Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Kategooria riski- ja ohutusõpetus - 60 õppematerjali

Muu >> Riski- ja ohutusõpetus
12
docx

Riski- ja ohtusõpetus: Riskianalüüs

1 Töökoha riskihindamine Üliõpilane: Matriklinumber: Õpperühm: Tallinn 2014 Ettevõtte ja töökoha ülevaade Töökoht: Autolukksepp Töökoht asub siseruumis, täpsemalt garaažis. Teisi töötajaid, peale fotograafi, läheduses pole. Tööline teostab auto demontaaži elektrilise käsiketaslõikuriga. Tal puuduvad aga isikukaitsevahendid- kaitseprillid ning kindad. Nii on suur oht, et säde lendab silma või kõrvetatakse ära käed. Lisaks rikub silmi sädemete vaatamine ilma kaitseprillideta. Pildilt on näha, et ta kasutab halvasti süttivast materjalist riideid, kuid käsivarsi need ei kaitse, seega on oht ikkagi sädemetega kõrvetada saada. Puuduvad ka müra summutavad kõrvaklapid. Ei sa ära unustada ka piltnikku, kes antud momendil samas ruumis viibib, sest lõikamisel tekk...

Riski- ja ohutusõpetus -
22 allalaadimist
0
zip

Riski ja ohutusõpetus Töö Nr 7

Pindade soojuskiirguse hindamine IP termomeetri abil...

Riski- ja ohutusõpetus -
3 allalaadimist
6
rtf

TÖÖTAJA TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALASE KOOLITUSE REGISTREERIMISE KAART

TÖÖTAJA TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALASE KOOLITUSE REGISTREERIMISE KAART Ettevõtte nimetus Struktuuriüksuse nimetus Juhatuse osakond Töötaja ees- ja perekonnanimi Kutse- või ametiala Ehitaja Tööstaaz 10 aastat A. Juhendamised Juhendamise Töötajale tutvustatud juhendi või õigusakti Juhendaja ees- ja Juhendamise Juhendatava Kuup. liik nimetus perekonnanimi, amet kestus (tundi) allkiri 31.12.14 Esmajuhendamine Sissejuhatav töötervishoiu ja tööohutuse juhend Vladimir Voitsehovski 2 t. 31.12.14 Esmajuhendamine Ohutusjuhend ehitus- ja remonditöölistele Vladimir Voitsehovski 1t 31.12.14 Esmajuhendamine Ohutusjuhend müürsepale...

Riski- ja ohutusõpetus -
81 allalaadimist
2
docx

Riski ja ohtusõpetus - Raskuste Käsitsi teisaldamine

05.2014 Kellaaeg: Raskuste Käsitsi teisaldamine Kursus: MATB 16:00 Variant 10 Tööohutuslikkuse vajadus Antud töö vajaks riskiabinõusid. Kui töötaja seda sooviks , siis tal on õigus seda ka küsida. [§2.3 RTL 2001, 35, 468] Inimene tõstab 45-50kg ning piltidelt on näha, et ta peab nendega kõndima nii mõnegi meetri-igasugune eksimus võib tuua tervisekahjustusi. Mees on 38 aastane, mis tähendab, et ta läheneb suurema riskigataseme gruppi ja tal võib tekkida kergemini ülekoormus. [§6.6 RTL 2001, 35, 468] Ülekoormus võib põhjustada eksimusi. Riskihinde arvutus Massihinnang+ Asendi hinnang+ Tingimuste hinnang= R 10 + 2+ 0= 12 R x ajahinnang = Riskihinne 12 x 2 = 24 (Riskihinne) Riskitaseme määramine Riskihinne oli 24, see tähendab, et see kuulub riskitaseme teisse gruppi(Riskihinde vahemikku 10-25). Selle tööpuhul on mõõdukas koormus...

Riski- ja ohutusõpetus -
50 allalaadimist
13
doc

Riski ja ohutusõpetus: Õnnetusjuhtumi uurimine.

MAJANDUSTEADUSKOND Ärikorralduse instituut Tööõnnetuse Uurimine TMT-3820 Üliõpilane: Oliver Saare (allkiri) Juhendaja: Sigrid Kalle (allkiri) Tallinn, 2014.a. 1. SISUKORD SISUKORD 2 ÕNNETUSJUHTUMI JA SELLELE EELNENUDASJADEOLUDE ÜLDINE KIRJELDUS 3 ÕNNETUSJUHTUMI TOIMUMISE TÕENÄOSUST SUURENDANUD TEGURID 4 ÕNNETUSE VÄLTIMINE 5 VASTUTUS 6 RAPORT 7 LISA KÜSIMUSTE VASTUSED 9 KOKKUVÕTE...

Riski- ja ohutusõpetus -
180 allalaadimist
10
odt

Riski ja ohutusõpetus: seadusandluse uurimine

2014 Riski- ja ohutusõpetus ISESEISEVTÖÖ: SEADUSANDLUSE UURIMINE Nimi: Oliver Saare Grupiaeg:kolmapäev 16:00 Vastuste leidmiseks kasuta Riigiteatajat (www.riigiteataja.ee): nimetatud seadusi ning Tööinspektsiooni kodulehte (www.ti.ee). Töö laadida Moodle-sse vastavasse kohta pdf versioonis, kus pealkirjas sisaldub teie perekonnanimi ja käidava grupi aeg (näide: Tamm_kell12). Tähtaeg: 19. veebruar, 2014. Hindamine: OSA I: iga õige vastus 2 punkti (v.a. ohutegurite jaotus, mis on väärt 3 punkti) (kokku 65 p); OSA II: : õiged vastused küsimusele 5 p (kokku 35 p). OSA I · Töötervishoiu ja tööohutuse seadus Mis on töövahend? Töövahendid on peaaegu kõik, mida kasutatakse töö tegemiseks, näiteks seadmed ja tööriistad. Ohutegurite jaotus (nimetada grupid ning 3 näidet igaühe kohta)? Füüsikalised · Ioniseeriv kiirgus, mitteioniseeriv kiirgus · Vibratsioon...

Riski- ja ohutusõpetus -
85 allalaadimist
32
pdf

Töökoha riskide hindamine ja kontroll

TÖÖKESKKONNA SISEKONTROLLI KORRALDAMINE JA RISKIANALÜÜSI LÄBIVIIMINE Ülevaade töökeskkonna sisekontrolli korraldamisest ning ohtude kindlakstegemise, riskianalüüsi läbiviimise ja tegevuskava koostamise põhimõtetest. MÕISTED OHT on võimalike vigastuste ja muude tervisekahjustuste põhjustaja. Ohu all mõistetakse kõike, mis võib tekitada kahju. RISK on võimalike vigastuste ja muude tervisekahjustuste tekkimise tõenäosus ohtlikus olukorras. See võib tähendada suuremat või väiksemat võimalust, et keegi saab ohu tõttu kannatada. SISEKONTROLL on süstemaatiline tegevus, mis on kavandatud tagamaks ettevõtte igakülgse tegevuse planeerimist, organiseerimist, korraldamist ja ülevaatamist vastavalt töökeskkonda reguleerivatele õigusaktidele. RISKIANALÜÜS on protsess, mis hõlmab piirväärtuste ja piirnormide määramist, ohtude väljaselgitamist ja riski suuruse hindamist. Riski suurust hinnatakse tagajärje raskuse ja kahju tekkimise tõenäosuse suhtes...

Riski- ja ohutusõpetus -
36 allalaadimist
34
docx

Töö tervishoid ja ohutus KT

(1) Tööandja on kohustatud: • 1) viima läbi süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli, mille käigus ta kavandab, korraldab ja jälgib töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes vastavalt käesolevale seadusele. Töökeskkonna sisekontroll on ettevõtte tegevuse lahutamatu osa, millesse on kaasatud töötajad ja mille aluseks on töökeskkonna riskianalüüsi tulemused; 2) vaatama igal aastal läbi töökeskkonna sisekontrolli korralduse ja analüüsima selle tulemusi ning vajaduse korral parandama abinõud muutunud olukorrale; 3) korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele, arvestades tema ealisi ja soolisi iseärasusi, sealhulgas eririske (rasedad ja rinnaga toitvad töötajad ning alaealised ja puudega töötajad) nimetatud töötajatele ning töökohtade ja töövahendite kasutamise...

Riski- ja ohutusõpetus - Keskkool
77 allalaadimist
32
docx

RISKI-JA OHUTUSÕPETUS

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI TALLINNA KOLLEDŽ Kinnisvara haldamine xxx RISKI-JA OHUTUSÕPETUS Riskianalüüs Õppejõud: xxx Tallinn 2014 1. SISSEJUHATUS Käesoleva riskianalüüsi eesmärgiks on välja selgitada Äripäev AS ärikliendi konsultandi töökeskkonna ohutegurid, ohuolukorrad ja neid põhjustavad faktorid ning hinnata, milliste meetmetega on need lahendatavad. Riskianalüüsi põhjal koostatakse tegevuskava riskide vähendamiseks töökeskkonnas, hinnatakse ja analüüsitakse töökeskkonna ohutuse vastavust seadusandlusele ning ettevõtte tegevusest ja töökeskkonna spetsiifikast tulenevaid ohtusid. Peamine on avastada tervist ohustavad tegurid enne nende toime avaldumist. Teadlikult saab mõjutada ainult neid tegureid, mille olemasolust ja tekkepõhjustest ollakse teadlikud. Riskianalüüsi koostamisel lähtusin 2014 aastal uuenenud Ä...

Riski- ja ohutusõpetus -
11 allalaadimist
4
pdf

ANDMETE ANALÜÜS JA ARVUTUSED

RISKI- JA OHUTUSÕPETUS LABOR 3 VENTILATSIOON ANDMETE ANALÜÜS JA ARVUTUSED Keskmine õhu liikumiskiirus ̅ Keskmine õhu tootlikus ̅̅̅̅̅̅̅̅ Ventilatsiooniseadme tootlikus Suhteline keskmine erinevus ̅ tulemuste vahel: ̅ | | | | KÜSIMUSTE VASTUSED 1. *Sisekliima klass määratakse standardis ette antud soovituslike algandmete järgi. Klassid jagunevad I kuni IV. I on kõige suuremate nõudmistega hoonetele ja IV kõige väiksemate nõudmistega hoonetele. Antud hoone võiks olla klassis II. *Hoone saastekoormus määratakse selle järgi kas nad kuuluvad väga madala (eriti madala emissioonitasemega materjalid ja saasteaineid eraldavad tegevused keelatud), madala (madala emissioonitasemega materjalid ja saasteaineid eraldavad tegevused keelatud või piiratud) või piiramata saastekoormusega hoonete (lubatud saasteaineid eraldavad tegevused ja...

Riski- ja ohutusõpetus -
11 allalaadimist
7
docx

Eesti seadusandluse uurimine

TMT 0060 Riski- ja ohutusõpetus logistikas LABORATOORNE TÖÖ NR 2: " Eesti seadusandluse uurimine" Töö nr: Nimi: EL ja Eesti seadusandluse analüüs, infoallikatega tutvumine, TTO Kuupäev: organisatsioonid Tööinspektsioon www.ti.ee või Riigiteataja: https://www.riigiteataja.ee/ Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse agentuur http://osh.sm.ee 1 Ohutegurite jaotus (nimetada grupid ning 3 näidet iga grupi kohta) Ohutegur Näited: Müra Füüsikalised Kõrge või madal õhurõhk Masinate või seadmete liikuvad osad Anorgaanilise ja mineraalse päritoluga tolmud Keemilised...

Riski- ja ohutusõpetus -
9 allalaadimist
8
odt

MÜRA EKSPOSITSIOONITASEME HINDAMINE

Riski- ja ohutusõpetus LABORATOORNE TÖÖ NR 14: MÜRA EKSPOSITSIOONITASEME HINDAMINE Töö nr: 14 Nimi: Müra uurimine Kuupäev: Kursus: TÖÖ EESMÄRGID 1.Tutvuda müra mõõtmismeetoditega. 2.Uurida müra mõõtmist auto/trolli ning üldkasutatavate ruumide näidetel. 3.Tutvuda müra mõõtmisvahenditega, mõõtmispõhimõtetega ja müra taseme piirnormidega. Teha kindlaks, kui kaua võib viibida mõõdetud müratasemega piirkonnas ja kas see avaldab tervisele negatiivset mõju või mitte. TÖÖVAHENDID ·Müramõõtja ............................................................. ·"Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid" Sotsiaalministri määrus nr 42 (RTL 2002, 38, 511). ·,,Tööter...

Riski- ja ohutusõpetus -
192 allalaadimist
6
pdf

Ventilatsioon praktikum

LABORATOORNE TÖÖ NR 3: ÕHU LIIKUMISKIIRUSE MÕÕTMINE JA VENTILATSIOONISEADME TOOTLIKKUSE HINDAMINE Kuupäev: Nimi: Joonas Hallikas 12.02.2014 Õhu liikumiskiiruse ja ventilatsiooniseadme Kursus: MAHB41 Kellaaeg: tootlikkuse hindamine 10.00 TÖÖ EESMÄRGID Uurida õhu liikumiskiiruse mõõtmist. Tutvuda mehaaniliste ventilatsiooniseadme tootlikkuse hindamise põhimõtetega. TÖÖVAHENDID Testo õhukiiruse mõõtja 405-V1 (Velocity stick), uuritav ventilatsiooniava, redel, mõõdulint. "Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast" EVS-EN 15251:2007 TEOREETILINE OSA Ventilatsiooni põhiülesandeks on normaalsetele sanitaar-hügieenilistele tingimustele vastava õhukeskkonna loomine. Ventilatsioonitehnika o...

Riski- ja ohutusõpetus -
97 allalaadimist
6
pdf

Vibratsioon praktikum

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus LABORATOORNE TÖÖ NR 9: MEHAANILISE VIBRATSIOONI UURIMINE: KOHT - JA ÜLDVIBRATSIOONI MÕJU TÖÖTAJA TERVISELE Kuupäev: Nimi: Joonas Hallikas Mehaaniline vibratsioon: koht ­ja 19.02.2014 Kellaaeg: üldvibratsiooni mõõtmine ning hindamine Kursus: MAHB-41 10.00 TÖÖ EESMÄRGID Tutvuda vibratsiooni kahjulikkuse hindamise põhimõtetega. TÖÖVAHENDID Vibromeeter, vibratsiooni tekitavad seadmed. TEOREETILINE OSA Vibratsiooniks nimetatakse jäikade kehade mehaanilisi võnkumisi. Vibratsiooni ilmnemise peamisteks põhjusteks tööstuses on: masinate mitteküllaldane dünaamiline tasakaalustatus; masinate ja seadmete ebaratsionaalne konstruktsioon, nende kulumine ja mittekorrasolek; vibrotehnikal põhinevate tehnoloogiliste protsesside kasut...

Riski- ja ohutusõpetus -
170 allalaadimist
5
docx

Riskianalüüs moodle-test

Küsimused ja vastused...

Riski- ja ohutusõpetus -
8 allalaadimist
1
doc

Riskihindamise essee

Riskihindamine on vajalik, kuna iga paari minuti järel sureb ainuüksi Euroopas keegi tööga seotud põhjustel. Igal aastal saavad sajad tuhanded inimesed tööl viga, mis on tingitud ohtlikust töökeskkonnast. Järjest rohkem võetakse haiguspuhkusi, kuna töö on tekitanud stressi, ülekoormust või muid tervisehädasid. Lisaks sellele, et inimese tervis on tähtis, on riskihindamine oluline ka rahalises mõttes, kuna õnnetused ja haigused on väga kulukad nii tööandjale kui töötajale. Riskihindamine on nii tööohutuse kui ka töötervishoiu mõttes ülimalt oluline. Olles töötanud mitmel töökohal, olen tähele pannud ka märgatavaid töökeskkonna erinevusi. Kuigi teenindusvaldkonnas töötades ei pruugi esineda väga olulisi riske, siis mõningaid võib ikkagi leida. Töötades restoranis teenindaja on pidevalt tarvis kö...

Riski- ja ohutusõpetus -
10 allalaadimist
10
docx

MIKROKLIIMA PARAMEETRITE MÄÄRAMINE TÖÖRUUMI ÕHUS

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus LABORATOORNE TÖÖ NR 2: MIKROKLIIMA PARAMEETRITE MÄÄRAMINE TÖÖRUUMI ÕHUS Töö nr: 2 Nimi: Kuupäev: Töökeskkonna mikrokliima Kursus: 24.03.15 tingimuste uurimine TÖÖ EESMÄRGID Tutvuda: (1) ruumi mikrokliima parameetrite otsese mõõtmise metoodikaga kasutades temperatuuri-, suhtelise õhuniiskuse ja õhu kiiruse määramise seadmeid; (2) mikrokliima tingimuste hindamise põhimõtetega. TÖÖVAHENDID 1. Digitaalne termohügromeeter ...................................................... 2. Testo termo-anemomeeter 405-V1 (Velocity stick) 3. Baromeeter ...................................................... Standardid EVS 916:2012 ja EVS-EN 15251:2007 (kättesaad...

Riski- ja ohutusõpetus -
18 allalaadimist
4
docx

Töökeskkonna ohutuse alused

Korras elektriseadmed- kuna õmblusmasin töötab elektriga, peab olema kindel, et elektriseadmed on kaasaegsed ja korras. Lühised võivad tekkida väga kergesti. Sellepärast peaks ka tulekustuti olema kättesaadav ja võimalikult lähedal. 2. Tuleohutus- suitsuandurid, tulekustutid, tuletekk jm. 3. Puhas töölaud- Asjad võivad sattuda õmblusmasina vahele. 4. Väljalülitatud või hääletul mobiiltelefon- võib hajutada tähelepanu, mis on väga ohtlik. 5. Võimalikult vähe suuri ja häirivaid ehteid ja kinnitatud juuksed- võivad häirima hakata ja samuti tähelepanu hajutada. 6. Teatud aja tagant tuleks läbida tervisekontroll- Et vältida tervise tõttu juhtuvaid tööõnnetusi. 7. Kvaliteetsed, kaasaegsed, tehniliselt heas korras ja hooldatud õmblusmasinad- et tagada toodete kvaliteet. 8. Töötada võib ainult vajaliku õppe saanud isik- enda turvalisuse huvides. 9. Vahendid mis aitaksid vältida tolmu, gaasi, vedeliku või suitsu eraldamist- Et oleksid head töötingimused. 10. Hooldatud ja kontrollitud kaitsevahendid ja ohutusseade...

Riski- ja ohutusõpetus - Kutsekool
1 allalaadimist
12
docx

Kodukoha Riskianalüüs

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TÖÖKESKKONNA JA ­OHUTUSE ÕPPETOOL KODUKOHA RISKIANALÜÜS KODUNE ÜLESANNE TALLINN 2013 Sisukord Piirkonna iseloomustus 3 Riskikaart 5 Riskiobjektide üldiseloomustus 6 Dekoil OÜ 6 BLRT Transiit OÜ 6 Elme Messer Gaas AS 7 AS Tallinna Vesi Reoveepuhastusjaam 7 Paljassaare Kalatööstus AS ESVA 8 Riskianalüüs tabeli kujul 10 Riskimaatriks 11 Lisa 12 Kasutatud materjal 13 Piirkonna iseloomustus Asukoht ja üldiseloomustus Põhja-Tallinn on ü...

Riski- ja ohutusõpetus -
9 allalaadimist
12
docx

Riskianalüüs

Tartu Kutsehariduskeskus Karjääri planeerimine ja ettevõtlus Gerili Narusing Riskianalüüs Iseseisev töö Juhendaja Merje Marjapuu Tartu 2016 SISUKORD 1.RISKIDE HINDAMINE............................................................................................ 3 2.ANALÜÜS............................................................................................................. 5 2 1. RISKIDE HINDAMINE Mitte OHUTEGURID Tihti Harva kunagi 1. Temperatuur 1 2 5 2. Tulekahju 1 2 5 3. Kukkumisoht 1 2...

Riski- ja ohutusõpetus - Kutsekool
13 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun