Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

Näidis - Lepingust taganemise avaldus - sarnased materjalid

kuup, htaja, itmise, tagaj, tegija, eelduseks, rgimine, hjuse, lugupidamisega, ametikoht, teatab, idetud, saajale
1
doc

Näidis - Lepingu ülesütlemise avaldus

...valduse saaja nimi] vahel on [kuupäev] sõlmitud [lepingu liik]leping [lepingu eesmärk, otstarve] (edaspidi: Leping). Vastavalt Lepingu punktile [asjakohane Lepingu punkt] oli [avalduse saaja] kohustatud [kohustuse kirjeldus]. Olete Lepingust tulenevat kohustust rikkunud, kuna [põhjendus, miks kohustus on täitmata või mittekohaselt täidetud]. [Kuupäev] andsime [avalduse saajale] täiendava tähtaja kohustuse täitmiseks, kuid käesolevaks hetkeks ei ole [avalduse saaja] lepingurikkumist kõr...

-
196 allalaadimist
192
pdf

NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT

EESTI NOORSOOTÖÖ KESKUS HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT Tallinn 2005 Koostanud: Elo Talvoja Viire Põder Helen Veebel Argo Bachfeldt Anne Luik Kadri Kurve Kujundaja: Tiina Niin Keeletoimetaja:...

Amet - Keskkool
23 allalaadimist
136
doc

KASUTUSLEPINGUD

... 1 tagajärjena tekib mõjuv põhjus lepingu ülesütlemiseks ei ole vaja lepingu lõpetamiseks järgida seadusest tulenevaid ülesütlemise tähtaegu, vaid lepingu võib koheselt ülesöelda. Mõjuva põhjuse näidisloetelu on välja toodud VÕS §-des 314- 319. Samas võivad lepingu pooled üürilepingus ette näha lisaks VÕS §-des 314-319 sätestatule ka muid põhjusi, mis annavad õiguse nii tähtajatut kui ka tähtajalist üürilepingut erakorraliselt üles öelda. Nagu öeldud, siis seaduses toodud ...

Õigus -
19 allalaadimist
202
rtf

LEPINGUTE KOGUMIK

...ga allkirjastatud lisadest ning lisadest, milles lepitakse kokku peale käesoleva lepingu sõlmimist. 12. Käesolevale lepingule on lisatud lepingu sõlmimisel järgmised lisad: 1.21. Agendi poolt reklaamitavate ja pakutavate kaupade nimekiri ja hinnad - lisa nr.1. 1.22. Agendi tegutsemise territooriumide nimekiri - lisa nr.2. 1.23. Agenditasu arvestus ja maksmise kord - lisa nr.3. 1.24. Kokkulepe konkurentsipiirangu kohta - lisa nr.4. 2. Lepingu objekt. 2.1. Käesoleva lepinguga kohustub ag...

Õigus -
120 allalaadimist
37
docx

TARBIJAÕIGUS

...1. Suurte multinatsionaalsete korporatsioonide osatähtsuse kasvamine paljudel maailma turgudel ja konkurentsi vähenemine 2. Tooted ja teenused muutuvad tehniliselt järjest keerulisemaks, kaupu turustatakse valmispakendis 3. Masstootmise, -tarbimise, -turustamise domineerimine tarbijatoodete turul 4. Ettevõtjad on suhteliselt hästi ühinenud erialaliitude ja muude huvigruppide kaudu, tarbijad on suhteliselt vähem organiseerunud oma huvide kaitseks. Professor Thierry Bourgoigne on tarbijaõiguse ja ­poliitika tekkimise peamise...

Õigus -
49 allalaadimist
78
doc

Lepinguõiguse I KT kordamisküsimused

...(tagasiostuõigusega müügileping). Tagasiostuõigusega müügilepingu puhul loetakse asi müüja poolt tagasi ostetuks müüja poolt avalduse tegemisega ostjale. Tagasiostu puhul eeldatakse, et tagasiostuhinnaks on hind, millega ese müüdi. Müük prooviks, näidise või kirjelduse järgi - eeldatakse, et näidis, kirjeldus või mudel on asja lepingutingimustele vastavuse hindamise ainus kriteerium. Sel juhul annab kõrvalekalle näidisest, kirjeldusest või mudelist ostjale õiguse lepingust taganeda või kasutada muid õigusi, mis tulenevad asja lepingutingim...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
99 allalaadimist
15
doc

Lepinguõiguse eksami kordamisküsimused

...ohustusi töötaja suhtes lojaalselt. 1) kindlustama töötaja kokkulepitud tööga ning andma selgeid ja õigeaegseid korraldusi; 2) maksma töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal; 3) andma ettenähtud puhkust ja maksma puhkusetasu; 4) tagama kokkulepitud töö- ja puhkeaja ning pidama tööaja arvestust; 5) tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks tööandja ettevõtte huvidest lähtuva koolituse ning kandma koolituskulud ja maksma koolituse ajal keskmist töötasu; 6) tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused; 7) tutvustam...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
386 allalaadimist
28
docx

TÖÖÕIGUS

...iguslikkuse seadusele. Töölepingu sõlmimisele kohaldatakse võlaõigusseaduses lepingu sõlmimise kohta sätestatut. Tööleping sõlmitakse kirjalikult. Töölepingu kirjalikus dokumendis peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed: 1) tööandja ja töötaja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht; 2) töölepingu sõlmimise ja töötaja tööle asumise aeg; 3) tööülesannete kirjeldus; 4) ametinimetus, kui sellega kaasneb õiguslik tagajärg; 5) töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud (töötasu), sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, tööta...

Tööõigus -
9 allalaadimist
100
doc

Äriõiguse ja võlaõiguse konspekt

... saa registrisse kandmisel nõuda ühingulepingu esitamist. Registripidaja peab aga olema teadlik lepingu kohustuslikest tingimustest ja seetõttu tuleb need tingimused märkida avalduses. Avaldusele tuleb lisada ühingut esindama volitatud osanike allkirjade näidised ja ühingu sidevahendite (telefon, faks vms.) numbrid. Samasugune nõue kehtib ka avalduse esitamisel ühingu lõpetamise registrisse kandmiseks. Kui ühingulepinguga on kehtestatud ühine esindus, peavad avaldusele kirjutama alla kõik need osanikud, kes on ühiselt õigustatud ühingut e...

Õigus alused - Kutsekool
19 allalaadimist
46
doc

Õiguse aluste kordamisküsimused

... kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud. Seega on riik erilisel viisil organiseerunud rahvas, kes teostab teataval territooriumil suveräänset võimu. Riigil on 3 põhitunnust: 1)territoorium Territooriumi moodustavad maa-ala, maapõu, õhuruum ja kui tegu on mereriigiga, siis ka territoriaalvesi. Riigi alla kuuluvad tinglikult ka selle riigi lipu all liikuvad alused ning teistes riikides asuvad saatkondade territooriumid. Riigi territooriumi määrab riigipiir, mis määrab ühtlasi ka riigi suveräänsuse ...

Uurimistöö meetodid - Tallinna Ülikool
65 allalaadimist
384
pdf

TÖÖLEPINGU SEADUS

...janduslike asjaoludega. Mõjuv põhjus, mille esinemisel on töö- andjal õigus leping üles öelda, on rangelt seotud töötaja või tööandja ettevõttega. Seega ei ole tööandjal õigus töölepingut üles öelda muudel põhjustel. Mõjuvate põhjuste näidisloe- telu, mille esinemisel on töötajal ja tööandjal õigus tööleping erakorraliselt üles öelda, on esitatud TLS § 88 lõikes 1, § 89 lõikes 1 ja § 91 lõigetes 2 ja 3. Milline konkreetne juhtum tingib töölepingu ülesütlemise, on seaduse järgi lahtine ja vajab igal konkreetsel juh...

Õigus - Kutsekool
16 allalaadimist
2
doc

Näidis - Garantiikiri

... (i) Garantii saaja ning Võlgnik on sõlminud [kuupäev] [lepingu liik]lepingu (edaspidi: Leping) [Lepingu eesmärk, otstarve]; (ii) Garantii saaja nõuab Võlgnikult garantiikirja esitamist kõigi Lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks. on kokku leppinud, et Garantii andja väljastab Garantii alljärgnevas: 1. Garantii eesmärk ja summa 1.1. Käesolevaga garanteerib Garantii andja Võlgniku poolt Garantii saajale Lepingu alusel maksm...

-
52 allalaadimist
34
docx

TÖÖÕIGUSE KORDAMISKÜSIMUSED

...teemis. Turvalise paindlikkuse (flexicurity) kontseptsioon ja selle mõju töösuhete reguleerimisele (õpik, TLS selgitused, TLSE seletuskiri, loengus ja seminaris käsitletud küsimused. Abistav materjal: Muda, M. Turvaline paindlikkus uues töölepingu seaduses. - Juridica, 2012, 4) Tööõiguse olemus Tööõiguse mõiste ­ töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Tööandja maksab töötajale töö eest tasu. Tööõigus on õigusnormide kogum, mis reguleerib töölepingu alusel töötaja ja tööandja vahel t...

Tööõigus -
12 allalaadimist
2
doc

Näidis - Laenuleping

... summade tasumiseks, arvestatakse makse: 2.4.1. esimeses järjekorras võlgnetava intressi katteks; 2.4.2. teises järjekorras võlgnetava viivise katteks; 2.4.3. kolmandas järjekorras võlgnetava põhisumma katteks; 2.4.4. neljandas järjekorras muude Lepingust tulenevate kohustuste katteks. 2.5. Laenusaajal on õigus tagastada kogu Laen enne Lepingu punktis 2.1 nimetatud maksetähtpäeva, teatades sellest Laenuandjale kirjalikult [päevade arv] päeva ette. 3. Viivis 3.1. Laenu tagastamisega viivitamisel on...

-
213 allalaadimist
71
docx

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA

...ab teatud käitumisreeglite kehtestamist, millega määratakse inimkäitumise kohustuslikkus. Õiguslik regulatsioon peab tuginema põhiseadusele. Eesti õiguskord on kirjutatud õigusele tuginev õiguskord. Vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) §-le 2 on tsiviilõiguse allikad seadus ja tava. Tava tekib käitumisviisi pikemaajalisest rakendamisest, kui käibes osalevad isikud peavad seda õiguslikult siduvaks. Tava ei saa muuta seadust. Eraõiguse üheks olulisemaks valdkonnaks on võlaõigus, mis hõlmab omakorda kahte suuremat õigussuhete gruppi - lep...

Võlaõiguse üldosa - Tartu Ülikool
36 allalaadimist
53
doc

Asjaõigus

...I ÜLDINE ASJAÕIGUS 1. ­ 2. Asjaõiguse põhimõtted, asi, asja osa, päraldis, vili Põhimaterjal: P. Pärna "Asjaõigusseadus. Kommenteeritud väljaanne", Tallinn, 2004 (edaspidi viidatud "Kommentaar"): Balti eraseadusest asjaõigusseaduseni (lk. 9-28), §§ 1 ­ 6 (lk 29 ­ 39). Asjaõigused on suunatud kõikide kolmandate isikute vastu ja on seega absoluutsed õigused. (Võla- e obligatsiooniõigused on aga suunatud teatud kindla isiku vastu ja on seega suhtelised õigused.) Mõiste ,,asjaõigus" juures eristatakse kahte tähendust: asjaõigus objektiivses ja...

Õigus - Tartu Ülikool
777 allalaadimist
41
ppt

Lepingud

Lepingud Näidised Leping on tehing kahe või enama isiku (lepingupooled) vahel, millega lepingupooled kohustuvad vastavalt kokkuleppele midagi tegema või tegemata jätma. Leping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik. Lepingute sõlmimist reguleerivad: Võlaõigusseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/108...

Majandus - Kutsekool
6 allalaadimist
220
docx

Võlaõiguse üldosa konspekt

...e eeldusteks on tsüsi läbimine, vähemalt 5 tunnikontrolli sooritamine positiivsele hindele, aktiivne osalemine vähemalt 7 seminaris. NÕUDENORMID : Lepingust taganemine §116 Lepingueelsed võlasuhtes § 115 http://www.digira.ee/wp-content/tootekataloog- data/100260/epub/OEBPS/Text/p5a-1.html TEEMA 1 LK 1-45 Võlaõigus kui õigusvaldkond Võlaõigus eraõiguse süsteemis 1 Üldosa - sätestatud tsiviilseadustiku üldosa seaduses (1994) 2 Eriosa moodustavad erinevad seadused 1 Asjaõigus - as...

Õigus - Tartu Ülikool
222 allalaadimist
5
doc

Näidis - Äriruumi üürileping

...tavad ettevõtted tõstavad teenuse hinda. Teenuste osutamise muutus teatatakse Üürnikule esitataval arvel. 3.8 Lepingule allakirjutamise päevast [päevade arv] pangapäeva jooksul tasub Üürnik Üürileandjale Lepingust tulenevate nõuete tagamiseks tagatisraha 1 (ühe) kuu üürisumma ulatuses, s.t [ühe kuu üürisumma] eurot. Tagatisraha tagab Lepingu kehtivuse ajal ja ühe (1) kuu jooksul pärast Lepingu lõppemist Lepingust tulenevate Üürileandja nõuete täitmist. Tag...

-
55 allalaadimist
100
docx

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA KONSPEKT

Võlaõiguse üldosa Koduseks tööks vaja koostada nõudeavaldus. Eksamil 4-6 küsimust + kaasus. I LOENG Lepingulisis suhteid reguleerivad: Tsiviilõigus tegeleb nõudeõiguse küsimustega. (kellelt, mida ja mis alusel nõuda saame) Võlaõigus tegeleb lepinguliste suhetega. Võlaõigus on võlasuhteid käsitlev õigus. Võlaõiguse kesk...

Võlaõiguse üldosa -
75 allalaadimist
142
doc

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA

...üüptingimust ei loeta ebamõistlikult kahjustavaks, kui see puudutab lepingu põhilist eset või hinna ja üleantu väärtuse suhet või kui tingimuse sisu tugineb õigusaktil, millest ei saa lepingupoolte kokkuleppel kõrvale kalduda. VÕS § 42 lg 3 annab näidisloetelu nendest tingimustest, mis on eelduslikult ebamõistlikult kahjustavad. VÕS § 44 kohaselt eeldatakse loetletud tüüptingimuste tühisust tarbijalepingutes, majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingutes peab aga ebamõistlikku kahjustamist teise poole suhtes tõendama. VÕS § ...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
76 allalaadimist
27
docx

Õpimapp Äri- ja Võlaõigus

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL K15 KÕ XXX nimi XXX ÄRI- JA VÕLAÕIGUS ÕPIMAPP Iseseisev töö Õppejõud: XXX , MA Mõdriku 2017 TÖÖANDJA __________________ TÖÖTAJA __________________ SISUKORD SISSEJUHATUS........................................................................................

Võlaõigus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
79 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

..............................212 Järgmiselt esmalt mõned näited sellest, et õigusallikate teema annab põhjust aruteludeks. Seejärel näiteid meie õigussüsteemi osade täiendavatest kirjeldustest..............................212 Avalik- ja eraõigus..................................................................................................................214 Miks on eraõiguse ja avaliku õiguse eristamine oluline?.........................................................214 Riigiõigus..................................................................................................

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
70 allalaadimist
37
odt

Tsiviilõiguse üldosa

Tsiviilõiguse üldosa 1.Tsiviilõiguse iseloomustus 1.1Tsiviilõiguse koht õigussüsteemis Õigus IUS ­ üldkohustuslikke käitumisnormide kogum, mis on kehtestatud riigi poolt, mille rikkumine toob kaasa riigi hukkamõistu - > RIIK Moraal ­ Arusaam õigest käitumisest (hinnanguline), inimeste poolt kehtestatud -> INIMENE Õiglus AEQUITAS ­ Filosoofilise sisuga termin, määratlemata mõiste, DEFINEERIMATA TERMIN Tava ­ Pikemaajaline käitumisharjumus Loomuõigus IUS NATURALE ­ (ldn. k - Ius naturale)igale elusolendile kuuluv õigu...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Ülikool
40 allalaadimist
67
pdf

Õiguse Alused kordamisküsimused

.... Piiramata monarhia ­ selle korral kuulub monarhile kogu võimutäius C. Piiratud monarhia ­ on monarhia alaliik, milles isevalitseja suva on kitsendatud mingi riigiorgani või seisusliku esinduse poolt. D. Seisuslik-esinduslik monarhia E. Konstitutsiooniline monarhia ­ on selline riigivalitsemise vorm, mille puhul monarhia pädevus on kindlaks määratud demokraatlikult kehtestatud konstitutsiooniga. F. Vabariik ­ on riigivalitsemise vorm, mille puhul riigipeaks on ki...

Õigus alused -
263 allalaadimist
52
doc

PÄRIMISÕIGUSE ÜLDISELOOMUSTUS.

I teema. PÄRIMISÕIGUSE ÜLDISELOOMUSTUS. · testamendi- ja/või pärimislepingujärgne pärija ei võtnud pärandit vastu ja asepärijat ei 1. Pärimisõiguse üldmõisted olnud määratud, välja arvatud juhtum, mil kogu vara oli testeeritud (pärimislepinguga ...

Primisigus - Tartu Ülikool
119 allalaadimist
57
doc

äriõigus konspekt

...mõistlik ja hea usu põhimõttega vastavuses olev tingimus (VÕS § 26 lg 3) Mõistliku tingimuse määramisel tuleb arvestada 1) lepingu olemust 2) lepingu sõlmimise eesmärki 3) poolte tahet Mõistlikkuse põhimõte kehtib võlasuhetes lepingutingimuste määramisel, - pingutuse suuruse määramisel, mida võib üks lepingupool teiselt nõuda kohustuste täitmisel. hinna ja pingutuse vahelise suhte proportsionaalsus, hinna või tingimuse õiglus täitmise aja kindlaksmääramisel jne Vastavalt § 7 loetakse mõistlikuks seda, mida samas olukorras heas usus tegutsevad i...

Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
604 allalaadimist
44
docx

VÕS üldosa kordamisküsimused

...udest asjaoludest tuleneb, et ettepaneku tegija ei ole oma ettepanekuga seotud. Sellist ettepanekut loetakse ettepanekuks esitada pakkumus. (3) Ettepanekut, mis on suunatud kindlaks määramata isikutele ja mis seisneb reklaami, hinnakirjade, tariifide, näidiste, kataloogide ja muu sellise saatmises või kaubaväljapanekus, samuti kauba või teenuse konkreetsele isikule mittesuunatud pakkumist avalikus arvutivõrgus, loetakse ettepanekuks esitada pakkumus, kui ettepaneku tegija ei ole selgesti väljendanud, et tegemist on pakkumusega. Lepingu sõlmi...

Võlaõigus -
56 allalaadimist
71
docx

Võlaõiguslikke riigikohtulahendite vihik

I SEMINAR 3-2-1-63-15 p 13 (tasu kokkuleppe puudumine) Asja uuel läbivaatamisel ei ole ringkonnakohus seotud maa- ega ringkonnakohtu eelnevates lahendites tehtud järeldusega, et poolte vahel oli leping seadmete kasutamise kohta (vt TsMS § 693 lg-d 1 ja 2). Ringkonnakohtul on õigus tõendeid ümber hinnata, seda ...

Võlaõigus -
35 allalaadimist
6
doc

Näidis - Maa rendileping

...damiseks. 5. Poolte vastutus 5.1 Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest kannavad Pooled käesolevas Lepingus ning Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud vastutust. 5.2 Kõigi Lepingust tulenevate rahaliste kohustuste mittetähtaegse tasumise korral on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult viivist [viivise määr] protsenti päevas tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest. 5.3 Lepingus sätestatud viivise ja...

-
96 allalaadimist
4
doc

Näidis - Seadme üürileping

...poolt arve esitamist Üürnikule. 3.4 Üür tasutakse Üürileandja arveldusarvele [arveldusarve number, panga nimi]. 3.5 Lepingule allakirjutamise päevast [päevade arv] pangapäeva jooksul tasub Üürnik Üürileandjale Lepingust tulenevate nõuete tagamiseks tagatisraha 1 (ühe) kalendrikuu üürisumma ulatuses, s.t [tagatisraha summa] eurot. Tagatisraha tagab Lepingu kehtivuse ajal ja ühe (1) kuu jooksul pärast Lepingu lõppemist Lepingust tulenevate Üürileandja nõ...

-
44 allalaadimist
90
docx

Kinnisvara haldamise vastused.

Kinnisvara haldamise vastused. Kinnisvara haldamise vastused...........................................................................................1 2.Kinnisvara strateegilise haldamise sisu...........................................................................5 3.Kinnisvara operatiiv-tehnilise haldamise sisu...................................................................6 4.Asja omamise, valdamise ja haldamise mõisted..............................................................6 5.Põhiseaduses sätestatud põhimõtted seoses omandiga...................................................

Ehitus - Tallinna Tehnikaülikool
68 allalaadimist
101
pdf

Projektipersonali juhtimine konspekt

... 2 1. PROJEKTIPERSONALI JUHTIMISE ERIPÄRAD ORGANISATSIOONIDES 1.1 Projektid ja projektipersonal organisatsioonikeskkonnas Kaasaegses ettevõtluskeskkonnas ellu jäämiseks on ettevõtete juhid pideva surve all muuta juhtimisvõtteid ja-protsesse. Keegi peab võtma muudatuste elluviimise eest vastutuse ja muutused ellu viima tegeledes ette tulevate praktiliste probleemidega. Juhid kaasavad selleks tavaliselt alluvaid ja kaastöötajaid moodustades projektimeeskonna. Projekt on kooslus tegevusi millegi muutmiseks või millegi uue loomise...

Organisatsioon ja juhtimine -
84 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun