Facebook Like
Add link

Võlaõigus eksamiks kordamine - sarnased materjalid

lepingupool, lgnik, itmise, lgniku, igust, ksnes, lasuhte, vitamise, intress, leppetrahv, lmimise, endus, elda, itma, htaja, intressim, hise, omandaja, iguse, lmitud, viivis, pakkumus, endaja, rata, kviitung, garantii, lepingupooled, iguste, imalik, iendav, taganeda, omandajale, igused, hoole, pakkumuse, rtuse, lemineku, ebam, iguskaitse, rahasumma
10
docx

Tööõiguse eksamiks kordamine

1. Töölepingu mõiste Töölepingu alusel teeb töötaja tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile ning ta saab selle eest palka. Kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga. Töölepingule kohaldatakse võl...

Tööõigus - Tallinna Ülikool
4 allalaadimist
50
pdf

Võlaõigus, asjaõigus eksamiks

... Teisiti öeldes, asjaõigus hõlmab reegleid, mis määravad, kellele asi kuulub ja milliseid õigusi isik asja suhtes omab. 156. Asjaõigus annab vahetu võimu teatud kindla asja peale;on suunatud kõikide kolmandate isikute vastu; tegemist on absoluutse õigusega. Võlaõigus on rajatud vaid kahe poole – võlausaldaja ja võlgniku – vahelisele õigussuhtele; On suunatud teatud kindla isiku vastu; on suhteline õigus. Asjaõigused ja nende sisu sätestatakse seaduses ja asjaosalised ei tohi seaduses sätestatust omavahelise kokkuleppe alusel kõrvale kalduda. V...

Võlaõigus -
55 allalaadimist
2
doc

Võlaõiguse eksam 2010

Võlaõiguse eksam Töö kirjutamiseks on üliõpilastel aega 90 minutit. Töö tuleb üliõpilase poolt kirjutada arusaadavas käekirjas. Abimaterjali kasutamine töö kirjutamisel on lubatud. Küsimused: 1. Mille poolest erineb viivise kohaldamine leppetrahvi kohaldamisest? Pal...

Võlaõigus - Tallinna Majanduskool
219 allalaadimist
20
docx

Võlanõustamise kordamisküsimused

Võlanõustamise eesmärgid O Eesmärk on abistada isikut:  oma varalise olukorra kindlakstegemisel,  võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel,  nõuete rahuldamisel ning  uute võlgnevuste tekkimise vältimine toimetulekuvõime parandamise kaudu ja  muude vÃ...

Võlaõigus -
27 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...idatakse maksimaalse täpsusega, mida võimaldab seadusparagrahvide liigendus lõigeteks, lauseteks ja punktideks. Ka kaasuse teksti ümberkirjutamist tasub kaasuse lahendamisel vältida. Seda eelkõige põhjusel, et kui õigusaktide ja kaasuse tekstide kordamine põhjustab asjatut ajakulu, siis kaasuse põhiprobleemide õigeaegne tuvastamata jätmine võib kaasa tuua terve lahenduskäigu ebaõnnestumise. Seepärast peetakse oluliseks, et juba enne kaasuse lahendamisele asumist ­ nt lahenduskäigu märksõnalise kavandi abil ­ selgitatakse välja, millised on kaasuse peamised õig...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
60 allalaadimist
2
doc

Võlaõiguse eriosa KT

Võlaõiguse eriosa kontrolltöö 1. Kas ostjal on õigus keelduda puudustega asja vastuvõtmisest? Palun põhjendage oma seisukohta ! Jah, ostja võib keelduda puudustega asja vastuvõtmisest juhul kui asja ei ole võimalik sihtotstarbeliselt kasutada ja üleantav asi ei ...

Võlaõigus - Tallinna Majanduskool
203 allalaadimist
19
odt

Võlaõiguse üldosa konspekt

Võlaõiguse üldosa konspekt 1. VÕS § 2. (1) Võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb ühe isiku (kohustatud isik ehk võlgnik) kohustus teha teise isiku (õigustatud isik ehk võlausaldaja) kasuks teatud tegu või jätta see tegemata (täita kohustus) ning võlausaldaja õigus nõuda võlg...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
461 allalaadimist
100
docx

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA KONSPEKT

Võlaõiguse üldosa Koduseks tööks vaja koostada nõudeavaldus. Eksamil 4-6 küsimust + kaasus. I LOENG Lepingulisis suhteid reguleerivad: Tsiviilõigus tegeleb nõudeõiguse küsimustega. (kellelt, mida ja mis alusel nõuda saame) ...

Võlaõiguse üldosa -
38 allalaadimist
2
doc

Võlaõiguse eksami küsimustele vastused

Tallinna Majanduskool RP089 Eksami küsimused: 1. Kas tänasel päeval on võimalik osta asja ilma lepingut sõlmimata? Palun põhjendage oma seisukohta! Vastus: - Tä...

Võlaõigus - Kutsekool
255 allalaadimist
1
doc

Võlaõiguse kodutöö

Jaana Heinoja RP091 Kodutöö kevad 2011 Oksana Mänd (kostja) parkis esimest korda 8. oktoobril 2007 oma sõiduautot hageja kinnistul...

Võlaõigus - Tallinna Majanduskool
169 allalaadimist
50
docx

Füüsika eksamiks kordamine

1. Vektorite liitmine ja lahutamine (graafiline meetod ja vektori moodulite kaudu). Kuidas leida vektorite skalaar- ja vektorkorrutis? Graafiline liitmine: Kolmnurga reegel – eelmise vektori lõpp-punkti pannakse uue vektori algpunkt. Vektorite liitmisel tuleb aevestada suundasid. Saab kuitahes palju vektor...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
72 allalaadimist
32
pdf

Avaliku halduse eksamiks kordamine

LEA KÜSIMUSED: 1.Iseloomusta tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud halduskorraldust! Milline on haldusorganisatsioonide jaotus Eestis? Tsentraliseeritud halduskorraldus - võ imu jaotamise viis, kus otsustav võ im paikneb organisatsiooni tasandite ü laosas ehk võ im suureneb alt ü lesse (alluvussuhted). Otsustamine on...

Haldusjuhtimine -
8 allalaadimist
34
pdf

Tsiviilõigus eksamiks

...¤ri- ja ühinguõigus, tööõigus, majandusõigus, rahvusvaheline eraõigus. 3. Millised on tsiviilõiguse põhilised valdkonnad ja milliseid suhteid need käsitlevad? Tsiviilõiguse valdkonnad: tsiviilõiguse üldosa (reguleerib tähtsamaid eraõiguslikke suhteid), võlaõigus (käsitletakse eelkõige võlasuhte tekkimise, lõppemise, aga ka rikkumise probleeme), asjaõigus (peamisteks objektideks on valdus, omand vallasasjale ja kinnisasjale ning piiratud asjaõigused näiteks pant ja kasutusvaldus, perekonnaõigus (käsitleb abielu, sealhulgas abieluvararežii...

Tsiviilõigus -
42 allalaadimist
6
pdf

REKLAAMITEOORIA EKSAMIKS KORDAMINE

Reklaamiteooria I Eksam Iseseisvate küsimuste läbitöötamine 5.09 SLIDESHOW I. Mis on mis? • CONTENT MARKETING = SISUTURUNDUS • Tarbija käitumise ja lojaalsuse mõjutamine. • Eesmärk kasvatada ...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
7 allalaadimist
12
docx

Esteetika eksamiks kordamine

Kordamisküsimused esteetika eksamiks:  Mis on esteetiline kogemus? Püüdke seda oma sõnadega määratleda. Esteetika on meeleline nauding. Kunsti ja ilu vaadates või nautides tekkinud tunnete, mõistete ja otsuste uurimine.  Nimetage lühidalt vähemalt kolm levinumat esteetika definitsiooni! Kunsti f...

Esteetika 2 -
44 allalaadimist
18
doc

Võlaõiguse konspekt

VÕLAÕIGUS Võlg ­ võlgnemine ehk kohustus Kohustus ­ tuleneb ld k (obligatio) Võlaõigus on inimeste põhiõigused ja vabadused. Lepingujärgsed (ost- müük) ja leopinguvälised suhted (kahju hüvitamine avariis). Võlaõigus on eraõiguse osa, millega reguleeritakse võrdsete subjektide võlasuhteid. Võlaõigus regul...

Õigus - I Studium
439 allalaadimist
10
doc

Tsiviilõiguse eksami konspekt

TSÜS eksam 25.01.2011 Mis on "õigus" Õigus on sotsiaalne norm, millega puutume kokku iga päev. Sotsiaalne norm on käitumiseeskiri, millega mõjutatakse inimese tahtelist käitumist soovitud tulemuse saavutamiseks. Sotsiaalne norm tähendab ka sotsiaalset kohustus...

Õigusõpetus -
112 allalaadimist
82
docx

Asjaõigus eksamikonspekt

I Sissejuhatus asjaõigusesse Asjaõiguse allikad Asjaõigus sisaldub valdavalt AÕS-s. Kuna nimetatud seadus oli uue eraõigusliku korra esimeseks seaduseks, tuli sellesse võtta ka osa selliseid sätteid, mis eeskujuks olnud BGB-s asusid üldosas( eriti asju puudutavad sätted: asi, oluline osa, päraldis jne)...

Õigus -
633 allalaadimist
27
doc

Eesti keele eksamiks kordamine

...silisi jne stroofe. tegelaste asetamisel ,,Odüsseia" · riim ­ häälikute kokkukõla, naljakasse olukorda (mehe romaan ­ ulatuslik jutustav sarnase kõlaga sõnade riietumine naiseks) kirjandusteos kunstikavatsuslik kordamine · sõnakoomika ­ · tavaliselt kirjutatud värsirea lõpus. Asendi järgi koomikavõte, mis põhineb proosas stroofis jagunevad riimid tegelaste karikeeritud · avar elukujutus paaris- (aabb), süli- (abba), kõnel · mitmeplaaniline ...

Eesti keel - Põhikool
214 allalaadimist
220
docx

Võlaõiguse üldosa konspekt

...ele, aktiivne osalemine vähemalt 7 seminaris. NÕUDENORMID : Lepingust taganemine §116 Lepingueelsed võlasuhtes § 115 http://www.digira.ee/wp-content/tootekataloog- data/100260/epub/OEBPS/Text/p5a-1.html TEEMA 1 LK 1-45 Võlaõigus kui õigusvaldkond Võlaõigus eraõiguse süsteemis 1 Üldosa - sätestatud tsiviilseadustiku üldosa seaduses (1994) 2 Eriosa moodustavad erinevad seadused 1 Asjaõigus - asjaõigusseadus (1993) 2 Võlaõigus - võlaõigusseadus (2002) 3 Per...

Õigus - Tartu Ülikool
201 allalaadimist
2
doc

11. klass matemaatika eksamiks kordamine

1. Antud on funktsioonid f(x) = logx ja g(x) = -1 1.1. Skitseeri ühes ja samas teljestikus nende funktsioonide graafikud; 1.2. Leia millistes punktides on nende funktsioonide väärtused võrdsed; 1.3. Leia milliste argumendi x väärtuste korral on funktsiooni f(x) väärtused väiksemad f...

Matemaatika - Keskkool
198 allalaadimist
2
doc

10. kl eesti keele eksamiks kordamine

MÕISTED 1. Struktuur - erinevad keeleüksused, süsteemi osade vaheline seos (häälikud, käändelõpud; sõnu omavahel kombineerides saame lause) 2. Süsteem ­ häälikusüsteemi ülesanne on määratleda, milliseid häälikuid antud keel kasutab. Need v...

Eesti keel - Keskkool
83 allalaadimist
16
doc

Rooma eraõiguse eksami konspekt

ROOMA Õigussuhe- Sisu on õigused ja kohustused,subjekt, objekt Subjektiivne õigus- isikule kuuluv konkreetne õigus, mis on ka realiseeritav. Subjektiivse õiguse liigid: Absoluutsed subjektiivsed õigused- kehtivad kõigi isikute suhtes. Relatiivsed subjektiivsed ...

Õigus - Tartu Ülikool
504 allalaadimist
9
docx

Õiguse alused - eksami kordamisküsimused

Kordamisküsimused Põhiseadus määrab ära riigi õigussüsteemi. Eksamil! 1. Riigi tunnused (Õigusõpetus, lk. 11-14) Riigivõim (seadusandlik, täidesaatev, kohtuvõim) Territoorium (riigipiiriga piiratud maismaa, territoriaal- ja siseveed, õhuruum nende kohal, maapõud nende all, atmosfääris asuvad rii...

Õigus alused - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
32
docx

Mikroökonoomika eksamiks kordamine

MÕISTED Alternatiivkaup – Alternatiivsed hüvised on kaubad, mille tootmiseks kasutatakse suures osas samu ressursse (nisu ja rukise kasvatamine). Alternatiivkauba hinna tõus toob kaasa antud kauba pakkumise vähenemist. Alternatiivkulu – Alternatiivkulu ehk loobumiskulu (opportunity cost) tuleneb...

Mikroökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
226 allalaadimist
7
doc

Indiviid ja majandus (Eksamiks kordamine)

INDIVIID JA MAJANDUS Teemad · Rikkus ja vaesus · Peremajandus · Karjääri ja toimetuleku planeerimine · Tööturg, tööandjad ja töövõtjad · Konkurents tööturul · Tööseadusandlus · Raha ja pangandus · Tarbijakaitse ja tarbijakäitumine Mõisted · brutopalk ehk nominaaltulu ...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
11 allalaadimist
82
docx

TsÜS küsimused eksamiks

...jaguneb era ja avalikuks õiguseks. Avalik õigus jaguneb omakorda näiteks karistusõiguseks;menetlusõiguseks;haldusõiguseks ja rahandusõiguseks. Era õigus jaguneb tsiviilõiguseks; ühinguõiguseks; majandusõiguseks. Tsiviilõigus omakorda veel võlaõiguseks; asjaõiguseks; perekonnaõiguseks ja pärimisõiguseks. 4. Millega tegeleb ühinguõigus? Reguleerib juriidiliste isikute asutamist, tegevust ja lõpetamist. 5. Millega tegeleb majandusõigus? Majandusõigus tegeleb pangandusõiguse ja kindlustusõigusega. ...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Ülikool
27 allalaadimist
28
doc

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012 KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused? Riigile omased 3 tunnust: 1) Avalik võim. 2) Territoorium, millel avalik võim kehtib. 3) Rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud. Millised on riigivalitsemise vormid? Mis eristab parlamentaarset ja presi...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
207 allalaadimist
52
doc

Õigusteaduse eksam

Kordamisteemad aines sissejuhatus õigusteadusesse Eksam toimub: 13. jaanuaril 2012 kell 16:30, ruum X-313 18. jaanuaril 2012 kell 16:30, ruum X-413 1. Sotsiaalse normi põhitunnused, funktsioon, liigid (tavanorm, moraalinorm, korporatiivne norm, õigusnorm). 2. Õigusnormi mõiste ja ...

Õiguse alused -
140 allalaadimist
32
docx

Õiguse entsüklopeedia konspekt (kõik loengud)

...adlikult valitakse välja tõesuse nõrgem osa ja väidetakse, et tõendid selle kohta pole piisavad · Teatud väljendite kasutamine ­ teadlikult rõhutatud kiitvate või laitvate sõnade kasutamine põhjenduste suhtes · Komplimendid ja tänu avaldus · Venitamine, kordamine · Viimane sõna ­ olukorra peremehe rollis näitamine, üsna hale võte Neid seadusi tundes, mis räägivad argumentatsioonist, suudame me ka teiste jaoks välja ütleda, mida tähendab õigusele vastavus ja eriti seda, kuidas ma õiguse rakendajana olen sellisele arusaamale sellise tulemusena jõudnud. ...

Õiguse entsüklopeedia -
288 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

...sta tagant uuritakse ülikooli 3-nda aasta tundengeid, kontingent on sama, isikud erinevad. Intervall vähemalt 2 aastat. Mille poolest erineb longituuduuring? Longituuduuringul ja paneluuringul erinevus kontingendis, samad inimesed, intervall kuni 2 aastat. NB! vt eksamiks - kuidas noorte õigusteadvust uuriti. kohustuslik kirjandus. Millised on konkreetsed meetodid õigusteadvuse uurimiseks? eksperiment (test) küsitlus vaatlus dokumentide analüüs Kasutatavaim on küsitlus. ankeetküsitlus ja intervjueerimine. Positiivse teaduse käsitlus ­ te...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
254 allalaadimist
27
doc

KONSPEKT - TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSA

...is eelmine... OÜ Y nõudis, et AS X vabastaks kinnistu. AS X ütleb, et kinnistu kuulub temale ja tema võib kinnistut vallata. Kes on kinnistu omanik? 1. AS X ja OÜ Y 2. Kinnistu ja raha 3. Olemas 4. Vastus: AS X on kantud kinnistusraamatusse, seega omanik. KORDAMINE EKSAMIKS: (15 küsimust ja 2 kaasust) 1. huviteooria puudus 2. subordinatsiooni teooria 3. eraõiguse mõiste 4. tsiviilõiguse mõiste 5. miks nimetatakse õigussuhtes tekkinud kohustust juriidiliseks kohustuseks? ­ est õiguslik kohustus 6. .. subjektiivseks õiguseks? ­ konkreetsele subjektile kuulub õigus 7. Teleolo...

Tsiviilõigus -
102 allalaadimist
39
docx

Õigusõpetus - Kordamine eksamiks

Küsimused/Konspekt pärinevad ainekavas nädalatekaupa läbi võetud teemadest ja lisaks tunnis kirja pandud üksikuttest infokildudest. Kollasel higlightidud osad pidavat eksamile tulema Popovi sõnul. Pool infot on raamatust, ülejäänud netist leitud materjalidest. Lisaks on konspekti lõpus 2017 aastal küsi...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun