Facebook Like
Add link

Kollektiivlepingu mõiste ja sõlmimise kord - sarnased materjalid

kollektiivleping, eldud, etten, igile, tajatele, evast, henduses, tetes, lmimise, ratakse
2
docx

Kollektiivlepingu mõiste ja sõlmimise kord

Kollektiivlepingu mõiste ja sõlmimise kord Kollektiivleping sõlmitakse kahe – või kolmeosapoole vahel. Kollektiivleping on vabatahtlik kokkulepe töötaja või töötajate ühingu või liidu ja tööandja vahel. Kollektiivlepingu eelised töölepingu ees töötajale seisnevad peamiselt töötajat...

Tööõigus - Kutsekool
5 allalaadimist
1
doc

Kollektiivlepingu olemus ja sõlmimise kord

Kollektiivlepingu olemus ja sõlmimise kord Kollektiiv leping on leping mis sõlmitakse kirjalikult. See leping reguleerib tööandja ja töötaja vahelisi töösuhteid. Selle lepingu lisad on lahutamatud osad ning nendel on samasugune juriidiline jõud nagu kollektiivlepingulgi. Kollektiivlepinguga saab kindlaks ...

Ametijuhend - Kutsekool
4 allalaadimist
2
odt

Kollektiivlepingu olemus ja sõlmimise kord

Kollektiivlepingu olemus ja sõlmimise kord Koostas:Martin Aulik Kollektiivlepingu seadus määrab kindlaks selle sõlmimise ja täitmise õiguslikud alused. Kollektiivleping on vabatahtlik kokkulepe töötajate või töö...

Tööõigus - Kutsekool
7 allalaadimist
1
doc

Kollektiivlepingu olemus ja selle sõlmimise kord

Kollektiivlepingu olemus ja selle sõlmimise kord Kollektiivleping on vabatahtlik töötajate ja tööandja vaheline leping reguleerimaks tööalaseid suhteid ning tingimusi poolte vahel. Kollektiivleping sõlmitakse alati kirjalikult. Kollektiivleping jõustub sellele allakirjutamise päevast, kui lepingus ...

Tööseadusandlus - Kutsekool
20 allalaadimist
98
docx

TÖÖÕIGUS

...asendati. Selline leping lõpeb tähtaja saabudes automaatselt, mistõttu ei eelda seadus lepingu lõppemisele suunatud tahteavaldust. Tähtajaline tööleping lõpeb tähtaja möödumisel üksnes siis, kui see on sõlmitud kooskõlas seaduse või kollektiivlepinguga. Kui tähtajalise töölepingu sõlmimine on vastuolus seaduse või kollektiivlepinguga, loetakse leping algusest peale sõlmituks tähtajatult. Näiteks kui tähtajalise töölepingu sõlmimisel ei ole järgitud TLS §-s 9 ettenähtud tingimusi (töö ajutine iseloom), ...

Õigus - Tartu Ülikool
18 allalaadimist
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

...öö- ja puhkeaja seadus; o palgaseadus; o töötajate distsiplinaarvastutuse seadus. 6. Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused. Nimetatud määrused antakse välja seaduste alusel ja nende täitmiseks. 7. Kohaliku omavalitsuse normatiivaktid. 8. Kollektiivlepingud. Töölepingu erinevus tsiviilõiguslikust lepingust on see, et tööleping kehtib ka siis, kui kõiki kohustuslikke tingimusi lepingusse märgitud ei ole, kuid mida reguleeritakse seaduse, muu õigusaktiga või kollektiivlepinguga (nt palk). Sel juhul loetakse tööleping defektseks, kuid ta ei...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
381 allalaadimist
25
doc

Tööõigus

...ria või lühikirjeldus; tööle asumise aeg; tähtajalise töölepingu puhul selle kestus; etteteatamistähtajad töölepingu lõpetamise puhul; põhipalk, muud koostsiosad ja palga maksmise sagedus; normaaltööaeg päevas või nädalas; võimaluse korral kollektiivlepingud). 9. Töölepingu kohustuslikud andmed ning nende formuleerimine töölepingus. Töötaja teavitamine töötingimusest erijuhtudel: tingimuste sisu ja vormistamine 1. poolte andmed 4 2. ...

Õigus - Tartu Ülikool
330 allalaadimist
62
ppt

Tööõigused

...u üldosa seadus 2002 Võlaõigusseadus 2001 Töölepingu seadus 1992 Palgaseadus 1994 Töö ja puhkeaja seadus 2001 Puhkuseseadus 2001 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus 1999 Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus 1993 Kollektiivlepingu seadus 1993 Usaldusisiku seadus 2007 Kollektiivse töötüli lahendamise seadus 1993 Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus 1995 Mall Gramberg ELs reguleeritavad tööõiguse valdkonnad Tööjõu vaba liikumine Meeste ja naiste võrdne kohtlemine ...

Õigusteadus - Kutsekool
129 allalaadimist
44
doc

õigusõpetuse kordamis küsimused

...? Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused. Hetkel kehtiv tunnipalga alammäär on 27 krooni ning kuupalk 4350 krooni. Tööraamat ja isikut tõendav document. ) Töölepingu sõlmimiseks nõuab tööandja järgmiste dokumentide esitamist: 1) isikut tõendav dokument; 2) tööraamat; 3) ...

Õigusõpetus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
517 allalaadimist
15
doc

Tööõiguse eksami küsimused- vastused

.... Tööleping - Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused.. Töövõtuleping ­ poolteks on tellija ja töövõtja,ei ole ette nähtud puhkust, ei saa distsiplinaarkaristust määrata,kui palgaga viivitatakse siis ei pea 0,5% viivist maksma,ei ole tööõiguslikke garantiisid, kompensatsioonid ja ettete...

Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
293 allalaadimist
384
pdf

TÖÖLEPINGU SEADUS

... 9) puhkuse kestus; 10) viide töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele või töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad; 11) viide tööandja kehtestatud töökorralduse reeglitele; 12) viide kollektiivlepingule, kui töötaja suhtes kohaldatakse kollektiivlepin- gut. (2) Töölepingu andmed esitatakse heauskselt, selgelt ja arusaadavalt. Tööandja võib nõuda töötajalt kinnitust käesolevas paragrahvis nimetatud andmete esi- tamise kohta. (3) ...

Õigus - Kutsekool
16 allalaadimist
55
docx

Õigusõpetus II kt konspekt

...s on vajalik ühtse siseturu toimimise huvides. 3. Euroopa Liidu töösuhteid reguleerivad aktid. 4. Eesti Vabariigi põhiseadus. 5. Töölepingu seadus ja terve rida sellest madalamal seisvaid õigusakte (valitsuse ja mministrite määrused, KOV normatiivaktid, kollektiivlepingud). Tööleping on kestvusleping, sest enamasti seovad lepingupooled end pikaajaliselt ja eeldavad, et töö on kestev ja jätkuv. Töölepingute puhul eeldatakse, et tööd tehakse teise isiku kasuks, ja eeldatakse, et tööd tehakse isiklikult. Tööleping ­ võlaõiguslik leping, mille alusel teeb füüsiline...

Õigusõpetus -
116 allalaadimist
100
doc

ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS (ÕIGUSAJALUGU, ÕIGUSPOLIITIKA, RIIK JA ÕIGUS)

...¶leping? Töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused Milles seisneb töölepingu ja töövõtulepingu erinevus? Töövõtulepinguga kohustub 1 isik valmistama või muutma asja või saavutama oma teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemus, teine isik aga maksma selle eest tasu. T...

Õigus - Tartu Ülikool
23 allalaadimist
10
doc

Haldusõigus ja tööõigus

...d normtunnid jagatakse tööaja kavades nii, et ühel päeval/vahetuses ei kestaks tööaeg üle 12 h ja vahetuste vahel oleks puhkeaeg vähemalt 11h jai gal nädalal puhkeaega 36h. Tööelpingu lõpetamise etteteatamis tähtajaks on vähemalt 3 Kollektiivlepingu sedause kohaselt on kollektiivleping vabatahtlik kokkulepe töötajate või töötajate ühingu või liidu ja tööandja või tööandjate ühingu või liidu samuti riigiasutuste või kohalike omavalitsuste vahel, mis reguleerib tööandjate ja töötajate vahelisi töösuhteid. Sii...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
12
docx

Tööõigus kordamisküsimuste vastused

...ta ja need peavad olema ülespandud, et töötaja saaks nendega tutvuda. Sisaldab tööaja korraldust, töö algus ja lõpptähtaegu, tööpäevasiseseid puhkepause, lõunaks ettenähtud vaheaeg jne. 12) Kehtiv kollektiivleping. Sellega seonduvat reguleerib kollektiivlepinguseaduse. Kollektiivleping on vabatahtlik kokkulepe töötajate või töötajate ühingu/liidu ja tööandja või tööandjate ühingu või liidu, samuti riigiasutuste või kohalike omavalitsuste vahel, mis reguleerib tööandjate ja tööandjate vahelisis töösuhteid. Ta on töösuhete reguleerimise täi...

Õigusõpetus -
238 allalaadimist
10
docx

IGUSÕPETUS II TEOORIATÖÖ

... Euroopa sotsiaalharta · Euroopa liidu töösuhteid reguleerivad aktid · Eesti vabariigi põhiseadus · Seadused · Vabariigi valitsuse ja ministrite määrused · Kohaliku omavalitsuse normatiivaktid · Kollektiivlepingud 3. Mis nõuded esitatakse alaealisele töötajale? · 7-12-aastane kerge kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamtegevuse töö · 13-14-aastane või 15-16-aastane koolikohustuslik alaealine võib teha kerget tööd vabariigi poolt kinnitatud nimekirjas loetud töödel · ...

Õigusõpetus -
73 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

...reetsed õigused ja kohustused ja lisaks sellele reguleerib nende edasipidiseid suhteid või õiguslikke vahekordi teiste subjektidega. Normatiivseteks lepinguteks loetakse rahvusvahelisi lepinguid, millest juhinduvad ka teised subjektid. Loetakse ka kollektiivlepinguid. Normatiivakt ehk õigustloov akt. Paljudes riikides ainus õigusvorm ja on selline riigist lähtuv akt, mis on suunatud õigusnormide kehtestamisele, muutmisele või kehtivuse. Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid On suunatud nii riikidevaheliste suhete reg...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
100 allalaadimist
13
doc

Tööõiguse eksamiteemad

...ise koht või piirkond; 6) palgatingimused; 7) tööajanorm; 8) töötaja põhi- ja lisapuhkuse kestus, samuti alused lisapuhkuse andmiseks; 9) töölepingu lõpetamise etteteatamistähtajad või nende tähtaegade määramise alused; 10) viide kollektiivlepingu rakendatavuse kohta töölepingule. · Töölepingu eritingimused on sätestatud TLS § 6 5. Töölepingu sõlmimine alaealisega ­ üldised piirangud, vajalikud nõusolekud, töötamise aja erisus Tööandja ei tohi töölepingut sõlmida alla 15-aastase või koolikohustusliku alaealisega eg...

Õigus -
64 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...apuhkuse kestus, samuti alused lisapuhkuse andmiseks; 109 9) töölepingu lõpetamise etteteatamistähtajad või nende tähtaegade määramise alused; 10) viide kollektiivlepingu rakendatavuse kohta töölepingule. Töötaja töötamise korral välisriigis üle ühe kuu sisalduvad töölepingus ka välisriigis töötamise kestus, palga maksmise vääring, välisriigis viibimisega seotud lisatasud, hüvitised ja erisoodustused, töötaja välisriiki tööle suundumise ja ...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
60 allalaadimist
14
docx

Tööleping, töötaja ja tööandja kohustused

...egemise koht; 9) puhkuse kestus; 10) viide töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele või töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad; 11) viide tööandja kehtestatud töökorralduse reeglitele; 12) viide kollektiivlepingule2, kui töötaja suhtes kohaldatakse kollektiivlepingut. 1.3. Tähtajaline ja tähtajatu tööleping Töölepingu seaduse § 9 lõige 1 eeldab, et tööleping sõlmitakse tähtajatult. Võib ette tulla olukordi, kus inimene võetakse tööle vaid ajutiselt äraoleva töötaja asenda...

Õigus alused - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
67
pdf

Õiguse Alused kordamisküsimused

... kirjeldus; 5) töö tegemise koht või piirkond; 6) palgatingimused; 7) tööajanorm; 8) töötaja põhi- ja lisapuhkuse kestus, samuti alused lisapuhkuse andmiseks; 9) töölepingu lõpetamise etteteatamistähtajad või nende tähtaegade määramise alused; 10) viide kollektiivlepingu rakendatavuse kohta töölepingule. Töötaja töötamise korral välisriigis üle ühe kuu sisalduvad töölepingus ka välisriigis töötamise kestus, palga maksmise vääring, välisriigis viibimisega seotud lisatasud, hüvitised ja erisoodustused, töötaja välisriiki tööle suundumise ja välisriig...

Õigus alused -
253 allalaadimist
20
docx

Õigusõpetuse konspekt ja 2. kontrolltöö

Mõned lühendid: KaS - karistusseadustik TL - tööleping TLS - töölepinguseadus VÕS - võlaõigusseadus EV - Eesti Vabariik VV - Vabariigi Valitsus p - paragrahv lg - lõige TSÜS ­ tsiviilõigusseadus KLS ­ kollektiivlepingu seadus Õigusõpetus Töös / tähtis Pandi mõiste ja liigid ? Hoonestusõigus ? Tööseaduste täitmise üle järelvalvet teostavaks organiks on tööinspektsioon. Tööinspektsioon-teostab riiklikku järelvalvet ja kohaldab...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
98 allalaadimist
28
doc

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012

...ngule. Mis on tööleping? Töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused Milles seisneb töölepingu ja töövõtulepingu erinevus? Töövõtulepinguga kohustub 1 isik valmistama või muutma asja või saavutama oma teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemus, teine isik aga maksma selle eest tasu. Töövõtulepingu objektiks võ...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
207 allalaadimist
88
doc

Õiguse alused konspekt

...ngu alusel. Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkulpeppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused. Individuaalse töösuhte subjektiks on töötaja ja tööandja. Töötaja võib üldjuhul olla 18- aastaseks saanud teovõimeline või piiratud teovõimega füüsiline isik. Töölepingu seadus ei laiene: 1) teenistusele Riigikogu liikmena, ...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
546 allalaadimist
38
doc

Töö-, käsundus- ja töövõtulepingu võrdlus

...a määratakse tasu ja töö kindlustama talle poolte aga maksma talle selle tähtaeg. Töövõtja saab kokkuleppe, eest tasu, kui selles on tööd teha vabalt valitud kollektiivlepingu, seaduse kokku lepitud(VÕS § ajal, kuid tähtajaks. või haldusaktiga 619 ) ettenähtud töötingimused. 3) Lepingu Pooled:- TÖÖTAJA- Käsundiandja ühelt Pooled: pooled pool...

Õigus alused - Kutsekool
64 allalaadimist
9
doc

Õiguse eksam

...tööd ning järgima antud tööandja juures kehtivaid töösisekorraeeskirju. Tööandja aga kohustub varustama töötajat kokkulepitud tööfunktsioonile vastava tööga, maksma töötajale õigeaegselt ja täies mahus töötasu ning tagama tööõiguse alases seadusandluses, kollektiivlepingus ja osaliste kokkuleppes sätestatud töötingimused 43. Töötaja ja tööandja kohustused. Töötaja kohustused: 1) teeb kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi; 2) teeb tööd kokkulepitud mahus, kohas ja ajal; 3) täidab õigel ajal ja täpselt tööandja seaduslikke k...

Õigus alused - Tartu Ülikool
11 allalaadimist
5
doc

Lepinguõigus

...isu ja mõiste. Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused. 31. Tööandja õigused ja kohustused Tööandja kohustused- lojaalselt, selged ja õiged korraldused, töötasu maksmine ettenähtud tingimustel, töötervishoiu ja tööohutuse tagamine, töötaja privaatsuse austamine, töötaja tegevuse seadusega vastavus...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
339 allalaadimist
18
docx

ÕIGUSE ALUSED kontrolltöö küsimused

...elle sõlmimine. Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused. Töölepingu sõlmitakse kirjalikult 2 eksemplaris nii, et üks jääb töötajale ja teine tööandja valdusesse. Vastavalt vajadusele sõlmitakse tööleping kas määratud või määramata ajaks. 90. Töötaja kohustused. Töötaja täidab oma kohustu...

Õigus alused - Tallinna Tehnikaülikool
59 allalaadimist
20
docx

Õigusõpetuse kontrolltööde küsimuste vastused

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
160 allalaadimist
46
docx

TÖÖLEPING, TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA KOHUSTUSED

... Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused. Tööleping sõlmitakse kirjalikult 2 eksemplaris nii, et üks jääb töötajale ja teine tööandja valdusesse. Vastavalt vajadusele sõlmitakse tööleping kas määratud või määramata ajaks. Määratud ajaks sõlmitakse t...

Õiguse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
11 allalaadimist
14
docx

Tööõigus

...ahekorrad, mis tekivad töölepingu sõlmimise tulemusena. Töölepingu kohaselt kohustub töötaja tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollie, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlsustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused (TLS §1). Tööõigus tekkis ajalooliselt kaisteõigusena , sest töötaja oli töösuhetes majanduslikult nõrgemak pooleks. Tööõigus kujunes välja koos industrialiseerimise, masstootmise tekkimise ja arenguga. Tööõigus hakkas arenema 19.sa...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
67 allalaadimist
12
doc

Õigusõpetus TTÜ

...emise koht või piirkond; 6) palgatingimused; 7) tööajanorm; 8) töötaja põhi- ja lisapuhkuse kestus, samuti alused lisapuhkuse andmiseks; 9) töölepingu lõpetamise etteteatamistähtajad või nende tähtaegade määramise alused; 10) viide kollektiivlepingu rakendatavuse kohta töölepingule. 23. Kui kaua peab tööandja töölepingu kirjalikku dokumenti säilitama? Vastus: Tööandja säilitab töölepingu kirjalikku dokumenti töölepingu kehtivuse ajal ja 10 aastat töölepingu lõppemisest arvates. Töölepingut, isikukaarti ning vÃ...

Õigus - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
2
docx

Tööõiguse konspekt

...alse töövaidluse lahendamise seadus, töötajate distsiplinaarvastutuse seadus, kollektiivse töötüli lahendamise seadus, täiskasvanute koolituse seadus jt); 6). Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused; 7). kohaliku omavalitsuse õigusaktid; 8). kollektiivlepingud. 2. Tööleping. Töölepingu põhitunnused. Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe,...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
102 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun