Facebook Like
Add link

Morfoloogia - sarnased materjalid

käänd, mitmus, kõneviis, kääne, ainsus, vormist, paradigma, tingiv, lauses, kalad, kesksõna, tingiva, moodus, käänet, seisundit, minevik, nimisõna, variandi, osastav, omastav, isse, likku, käändsõna, siil, omadussõna, roosavik, kuulaja, seestütlev, varianti, verbide, sisseütlev, rind, konnast, alaltütlev, seminar, asesõna, finiitne
14
docx

Morfoloogia

1. Morfoloogia e vormiõpetuse aine ja uurimisobjekt - on grammatika osa, mis tegeleb sõnavormidega – nende moodustamisega ja nendest arusaamisega. Kahesuunalised protsessid: sünteesi- ja analüüsiprotsessid. Vormimoodustus ehk morfoloogiline süntees - vormimoodustuse tulemuseks on korrektne sõnavorm ehk l...

Keeleteadus -
5 allalaadimist
9
doc

Morfoloogia

MORFOLOOGIA Morfoloogia ehk vormiõpetus uurib sõnade ehitust nende morfoloogilistest osistest ­ morfeemidest lähtudes. Morfeem on väikseim tähendusega üksus. Morfoloogia jagatakse kahte ossa: 1) sõna muutmine ja 2) sõnamoodustamine. Morfeemide järjestuse uurimist nimetatakse morfotaktikaks. Morfoloogilis...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
132 allalaadimist
42
docx

Morfoloogia alused

1. Morfoloogia e vormiõpetuse aine ja uurimisobjekt. Morfoloogiline süntees, morfoloogiline analüüs. Vormiõpetuse põhiüksus morfeem. Allomorfid. Leksikaalne morfeem (tüvi, tuletusliide), grammatiline morfeem (grammatilise kategooria tunnus, käände-ja pöördelõpp). Leksikaalne tähendus, g...

Eesti keel - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
8
docx

Morfoloogia konspekt

Morfoloogia - http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=3 1. Leksikaalne, grammatiline tähendus. Termin leksikaalne tähendus esineb veel teiseski mõistepaaris, ent avaldab ennast veidi teisest küljest: leksikaalne tähendus on sama sõna kõigile muutevormidele ühine tähendus, mida kannab ...

Eesti keel - Tallinna Ülikool
48 allalaadimist
16
doc

Morfoloogia. Eesti keele käänded

Morfoloogia Eesti keele käänded Kääne ehk kaasus on käändsõna morfoloogiline kategooria, mis näitab nimisõna(fraasi) süntaktilisi ja semantilisi funktsioone lauses. See tähendab, et ühelt poolt näitab kääne lause moodustajate vahelisi alistuss...

Eesti filoloogia - Tallinna Ülikool
44 allalaadimist
4
docx

Morfoloogiline analüüs

Morfoloogiline analüüs KÄÄNDSÕNA MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD 1. Arvukategooria: ainsus ja mitmus Mitmuse tunnused: -d (mitmuse nimetavas), -de, -te (alates mitmuse omastavast de- mitmuses); -e (jalg/e, rind/e, silm/e); -sid (mitmuse...

Kirjandus -
10 allalaadimist
117
ppt

Morfoloogia ja vormiõpetus

Morfoloogia ehk vormiõpetus Loeng aines "Keel kui süsteem" EKKI lektor Annika Kilgi (annika.kilgi[ätt]tlu.ee) Mis on morfoloogia ehk vormiõpetus? Keeleteaduse haru, mis uurib sõnavormide moodustamist ja sõnade struktuuri. Morfoloogia teistes teadustes Bioloogias: orga...

Keeleteadus alused -
49 allalaadimist
22
doc

Eesti keele vormiõpetuse eksamiks kordamine

1. Morfoloogia mõiste ja uurimisvaldkond - grammatika osa, õpetus sõnade ehituse ja muutumise kohta sõna vormilistest koostisosadest e morfeemidest lähtudes. Morfoloogia keskendub sõnavormidele ­ nende moodustamisele ja funktsioonide analüüsimisele. Morfoloogia uurimisvaldkonda kuulub sõnamuutmise ja gra...

Eesti keel - Tartu Ülikool
366 allalaadimist
33
doc

Füsioloogia

...enud ­ eraldunud anatoomia, biokeemia ja biofüüsika. F uurimismeetodid on valdavalt *keemilised või *füüsikalised. *Psühholoogia on kujunenud närvielundite ja meeleelundite F baasist. *Anatoomiaga ­ talitlust ei saa uurida, kui ei tunne ehitust. *Bioloogia, *Histoloogia, *Funktsionaalne morfoloogia, *Biokeemia, *Spordi bioloogia ­ käsitlevad üht- sama vaatlusaluste ringi erinevatest vaatenurkadest. F kujunemisel iseseisvaks teadusalaks olulist tähtsust omavad teadlased: *HIPPOKRATES (460 ­ 377 e.m.a.) ­ kreeka arst. On püüdnud leida seoseid inimkeha ja hingelaadi vahel, on pööranud...

Anatoomia - Tallinna Ülikool
111 allalaadimist
28
doc

Eesti keele vormiõpetuse kordamisküsimused eksamiks

EESTI KEELE VORMIÕPETUSE KURSUSE PROGRAMM (KORDAMISKÜSIMUSED) 1. Morfoloogia mõiste ja uurimisvaldkond. *Morfoloogia e vormiõpetus on grammatika osa, õpetus sõnade ehituse ja muutumise kohta sõna vormilistest koostisosadest e morfeemidest lähtudes. *Morfoloogia keskendub sõnavormidele – nende moodustamise seaduspärasustele ja funktsioonide uur...

Eesti keel - Tartu Ülikool
62 allalaadimist
147
docx

Mikroobifusioloogia

...inkubeeritakse termostaadis. Biofilmi visualiseerimiseks värvitakse järgneval päeval plaadi kannude seintele moodustunud biofilm kristallvioletiga. Kolooniad tardsöötmel. Tardsöötme pinnale tekkinud struktureeritud bakterikogumikud ehk kolooniad varieeruvad ulatuslikult oma morfoloogialt. Elektronmikroskoobi pildid näitavad muutust kolooniate pinnas, mis tuleneb muutusest maatriksi komponentides. Vedelsöötme pinnale tekkiv biofilm ­ bakterikultuuriga inokuleeritud ja üleöö seisma jäetud söötmete vedelik-õhk piirpinnale moodustuva biofilmi (pellicle) jälgimine. ...

Mikroobifüsioloogia - Tartu Ülikool
10 allalaadimist
6
doc

Morfoloogia 36-47 küsimused

36. Kaudne kõneviis e kvotatiiv, iseloomustus ja näited. Kaudne kõneviis ehk kvotatiiv väljendab kaudset väidet. Teade pärineb kelleltki kolmandalt ja kõneleja vahendab seda kuulajale, näiteks Jüri olevat eile maale sõitnud. Kaudse kõneviisi tunnus on vat, näiteks ela/vat, ole/vat elanud, ela/nu/vat, ela/...

Keeleteadus -
5 allalaadimist
24
docx

Sissejuhatus üldkeeleteadusesse ja keeleteaduse alused eksam

...l); • metakeele olemasolu (?) 2 Keeleteaduse tasandid. Keeleteaduse tüübid: sünkrooniline, diakrooniline, teoreetiline, praktiline jm. Keeleteaduse seosed muude teadusharudega. Keeleteaduse meetodid. Keeleteaduse tasandid ehk allsüsteemid: foneetika ja fonoloogia, morfoloogia, leksikoloogia, süntaks, tekstilingvistika, semantika, pragmaatika Keeleteaduse tüübid: • teoreetiline kt (ehk keeleteadus) – praktiline kt • diakrooniline kt – sünkrooniline kt • „mikrolingvistika“ – „makrolingvistika“ Keeleteaduse naaberteadused ja seosed k...

Keeleteadus alused - Tartu Ülikool
36 allalaadimist
30
docx

TÜ Keeletüpoloogia kordamisküsimused (2016)

1 Kordamisküsimused keeletüpoloogia loengute põhjal. Sügis 2016 1. Tüpoloogia olemus. Grammatiliste mõistete olemus keeletüpoloogias: universaalsed või mitte? - ...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
38 allalaadimist
40
docx

Keeleteaduse alused

...ks. o Keeleteaduse üürimisobjekt Tähenduse, funktsiooni poolt keelt vaadates näeme keeles teistsuguseid jaotusi kui struktuuri poolt vaadates. /üldkeeleteadus (ingl k ­ General linguistics) keeleteadus ehk lingvistika/ Keele allsüsteemid: · Foneetika · Fololoogia · Morfoloogia · Süntaks · Tekst · Semantika, pragmaatika (tähendusõpetus, keelekasutus) Maailma keeled on pigem kõik mingil määral sarnased. Kui keelt vaadata struktuuri poolt, siis võivad keeled väga erinevad paista. Kui aga vaadata mingi nähtuse väkljendusvahendeid, näeme, et tegelikult ...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
33 allalaadimist
6
docx

Üldkeeleteadus, kordamisküsimused ja vastused eksamiks

...se tüübid: sünkrooniline, diakrooniline, teoreetiline, praktiline jm. Keeleteaduse seosed muude teadusharudega. Keeleteaduse meetodid. Keeleteaduse tasandid ehk allsüsteemid: o Foneetika (kõne füüsika) ja fonoloogia (keeleteadus, häälikud) o Morfoloogia (sõnade muudatused) o Leksikoloogia (sõnavara, tüved, sõnade päritolu) o Süntaks (Lause õpetus) o Tekstilingvistika (tekst) o Semantika (tähendus) o Pragmaatika (lause tähendus teatud olukorras) Keeleteaduse tüübid: Sünkrooniline ...

Üldkeeleteadus -
12 allalaadimist
55
docx

Keeleteadus konspekt 2018 sügis

...d hulk Ferdinand de Saussure Cours de linguistique générale 1916, eesti keeles 2017 Strukturalismi põhitõed: Keel on autonoomne märgisüsteem. Tuleb eristada keelt (langue) ja kõnet (parole). Keeleteaduse tuum on sünkrooniline keele uurimine. Keelestruktuur on tasandiline: süntaks, morfoloogia, fonoloogia jne Mis keeles on Foneetika ­ häälikud a k n a s t t u l e b Fonoloogia ­ häälikuteühendid aknast tuleb Morfoloogia ­ morfeemid aknast tuleb Sütak ­ sõnade liitmine Külma õhku tuleb aknast ...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
26 allalaadimist
28
doc

Sissejuhatus keeleteadusesse

...akeele olemasolu (?) 2. Keeleteaduse tasandid. Keeleteaduse tüübid: sünkrooniline, diakrooniline, teoreetiline, praktiline jm. Keeleteaduse seosed muude teadusharudega. Keeleteaduse meetodid. Keeleteaduse tasandid ehk allsüsteemid:  foneetika ja fonoloogia  morfoloogia  semantika  leksikoloogia  pragmaatika  süntaks  tekstilingvistika Keeleteaduse tüübid:  üldkeeleteadus – ühte keelt uuriv keeleteadus  teoreetiline kt – praktiline kt  diakrooniline kt – sünkrooniline kt  „mikrolingvis...

Keeleteaduse alused - Tartu Ülikool
16 allalaadimist
15
doc

Sissejuhatus üldkeeleteadusesse

... auditiivne e tajufoneetika ­ uurib heli vastuvõttu. Fonoloogia ­ tegeleb ka häälikutega. Fonoloogia jaoks on häälik keelesüsteemi osa. Ei mõelda nii palju helile kui häälikute osale selle süsteemis. Morfeem ­ kõige väiksem tähenduslik üksus keeles (nt jõge|de|le ­ kolm morfeemi) Morfoloogia ­ uurib keeles erinevaid grammatilisi osi (nt leksikaalne ­ jõge, grammatiline ­ de). Morfoloogia küsimus on ka, kuidas saame ühest sõnast teise. Leksikoloogia ­ tegeleb ka morfeemitasandiga. Süntaks ­ uurib lauset. Tüüpilises lauses on pöördeline verbivorm, mille ümber on üksused, mis moodust...

Kirjandusteadus -
4 allalaadimist
13
docx

Keeleuurimise meetodid kordamisküsimused

...ärgenduse järgi. Saab valida ühe tekstigrupi või ühe või rohkem tekste, millest otsida. Eesti murrete Spontaanse kõne Vana kirjakeele korpus foneetiline korpus korpus Morfoloogia Tekstid on Sõnad märgendatakse Pole märgendatud, aga foneetilises ja morfoloogiliselt, aga sobilik grammatika morfoloogilises morf. uurimiseks ei ole uurijatele transkriptsi...

Keeleteadus -
12 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

UNIVISIOON Maailmataju Autor: Marek-Lars Kruusen Tallinn Detsember 2013 Leonardo da Vinci joonistus Esimese väljaande teine eelväljaanne. NB! Antud teose väljaandes ei ole avaldatud ajas rändamise tehnilist lahendust ega ka ülitsivilisatsio...

Teadus - Tallinna Ülikool
16 allalaadimist
23
docx

Sissejuhatus üldkeeleteadustesse loengukonspekt

...Üldkeeleteadus (general linguistics) Keeledeadus ehk lingvistika. Viipekeel,, sümbolite keel, on siiski võime keelt edastada. See kuidas me keelt kasutame sõltub sellest mida kuuleme ja näeme. Keele allsüsteemid · Foneetika-hääldus, häälikud · Fonoloogia-silbid · Morfoloogia-käände lõpud · Süntaks-lausete süstemaatilisus ja liigid/liikmed. · Tekst-mis üksustest koosneb, kuidas on seotud jne. · Semantika-tähendusõpetus, · pragmaatika-kasutuse uurimine Edastame tähendust ja sisu (semantika) Morfoloogia tasandil saame edastada kuulajale sõnumi. K...

Sissejuhatus... - Tartu Ülikool
81 allalaadimist
25
doc

Üldkeeleteaduse konspekt

...vennad Grimmid, von Humboldt, Schleicher, noorgrammatikud) d)XX sajandil (Baudouin de Courtenay; strukturalism - Saussure; deskriptivism; generativism ­ Chomsky). a) Antiikmaailmas · India o Panini (umbes 400 eKr) sanskriti k. grammatika (eelk. fonoloogia ja morfoloogia): abisümbolid (täielik kadu, 0-morfeem), reeglid on elliptilised e. kokkusurutud, eraldi järjestamata ja järjestatud reeglid · Hiina o konfutsianism (8.-5. saj eKr): keel on korra looja; o taoism (alates 4. saj. eKr): keel segab ühendust kõ...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
267 allalaadimist
16
doc

Sissejuhatus üldkeeleteadusesse

...d ­ psühholingvistilised katsed (sageli mingi kiiruse mõõtmine), küsitlused. 3) Lingvistika ajalugu. Keele käsitlemine a) antiikmaailmas, b) keskaja Euroopas, 3) XIX sajandil, 4) XX sajandil. ANTIIKMAAILMAS VANA-INDIA: Panini (3. saj eKr). Maailma esimene lingvist, tema fonoloogia ja morfoloogia kirjeldused on praegustegi lingvistide arvates professionaalsed. Kasutas oma grammatikas rohkesti abisümboleid, reeglid olid elliptilised. Sanskriti keele grammatika. HIINA: konfutsianism (8.-5. saj eKr): keel on korra looja. Taoism (al 4. saj eKr): keel segab ühendust kõiksusega. KREEKA: fi...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
389 allalaadimist
18
pdf

Üldkeeleteaduse eksami keelepuu

...sühholingvistilised katsed (sageli mingi kiiruse mõõtmine), küsitlused. 3) Lingvistika ajalugu. Keele käsitlemine a) antiikmaailmas, b) keskaja Euroopas, 3) XIX sajandil, 4) XX sajandil. ANTIIKMAAILMAS VANA-INDIA: Panini (3. saj eKr). Maailma esimene lingvist, tema fonoloogia ja morfoloogia kirjeldused on praegustegi lingvistide arvates professionaalsed. Kasutas oma grammatikas rohkesti abisümboleid, reeglid olid elliptilised. Sanskriti keele grammatika. HIINA: konfutsianism (8.-5. saj eKr): keel on korra looja. Taoism (al 4. saj eKr): keel segab ühendust kõiksusega. KREEKA: fi...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
49 allalaadimist
16
docx

Keeleteaduse kordamisküsimused 2013

SISSEJUHATUS ÜLDKEELETEADUSSE ja KEELETEADUSE ALUSED KORDAMINE EKSAMIKS sügissemester 2013 LOENGUTE JA KOHUSTUSLIKU KIRJANDUSE PÕHJAL Õpikust (Fred Karlsson: Üldkeeleteadus) on kohustuslik lugeda järgmised leheküljed: Morfoloogia peatükk lk 107-147 Maailma keelte peatükk lk 292-318 (need, kes ei pea maailma keelte küsimusele vastama, ei pea lugema, aga võivad) Soovitav on lugeda ka Foneetika ja fonoloogia lk 65-107 Moodle'ist: Keeleteaduse põhimõisteid (nn sõnastik) Kordamismoodul (8.) 1. Keel kui kommunikatsio...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
59 allalaadimist
25
docx

Keeleteaduse aluste kordamisküsimuste vastused 2014

... jm. Keeleteaduse seosed muude teadusharudega. Keeleteaduse meetodid. Keeleteaduse tasandid: 1. Semantika – uurib keelelisi (keeles väljendatud) tähendusi 2. Süntaks – uurib sõnade liitmist suuremateks üksusteks - lauseteks 3. Leksikon – kinnistunud sõnade allsüsteem 4. Morfoloogia – uurib sõnade ehitust morfeemidest lähtuvalt 5. Fonoloogia – häälikulise struktuuri uurimine (foneetika - uurib keele häälikulist substantsi ja selle tootmist ning vastuvõttu) Keeleteaduse tüübid: 1. DIAKROONILINE(arengulooline) – arvestab ajalist arengut, vaadeldakse kuidas ...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
24 allalaadimist
18
docx

Keeleteadus

...Keel on autonoomne märgisüsteem, see tähendab, et ta on ainus süsteem, mis suudab kirjeldada iseennast. Tuleb eristada keelt ehk langue ja kõnet ehk parole. Keeles peab toimuma sünkrooniline uurimine. Keele struktuur on tasandiline (foneetika, fonoloogia, semantika, pragmaatika, morfoloogia, süntaks). Mis tegeleb keele struktuuriga? Keele struktuuri erinevad tasandid on foneetika, fonoloogia, morfoloogia, süntaks, semantika ja pragmaatika. Foneetika tegeleb häälikutega. Fonoloogia tegeleb erinevate häälikuühenditega, sh rõhkude ja muude silbile rakenduvate nähtustega. Morfoloo...

Üldkeeleteadus - Keskkool
1 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...leksiga tahhükardia Kodade laperdus (tavaline, kui QRS-sagedus on 100–150/min) Re-entry-tahhükardiad (nt WPW-sündroom) Kodade virvendus, juhuslikult äärmiselt rütmiline (ebatavaline) 279 c) Regulaarsed tahhükardiad, laiad ventrikulaarsed kompleksid, kuid QRS-morfoloogia alati sarnane Vatsakeste tahhükardia (ventrikulaarne tahhükardia, VT) d) Ebaregulaarsed tahhükardiad, laiad ventrikulaarsed kompleksid, QRS-morfoloogia erinev Torsade de pointes Kodade virvendus WPW-sündroomi korral Näitajad, mille järgi hinnata, kas südame rütmihäired on o...

Esmaabi -
161 allalaadimist
27
doc

EESTI KEELE STRUKTUUR

...u, abil, üle jne. Sidesõnade ülesanne lauses on siduda lause erinevaid osi. Arvult eesti keeles on sidesõnu vähe. Lihtsidesõnade- ja sidesõnadeühendid (sellepärast, et). Hüüdsõnad väljendavad tundeid või millega püütakse tähelepanu äratada. Näide: tohoh, ennäe. MORFOLOOGIA . . . ehk vormiõpetus on keeleteadusharu, mis uurib sõnavormide moodustamist. Sõna jagunevad muutuvateks ja muutumatuteks sõnadeks. Muutuvad sõnad on käänd- ja pöördsõnad. Käändsõnadele saame lisada käände lõppe ja püürsõnadele pöörde lõppe. Kui me liidame sõnadele erinevaid lõppe, siis saa...

Eesti keel - Keskkool
126 allalaadimist
9
doc

Morfoloogia. Pöördekategooria liikmed

Morfoloogia Pöördekategooria liikmed Eesti keeles on pöördsõnal viis morfoloogilist kategooriat: pööre, tegumood, aeg, kõneviis ja kõneliik. Kõik viis kategooriat ei saa kunagi ühes pöördsõnavormis väljenduda. Pöördsõna vormid võivad olla a) finiitsed või infiniitse...

Eesti filoloogia - Tallinna Ülikool
39 allalaadimist
30
docx

Eesti murded I konspekt

...sti kirjakeelele -> palju kirjakeelepäraseid jooni. Tähtsaimad erijooned  hilisdiftongid: ea < hää, pia < pää, peastab, jeal ‘hääl’, mua ‘maa’, võeras ‘võõras’;  algupäraste diftongide osal. assimilatsioon: poeg < poig, laev, päev, sõitma : sõedab;  morfoloogias rohkesti analoogiamuutusi: a) de-mitmus (jalgadel, majade); b) si-tunnusega mitm os (jalgasi(d)); c) sse-illatiiv (jalasse); d) si-lihtminevik (pidasin); e) da-tunnusega infinitiiv (pidada); f) diftongiline mitm os (vedelaid);  pikkade madalate vokaalide dift...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
48 allalaadimist
16
odt

Tartu Ülikooli üldkeeleteadus 2016

... psühholingvistilised katsed (sageli mingi kiiruse mõõtmine), küsitlused. 3. Lingvistika ajalugu. Keele käsitlemine - antiikmaailmas (Vana-Kreeka: Platon ja Aristoteles, Vana- India: Panini) * VANA-INDIA: Panini (3. saj eKr). Maailma esimene lingvist, tema fonoloogia ja morfoloogia kirjeldused on praegustegi lingvistide arvates professionaalsed. Kasutas oma grammatikas rohkesti abisümboleid, reeglid olid elliptilised. Sanskriti keele grammatika. * HIINA: konfutsianism (8.-5. saj eKr): keel on korra looja. Taoism (al 4. saj eKr): keel segab ühendust kõiksusega. * KREEKA: fi...

Üldkeeleteadus - Tartu Ülikool
23 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun