Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link

Seletuskirja näide - sarnased materjalid

õppinud
1
docx

Seletuskirja näide

W. Rebane AS Arhitektuur Tööandja 06.04.2012 Seletuskiri Mina, Juhan Viiding, hilinesin tööle 05.04.2012, sest magasin liiga kaua ja teel tööle pritsis mööduv koer mind poriga ning läk...

Eesti keel - Keskkool
8 allalaadimist
1
docx

Seletuskirja näidis

Kadri Kask Kadariku Spordikool Õppealajuhataja 13. jaanuar 2013 Seletuskiri Mina, Jaan Juurikas, Kadariku Spordikooli 7.a klassi õpilane, läksin 12. Jaanuaril enne kolmanda tunni algust koolimaja kõrval asuvasse kauplusesse Sport, et osta kÃ...

Eesti keel - Kutsekool
12 allalaadimist
14
pdf

Seletuskiri

SELETUSKIRI 1. Loe läbi alljärgnev seletuskiri. 2. Tutvu Riigi Teatajas asuva õigusaktiga „Ehitise tehniliste andmete loetelu“: https://www.riigiteataja.ee/akt/13097611 3. Kirjuta eelpool loetu põhjal välja seletuskirja 12. osas olevate tehniliste näitajate definitsioonid! Saada vastus aadressil: kaia.kraak@ehituskool.ee Seletuskiri 1.ÜLDOSA Käesolev individuaalelamu ehitusprojekt on koostatud krundi (asukoht : Harju maakond, Harku vald, Muraste küla, Panapealse 28 ) omaniku -...

Ehitusviimistlus - Kutsekool
8 allalaadimist
2
docx

Avaldus-seletuskiri näidis

Nimi Aadress Indeks, linn ...

Dokumendi- ja arhiivihaldus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
23 allalaadimist
1
doc

Käskkirja näide

KÄSKKIRI Tartu .11.2009 Asjajamiskorra kehtestamine VV määrus ,,Asjaajamiskorra ühtsed alused" nr 180 alusel: 1. Kinnitan AS Uks asjaajamiskorra (lisatud) 2. Assistent Pille Kasel tutvustada asjaajamiskorda töötajatele 15.12.2009 toimuval ...

Dokumendi haldus ja... - Eesti Maaülikool
57 allalaadimist
15
doc

Asjaajamise korraldamine

...saadetav õigusakti eelnõu ja selle juurde kuuluv seletuskiri peavad olema viseeritud koostaja (töörühma juhi), õigusosakonna juhataja ja vastava valdkonna tippjuhi poolt. Eelnõu saadetakse kooskõlastamiseks kaaskirjaga. Eelnõu ja seletuskirja originaalviisadega eksemplarid jäävad asutusse, välja saadetakse neist tehtud koopiad. Kooskõlastav asutus vormistab kooskõlastuse kohta kirja, kus esitab märkused ja ettepanekud eelnõu kohta ning teatab oma otsusest - kas kooskõlastab või kooskõlastab tingimusel, kui arvestatakse tema märkusi j...

Asjaajamine -
120 allalaadimist
52
doc

Õigusteaduse eksam

...hk normatiivaktid ehkõiguse üldaktid on sellised seadused jamäärused, mis sisaldavadõigusnorme ­ üldkohustuslikkekäitumiseeskirju Eesti õiguse allikad: Riigiteataja, kohtuotsused, seaduste lisad (seletuskirjad) jne. 4. Õiguse mõiste objektiivses tähenduses. Õiglus. Õigus on: 1) üldkohustuslike käitumisreeglite ehk õigusnormide kogum; 2) kehtestatud riigi poolt; täitmine on tagatud riigi sunnijõuga (asendus- ja sunniraha, sanktsioonid jne). Õigus objektiivses mõttes...

Õiguse alused -
152 allalaadimist
47
doc

Soolisest ebavõrdsusest ning võrdõiguslikkuse seadusest

...illised ei ole need tegevused? Seaduseelnõu paneb selliste asjade üle otsustamise kohtu või loodava soolise võrdõiguslikkuse komisjoni pädevusse. Tööandjal on tõendamiskohustus ­ s.t. kaebuse korral peab ta tõestama, et ei ole diskrimineerivalt käitunud. Tõendamine käib läbi seletuskirjade ja info avalikustamise järelvalvekomisjonile. Arvata võib, et need sätted ei ole tööandjate erilised lemmikud. Ilmselt on mõnevõrra põhjendatud tööandjate hirm, et neid punkte võidakse hakata kasutama ka lihtviisiliseks "käru keeramiseks" ­ isiklikud konfliktid võivad siin leida veel ühe vä...

Asjaajamine - Keskkool
44 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...ud ning otsustab nende arvestamise eelnõu uue teksti koostamisel. Juhtivkomisjon koostab eelnõu teiseks lugemiseks eelnõu uue teksti, millesse lisatakse kõik arvestatud muudatused ja juhtivkomisjoni enda tehtud muudatused. Juhtivkomisjon koostab eelnõu teiseks lugemiseks seletuskirja, mis sisaldab eelnõu menetlemisega seonduvat teavet, nagu muudatusettepanekute arvestamise ja arvestamata jätmise põhjendused, eelnõu algataja või esitaja, eelnõu menetlemisest osa võtnud ekspertide ja teiste isikute seisukohad. Eelnõu võetakse teiseks lugemiseks päevakorda juhtivkomisjoni ettepanekul. ...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
114 allalaadimist
39
docx

RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS

...lise isiku juhtorganite tegutsemiskoht, mis võib erineda juriidilise isiku asutamiskohast. K.Seini kohaselt kasutab enamik Kontinentaal-Euroopa riike juriidiliste isikute personaalõiguse (personaalstatuudi) reguleerimiseks asukohateooriat. K.Seini ja REÕS eelnõu seletuskirja kohaselt on asukohateoorial ja inkorporatsiooniteoorial järgmised eelised ja puudused: Asukohateooria eelised: * riigi võimalus teostada kontrolli oma territooriumil tegutsevate ühingute üle ja nõuda, et majandustegevus toimuks lex fori nõudeid arvestades; * siseriikliku...

Rahvusvaheline eraõigus -
66 allalaadimist
34
pdf

Maksumusplaanimise strateegia. Maksumusplaanimine tootmiskorraldust kavandades

...ikas tahab maksumusplaanija saada alati tõeseid fakte. Seetõttu on tema loomulik soov enne maksumusplaani koostamist saada maksimaalselt andmeid arhitektilt, et täita enda jaoks seni veel mõned tühjad lüngad. Täielikule maksumusplaanile võib lisada ka üksikasjaliku seletuskirja arhitektile, kirjeldades ehitist ning lisades, millistele andmetele maksumusarvutus tugineb. Arhitekt võib 7 küll muuta suvalist üksikasja vastavalt oma soovile ja vajadustele, kuid iga selline muudatus muudab ka maksumusplaani. Maksumusp...

Ehitus -
5 allalaadimist
70
docx

SOTS MÄÄRUSE KODUTÖÖ

...se õiguslikust seisundist, ning volikogu võib kehtestada täpsema korra normitehniliste nõuete rakendamiseks. Eelkõige on kohaliku omavalitsuse määrusele kohaldatavad määruse ülesehituse ja vormistamise kohta käivad eeskirja sätted. Määruse menetlusele, seletuskirjale ja mõjude hindamisele kehtestatud nõuete rakendamine on kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse alusel omavalitsuse enda otsustada. Nii tagatakse õigusselguse huvides kohaliku omavalitsuse määruste vormistamise ühtsed metoodilised alused ja ühtne vorm. ........ vallas ei ole...

Õigus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
12 allalaadimist
47
docx

Äriõiguse konspekt

...endi. PankrS § 98 kohaselt loetakse tingimuslikud nõuded põhimõtteliselt võrdseteks tavaliste nõuetega, st nad võetakse kaitsmisele samamoodi nagu tavalised nõuded ning neid kaitstaksegi tingimuslike nõuetena. See, kas tingimuse saabumine on tõenäoline või mitte, omab Seletuskirja järgi tähendust uksnes hääleõiguse andmisel ning jaotusettepaneku alusel väljamaksete tegemisel (vt PankrS § 82 lg 2 ja § 152). Kehtib põhimõte, et kui võlausaldaja võis enne pankroti väljakuulutamist oma nõude 41 tasaarvestada võlgniku nõudeg...

Õigus -
24 allalaadimist
122
pdf

Ehitus maksumusehindamine I kt konspekt

...“ ehitusobjekti projekteerimistöödele eelnev arhitektuurne lahendus 8 - Ehitusprojekt ( construction design) – ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhenditest ning muudest asjakohastest dokumentidest. - Kogukulud (total cost) – kõikide kulurühmade kulude summa kokku. - Kulud (costs) – ehituse kavandamiseks ja ehitise püstitamiseks vajalikele kaupadele, töödele, teenustele ja maksetele tehtavad ku...

Ehituse maksumusehindamine -
101 allalaadimist
41
doc

Ehituse maksumuse hindamine - Eksami kordamisküsimuste vastused

...hituskavand, projekt, mis on nende vahe Ehituskavand (sketch design) - ehitusobjekti projekteerimistöödele eelnev arhitektuurne lahendus. Ehitusprojekt (construction design)- ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhenditest ning muudest asjakohastest dokumentidest. Vahe seisneb selles, et kavand annab ettekujutuse ainult arhitektuurse lahenduse kohta, kuid projekt sisaldab detailsemaid dokumente, mis annavad informatsiooni selle hoone nii arhitektuuri kui ka ehitamise/ kasutamise kohta. 1...

Ehituse maksumusehindamine - Tallinna Tehnikaülikool
261 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...tuleb vormistada planeeringu lisana. Detailplaneeringu tiitelleht, seletuskiri ja kõik joonised tuleb varustada andmetega koostaja kohta koos allkirjadega. Kasutatud tingmärgid ning võõrad mõisted peavad olema varustatud seletusega. Lihtsatel juhtudel saab piirduda lühikese seletuskirja ja ühe joonisega, millele on kantud kõik planeeringualal kehtestatavad nõuded ja kooskõlastused. 3.5.1. Detailplaneeringu nõuete komplekssus: PLS § 2 kohaselt on planeerimise käigus valmiv planeering dokument, mis koosneb tekstist ja kaartidest. See tähendab, et detailplaneeringu...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
198 allalaadimist
36
pdf

Ehitusprojekt ja ehituskulud, ehituskulude liigitamine ja töömahtude arvutamine

...used rühmitatakse tüübi järgi; võrksarrus varbsarrus (kalasaba-, sile jne) - eraldi näidatakse monteeritavate elementide vuugitäite sarrust, erimõõtu sarrust (ülipikad ja liugraketise sarrus) jms. - sarruse eelpingestamistöid rühmitatakse ehitusprojekti seletuskirja alusel 83 Plaatimine Selgitus: Käsitleb Plaatimist keraamiliste ja looduskivist plaatidega koos paigaldussegude ja liimide, alusvõrkude jm tarvikutega; põrandate plaatimist käsitletakse jaotises 84; fassaadide plaatvoodreid jaotises 82. Arvestusühikud: - m2 - seinte ja lagede plaatk...

Ehitus -
40 allalaadimist
10
docx

Tööõnnetused ja kutsehaigused

...ks nõuab töötervishoiuarst: 1) tööandjalt (tööandjatelt) töötaja eelnevate tervisekontrollide otsused ja käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktis 3 nimetatud töökeskkonna riskianalüüsi tulemused. Kui töötamine hõlmab perioodi enne käesoleva seaduse jõustumist, nõuab ta tööandjalt seletuskirja töötaja tööolude ja töö laadi kohta; 2) töötajalt väljavõtte tervisekaardist ja tööraamatust. (6) Kutsehaigestumisest teatab töötervishoiuarst kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt viie päeva jooksul pärast haiguse diagnoosimist tööandjale, Tööinspektsiooni k...

Eesti keel - Keskkool
17 allalaadimist
75
doc

Kohaliku omavalitsuse õigus

...paneku asjaomasele valla või linna volikogule (edaspidi volikogu). Ettepanekus märgitakse selle kohta arvamuse esitamise tähtaeg, mis ei või olla lühem kui kolm kuud. Tähtpäevaks vastamata jätmisel loetakse ettepanek vastuvõetuks. Vabariigi Valitsus lisab ettepanekule: 1) seletuskirja, milles peab olema märgitud haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmise vajaduse põhjendus; 2) haldusterritoriaalse korralduse muutmisel kaardi koos piirikirjeldusega; 3) piiride muutmisel kaardi asjaomase territooriumiosa kohta koos piirikirjeldusega. Volikogu ülesanded nimetatud ...

Õigus - Tartu Ülikool
744 allalaadimist
74
doc

Ühinguõigus kaasused

... tuleb ka iseenda eest kaitsta. Osasid ei asendata ja register ütleb et nii ei saa. Peab näitama asendussuhte. 403 lg 4 asendamist ei toimu. Kui panna siia kõrvale tavaline müügileping siis käsutustehing on nagu asjaõiguskokkulepe. Vara üleandmie ühinemise käigus toimub (vt seletuskirja) äriregistri kande tegemisega 403 lg1! See on käsutustehig. See on nagu ml analoog kohustustehing. See sama lg ei ütle kui suur peab olema asedussuhe ja ei ütle ka et selle kohta peab kokkulepe olema seega sellele sättele ei saa üldse viidata. 382 lg1 p2 räägib sellest hoopis. Asendamise...

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
149 allalaadimist
20
pdf

Teenistuslik järelevalve kohtunike üle

...s korraldas 2005. aasta lõpus prantsuse keelt kõnelevate riikide seas uuringu kohtunike kriminaal-, tsiviil- ja distsiplinaarvastutuse teemadel ning plaanib sel teemal aruande esita- da ühenduse nõupidamisel käesoleva aasta juunis. 12 Kohtute seaduse eelnõu seletuskirja p 3.13. Arvutivõrgus: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=003674649&login= proov&password=&system=ems&server=ragne1 (28.03.2006). 13 Poola näitel on tõestatud, missugused ohud varitsevad kohtuvõimu autonoomiat siis, kui täitevvõimule jääb kohtute suhtes fiskaal- ja...

Ev õiguskaitsesüsteem - Kutsekool
6 allalaadimist
44
doc

Konspekt!

...k tutvumise järjekord. Ehituse seletuskiri ja joonised: proj. koostatud tehniline projektdokument, määratletakse töö lõpptulemused, kasutatavad materjalid, konstruktsioonid, kvaliteedinõuded. Töömeetodeid puudutavad nõuded ja määrused, mis määravad kvaliteedi. Eritöödel on eraldi seletuskirjad. Joonised- üksikutel tootel põhineva eelarve koostamine eeldab, et projekt on kirjeldatakse ühemõtteliste tööde lõikes. Nõutakse põhiliste plaanide ja lõigete olemasolu ja seletuskirja. Eraldi lahendused nt. vundamenti kohta. Eeskirja alusel koostatava eelarve korral arvutused kogemuste ja oletuste järgi. Joonise...

Ehituse maksumusehindamine - Tallinna Tehnikaülikool
315 allalaadimist
37
doc

Ühinguõigus

... tuleb ka iseenda eest kaitsta. Osasid ei asendata ja register ütleb et nii ei saa. Peab näitama asendussuhte. 403 lg 4 asendamist ei toimu. Kui panna siia kõrvale tavaline müügileping siis käsutustehing on nagu asjaõiguskokkulepe. Vara üleandmie ühinemise käigus toimub (vt seletuskirja) äriregistri kande tegemisega 403 lg1! See on käsutustehig. See on nagu ml analoog kohustustehing. See sama lg ei ütle kui suur peab olema asedussuhe ja ei ütle ka et selle kohta peab kokkulepe olema seega sellele sättele ei saa üldse viidata. 382 lg1 p2 räägib sellest hoopis. Asendamise...

Õigus - Tartu Ülikool
670 allalaadimist
1
docx

2013 põhikooli eesti keele eksam – mida vaja korrata?

Lugemine:•Tekstist vajaliku leidmine, selle liigendamine, analüüsimine ja peamõtte leidmine•Kirjandusžanrid ajakirjanduslikud (uudis, juhtkiri, intervjuu, reportaaž, arvamus) ja teaduslikud tekstid, aimetekstid•Lühendid•Kirjandusteoreetilised mõisted: eepika, dramaatika, lüürika, eepos, romaan, jutustus, novell, poeem, ballaad, komöödia, tragöödia, draama, süžee, karakter, miljöö, teema, dialoog, kompositsioon, stiil jt. – Olemas 2013 eksamiraamatus LK 70 - 78•Rahvaluule liigid ja nende eristamine•Romantsism ja realism tunnused ja tuntumad esindajad•Tekstist oluliseimad kujundid – algriim, epiteet, võrdlus, isikustamine, metafoor, kordusjne...

Eesti keel - Põhikool
41 allalaadimist
52
doc

PÄRIMISÕIGUSE ÜLDISELOOMUSTUS.

...endusest, kui testaator ei ole neile andnud teist tähendust. Kehtiva PärS-i eelnõu valitsemisega seotud kulutuste hüvitamiseks ja kohtu määratud tähtaja jooksul ei tasuta kohtu seletuskirja kohaselt on testamendi puhul oluline just see, mida testaator on silmas pidanud ning deposiiti summat, mis eelduslikult vastab valitsemise käigus tekkivatele kulutustele (§ 115) ­ see on ...

Primisigus - Tartu Ülikool
124 allalaadimist
54
doc

Õiguse alused (harjutusküsimused+vastused)

... oli nt seadusandja kavatsus, millised olid tema eesmärgid normi loomisel. Ajalooline tõlgendamine annab vastuse küsimusele, kuidas sai normi mõttest aru selle looja, mis oli tema tahe selle normi loomisel. Allikaks on nt parlamendi aruteludest säilinud stenogrammid, seletuskirjad, koosolekute protokollid, juriidilise sisuga tolleaegsed artiklid normi kohta, n.n tolleaegse eliidi tolleaegsed arvamused normi kohta jne. 4. Objektiiv-teleoloogiline tõlgendamine Objektiiv-teleoloogiline tõlgendamine ehk eesmärgist lähtuv tõlgendamine on samuti nagu ajaloo...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
279 allalaadimist
29
pdf

Kloostrimõis Kolgas

...erinud kapitaalsema ehituse jäänusena. Kas see on osa kunagisest kloostrihoonest, on praegu veel raske põhjendatult väita." Erinevaid müürilõike ja muid leide tuli välja mitmel pool kogu muruplatsi lääneserva pikkuses. /Soojustrassi arheoloogiline ülevaatus Kolga mõisas, lk 5-6/ Seletuskirja soojustrassi ülevaatuse kohta leidsin Muinsuskaitseameti digiarhiivist, lisan allikate loetelus lingi sellele. See sisaldab suuremahulisi jooniseid, mida ma siia kopeerima ei hakka. Allpool tükk ühest joonisest vähendatud kujul minu poolt lisatud kokkuvõtvate märkustega. Lisaks on mul s...

Eesti ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
11
docx

Kirjavahemärkide tabel

KIRJAVAHEMÄRKIDE KORDAMINE LAUSELIIK REEGEL NÄIDE 1. LIHT- Lihtlauses (üks öeldis) nagu ka Vennas on väike, kuid tubli. LAUSE liitlauses (mitu öeldist) on koma vastandava sidesõna ees. ...

Eesti keel - Keskkool
99 allalaadimist
3
doc

Suur ja väike algustäht

SUUR ALGUSTÄHT REEGEL NÄIDE ERAND müütilised olendid, Vanemuine, Vanapagan, Venus, hüüdnmed Koidulaulik, Surm, Tundmatu personifikaadid Sõdur...

Eesti keel - Põhikool
246 allalaadimist
14
doc

Kutsehaigused ja tööõnnetused

...ks nõuab töötervishoiuarst: 1) tööandjalt (tööandjatelt) töötaja eelnevate tervisekontrollide otsused ja käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktis 3 nimetatud töökeskkonna riskianalüüsi tulemused. Kui töötamine hõlmab perioodi enne käesoleva seaduse jõustumist, nõuab ta tööandjalt seletuskirja töötaja tööolude ja töö laadi kohta; 2) töötajalt väljavõtte tervisekaardist 6) Kutsehaigestumisest teatab töötervishoiuarst kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt viie päeva jooksul pärast haiguse diagnoosimist tööandjale, Tööinspektsiooni kohalikule asutusele ja töötaja...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
81 allalaadimist
30
rtf

Praktika aruanne MAJANDUS

...erimiskomisjon viib läbi kaupade, materjalide loendamise ning kannab tulemused inventuurilehele. Inventuurilehe originaaleksemplarid esitatakse raamatupidamisele, koopia läheb materiaalselt vastutavale isikule. Üle- või puudujäägi korral kirjutab materiaalselt vastutav isik seletuskirja. Inventuurilehe alusel koostab inventuuride läbiviimise eest vastutav raamatupidaja dokumendi, milles tuuakse ära inventuuride tulemused, avastatud puudu- või ülejäägid. Materiaalselt vastutava töötaja poolt hüvitamisele kuuluva kahju suuruse ja hüvitamise korra kohta teeb tegevjuht o...

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
161 allalaadimist
22
doc

Eesti Avalik Haldus konspekt

... ­ Seega peab õiguslik regulatsioon olema optimaalne ja inimestele arusaadav ning nende alusel toimuv menetlus lihtne. ­ Ülereguleerimine ja õigusaktide rohkus ähmastab õiguskorra selgust. ­ Olulisemad puudujäägid õigusloomes · Seletuskirjad kui olulised teabeallikad ei vasta kehtestatud nõuetele. Neis esineb eksitavaid vigu või ebatäpsusi küsimustes, millel on oluline tähtsus seadusest arusaamisel. Seaduseelnõudele lisatud seletuskirjad ei kajasta alati, mis eesmärgil piiranguid sätestatakse, põ...

- Tartu Ülikool
110 allalaadimist
46
doc

Arvuti tark- ja riistvara

... ..... 3 Ülesanne: · Ava uus fail · Pane standardveerised Konspekt Avalduse(seletuskirja, taotluse jne) kirjutamine Koosta skeem : Joondusnuppude kasutamine avalduse vormistamisel Sisu : - täpne ( kuna, mitu, kes, kus, miks jne ) - selge - lühike ( nii lühidalt, kui saab ja nii pikalt kui vaja ! ) Ülesanne : Taotlus · Võta uus fail · Muuda men...

Arvuti õpetus - Põhikool
55 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun