Facebook Like
Küsitlus
Add link

Maksunduse kursusel teema: Kütuseakstiis - sarnased materjalid

biok, maksustamisperiood, itleja, reisija, kalendrikuu, otstarbe, rgmise
32
docx

MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE

...uslik baas (tulu-, omandi-, tarbimismaks) TEERIAD MAKSUDE ÕIGUSTATUSE, EESMÄRGI JA ÕIGLASE KOORMUSE JAOTUSE SELGITAMISEKS: ekvivalenditeooria, maksevõimelisuse teooria, peamaksu teooria, ohvriteooria, piirvajaduse teooria, sotsiaalse ümberjaotuse vajadus. MAKSUNDUSE TEOORIAD: nõudluse-pakkumise teooriad, maksuintsidents, maksutoime; maksusüsteemi optimaalsuse teooriad, enamushääletus; maksude efektiivsuse ja õigluse teooriad: Pareto efektiivsus, Pareto täiustus, Lorenzi kõver. MAKSUKOORMUS (%): Riiklike ja kohalike maksude laekumine eelarvetesse / sisemajandu...

Maksud - Eesti Maaülikool
38 allalaadimist
57
doc

Maksundus (kokkuvõtvalt)

Maksunduse loengukonspekt 2013 SISUKORD SISSEJUHATUS.............................................................................................................................................5 1 TULUMAKS..............................................................................................................

Majandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
228 allalaadimist
8
rtf

Maksunduse konspekt

Maksukohustuslane! - mitte maksukohuslane Algdokument- 1)käibemaksuseaduses on kõige rangem 2)tulumaksuseadus 3)raamatupidamisseadus Maks- tuleneb ainult maksuseadusest Makse- ülejäänud kõik (kommunaal-, õppemakse!) · Maksude kogumise tehnoloogia Juriidiline isik- nende maksu kog...

Maksundus -
64 allalaadimist
26
doc

Maksunduse valdkonna mõisted

MAKSUNDUS 1. MAKSUNDUSE VALDKONNA PÕHIMÕISTED: - Maksustamine ­ maksude kehtestamine või määramine - Makse ­ kohustuste täitmiseks või millegi eest makstav rahasumma - Maksudeklaratsioon ­ tulu-, käibe- või kaubadeklaratsioon, maksuaruanne või muu maksu suuruse arvutamiseks ettenähtud dokument, mille ...

Maksud - Tallinna Majanduskool
107 allalaadimist
24
docx

Maksunduse eksam

1. Riigieelarve vastuvõtmine Riigikogu võtab riigieelarve vastu seadusena. Riigikogu poolt vastuvõetud riigieelarve jõustub eelarveaasta algusest. Riigieelarve ei ole seadus, kuid seda menetletakse nagu seadust, mitte nagu avaldust või otsust . Riigieelarve tuleb välja kuulutada Vabariigi Presid...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
125 allalaadimist
5
doc

Maksundus

..., keskkond ja põllumajandus (jäätmekäitlus toetus), transport (teede ehitamine ), riigikaitse ja turvalisus (kaitsevägi, äärte, politsei), muud valitsemisekulud (vallad ja linnad, riigikogu, valitsus). 3. Millised seadused reguleerivad maksundust. Milline on maksunduse baasseadus-maksukorralduse seadus. Miks on vaja maksuseaduseid Reguleerivad- baasseadus: maksukorralduse seadus (MKS) ,eraldi iga maksu reguleeriv seadus: tulumaksu-, käibemaksu-, sotsiaalmaksu- ja muud seadused. MKS alusel ei koguta ühtegi maksu, kuid see määrab maksuhalduri ja maksukohust...

Majandus - Kutsekool
50 allalaadimist
3
docx

Maksunduse eksam 2

Maksundus T ­ 3(loenguk. 2, 19) Nimi _______________________ Rühm_______________________ Kuup._______________________ 1. Maksukohusla...

Maksundus -
165 allalaadimist
3
docx

Maksunduse KT nr 2

Maksunduse KT nr 2 1. Maksukohustuslane on 1. tulumaksu kinnipidaja 2. kolmas isik, kes vastavalt lepingule peab tasuma kellegi maksuvõla 3. maksumaksja 4. käibemaksu maksja 5. kohalik maksuhaldur 2. Maksuhalduri haldusaktid on 1. maksuotsus 2. maksu ettekirjutus 3. vastutusotsus 4....

Majandus -
24 allalaadimist
18
doc

Kordamisküsimused aktsiisi eksamiks

Kordamisküsimused 2014/2015 1. Millised seaduse reguleerivad aktsiiside maksustamist Eestis? ATKEAS ja pakendiaktsiisiseadus 2. Iseloomustage aktsiisi maksu? Aktsiisid on tarbimismaksud, millega maksustatakse teatud konkreetset kaubagruppi. Riiklik maks, Perioodiline ja ühekordne maks, Neutraalsuse...

Õigus -
15 allalaadimist
25
docx

Praktika aruanne - Kulud-tulud ja omakapital Balsnack I H AS-2

...ade mõju üldjuhul nende avastamise aasta aruannetes. Kulusid kajastatakse aastaaruandes bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes. Praktika jooksul sain lisaks jälgida käibemaksu deklaratsiooni esitamist ja vormi VD esitamist. See kinnistas maksunduse õpitud osa olulisel määral. Tulevikus julgen ka iseseisvalt käibemaksudeklaratsiooni esitada. 5.1 Kuulõpu tegevused ja aastalõpu tegevused Kuu lõpus on vajalik läbi viia alljärgnevad raamatupidamistoimingud: 1. Kuu lõppedes tuuakse välja toodangu omahinnad; 2. Teh...

Majandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
20 allalaadimist
16
doc

Lennundusinsener

...2) organisatsiooni struktuur ja juhtimine, organisatsiooni psühholoogia 3) majandusvaldkondade vahelised seosed 4) finantssüsteemi põhialused 5) majandusmatemaatika kasutusvõimalused 6) ettevõtluse põhialused 7) turunduse, maksunduse ja tollinduse põhialused 8) intellektuaalse- ja tööstusomandi kaitse, patendindus 9) tootearendus ja innovatsioon 10) tasuvusarvutuste põhimeetodid. Kutsealaga seonduv seadusandlus 1) kutsealaga seonduvad õigusaktid 2) lepinguõiguse põhiseisukohad 3...

Uurimistöö - Keskkool
41 allalaadimist
2
docx

Eesti tolli-ja maksuamet

...duste rikkujate suhtes seaduses sätestatud korras ning ulatuses; 9. ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta arvamuste andmine; 10. vaiete menetlemine, kaebuste läbivaatamine ja lahendamine; 11. isikute juhendamine ja informeerimine maksunduse küsimustes ja tolli valdkonnas; 12. ameti teenistujate koolituse (sealhulgas täiendus ja ümberõppe) korraldamine; 13. oma pädevuse piires riigi ja ameti esindamine kohtus; 14. rahvusvahelise maksu ja tollialase infovahetuse korraldamine; 15. väliskaubandusstatistikaks vajalike andmete kogu...

Maksundus - Kutsekool
17 allalaadimist
10
docx

Juriidiline isik

TALLINNA MAJANDUSKOOL Majandusarvestuse ja maksunduse osakond Kristi Koppelmann PA09 JURIIDILINE ISIK Referaat ...

Võlaõigus - Tallinna Majanduskool
87 allalaadimist
13
docx

Hea Õppija

...agistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon. 4 HEA ÕPPIJA Osakondade arv: Osakondi on viis (Õppeosakond, ärijuhtimise osakond, majandusarvestuse ja maksunduse osakond, ametnikutöö osakond, infotöötluse osakond) Organisatsiooni ajalugu: (Vt. Lisa 1) Tallinna Majanduskool asutati aastal 1906, mil Gustav Narusbek asutas erakaubanduskooli, kuhu võeti vastu nii pois...

Enesehindamine -
22 allalaadimist
2
docx

Maksunduse ülessande 4nda küsimuse lühikokkuv

Traktorite võõrandamine on iseenesest , kauba võõrandamine ettevõtluse käigus, ehk tegemist on käibega ja tuleb lisada köäibemaks 20%. Deklareerida selle kuu kohta käibedeklaratsioon. Samas § 4, lg 2 ütleb, et käivet ei teki ettevõtte või selle osa üleandmisel VÕS tähenduses. Siin viita...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
22
docx

MAKSUNDUS

MAKSUNDUS ÜLESANDED ARVESTUSEKS VALMISTUMISEL - vastused Avatud vastustega küsimused 1) Füüsilise isiku brutotöötasu on iga kuu 600 eurot. Isik õpib ka ülikoolis ja maksab õppemaksu aastas 1500 eurot. Isik on liitunud ka pensionikindlustuse II sambaga. Kui p...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
53 allalaadimist
8
docx

Nimetu

TALLINNA MAJANDUSKOOL Majandusarvestus ja maksunduse osakond Liise Lindmäe PA10 AS DALE LD FINANTSANALÜÜS Juhendaja: Tallinn 2012 Sisukord Sissejuhatus Vastavalt Tallinna Majanduskooli õppekavale tegin finantsanalüüsi AS DALE L...

Majandus -
15 allalaadimist
6
docx

Maksunduse eksamiküsimused vastustega

Ülesanne 1 Eesti resident Marko asutas 15. jaanuaril 2012.a OÜ Saag & Pojad. Marko asutas selle ühingu mitterahalise sissemakse teel, mille esemeks oli korter, mille ta oli soetanud 2011 aastal hinnaga 100.000 eurot. Mitterahalise sissemakse tegemisel hindas ta korter väärtuseks / mitterahalis...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
64 allalaadimist
18
pptx

Kütuseaktsiis

KÜTUSEAKTS IIS Kadi Hinrikus KM12­PE MIS ON KÜTUS?  Kütuseks loetakse mootorikütust ja  kütteõli (pliivaba bensiin, pliibensiin,  lennukibensiin, petrooleum, diislikütus,  eriotstarbeline diislikütus, kerge kütteõli,  raske kütteõli, põlevkivikütteõli,  ved...

Ühiskond - Keskkool
5 allalaadimist
27
docx

OÜ Maha ASP ja OÜ Ultex Haldus finantsanalüüs

Tallinna Majanduskool Majandusarvestuse ja maksunduse osakond OÜ Maharaja ASP ja OÜ Ultex Haldus finantsanalüüs Õppeaines: Finantsanalüüs Koostas: MA10 Juhendaja: Rita Sikk Tallinn 2012 Sisukord Sissejuhatus Kod...

Majandus -
127 allalaadimist
3
docx

Kas sotsiaalmaksu reform on vajalik?

ESSEE Kas sotsiaalmaksu reform on vajalik? Sotsiaalmaks on pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis. Antud juhul maksab sotsiaalmaksu tööandja töötajale rahas makstud palgalt ja muudelt tasudelt. Sotsiaalmaksu määr on 33 p...

Maksunduse alused - Estonian Business School
35 allalaadimist
9
docx

VABADUSE PROBLEEMID FILOSOOFIAS

TALLINNA MAJANDUSKOOL Majandusarvestus ja maksunduse osakond Liise Lindmäe VABADUSE PROBLEEMID FILOSOOFIAS Referaat Juhendaja: Ahto Mülla Tallinn 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS Filosoofia sai laguse Vanas Kreekas VI sajandil e.m.a ning on se...

Majandus -
25 allalaadimist
36
doc

Maksunduse loengumaterjal II 2014

MAKSUNDUSE LOENGUMATERJAL II OSA Koostas: VIKTOR ARHIPOV TALLINN 2014 1 MAKSUKORRALDUSE SEADUS Maksuõigus koosneb normidest, mis reguleerivad riiklike ja kohalike maksude kehtestamist, määramist ja sissenõudmist. Maksuõigus kuulub avaliku õiguse hulka. Tegemist on haldusõ...

Maksundus -
8 allalaadimist
18
docx

RAHAREFORMID AASTATEL 1919-1933

TALLINNA MAJANDUSKOOL Majandusarvestus ja maksunduse osakond Liise Lindmäe RAHAREFORMID AASTATEL 1919-1933 Ainetöö Juhendaja: Viktor Arhipov Tallinn 2011 Sissejuhatus Esimese maailmasõja algusega kukkus turvalisena näiv maailm kokku. 27. juulil...

Majandus -
8 allalaadimist
46
doc

Finatsraamatupidamine

...tinentaalne mudel. Kontinentaalne mudel. Majandustegevus on tihedalt seotud suurpankadega kui peamiste finantseerimisallikatega. Arvestus on seadusandlikult reglementeeritud ja oma olemuselt konservatiivne. Arvestuses on prioriteetne riigi, eelkõige maksunduse vajaduste rahuldamine, vähem aga kreeditoride huvide järgimine. Seda mudelit järgib enamus Euroopa riike (v.a. Inglismaa, Iirimaa). Anglo-ameerika mudel. Sellele mudelile on iseloomulik arvestuse orienteeritus investorite ja kreeditoride laia ringi huvidele. Selle mudeli järgsetes juhtri...

Finantsraamatupidamine - Estonian Business School
671 allalaadimist
47
docx

Finantsjuhtimine ja raamatupidamisarvestus

...ldada, kas aktsia on turul üle- või alahinnatud. Nüüd, oletame, et aktsia on korrektselt hinnatud, kas ka sellisel juhul võiks haldur kaaluda antud aktsia lisamist investeerimisportfelli? Lahendus: (kasutasin seda ülesannet oma Financial Management kursusel, seega on lahendus inglise keeles) For correctly priced stock, the estimated return given the current market price should equal to the required return predicted by the CAPM. Given the information, we can first calculate the required return from the stock predicted by CAPM. Re = 5% + 1.50x (14% ...

Majandus -
10 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...kalaga, on autojuhile otsaette kirjutatud, et ta on närvis. Käite mõttes laste reanimatsioonikohvri sisu läbi. „Kahju, et seda kunagi vaja ei ole läinud,“ mõtlete. „Nende pisikeste intubatsioonitorude kasutamist käsitleti küll kursusel, kuid sellest ajast peale ei ole ma neid kunagi käes hoidnud.“ Tuletate meelde kontrollnimekirja: hapnikureservuaari ja ühendusvoolikuga beebiambud, maskid, laste larüngoskoop keeltega 0 ja 1, Magilli klemmid, erinevas suuruses endotrahheaalsed intubatsioonitorud, peenike juhtetraat, aspiratsio...

Esmaabi -
107 allalaadimist
39
docx

RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS

...alutakse muuhulgas ka isiku tahet, on määravaks teguriks isiku füüsiline kohalolek (TsÜS § 14 lg 3). Elukoha omandamiseks võib riik seada ka konkreetseid tingimusi (nt kohalviibimise aeg ­ Inglismaal piisab elukoha -ordinary residence ­ omandamiseks maksunduse ja poliitilise varjupaiga mõttes 3-kuulisest füüsilisest kohalolekust). Kuigi igal isikul on vähemalt üks elukoht või vähemalt igakordne viibimiskoht, võib isikul olla ka mitu elukohta (TsÜS § 14 lg 2), sh mitmes riigis. DOMITSIIL Elukoht" Kontinen...

Rahvusvaheline eraõigus -
15 allalaadimist
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

...iigiorganite tegevust rahandussuhetes. Hõlmab riigi- ja kohalike eelarvete kehtestamist ja vastuvõtmist, riigi vahendite kulutamise korda, maksude sissenõudmise korda. Finantsõiguse normid reguleerivad ka suhteid kodanike ja vastavate riigiasutuste vahel maksunduse valdkonnas. Põhimõttelised seisukohad on väljendatud põhiseaduses, valla- ja linnaeelarve seaduses, maksukorralduse seaduses, iga-aastastes eelarveseadustes, krediidiasutuste seaduses. Finantsõigus on avalikuu õigusesse kuuluv õigusharu, kasutab autoritaarset reguleerimismeetodit. 4. Karis...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
347 allalaadimist
105
doc

Õigussüsteemide võrdlev ajalugu

...egevust rahandussuhetes. See hõlmab riigi- ja kohalike elarvete kehtestamist ja vastuvõtmist, riigi vahendite kulutamise korda, maksude sissenõudmise korda. Finatsõiguse normid reguleerivad ka suhteid kodanike ja vastavate riigiasutuste vahel maksunduse valdkonnas. Finatsõiguse põhimõttelised seisukohad on väljendatud põhiseaduse 8.peatükis ning riigi eelarveseaduses (RT I 1993, 42, 614), valla ja linnaeelarve seaduses (samas, art 615), maksukorralduse seaduses (RT I 2000, 45, 279), iga-aastastes eelarveseadustes, krediidiasutuste seaduses (RT I...

Õigussüsteemide ajalugu - Tartu Ülikool
373 allalaadimist
37
doc

Ainetöö

TALLINNA MAJANDUSKOOL Majandusarvestuse ja maksunduse osakond Raamatupidamise bilanss. Ainetöö Juhendaja: Tallinn 2009 2 Sisukord. 1. Raamatupidamise bilanss........................................................................................................6...

Finantsarvestus - Tallinna Majanduskool
562 allalaadimist
78
docx

Euroopa Liidu eksamikonspekt

...maailma SKP-st. EL reguleerib konkurentsi, toote standardeid ja põhilisi tööturu reegleid. Ühtlustama on hakatud ka makromajanduslikke poliitika eesmärke ja asüüli andmise reegleid. Seevastu omab vähe mõju siseriiklike valdkondade nagu maksunduse, avalike kulutuste, hariduse, terviseabi, transpordi, riigi õiguse, kaitse, heaolu tagamise ja pensionide üle. EL loodi sõdade vältimise eesmärgil, kuid ühtlasi ka selleks, et säilitada Euroopa mõjukamate riikide (Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa ja Itaalia) inimeste harju...

Ühiskond - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
77
doc

Nimetu

...dussuhetes. See hõlmab riigi- ja kohalike eelarvete kehtestamist ja vastuvõtmist, riigi vahendite kulutamise korda, maksude sissenõudmise korda. Finantsõiguse normid reguleerivad ka suhteid kodanike ja vastavate riigiasutuste vahel maksunduse valdkonnas. Finantsõigus on avalikku õigusesse kuuluv õigusharu, mis kasutab autoritaarset reguleerimismeetodit. 4) Karistusõigus kui õigusharu on suunatud võitlusele süütegude vastu, rakendades karistusi süüteo toimepanijate suhtes. Karistusõiguse normid ja instituud...

-
56 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun