Facebook Like
Add link

Jäätmekäitluse eksamiküsimused 2010 - sarnased materjalid

gila, hendamine, taaskasutus, biok, prioriteedid, keskkonnaohud, ttev, hierarhia, petada
7
odt

Jäätmekäitlus

JÄÄTMEKÄITLUS · Igaühe arusaam asjast (mida teised räägivad, mida kajastab meedia) · Üldised kogemused ja parim praktika · Rahvusvahelised lepped · EU direktiivid Eesti seadused ja arengukavad, ministeeriumid KOV, kohalikud eeskirjad · Jäätmefirmad (kogujad, käitlej...

Jäätmekäitlus - Kutsekool
25 allalaadimist
26
pptx

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlus Valdis Jõgi VA15 Viljandi Kutseõppekeskus Vana-Võidu 2015 Mis on jäätmekäitlus?  Jäätmekäitlus on vastavalt Jäätmeseadus jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine. Mis ei tohi kaasneda jäätmekäitlusega ja mis on selle aluseks.  Jäätmekäitlusega ei tohi kaasneda normatiive ületavat mõju tervisele ega keskkonnale.  Jäätmekäitluse aluseks on Eesti keskkonnastrateegia põhimõtted - säästev areng, keskkonnakahjustuste ennetamine ja vältimine, keskkonnanõuete...

Jäätmekäitlus - Kutsekool
10 allalaadimist
34
doc

Jäätmemajandus- ja käitlus

... samuti kodumajapidamistest, restoranidest, toitlustusja jaemüügiettevõtetest pärinevad toidu- ja köögijäätmed ning samalaadsed toiduainetööstuse jäätmed Prügilasse ladestatavate biojäätmete hulk ei tohi ületada Eesti Jäätmeseaduse (§ 134) kohaselt: _ aastaks 2010 45 % _ aastaks 2013 30 % _ aastaks 2020 20 % Biojäätmete teke Eestis: _Reoveepuhastuse reoveesetted _ Loomakasvatuse jäätmed: sõnnik, läga _ Toiduainetetööstuse jäätmed · lihatööstus · piimatööstus · kalatööstus _Tapamajade jäätmed (loomsed jäätmed) · loomade sisikonnad · magude sisud · veri ...

Jäätmekäitlus - Tartu Ülikool
136 allalaadimist
4
docx

Jäätmekäitluse arvestus

1. a) Jäätmekäitlus- jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine b) jäätmetekitaja- isik või riigi/ KOV asutus, kelle tegevuse tulemusel jäätmete olemus või koostis muutub c) prügi- kasutuskõlbmatute ainete, esemete, materjalide segu, mis enamasti veet...

Jäätmekäitlus - Keskkool
12 allalaadimist
8
docx

Jäätmed

...dus (RT I 1997, 48, 772), · Saastetasu seadus (RT I 1999, 24, 361) ning selle muutmise seadus (RT I 2001, 102, 667) · Pakendiseadus (RT I 2004, 41, 278) · Pakendiaktsiisi seadus (RT I 1997, 5, 31) ning selle muutmise seadus (RT I 2010, 28, 145) · Jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistu (RT I 2002, 48, 307) · Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2008/98/EÜ · Ohtlike jäätmete direktiiv(91/689/EMÜ) · Pakendijäätmete direktiiv (94/62/EÜ) direktiiv (2004/12/EÜ) · Riigi jäätmekava 2008-2013 · E...

Jäätmekäitlus - Tartu Ülikool
47 allalaadimist
7
docx

Jäätmehooldus

...nud on tootjavastutusorganisatsioonid, kes on loonud kogumisvõrgustikud elektroonikaromude, vanarehvide ja pakendite kogumiseks ning taaskasutusse suunamiseks. Suurenenud on ka keskkonnanõuetele vastavate romusõidukite kogumis- ja lammutuskohtade arv. 2010. aastaks on omavalitsused rajanud üle Eesti rohkem kui 60 jäätmejaama kohalikelt elanikelt olmes tekkinud taaskasutatavate jäätmete vastu võtmiseks. Ohtlike jäätmete kogumisvõrgustik on samuti täienenud jäätmejaamade ja uute kogumispunktidega. Kuigi omavalitsuste korraldatud jäätmeveo süsteem ei hõlma vee...

Jäätmehooldus -
43 allalaadimist
1
docx

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitluse prioriteedid: jäätmetekke vältimine jäätmete taaskasutamine jäätmete põletamine sooja saamise eesmärgil jäätmete prügilasse ladestamine Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta Jäätmete sorteerimise eesmärk: olmejäätmetest eraldada taa...

Keskkond - Keskkool
19 allalaadimist
14
doc

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlus Referaat Sisukord: 1. Jäätmekäitluse areng 3-5 2. Eesti jäätmekäitluse ajalugu 6 3. Jäätmete kogumine ja vedu 7-8 4. Jäätmete mehhaaniline töötlemine 9 5. Jäätmete biokäitlus 10-11 6. Prügi põletamine 12 7. Jäätmekäitluse tulevik 13 8. Kasutatud kirjandus 14 ...

Bioloogia - Kutsekool
152 allalaadimist
20
doc

Jäätmekäitlus

Mehhatroonika Jäätmekäitlus Referaat Tallinn 2016 Sisukord: 1. Jäätmekäitluse areng 2. Eesti jäätmekäitluse ajalugu 3. Jäätmete kogumine ja vedu 4. Jäätmete mehhaaniline töötlemine 5. Prügi põletamine 6. Jäätmekäitluse tulevik Jäätmekäitluse areng: Enne asulate tekkimist jäätmetega muret ei olnud. Ruumi oli laialt ning ega jäätmeid palju ...

Automaatjuhtimissüsteemid - Kutsekool
8 allalaadimist
7
odt

Jäätmekäitlus

TIITELEHT Sisukord Miks prügi sorteerida?................................................................................................................3 Prügiveo reeglid..........................................................................................................................3 Kuidas prügi sorteerida?.............................................................................

Puhastusteenindus - Kutsekool
41 allalaadimist
4
docx

Jäätmekäitlus

Jäätmete sortimine Olmejäätmete sortimise nõude sätestab juba neli aastat tagasi kehtima hakanud Jäätmeseadus. Jäätmete sortimist korraldab kohalik omavalitsus, kes jagab elanikele ka sellekohast teavet. Esmajoones tuleks püüda olmejäätmeid sortida juba nende tekkimise ajal ja tekkekohas ning anda need j...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
53 allalaadimist
10
docx

Jäätmekäitlus

SISUKORD SISSEJUHATUS Tänapäeval on raske mitte puutuda igapäevaselt kokku prügiga. Igasugune tarbimine eeldab ka rohkemal või vähemal määral prügi teket. Selleks, et hoida meie elukeskkonda inimväärsena ja säästa loodusressursse, tuleb jäätmete tekkimist nii palju kui võimalik vältida ning tekki...

Töökeskond - Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
12 allalaadimist
6
doc

Jäätmekäitlus Eestis

Kadrina Keskkool Jäätmekäitlus Eestis Essee Töö autor: Tallinn 2009 SISUKORD SISSEJUHATUS.................................................................................................

Ökoloogia - Keskkool
76 allalaadimist
16
doc

Jäätmekäitluse referaat

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Prügilate sulgemine Referaat Üliõpilane. Tõnis Klaas EAKI 82 matr.031312 Juhendaja: insener Olev Sokk ...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
169 allalaadimist
10
docx

Jäätmekäitluse referaat

Tartu Kutsehariduskeskus Ärindus ja kaubandusvaldkond Jäätmekäitluse alane töö kaubandusettevõttes Referaat Juhendaja: Koo...

Keskkond - Keskkool
84 allalaadimist
7
docx

Jäätmetest

Jäätmed on inimtegevuses moodustunud, oma tekkimise ajal või tekkekohas kasutuselt kõrvaldatud esemed, ained või nende jäägid. Vaata kuidas on jäätmed defineeritudjäätmeseaduses Prügi on kasutuskõlbmatute ainete, esemete või materjalide segu, mis enamasti veetakse prügilasse Praht on see, mis on maha p...

Keskkonnageograafia -
7 allalaadimist
7
doc

Prügi ja jäätmekäitlus

Säästlik ja keskkonnasõbralik majandamine Irena seleznjova 8 c klass Saku ühisgümnaasium Saku 2008 PRÜGI JA JÄÄLME KÄITLUS Jäätmete sortimine Keskkonnaministeerium ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
51 allalaadimist
4
rtf

Ettekanne Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlus Ma valisin selle teema sellepärast, et me kõik puutume iga päev kokku prügiga ja oleme ise prügi tekitajad. Mina tahan teada,kuidas kasutatakse vanapaberit. Mis on jäätmed? Jäätmed on inimtegevuses tekkinud esemed, ained, materjalid võ...

Majandus - Keskkool
46 allalaadimist
18
pptx

Jäätmekäitlus probleemid maailmas

Jäätmekäitlus probleemid maailmas Greetel Kala / Liispet Jalandi 2013 Mis on jäätmekäitlus? Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, sorteerimine, vedu, töötlemine, ladusamine ja matmine. Ebaõige jäätmekäitlus võib kaasa tuua rahalise trahvi. Hetke jäätmekäitlus süsteem Jäätmekäitlus p...

Bioloogia - Keskkool
13 allalaadimist
15
docx

Biojäätmete käitlemine Eestis

...ne, näiteks prügilate ümbruse maa hinna langus. Jäätmekäitluse keskkonnamõju tuleb arvestada nii jäätmete tekitamisel, kogumisel, transpordil kui kõrvaldamisel. Üldiselt on jäätmete tekkimisel tendents lähiaastatel jätkuva kasvu suunas. 16. juulil 2010. aastal jõustuvad biolagunevate jäätmete prügilasse ladestamise piirangud. See tähendab, et prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas ei tohi biolagunevaid jäätmeid olla üle 45 massiprotsendi. Seega on biojäätmete käitlemine edaspidi üks jäätmekäitluse olulisematest probleemidest. Milline on prügive...

Keskkonnaõpetus - Kutsekool
107 allalaadimist
9
docx

Bio jäätmete käitlemine Eestis

TALLINNA TEENINDUSKOOL Liis Pibre T21ME BIOJÄÄTMETE KÄITLEMINE EESTIS Iseseisev töö Tallinn 2010 1. SISSEJUHATUS Linnastumisega suurenes rahvastiku arv, mis tõi kaasa surve ümbritsevale keskkonnale. Järjest enam kasvab tootmine ja tarbimine ning selle paratamatuks kaasnähuks on jäätmete teke. Jäätmed tekivad toodete ja teenuste elukaare kogu ulatuses, alustades toorainete hankimisest ning lõpet...

Keskkonnaõpetus - Kutsekool
28 allalaadimist
12
pptx

Jäätmeseadus

Jäätmeseadus Eesti Maaülikool Seaduse ülesanne Jäätmeseaduse ülesandeks on jäätmete tekke ja neist tuleneva tervise-ja keskkonnaohu vältimine ning jäätmehoolduse korraldus jäätmete ohtlikkuse ja koguse vähendamine, samuti vastutus kehtestatud nõuete rikkumise eest. Jäätmed Jäätmed on mis tahes jäätmekateg...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse -
43 allalaadimist
20
docx

JÄÄTMED LOODUSES

... 5 1. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 13 000 eurot (RT I 2010, 44, 260). 2.2 Jäätmehooldus Jäätmehooldus on jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade järelhooldus. Jäätmehoolduse, välja arvatud jäätmekäitluse üle teostatava järelevalve kulud kannab jäätmevaldaja ning seadusega ettenähtud juhtudel tootja või isik, kelle valduses on käideldavad jäätmed olnud (RT I 2007, 19, 94). Para...

Keskkonnaõigus - Eesti Maaülikool
50 allalaadimist
64
pdf

Jäätmemajanduse loengumaterjalid

...äätmeseadus Jäätmete nimistud Riigi jäätmekava Liigitamise kord Eesti Keskkonnastrateegia (2010; 2030) Taaskasutamise ja kõrvaldamise toimingud ja Eesti Keskkonnategevuskava (2007-2013) kord Säästva arengu seadus Jäätmekäitluslitsentside andmise, m...

Jäätmekäitlus -
36 allalaadimist
77
doc

TEHNOÖKOLOOGIA EKSAM

...ng -EDPR). 2005. aastaks oldi EDPR mõjul võetud edukalt taaskasutusse 56% Euroopas toodetud paberist ja papist, lisaks moodustati taaskasutuse jälgimiseks spetsiaalne komitee. EDPR edu on innustanud püstitama isegi kõrgemaid eesmärke. Nimelt tahetakse aastaks 2010 jõuda Euroopas 66% paberi ja papi taaskasutuseni.Teised tootmisharud on mures, kuna arvavad, et jäätmete taaskasutuse kulud võivad halvata nende äri. Arvutitootjad peavad näiteks palkama lisatööjõudu, kes demonteeriks vanu arvuteid. See on aeganõudev töö. Ainuüksi ühe liitiumpatarei arvuti küljes...

Tehnoökoloogia - Eesti Mereakadeemia
41 allalaadimist
17
doc

Minu kodukoha jäätmekäitlus - Tartu

... 5 2. TEKKIVATE JÄÄTMETE ISELOOM JA KOGUSED Tabel 1. Tartu linna kodumajapidamistes ja ettevõtetes kokku kogutud jäätmekogused (t/a) aastatel 2005-2008 (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, 2009 ja 2010) Tabelist 1. selgub, et Tartu linnas kokku kogutav jäätmekogus on aastate lõikes oluliselt kõikunud. Tähelepanu äratab olmejäätmete koguse kiire kasv 2006. ja 2007. aastal, kui kogutud segaolmejäätmete kogus on olnud suhteliselt stabiilne. Jäätmekoguste kasvu on põhjustanud ladestatud pinnase ja kiv...

Jäätmekäitlus - Kutsekool
49 allalaadimist
7
doc

Keskkonnakorralduse kodutöö

Kodune töö nr. 7 Keskkonnaministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 26 «Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa ...

Jäätmekäitlus -
11 allalaadimist
90
pdf

Öko ja keskkonnakaitse konspekt

...est, neist 617 410 meest ja 723 525 naist. 2007. aastal oli iive -1634 inimest, eestlastel -177. 1. jaanuari seisuga 2009. aastal elas Eestis 1,340415 miljonit inimest. 2008. aastal oli loomulik iive -647 inimest, eestlaste loomulik iive 595. Arvatakse, et 2010. aastaks elab Maal 8 miljardit inimest, 2030 a-ks 10 miljardit inimest. Arvatakse, et rahvaarv stabiliseerub käesoleva sajandi keskpaigaks ja inimesi elab siis Maal 12­15 miljardit. Linnastumine Maailmas suureneb inimeste koondumine linnadesse, 1950. a. elas linnades 30% inimestest, 1960. a. 33%, 1...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse1 - Eesti Maaülikool
736 allalaadimist
20
doc

Keskkonnakaitse ja säästev areng

Keskkonnakaitse olemus, taotlused ja ülesanded.+ Looduskaitse ja keskkonnakaitse: Looduskaitse ­ tegevus, millega üritatakse soodustada ühelt poolt ürglooduse ja teiselt poolt inimese ja tema lähiümbruse koostoimet. Keskkonnakaitse ­ meetmete kogum elusorganismide ja nende elukeskkonna säilitamiseks, kaits...

Jäätmekäitlus -
31 allalaadimist
14
docx

Keskkonnakaitse, looduskaitse

Keskkonnakaitse Keskkonnakaitse ­ looduse ja inimese lähiümbruse kaitse ning hoolitsus inimese eest, lisaks organismide ja koosluste kaitse nende enda väärtuse pärast. *Keskkonnakaitse kitsamas mõttes ­ looduse kaitse kahjustuste eest. *Keskkonnakaitse ­tegutsemisviisid, millega hoidutakse keskkonda...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
60 allalaadimist
36
doc

Riskianalüüs referaat

EESTI MAAÜLIKOOL HÄDAOLUKORRA SEADUS Vastu võetud 15. juunil 2009. a 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Seaduse reguleerimisala (1) Käesolev seadus s...

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
201 allalaadimist
25
rtf

Keskkonnakaitse konspekt TTÜ TK 2014

Keskkonnapoliitika Poliitika - ajalooliselt nimetatakse poliitikaks avalike asjade või kõiki kodanikke puudutavate linnriigi elu küsimustega tegelemist, sai alguse Vanas Kreekas. Alates IV sajandist tähistab poliitika riigivalitsemise kunsti riigielu korraldamisele ja juhtimisele suunatud tegevust. ...

Loodus -
3 allalaadimist
30
doc

Riskianalüüsi referaat

SISUKORD HÄDAOLUKORRA SEADUS Vastu võetud 15. juunil 2009. a............................................................................................... 4 1. peatükk..............................................................................................

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
247 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun