Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

RAHANDUSE ALUSED EKSAMI KONSPEKT (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • MILLINE VÄIDE ON VALE?
  • Mida tähendab riigi rahanduse mõistes allokatsioonifunktsioon?

Lõik failist

RAHANDUSE ALUSED EKSAMI KONSPEKT 
 
Päevakajaline  lühiuudis  (märksõnad: intressimäär ,  Euroopa   keskpank ,   majandusaktiivsus
inflatsioon) 

 
Euroopa  keskpankade  varaostukava  kohaselt  iga  riigi  keskpank  ostab  turult  võlakirju,  et 
innustada  võlakirju  müünud  investoreid  raha  mujale  investeerima.   Ostude   mõjul  langeb 
madalama  riskiga  varade  tootlus  ning see motiveerib investoreid  suuremaid  riske võtma. Selle 
tegevuse eesmärgiks peab Euroopa Keskpank elavdama Euroopa Liidu majandust. Majanduse 
elavnedes  hakkab   tasapisi   ka  inflatsioon   tekkima   lähemale   euroala   keskpankade  ühisele 
eesmärgile, milleks on inflatsiooni hoidmine euroalal keskmiselt veidi alla 2%. Varaostudeni 
on   keskpangad   jõudnud  seetõttu,  et  majandusaktiivsusele  ning  inflatsiooni  juhtumiseks 
tavapäraselt  kasutavad  intressimäärad  on  jõudnud  nilli  lähedale  ning  nendega  pole  enam 
võimalik majandust mõjutada. 
Valuutakommitee  ehk  sõltumatu  emiteerija  süsteem  -    Keskpanga  kohustus  vahetada 
koduvaluutat välisvaluuta vastu seadusega kinnitatud kursiga. 
Rahabaas  tagatud kulla või välisvaluuta varudega. 
 
Eesti panga põhiülesanded: 
-  Osalemine euroala  rahapoliitika  kujundamises ja teostamises 
-  Osalemine finantsstabiilsuse tagamises 
-  Usaldusväärsete ja hästi toimivate arvestussüsteemide käigushoidmine ja arendamine 
-  Eesti stabiilsuse ja kestliku majandusarengu  teostamine  jne 
 
Rahapoliitika e.monetaarpoliitika
• Eesmärk reguleerida raha pakkumist. Keskpanga regulatiivne tegevus rahalise 
stabiilsuse tagamises. Taotleb kogunõudluse kontrolli kas raha pakkumise või 
laenuintressi muutmisega.
Rahanduspoliitika  e.  fiskaalpoliitika  (eelarvepoliitika) 
• Nt valitsuse otsused maksustamisega. Eesmärgiks majanduse juhtimine soovitud 
suunas ehk majanduse üldine kasv.
 
 
 
Hinnastabiilsus  aitab  mitmel  moel  kaasa  majandusaktiivsuse  ja  tööhõive  kõrge  taseme 
saavutamisele
Hinnastabiilsuse kasulikkus: 
-  Hinnad muutuvad läbipaistvamaks 
-  Vähendab intressimäärade inflatsiooniriski 
-  Väldib tarbetut riskide maandamist 
 
Avaturuoperatsiooni  eesmärgiks  kujundada  lühiajalisi  intressimäärasid,  reguleerida 
likviidsust  rahaturul  ning anda turu osalistele signaale rahapoliitika väljavaadete kohta. 
Kõrgem  intressimäär  suurendab  tähtajalistelt  hoiustelt  teenitud  tulu  ning  alandab  seega 
sularaha   osakaalu  majanduses,  stimuleerides  samal  ajal panku  rohkem raha  välja  laenama, 
mille tagajärjel raha pakkumine kasvab. 
Kohustuslik  reserv  on keskpanga poolt määratud ponentsiaalne osa krediidiasutuse kohustest, 
mis tuleb hoida reservina keskpangas. 
Euroopa Liidu liikmesriigid ei vastuta üksteise rahaliste kohustuste eest.  
Euroopa Liidu eelarve – mitmeaastane plaan, mis fikseerib kavandatud kulud ja tulud. 
EL-i ühine poliitika ja eelkõige investeeringute eelarve, mis toetab majanduskasvu ja tööhõivet 
kogu Euroopas. 
Euroopa Liidu eelarve tulud
• 66% nn headusmaks
• 15% traditsioonilised  omavahendid
• 15% käibemaksul põhinevad omavahendid
• 4% muud tulud
Euroopa Liidu eelarve kulud
• 47% säästev kasv - konkurentsivõime  suurendamiseks , ühtekuuluvuspoliitika 
arendamiseks
• 29% otsetoetused
• 11%  maaelu  areng
• 1% kodakondsus , vabadus, turvalisus
• 6% EL kui ülemaalimne  partner
• 6% halduskulud
 
 
 
Kupong  võlakiri  
Võlakiri,  mille  emitendid  maksavad  võlakirjade  omanikele  regulaarst  intressi  ehk  kupongi. 
Kupongi makstakse harilikult 1 või 2 korda aastas. Kupongivõlakiri emiteeritakse ja ostetakse 
tagasi harilikult nimiväärtusega. Reeglina on  kupongivõlakirjad  pikemaajalised, üle ühe aasta 
pikkused  võlakirjad .  
Võlakiri  on   väärpaber ,  mis  näitab  et   laenuvõtja   (võlakirja  emitent)   võlgneb   laenuandjale 
(võlakirja omanik) teatud summa. Laenu tagasimaksmisele on laenuvõtja nõustunud maksma 
kindlate   ajavahemike   tagant  perioodilisi  intressimakseid  ja  lunastamistähtajal  lisaks 
intressimaksele ka võlakirja nimiväärtuse. 
Rahapoliitika ja rahanduspoliitika 
Rahapoliitika  –  vahendite  ja  meetodite  kogum  raha-  ja  kapitaliturgude  tasakaalustamiseks 
ning selle abil majanduskeskkonna  stabiliseerimine  
Rahanduspoliitika  –  tähendab  valitsuse   eelarvepoliitikat ,  mis  lähtub  riigile  pandud 
ülesannetest, makromajanduslikest vajadustest ja valitevate poliitikute taotlusest. 
Rahanduspoliiikat ei tohi segi ajada rahapoliitikaga (e  monetaar -), mis juhib raha pakkumist ja valuuta 
stabiilsust,  pidades  tihti  silmas  tarbijahindade  inflatsiooni.  Euroala  rahapoliitikat  kujundab  Euroopa 
komisjonist  ja  liikmesriikide  valitsustest  sõltumatu  Euroopa  keskpank,  samas  kui  riikide 
rahanduspoliitika allub liikmesriikide valitsuste ja parlamentide poliitilisele juhtimisele. 
Lühikeseks müük 
Lühikeseks müümine on laenatud väärtpaberi müümine(ootuses,et selle hind langeb, mille tagajärjel 
saab ta odavamalt tagasi osta ning omanikule tagastada): 
Lühikeseks müümine on väärtpaberi ostmisele  vastupidine  tehing. Lühikeseks  müüja  teenib kasumit 
siis, kui lühikeseks müüdud väärtpaberi hind langeb. Tehingu  sooritaja  e. kaupleja saab endale kasumi, 
mis võrdub müügi- ja  ostuhinna vahe ning väärtpaberite arvu korrutisega. 
P/E  suhtarv  
Analüüsitakse   aktsia   turuhinda  (P)  ja  kasum  aktsia  kohta  (E)  suhet  ehk  mitu  korda  on  aktsia  hind 
suurem teenitud tulust. 
𝐏
𝐏 ∕ 𝐄 =
            P – aktsia hind   ja EPS –  puhaskasum  aktsia kohta 
𝐄𝐏𝐒
Riigi eelarve menetlus sisaldab 
-  eelarve eelnõu koostamine 
-  vastuvõtmine 
Eelarve projekti koostamine 
-  eelarve täitmine 
-  muutmine 
-  aruande koostamine 
-  kinnitamise protsess 
Rahapoliitika peaeesmärk 
Saavutada  hinnastabiilsus.  Hinnastabiilsus  aitab  mitmel  moel  kaasa  majandusaktiivsuse  ja 
tööhõive kõrge taseme saavutamisele. 
Hinnastabiilsuse saavutamine 
 
 
Maastrichti kriteeriumid 
-  riigi  rahandus  – valitsussektori eelarve puudujääk peab olema väiksem kui 3% SKP-st. 
Valitsussektori võlg peab olema väiksem kui 60% SKP-st või lähenema sellele mõõduka 
kiirusega. 
-  Vahetuskurss – riik peab vähemalt 2 aastat  osalema  vahetuskursimehanismis  ERM2s  
ja hoidma oma vääringu vahetuskursi eiro suhtes stabiilsena 
-  Hinnastabiilsus – riigi inflatsioonimäär ei tohi ületada hinnastabiilsuse mõttes kolme 
kõige  paremaid  tulemusi  saavutanud  liikmesriigi  keskmist  inflatsioonimäära  rohkem 
kui 1,5% võrra. 
-  Intressimäärad – riigi pikaajaline intressimäär ei tohi ületada hinnastabiilsuse mõttes 
kolme kõige paremaid tulemusi saavutanud liikmesriigi keskmist intressimäära rohkem 
kui 2% võrra 
-  Õiguslik  lähenemine  – hinnatakse keskpanga iseseisvust ja toimimist eurosüsteemiga 
 
SKT maht ei ole määratud Maastrichti kriteeriumiga 
 
Avaturuoperatsioonide  teostamine  tähendab,  et  avaturuoperatsioonide  kaudu  juhitakse 
mitmeid  intressimäärasid  ja  likviidust  rahaturul  ning  väljendatakse  rahapoliitilist  hoiakut. 
Üldjuhul  teostavad  avaturu  operatsioone  liikmesriikide  keskpangad  EKP   algatusel   ning 
tavaliselt rahaturul, kus tehingute tähtaeg on üldjuhul lühem kui aasta. 
Riiklikud  keskpangad  annavad 
 
krediidiasutustele 
kindlaks 
määratud  ajahetkel  kokkulepidud 
intressimääraga laenu 

EL-i eelarvesse laekuvad suurimad tulud : nn headumaks 66% 
Diskontovõlakirja nimiväärtus näitab millise hinnaga võlakiri müüakse eemiteerijale tagasi 
Aktsia  jooksev  dividenditootlus -   Dividendi (eurot aktsia kohta) ja turuhinna suhtena 
Jooksev dividenditootlus
Reaalne dividenditootlus
•  dividend /aktsia  turuväärtus
• dividend/aktsia soetushind
 
MILLINE VÄIDE ON VALE? 
Efektiivsel turul aktsiate hinnad ei 
  Efektiine  turg
peegelda ametlikult kättesaadavat infot 
  Kõigil on võrdne info 
  Keegi ei saa teadlikult rohkem teenida 
  Aktsiate hinnad peegeldavad ametlikult kättesaadavat infot 
  Ei liigu palju siseinfot 
Akreditiiv  on… 
Ostja  ehk  akretitiivi  avaja  panga  kohustus   maksja    müüjale   ehk  akreditiivi  saajale  välja 
aktreditiivi summa, kui müüja täidab akreditiivis määratud tingimused.  
 
Maksja  palvel  ja juhisel ostja panga poolt 
 
võetud kohustus tasuda müüjale lähetatud 
kauba eest  eeldusel , et kõik akreditiivi 
Kindlustuspreemia on  
tingimused müüja poolt on täidetud 
Kindlustusmakse ehk kindlustuspreemia on summa, mida kindlustusvõtja maksab kindlustuse 
eest.  
Summa, mille kindlustusvõtja tasub 
perioodiliselt kindlustusandjale 
 
Ostujõu pariteedi teooria kohaselt 
Muutub kõrgema hinnatusemega riigi valuuta nõrgemaks 
 
võrreldes madalama hinnatusemega riigi valuutaga 
Euroopa Keskpanga poolt põhirefinantseerimisoperatsioonide intressimäärade alandamine… 
Likviidsuse  suurendamine   
Võlakiri,  mille  puhul  ei  tehta  makseid  selle  emiteerimise  ja  kustuvuse  vahepealsel  ajal 
nimetatakse diskontovõlakirjaks. 
Valuutakomitee   süsteemi  iseloomustab  see,  et  kogu  ringluses  ning  pangahoiustel  olev 
rahahulk pidi võrduma kulla- ja välisvaluutareservidega. 
Mida tähendab riigi rahanduse mõistes allokatsioonifunktsioon? 
  Piiratud  ressursside  jaotamine  eri  kaupade,  tootmisvajaduste  või  erisuguste  inimrühmade 
vahel 
  Ühiskonna ressursside kasutus jaguneb era- ja avalike kaupade vahel. 
  Avalike hüviste pakkumine 
X mitte ükski nimetatud variantidest 
Eesti riigieelarve tuludest moodustavad suurima osa  sotsiaalmaks  (27,9%) 
Kohaliku omavalitsuse eelarvest moodustab tuludest suurima osa riiklikest maksudest laekuvad 
maksutulud 
Kohalikud maksud: 

Loomapidamismaks  

Mootorsõidukimaks 
MAAMAKS  POLE KOHALIK MAKS 

Lõbustusmaks 

Reklaamimaks 

Teede ja tänavate sulgemismaks 

Parkimistasu. 
Vasakule Paremale
RAHANDUSE ALUSED EKSAMI KONSPEKT #1 RAHANDUSE ALUSED EKSAMI KONSPEKT #2 RAHANDUSE ALUSED EKSAMI KONSPEKT #3 RAHANDUSE ALUSED EKSAMI KONSPEKT #4 RAHANDUSE ALUSED EKSAMI KONSPEKT #5 RAHANDUSE ALUSED EKSAMI KONSPEKT #6
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 6 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2017-05-14 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 85 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor lliiiiinaa Õppematerjali autor

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
8
docx

Rahanduse arvestuse konspekt

Lisaks veel sellega seonduvate otsuste tegemistes ja nende elluviimises. 15. Hinnastabiilsuse kasulikkus Hinnad on läbipaistvamad. Vähendab intressimäärade inflatsiooni riski. Väldib tarbetut riskide maandamist. 16. Eurosüsteem Eurosüsteemi eesmärk on säilidada hinnastabiilsus euroalal. Mida madalamad intressid seda kõrgemad hinnad, mida kõrgemad intressid seda madalamad hinnad. 17. Maastrichti kriteeriumid Riigi rahandus ­ Valitsussektori eelarve puudujääk peab olema väiksem kui 3% SKP-st ja võlg 60% SKP-st. Vahetuskurss ­ Riik peab vähemalt 2 aastat osalema vahetuskursimehhanismis ning hoidma oma vääringu euro suhtes stabiilsena. Hinnastabiilsus ­ Riigi inflatsioonimäär ei tohi ületada hinnastabiilsuse mõttes kolme kõige parema tulemuse saanud liikmesriigi inflatsioonimäära rohkem, kui 1,5 protsendipunkti võrra.

Rahanduse alused
thumbnail
19
docx

Rahanduse arvestus-kordamisküsimuse d

Rahanduse arvestus Raha ajalugu ja rahasüsteemid 1.Millised on rahanduse tekkimise eeltingimused? Peab olema riik; Kaubalised-rahalised suhted peavad olema valitsevad. 2.Rahanduse mõiste. Tuleneb ladinakeelsest sõnast financia, mis tähendas algselt rahalist makset. Rahandus on rahaliste fondide moodustamise, jaotamise ja kasutamise protsess ning selle käigus fondide vahel kujunevate suhete kompleks. Majandustegevuses rahaliste vahendite moodustamise ja kasutamisega ning rahaliste tehingute sooritamisega tekkinud suhted. 3. Nimetage rahanduse valdkonnad Riigi rahandus, ettevõtete rahandus, tulumittetaotlevate organisatsioonide rahandus, üksikisikute ja perede ehk kodumajapidamiste rahandus. 4.Raha põhifunktsioonid.

Rahanduse alused
thumbnail
25
docx

RAHANDUSE ARVESTUS

4) Valuutareservi hoidmine ja haldamine 5) Rahvusvaheline koostöö Eurosüsteemi keskpankade tegevus: 1) Teostavad rahapoliitilisi operatsioone 2) Haldavad Euroopa Keskpanga valuutareserve 3) Emiteerivad pangatähti koostöös Euroopa Keskpangaga 4) Koguvad mitmesuguseid majandus- ja finantsandmeid 5) Täidavad Euroopa Keskpankade Süsteemi välised ülesanded 17. Maastrichti kriteeriumid 1) Riigi rahandus. Valitsussektori eelarve puudujääk peab olema väiksem kui 3% SKPst. Valitsussektori võlg peab olema väiksem kui 60% SKPst või lähenema sellele mõõduka kiirusega. 4 2) Vahetuskurss. Riik peab vähemalt kaks aastat osalema vahetuskursimehhanismis ERM2s ja hoidma oma vääringu vahetuskursi euro suhtes stabiilsena. 3) Hinnastabiilsus

Rahanduse alused
thumbnail
40
pdf

Rahanduse alused arvestuse kordamisküsimused 2016

Rahanduse kordamisküsimused I osa – raha ja rahasüsteemid 1. Rahanduse mõiste Rahandus on rahaliste fondide moodustamise, jaotamise ja kasutamise protsess ning selle käigus fondide vahel kujunevate suhete kompleks. Majandustegevuses rahaliste vahendite moodustamise ja kasutamisega ning rahaliste tehingute sooritamisega tekkinud suhted. 2. Raha põhifunktsioonid Raha on majanduslike eesmärkide saavutamise vahend. Raha põhifunktsioonid on: 1) Arvestusühik ehk väärtuse mõõt – erinevate hüviste väärtuse mõõt.

Rahanduse alused
thumbnail
11
docx

RAHA JA RAHASÜSTEEMID

Osalemine finantsstabiilsuse tagamises Usaldusväärsete ja hästi toimivate arveldussüsteemide käigushoidmine ja arendamine Sularaharingluse korraldamine Eestis ja osalemine euroala sularaharingluse korraldamises Finantssektori statistika ja eesti maksebilansi koostamine Eesti stabiilse ja kestliku majandusarengu toetamine 14.Hinnastabiilsuse kasulikkus 15.Eurosüsteem 16.Maastrichti kriteeriumid Riigi rahandus ­ valitsussektori eelarve puudujääk peab olema väiksem kui 3% SKPst. Valitsussektori võlg peab olema väiksem kui 60% SKPst või lähenema sellele mõõduka kiirusega Vahetuskurss ­ riik peab vähemalt 2 aastat osalema vahetuskursimehhanismis ERM2s ja hoidma oma vääringu vahetuskursi euro suhtes stabiilsena Hinnastabiilsus ­ riigi inflatsioonimäär ei tohi ületada hinnastabiilsuse mõttes

Raha ja pangandus
thumbnail
50
docx

Raha ajalugu ja rahasüsteemid

Raha ajalugu ja rahasüsteemid 1.Millised on rahanduse tekkimise eeltingimused? Peab olema riik; Kaubalised-rahalised suhted peavad olema valitsevad. 2.Rahanduse mõiste. Majandusüksuste rahaliste fondide moodustamise, jaotamise ja kasutamise protsess ning selle käigus nende vahel kujunevate suhete kompleks. 3. Nimetage rahanduse valdkonnad Riigi rahandus, Ettevõtete rahandus, Üksikisikute ja perede ehk kodumajapidamiste rahandus. 4.Raha põhifunktsioonid. Vahetusvahend/maksevahend, Arvestusühik/väärtuse mõõt, Akumulatsioonivahend 5. Raha liigid. Kaupraha Metallraha Paberraha Krediitraha 6.Raha omadused Stabiilsus, Kaasaskantavus, Kulumiskindlus, Ühtlus, Jagatavus, Äratuntavus 7.Raha likviidsuse püramiid Sularaha Krediitkaart Jooksevkonto Lühiajalised võlakirjad Pikaajalised võlakirjad Aktsiad Materiaalne vallas- ja kinnisvara 8.Raha ajalugu Eestis. 1250 müntide vermimine Eestis

Raha ja pangandus
thumbnail
13
docx

Rahanduse teooria arvestus

RAHANDUSE KORDAMISKÜSIMUSED 1. Rahandus - rahaliste fondide moodustamise, jaotamise ja kasutamise protsess ning selle käigus fondide vahel kujunevate suhete kompleks. 2. Raha põhifunktsioonid - Arvestusühik Maksevahend Rikkuse akumulatsioonivahend Laenamisvahend 3. Raha liigid Raha liik Selgitus I Kaupraha Bartertehingud (kaup-kauba vastu) Metallraha, -mündid

Rahanduse alused
thumbnail
18
docx

Raha ja rahasüsteemid (õpik lk 11-48)

Raha ja rahasusteemid (opik lk 11-48) 1. Rahanduse moiste o Rahandus on rahaliste fondide moodustamise, jaotamise ja kasutamise protsess ning selle käigus fondide vahel kujunevate suhete kompleks. 2. Raha pohifunktsioonid : o Arvutusühik o Maksevahend o Rikkuse akumulatsioonivahend ( väärtuste säilitamine) o Majanduslike eesmärkide saavutamise vahend 3. Raha liigid (kaupraha, metallraha, paberraha, krediitraha) o Kaupraha- bartertehingud (asjade vahetamine) , metallraha, metallmündid

Rahanduse alused
Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeriSellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun