnorme? Järjekorda pole. Analoogia- säte , kus tõlgendamist pole. Võetakse lähedane säte. tuleb kõne alla siis, kui ei ole sätet, mida tõlgendada Tsiviil õigussuhe Õigussuhte mõiste Õigussuhe- vähemalt kaks poolt. Õigusnormidega reguleeritud ühiskondlik suhe. Miks ühiskondlik suhe? Sest väljaspool ühiskonda võib olla ka suhteid. Milline suhe ei ole õigussuhe? Suhe, mis pole õigusnormidega reguleeritud. Miks me ütleme õigusnorm, mitte lihtsalt norm? M...

Tsiviilõiguse üldosa - Tartu Ülikool
36 allalaadimist
38
docx

Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega

... vormi:  õigusnormide nõuetest kinnipidamine – seisneb õigusnormide täitmises  õigusnormide kasutamine – seisneb õigussubjekti poolt oma õiguste aktiivses teostamises  õigusnormide rakendamine ehk kohaldamine 32. Õigussuhte subjektid Iga riik määrab oma õigussuhete subjektide ringi ja nende õigusliku seisundi erinevalt. Kõigile neile on aga ühine õigussuhte subjekti üldine õigusteoreetiline konstruktsioon. Õigussuhete subjektideks võivad olla kõik need ühiskondlikus elus osalevad isikud, kes vas...

Õigus alused -
8 allalaadimist
37
odt

Tsiviilõiguse üldosa

...igi poolt, mille rikkumine toob kaasa riigi hukkamõistu - > RIIK Moraal ­ Arusaam õigest käitumisest (hinnanguline), inimeste poolt kehtestatud -> INIMENE Õiglus AEQUITAS ­ Filosoofilise sisuga termin, määratlemata mõiste, DEFINEERIMATA TERMIN Tava ­ Pikemaajaline käitumisharjumus Loomuõigus IUS NATURALE ­ (ldn. k - Ius naturale)igale elusolendile kuuluv õigus Religioon ­ Jumala hukkamõist, mitte inimeste hukkamõist -> JUMAL Moraal ja seadus erinevad kahes punktis: 1. seadus on välja töötatud ja vastu võetud riigivõimuorgani poolt ning sõnastatud ja ...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Ülikool
34 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun