Facebook Like
Add link

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA KONSPEKT - sarnased materjalid

mise, lgnik, itmise, lepingupool, lgniku, iguse, igust, kahjus, lasuhte, vitamise, viivis, endus, leppetrahv, endaja, ksnes, itis, htaja, elda, vitis, itma, lmitud, rval, valdus, tamisel, rtus, asjaolud, hine, igused, lgne, ikes, ellis, rikkumine, tanud, lmimise, viivitus, tulenevalaj, vitise, imalik, garantii, eldud, iendav, juta, pakkumus, idetud
71
docx

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA Lepinguliste suhete üldiseloomustus Iga õiguskorda iseloomustab normatiivsus, mis tähendab teatud käitumisreeglite kehtestamist, millega määratakse inimkäitumise kohustuslikkus. Õiguslik regulatsioon peab tuginema põhiseadusele. Eesti õiguskord on kirjutatud õigusele tuginev õiguskord...

Võlaõiguse üldosa - Tartu Ülikool
33 allalaadimist
142
doc

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA Lepinguliste suhete üldiseloomustus Iga õiguskorda iseloomustab normatiivsus, mis tähendab teatud käitumisreeglite kehtestamist, millega määratakse inimkäitumise kohustuslikkus. Õiguslik regulatsioon peab tuginema põhiseadusele. Eesti õiguskord on kirjutatud õigusele ...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
73 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

TALLINNA ÜLIKOOL ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT ÕIGUSE ALUSED Loengukonspekti alus Lektor Aare Kruuser Tallinn, 2015 SISUKORD PROGRAMMI KORDAMISKÜSIMUSED ÕIGUSE ALUSED. ÕIGUSTEADUSE PÕHIMÕISTED SISSEJUHATUS ÕIGUSTEADUSESSE 01 SISSEJUHATUS 02 ÕIGUSE ROLL ÜHISKONNAS. Miks peab õigust tundma 03 ÕIGUSLIK REGULEERIMINE 03.1. RIIK JA ...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
60 allalaadimist
44
doc

Õiguse alused eksami konspekt

ÕIGUSE ALUSED PS preambula: Eesti riik on rajatud vabadusele, õigusele ja õiglusele. Õigus kujuneb ja selgub demokraatlikus protsessis otsustamisreegleid järgides. Selles protsessis otsustatakse, mis kellele lubatud, mis keelatud, kuidas õigused ja kohustused on jaotatud- need otsused pannakse õigusak...

Õiguse alused -
446 allalaadimist
30
docx

Õiguse alused konspekt

Õiguse alused MÕISTED PÄHE ÕPPIMISEKS! ÕIGUSE OLEMUSEST Õigus on ühiskonna juhtimise vahend raha jaotamise (riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarve) kõrval. Õiguskord on teatud mängureeglite kogum, seaduste täitmine on selle mängu põhireegel. Terves ühiskonnas peab ühiskonnaliikm...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
140 allalaadimist
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

Õiguse alused 1. RIIGI JA ÕIGUSE TEKKIMINE RIIGI PÕHIMÕISTED 1.1. RIIGI JA ÕIGUSE TEKKIMINE Ürgkogukondliku korra ajal teostas sugukonnas võimu pealik, kes oli valitud juhiks isikliku ...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
381 allalaadimist
19
odt

Võlaõiguse üldosa konspekt

Võlaõiguse üldosa konspekt 1. VÕS § 2. (1) Võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb ühe isiku (kohustatud isik ehk võlgnik) kohustus teha teise isiku (õigustatud isik ehk võlausaldaja) kasuks teatud tegu või jätta see tegemata (täita kohustus) ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist. (2) Võlasuhte olem...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
461 allalaadimist
220
docx

Võlaõiguse üldosa konspekt

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA 2015 Õpieesmärkide saavutamine: loengud, seinarid, iseseisev töö. 10 seminari, 9 tunnikontrolli seminarides, eksam koosneb teooriast ja kaasusest. Eksamile pääsemise eeldusteks on tsüsi läbimine, vähemalt 5 tunnikontrolli sooritamine positiivsele hi...

Õigus - Tartu Ülikool
201 allalaadimist
45
doc

TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSA

TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSA SISSEJUHATUS ERAÕIGUSESSE · ÕIGUSE mõiste tähendused: 1) objektiivne õigus ­ kehtivate õigusnormide kogum; 2) subjektiivne õigus ­ üksikule kuuluv konkreetne õigus. Sotsiaalsed normid: 1) õigusnormid; 2) tava- ja moraalinormid · ÕIGUSE liigid: 1) eraõigus; 2) avalik õigus ...

Tsiviilõiguse üldosa -
7 allalaadimist
180
docx

ASJAÕIGUSE konspekt

...: 1.Institutsiooniline süsteem, kus normid jaotatakse kolme ossa: a) Isikud-suhete subjektid b) Asjad-suhete objektid c) Hagid- omandamise viisid, suhted isikute vahel asjade pinnal 2.Pandektiline süsteem, kus tsiviilõigus jaotatakse viieks osaks:Üldosa, Asjaõigus, Perekonnaõigus, Pärimisõigus ja Võlaõigus. (EESTI) Asjaõigusele on iseloomulikud põhitunnused, mis eristavad neid võlaõigusest: Asjaõigused on absoluutsed õigused, mis on suunatud kõikide kolmandate isikute vastu. Oluline on ka avalikkuse põhimõte- see tuleneb nende absoluuts...

Asjaõigus -
25 allalaadimist
57
doc

äriõigus konspekt

ÄRIÕIGUS Lektor Harland Paas ÄRIÕIGUSE LOENGUKONSPEKT Üldmõisted Õigus on sotsiaalne norm (üldise määratluse järgi mõeldakse normi all juhist või reeglit), millega puutume kokku iga päev. Sotsiaalne norm on käitumiseeskiri, millega mõjutatakse inimese tahtelist käitumist soovitud tulemuse saavutamiseks. Sotsiaalne no...

Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
599 allalaadimist
71
docx

Võlaõiguslikke riigikohtulahendite vihik

I SEMINAR 3-2-1-63-15 p 13 (tasu kokkuleppe puudumine) Asja uuel läbivaatamisel ei ole ringkonnakohus seotud maa- ega ringkonnakohtu eelnevates lahendites tehtud järeldusega, et poolte vahel oli leping seadmete kasutamise kohta (vt TsMS § 693 ...

Võlaõigus -
22 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

...e alusel. Halduse õigusakt ja toiming peab olema kohane, vajalik ning propotsionaalne seatud eesmärgi suhtes. Kaalutlusõigus: on haldusorganile seadusega antud volitus kaaluda otsustuse tegemist või 24 Mikiver, M., Roosve, T. (2001). Haldusõigus. Üldosa. Tallinn: Sisekaitseakadeemia lk 14 – 16. Võrgulehel http://riksweb.sisekaitse.ee/index.asp?action=102&tid=8312 (12.12.2011) 25 Mikiver, M., Roosve, T. (2001). Haldusõigus. Üldosa. Tallinn: Sisekaitseakadeemia lk 14 – 16. Võrgulehel http://riksweb.sisekaitse.ee/index.asp?actio...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
100 allalaadimist
48
docx

Tsiviilõiguse üldosa

09.02.2009 Paul Varul Õppetöö korraldus: loengud ja seminarid. Seminarid on 8 rühmas. 27ndast nädalast hakkavad seminarid, so u 2 märtsi nädalast. Kõige tähtsam õppematerjal on loenukonspekt, sest õpikut korralikku ei ole. Kui seminarid on tehtud, siis see lõppeb hindelise konrtollkaasusega, mille hinne läheb arvesse eksamihindele. Kaasusest on võimalik saada 10 punkti. Selleks, et eksamile pääseda, on vaja läbi saada kaasusest (saab 1 kord järgi vastata). Lisaks sellele tuleb 2...

Tsiviilõiguse üldosa - Tartu Ülikool
496 allalaadimist
15
docx

Võlaõigus eksamiks kordamine

1. Võlasuhte mõiste ja tekkimise alused Võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb võlgniku kohustus teha võlausaldaja kasuks teatud tegu või jätta see tegemata ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist. Võlasuhte olemusest võib tuleneda võlasuhte poolte kohustus teatud viisil arvestada ...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Ülikool
37 allalaadimist
88
doc

Õiguse alused konspekt

1. RIIGI JA ÕiGUSE TEKKIMINE. RIIGI PÕHIMÕISTED Ürgkogukondliku korra ajal oli võimu organisatsioon suhteliselt lihtne. Sugukonnas teostas võimu pealik, kes oli valitud juhiks isikliku autoriteedi ja austuse tõttu. Eriaparaati võimu teostamiseks pealikul polnud, sellele vaata...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
546 allalaadimist
23
docx

Õigusõpetuse eksami konspekt

2. ÕIGUSNORMID JA ÕIGUSSÜSTEEM Sotsiaalsete suhete normatiivne ja kasuaalne reguleerimine. Sotsiaalsete normide süsteem. 1. Individuaalne ehk kasuaalne reguleerimine. Inimeste käitumine määratakse kindlaks ühekordsete personaalsete aktide abil. Iga konkreetse isiku küsimus lahendatakse j...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
156 allalaadimist
54
doc

Õiguse alused (harjutusküsimused+vastused)

...: huviteooria ja subjektiteooria. K. Merusk. Haldusõigus. Õpik Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele. Tallinn 1995, lk 24-26; H. Maurer. Haldusõigus, lk 31-32. Põhimaterjal 1. Loengus käsitletud ja moodle-keskkonda ülesriputatud konspekt. 2. Loengud. Sissejuhatus õigusteadusesse, Kirjastus Juura, Tallinn 2004. 8 Loeng 4: Ülevaade kohtusüsteemist 1. Võimude lahusus. Traditsiooniline võimude lahususe teooria eeldab kolme iseseisvat...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
261 allalaadimist
70
docx

Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt

 8küsimust ja 2 kaasust. Perfektne töö C. Ladina keelsed terminid.  A-võrdlus välisriigi õigusega.  Kohustuslik kirjastud: tsiviilseadustiku üldosa seadus  Tsiviilseadustiku üldosa kommenteeritud väljaanne.  Riigikohus.ee riigikohtulahendid ...

Õigus ja eetika -
12 allalaadimist
114
docx

Tsiviilõiguse üldosa konspekt

<** TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSA 1. SISSEJUHATUS ERAÕIGUSESSE. TSIVIILÕIGUSE MÕISTE 1.1 Eraõigus ja avalik õigus Õigusest saab rääkida peamiselt kahes tähenduses: 1) objektiivse õiguse tähenduses 2) subjektiivse õiguse tähenduses Objektiivne õigus – õigusnormide kogu; õig...

Tsiviilõigus -
38 allalaadimist
45
docx

Õiguse konspekt

Muistsel ajal õigused. Anti edasi vanematelt noorematele. Samastumine tänapäevaga. Kihistumine ja valitsev grupp hakkas reegleid kehtestama. Tekkis riik. Riigi tunnused: o Avalik võim ­ ülemvõim inimeste ja territooriumi üle, see on võim ilma piiranguteta teatud viisil käituda. (E...

Õiguse alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
4 allalaadimist
82
docx

TsÜS küsimused eksamiks

Tsiviilõiguse üldosa küsimused-vastused Kersti Liiva 1. Mis on õigus? Riigi poolt kehtestatud käitumisreeglite kogum. 2. Mis on seadus? seaduse vormis kas riigikogu poolt või rahvahääletusel vas...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Ülikool
27 allalaadimist
7
doc

Tsiviilõiguse konspekt

Õiguse mõiste tähendused: Rakendamise käik ja otsustus peavad olema kontrollitavad. 1) Objektiivne õigus ­ kehtivate õigusnormidekogum 2) Subjektiivne õigus ­ üksikule kuuluv konkreetn...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
237 allalaadimist
82
docx

Asjaõigus eksamikonspekt

...AÕS § 115 lg 2 Vallasomandi käsutamine ja lõppemine Käsutamine ­ vallasasja tehingulise ülekandmise kõrval on omanikul õigus koormata oma asja ka piiratud asjaõigusega. Vallaspandi on võimalik koormata vallaspandiga ­ käsi, register ja kommertspant. Vt pandiõiguse konspekti. Lõppemine ­ vallasomand ei lõpe valduse kaotamisega. Omandi lõppemiseks ­ nii nagu selle tekkimisekski on vaja õigusalust. See võib olla selgelt väljendatud, kuid võib ka tuleneda omaniku vastavast käitumisest. ( nt külmiku prügikasti kõrvale tõstmine). Omandi lõppemine võib olla: Suhtel...

Õigus -
636 allalaadimist
28
doc

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012 KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused? Riigile omased 3 tunnust: 1) Avalik võim. 2) Territoorium, millel avalik võim kehtib. 3) Rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud. Millised on riigivalitsemise vormid...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
207 allalaadimist
54
doc

Tsiviilõiguse üldosa

TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSA 1. SISSEJUHATUS ERAÕIGUSESSE. TSIVIILÕIGUSE MÕISTE 1.1 Eraõigus ja avalik õigus Õigusest saab rääkida peamiselt kahes tähenduses: 1) objektiivse õiguse tähenduses 2) subjektiivse õiguse tähenduses Objektiivne õigus ­ õigusnormide kogu; õigusnor...

Õigus - Tartu Ülikool
151 allalaadimist
50
docx

Tsiviilõiguse Üldosa

...a seadus reguleerib üldiseid küsimusi, sätestatakse üldpõhimõtted. Kuulub kõikidesse õigusharudesse. Reguleerib varalisi suhteid, isiklikke mittevaralisi suhteid, reguleerimise (subjektist sõltumatu, eraõigus) Mittevaraline suhe - autoriõigus Mõiste ÜLDOSA tähendab, et toob välja normid, mis kehtivad kõikides tsiviilharudes. Näide x sulgude ees. 1.3 Tsiviilõiguse allikad Mis on õiguse allikad? Koht, kus leiame õigust. Tooge näide KOV seadusest? KOV ei võta seaduseid vastu, vaid määruseid (Õigusakte) TsÜS § 2. Tsiviilõiguse al...

Tsiviilõiguse üldosa - Tartu Ülikool
41 allalaadimist
57
doc

Ühinguõigus

...rikkumised, mis on seotud 3ndate isikute informeerimisega. Juhatus ÄS §306-315; Juhatuse liikme leping ­ ÄS §309 lg 3. eelduseks on see, et Nõukogu kiidab kogu lepingu heaks, samuti peaks Nõukogu määrama isiku, kes selle lepingu juhatuse liikmea allkirjastaks. K.Saare konspekt: 4.5.2.1. Juhtorgani liikme õigussuhe aktsiaseltsiga Juhtorganiteks on juhatus ja nõukogu (TsÜS § 31 lg 2). Iga juhtorgani liige on eraldiseisvas õigussuhtes aktsiaseltsiga. Tegemist on aktsiaseltsi sisesuhtega. Juhtorgani liikme suhe aktsiaseltsiga on käsundilaadne lepingusarnane õigussuhe, mis on reg...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
391 allalaadimist
33
docx

Tsiviilõiguse üldosa kursuse põhjalik konspekt

...lja antud seaduse alusel ning seaduse täitmiseks -> tähendab, et iga õigusakti välja andmiseks peab olema see seaduse alusel. Seaduse täitmine -> madalam akt ei või minna vastu ollu seadusega Tava (kohtulahend) ! Tsiviilõiguse allikad on seadus ja tava - Miks on konspektis 4 õigusallikat aga seaduses 2? Seadustega on hõlmatud madalamad õigusaktid. Ja põhiseadus on niikuinii. Madalamad õigusaktid on seaduse alusel täitmiseks. Miks on õigusallikad hierarhias? ­ nad on tähtsuse järjekorras Miks on PS kõige tähtsam? ­ sest see on vastu võetud rahva poolt - !!! Kas kohtupraktika on...

Tsiviilõiguse üldosa -
360 allalaadimist
125
pdf

Konspekt 2

...va loengutes ja seminarides saadud teadmiste kinnistamisel. Ühtlasi juhime Õigusinstituudi üliõpilaste tähelepanu sellele, et nii riigi kui ka õiguse põhimõistete osa kohta on erinevaid aastatel 1994 - 1997 valguskoopiatena paljundatud, köidetud või köitmata loengukonspekte. Ühelt poolt on need osutunud puudulikult viimistletuks ja kohati sisaldavad ebatäpsusi. Teiselt poolt: seoses osundatud õppeaine esimese ja neljanda kursuse programmi (õigusteooria üld- ning eriosa) tasakaalustatud piiritlemisega on varasemates loengumapi osades ning paljundatud üksikloengu...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
543 allalaadimist
37
odt

Tsiviilõiguse üldosa

...likas. Miks arvestatakse? Seadus on üldine, ainult kohtus selgub, mis on tava ja sellepärast on mõtekas seda praktikat tunda. Miks on seadus liiga üldine? Ei ole võimalik kõike ette kirjutada ega tohikski, sest see on piirang, eraõiguses on aga kõik lubatud. Miks on konspektis 4 õigusallikat aga seaduses 2? Seadustega on hõlmatud madalamad õigusaktid. Ja põhiseadus on niikuinii. Madalamad õigusaktid on seaduse alusel täitmiseks. Tsiviilõiguse ajalooline areng, ajaloolised allikad ·Prantsuse tsiviilkoodeks ­ Code Civile (1800 algus) - Romaani õigusperekond; ·Saksa tsi...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Ülikool
36 allalaadimist
47
docx

Äriõiguse konspekt

ÕIGUSE ENTSÜKLOPEEDIA 1. Mida tähendab õigus objektiivses ja subjektiivses mõttes - Objektiivses tähenduses on õigus õigusnormide kogu; kõik õigusnormid kokku. - Subjektiivses tähenduses on õigus konkreetsele indiviidile kuuluv käitumisvõimalus, mis tuleneb õigusnormidest (seadustest). 2. Nimeta õi...

Õigus -
13 allalaadimist
125
docx

Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid

Kriminaalmenetlus Sotsioloogilises plaanis võib kriminaalmenetluse põhiolemuseks lugeda teatud napi sotsiaalse ressursi jagamist sel viisil, et jagamise tulem oleks legitiimne, st ühiskonnas siduvana aktsepteeritav. Kriminaalmenetluses jagatavaks ...

Kriminaalmenetlus - Tartu Ülikool
72 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun