Facebook Like
Küsitlus
Add link

Konkurentsi osutamise keelu tähendus js rakendamise tingimused töösuhedes - sarnased materjalid

taja, eritasu, aulik, nastada, seadmine, rakendamise
1
doc

Konkurentsi osutamise keelu tähendus ja kasutamise kord töösuhtes

Konkurentsi osutamise keelu tähendus ja kasutamise kord töösuhtes Konkurentsikeeld kehtib, kui töötaja on saanud eritasu. Kui töötaja ja tööandja sõlmisid töölepingu, milles piiratakse töötaja võimalust pärast lepingu lõpetamist konkurendi juurde tööle asumisel ja tööandja maksab töötamise ajal v...

Õigus -
20 allalaadimist
4
odt

Konkurentsi osutamise keelu tähendus ja kasutamise kord töösuhtes.

Konkurentsi osutamise keelu tähendus ja kasutamise kord töösuhtes. Koostas :Martin Aulik Konkurentsi piirangu kokkulepe on kirjalikus vormis ja mis on sõlmitud kuni üheks aastaks alates ...

Tööõigus - Kutsekool
3 allalaadimist
2
docx

Konkurentsi keelu osutamise tähendus ja rakendamine töösuhtes

Konkurentsi keelu osutamise tähendus ja rakendamine töösuhtes Töötaja ja tööandja võivad konkurentsipiirangu kohta kokkuleppe sõlmida. Konkurentsikeeld kehtib, kui töötaja on saanud eritasu. Kui töötaja ja tööandja sõlmisid töölepingu, milles piiratakse töötaja võimalust pä...

Tööõigus - Kutsekool
7 allalaadimist
2
docx

Konkurentsi osutamise keeld ja selle rakendamise töösuhtes

Konkurentsi osutamise keeld ja selle rakendamise töösuhtes Konkurentsipiirangu kokkuleppega võib piirata töötaja töötamist konkurendi juures töölepingu või muu võlaõigusliku lepingu (näiteks käsundus-, töövõtuleping) alusel või tegutsemist samal majandus- ja kutsetegevuse alal. Tööand...

Õigus - Kutsekool
9 allalaadimist
2
odt

Konkurentsi osutamise keelu tähendus ja kasutamise kord töösuhtes.

Konkurentsi osutamise keelu tähendus ja kasutamise kord töösuhtes. Konkurentsikeeld kehtib, kui töötaja on saanud eritasu. Kui küsija sõlmis töölepingu, milles piiratakse tema võimalust pärast lepingu lõpetamist konkurendi juurde tööle asuda ja tööandja maksis töötamise...

Õigus alused - Kutsekool
72 allalaadimist
1
docx

Konkurentsi osutamise keeld ja selle kasutamine töösuhetes

Konkurentsi osutamise keeld ja selle kasutamine töösuhetes Essee Töösuhetes on konkurentsikeeld paika pandud töölepinguga. Kui tööandja ei soovi, et töötaja tema konkurentide juures tööd teeks ning hoiaks äri-ja tootmissaladust, tuleb see kohustus kokkulep...

Majandus - Kutsekool
21 allalaadimist
384
pdf

TÖÖLEPINGU SEADUS

............................................................. 54 § 22. Saladuse hoidmise kohustus............................................................................ 56 § 23. Konkurentsipiirangu kokkulepe........................................................................ 58 § 24. Konkurentsipiirangu kokkuleppe kehtivus pärast töölepingu lõppemist........... 60 § 25. Konkurentsipiirangu kokkuleppe ülesütlemine................................................. 62 § 26. Leppetrahv k...

Õigus - Kutsekool
10 allalaadimist
100
doc

ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS (ÕIGUSAJALUGU, ÕIGUSPOLIITIKA, RIIK JA ÕIGUS)

...se ja millised eraõigusesse? Eraõigus: tööõigus, tsiviilõigus (võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus), kaubandus- ja majandusõigus (ühinguõigus, väärtpaberiõigus, panga- ja börsiõigus, konkurentsi- ja tarbijakaitseõigus, intellektuualse omandi õigus (autoriõigus, tööstusomandiõigus, naaberõigused)). // Avalik õigus: tööõigus, rahvusvaheline õigus, riigi- ja konstitutsiooniõigus, haldusõigus, kirikuõigus, karistusõigus, kohtu- ja protsessiõigus, finantsõigus, sotsiaalõi...

Õigus - Tartu Ülikool
15 allalaadimist
66
docx

Tsiviilõiguse konspekt (õpiku põhjal)

... ja seda ka realiseerib; meetodiks käsk ja keeld Eraõigus: esemeks isikute vahelised varalised ja isiklikud suhted; meetodiks privaatautnoomia tahtevabadus AÕ harud: riigi-, haldus-, maksu-, karistus-, menetlus-, konkurentsiõigus EÕ harud: tsiviilõigus, kaubandusõigus, intellektuaalne omand, rahvusvaheline eraõigus Miks on vaja teha vahet era- ja avalikulõigusel? See tuleneb põhiseadusest. Võiks olla olematu, millisesse kohtusse peab klient kuuluma. Kõik mis ei ole keelatud on lubatud (eraõigus), ...

Tsiviilõigus - Tartu Ülikool
34 allalaadimist
50
doc

Tööõigus

...sest ja mitteaktiivsusest tööhõivesse, tagades kiirelt sobiva töökoha leidmise ning vajadusel täiend- ja ümberõppe; · Efektiivne elukestva õppe süsteem, mis võimaldab inimestel jääda tööturul konkurentsivõimeliseks kogu nende töövõimelise ea jooksul ning kohandada pidevalt oma kvalifikatsiooni kiiresti muutuva majandussituatsiooniga. TL autorid selgitavad, et töölepingu normide uuendamisel suureneb paindlikkus töösuhetes, kuid paindlikkusega samavõrra tähtsaks tuleb pidada ka tur...

Tööõigus -
313 allalaadimist
6
odt

Töösuhted, 3 referaati

...i pankrotti mineku puhul, tegevuse lõpetamise puhul ja töö hulga vähenemise tõttu, kuid siis tuleb töölisele otsida uus töökoht või võimaluse korral korraldada ümberõpe või siis korraldada ümber tema töö. Konkurentsi osutamise keelu tähendus ja kasutamine töösuhetes Konkurentsi osutamise keeld sellist mõistet võib olla raske mõista kuna see on nii lühidalt öeldud ja konkreetselt, ehk siis kes ei tohi konkurentsi osutada kellele ja kuidas seda kasutatakse töösuhetes ? Vastus sellele küsi...

Tööõigus - Kutsekool
4 allalaadimist
75
doc

Kohaliku omavalitsuse õigus

...e siseriikliku õiguskorraga seotuse aspektist kolme kategooriasse: liikmesriikide õigussüsteeme 1) unifitseerivaks - (primaarõigus + peam. määrused) unifitseeriv seadusandlus asendab asjaomases küsimuses (näiteks agraar- ja konkurentsipoliitika) täielikult siseriiklikku seadusandlust; 2) harmoniseerivaks - (peam. direktiivid nt 94/80/EÜ; 96/30 EÜ) sel puhul ühtlustatakse siseriiklikud seadused EÜ seadustega selliselt, et esimest teisega ei asendata. Õigusaktina kasutatakse siin enamasti direktiivi. Eristatakse täielikku ...

Õigus - Tartu Ülikool
630 allalaadimist
34
docx

TÖÖÕIGUS

TÖÖÕIGUS Kaitstud paindlikkus Eesmärk üheaegselt suurendada tööturu ja töösuhete paindlikkust sissetulekute- ja tööhõiveturvalisusega, eriti madalama konkurentsivõimega isiku jaoks. Klassikaliselt koosmõjus: paindlik tööõigus, kaasaegsed sotsiaalkindlustussüsteemid, aktiivsed tööturumeetmed. Seda toetavad elukestev õpe ja sotsiaaldialoog. Tööõiguse koht õigussüsteemis Avalik õigus vs eraõigus, suurem osakaal töötaja ja tööandja vah...

Tööõigus - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
126
pdf

Lepinguvälised võlasuhted

...htlus või hooletus) on oluline üksnes kehavigastuse tekitamise, mitte aga A sissetuleku kaotuse suhtes. 37. Kuidas rakendatakse deliktiõiguses nn "olulise asjaolu" põhimõtet? ˆ Kahju vajalike põhjuste konkurentsi korral (s.o. olukorras, kui koos avaldavad mõju mitu nähtust, millest igaühest piisab kahju tekkimiseks) ei saa conditio -reeglit otse rakendada.  Sellistel juhtudel vaadatakse, kas kostja tegu võis kahju reaalselt põhjustada, s.o. kas kostja tegu oli kahju ...

Õigus - Keskkool
35 allalaadimist
16
docx

Haldusprotsessi konspekt 2013 II osa

...e puhul ei saa eitada teatud võimupositsiooni, on need vaidlused siiski omasemad tsiviilõigussuhetele, sest võimupositsioon ei tulene avaliku võimu kandja staatusest, vaid monopoolsest seisundist turul. Eraõigus koos konkurentsireeglitega omab küllaldasi ohjeldusmeetmeid selliste olukordade jaoks. Juba halduskohtute tegevuse taastamisele järgnenud varases praktikas kerkisid üles erastamisvaidlused, kus erastamise objektiks olnud eluruum võis kuuluda mõne nõukogudeaegse ettevõtte järglasest äriühingule. Need firmad loe...

Õigus -
58 allalaadimist
66
pdf

Tööiguse konspekt

...lik TA-l lisatasu maksta. Võidakse poolte vahel kokku leppida saladuse hoidmise kohustuse rikkumise eest leppetrahvi maksmine. Olulise rikkumise korral on võimalik ka töölepingu erakorraline ülesütlemine. 4) konkurentsipiirangu kokkulepe. Selline piirang tuleb kokku leppida ja see on õigustatud vaid juhul kui  see on TA erilise majandusliku huvi kaitsmiseks 7  töötaja töösuhtes omandat...

Tsiviilõigus - Kutsekool
11 allalaadimist
202
rtf

LEPINGUTE KOGUMIK

...ate kaupade nimekiri ja hinnad - lisa nr.1. 1.22. Agendi tegutsemise territooriumide nimekiri - lisa nr.2. 1.23. Agenditasu arvestus ja maksmise kord - lisa nr.3. 1.24. Kokkulepe konkurentsipiirangu kohta - lisa nr.4. 2. Lepingu objekt. 2.1. Käesoleva lepinguga kohustub agent käsundiandja jaoks ja tema huvides ning käsundiandja nimel ja arvel reklaamina käesoleva lepingu lisas nr.1 nimetatud kaupu ja võtma vastu ostjatelt lisas nr.1 toodud kaupade tellimusi terri...

Õigus -
91 allalaadimist
25
doc

Tööõigus

...propageeritakse turvalise paindlikkuse põhimõtte rakendamist, mis on olnud aluseks ka TLS koostamisel. Turvalise paindlikkuse idee: kontseptsiooni areng EL-is: Lissaboni Strateegia (2000) ­ aastaks 2010 EL majandus kõige konkurentsivõimelisemaks maailmas ühe meetmena nähti ette suurendada töötajate ja ettevõtete kohanemisvõimet ning tööturu paindlikkust roheline raamat tööõiguse ajakohastamisest (2006) ­ turvalise paindlikkuse idee rakendamine töösuhetes töösuhtes oleva isiku kaitse asemel tööturul oleva isiku kaitse...

Õigus - Tartu Ülikool
320 allalaadimist
36
pdf

Intellektuaalne omand ja andmekaitse (konspekt)

...- Ärinimi ehk firma on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb. Domeeninimi - Interneti aadressi kasutamise reeglid määrab harilikult tippdomeeni valdaja, kuid alati tuleb lähtuda kaubamärgi-, ärinime- ja konkurentsiõigustest. Kõlvatu konkurents - Ebaaus äritegevus, heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod, sealhulgas: eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine, tellimine, konkurendi või tema kauba halvustamine; konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine, konkurendi töötaja või esindaja ärakasu...

Õigus - Tallinna Ülikool
41 allalaadimist
52
docx

Ühinguõiguse loengumaterjal ja kordamisküsimused vastustega

...3-2-1-36-06; 3-2-1-41-05) · Üldine lojaalsuskohustus: ... Juhtorgani liige peab eelistama oma tegevuses juriidilise isiku huve isiklikele või kolmandate isikute huvidele (VÕS § 620) ... Konkurentsikeeld (ÄS § 185, 312); Konfidentsiaalsuskohustus (ÄS § 186, 313) Juhtorgani peamised ja spetsiifilised kohustused · Peamised kohustused: juriidilise isiku juhtimine, sh. otsuste vastuvõtmine, planeerimine, kontroll ja järelevalve, samuti esindamine · Spetsiifilised kohust...

Ühinguõigus -
146 allalaadimist
8
odt

3 esseed töölepingute kohta

...sitamist võimaldav vorm (näiteks e-mail). Vorminõuete rikkumine toob TLS § 95 kohaselt endaga kaasa ülesütlemise tühisuse. Tööandja peab enda poolt esitatud ülesütlemisavalduses ülesütlemist alati põhjendama. Konkurentsi osutamise keelu tähendus ja kasutamise kord töösuhtes. Töölepingus adekvaatse konkurentsikeelu sõnastamine on oluline, vältimaks hilisemaid vaidlusi selle sisu ja ulatuse üle. Erinevaid tõlgendusi on tekitanud mõiste "töösuhe" olukorras, kus endine töötaja asub keelu keh...

Õigus alused - Kutsekool
85 allalaadimist
180
pptx

Töölepingu seadus / tööõigus

...¼lesandeid täidetakse renditööna, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtajalise töölepingu järjestikuse sõlmimise või pikendamise piirangut iga kasutajaettevõtja kohta eraldi. [ 3. Konkurentsipiirangu kokkuleppe sisu või saladusena määratud teabe sisu 22. Saladuse hoidmise kohustus (1) Vastavalt võlaõigusseaduse §-s 625 sätestatule ja arvestades käesoleva seaduse § 6 lõikes 3 sätestatud teavitamise kohustust, võib tööandja määrata, millise teabe kohta kehtib ...

Tööõigus - Tartu Ülikool
10 allalaadimist
98
docx

TÖÖÕIGUS

... ja mitteaktiivsusest tööhõivesse, tagades kiirelt sobiva töökoha leidmise ning vajadusel täiend- ja ümberõppe;  Efektiivne elukestva õppe süsteem, mis võimaldab inimestel jääda tööturul konkurentsivõimeliseks kogu nende töövõimelise ea jooksul ning kohandada pidevalt oma kvalifikatsiooni kiiresti muutuva majandussituatsiooniga. 2. Töölepingu eristamine käsunduslepingust: lepingute mõisted/tunnused, sarnasused ja eristamise võimalused. Töölepingu eristamine t...

Õigus - Tartu Ülikool
6 allalaadimist
34
docx

TÖÖÕIGUSE KORDAMISKÜSIMUSED

...teaktiivsusest tööhõivesse, tagades kiirelt sobiva töökoha leidmise ning vajadusel täiend- ja ümberõppe; (aktiivsed tööturumeetmed) Efektiivne elukestva õppe süsteem, mis võimaldab inimestel jääda tööturul konkurentsivõimeliseks kogu nende töövõimelise ea jooksul ning kohandada pidevalt oma kvalifikatsiooni kiiresti muutuva majandussituatsiooniga. (elukestev õpe) Kõige paremini sisse viidud Taanis ja Madalmaades. Esimene kord toodi välja Lissaboni strateegias (2000. aastal). Eesmärk Euroopa 2020? 2. Töölepingu erista...

Tööõigus -
6 allalaadimist
23
doc

EL Siseturuõigus.

... leping). Selleks et turg toimiks, peab riikidel olema ühine reguleeriv raamistik. See ELi õigustiku osa hõlmab eekirju, mis käsitlevad tolliliitu, kaupade, teenuste, kapitali ja isikute vaba liikumist ning samuti konkurentsi. EL ja EMP EMP on assotsiatsioonileping ELi ja kolme EFTA riigi vahel, kelleks on Island, Liechtenstein ja Norra. Lepinguga lubatakse need EFTA riigid ELi siseturule, kus kaubad, teenused, isikud ja kapital saavad vabalt ringelda. ELi õigus ELi õigus koosneb erinevat liiki õigusaktides...

Õigus - Tallinna Tehnikaülikool
66 allalaadimist
37
docx

TARBIJAÕIGUS

...aada (õpik lk 27) Tarbijaõiguste kujunemine Tänapäeval teenuste ja kaupade tarbijaturu iseloomulikud jooned: 1. Suurte multinatsionaalsete korporatsioonide osatähtsuse kasvamine paljudel maailma turgudel ja konkurentsi vähenemine 2. Tooted ja teenused muutuvad tehniliselt järjest keerulisemaks, kaupu turustatakse valmispakendis 3. Masstootmise, -tarbimise, -turustamise domineerimine tarbijatoodete turul 4. Ettevõtjad on suhteliselt hästi ühinenud erialaliitude ja muude huvigruppide kaudu, ...

Õigus -
44 allalaadimist
220
docx

Võlaõiguse üldosa konspekt

...emise mõlemad lepingupooled nende lepinguliste kohustuste täitmisest. Alles jäävad aga lepingust enne taganemist tekkinud õigused ja kohustused, nagu kahjuhüvitamisnõuded, teatamiskohustused, konkurentsikeelud, sooritusest hoidumise kohustused jne. Samuti võivad lepingust taganemisel kehtima jääda kõrvalkohustused. Lepingust taganemisel ei lõpe ka kahjuhüvitamisnõuded, mis on tekkinud lepingueelsetest läbirääkimmistest (VÕS § 14). b) Lepingu alusel üle...

Õigus - Tartu Ülikool
125 allalaadimist
39
doc

Tsiviilõigus

...lust. 2) alternatiivne nõudeõigus ­ on võimalik valida mitme nõude vahel, esitada saab aga ainult ühte. 3) Nõudeõiguse konkurents- normide konkurents; esitada saab ühe nõude valides sarnaste nõuete vahel. Konkurentsi puhul pole tegelikult valikuvõimalust, tuleb selgeks kindlaks teha milline on õiguse kahjuhüvitamine. VÕS § 1043; Nõue sarnane, aga alus teine ja kohaldamistingimused teised. Vastuväited 26 S.o vastuargument nõudele; vastuväide esitaja ...

Õigus - Tartu Ülikool
263 allalaadimist
80
doc

Haldusõigus

.... (Nt Tartu Ülikool). 3. Funktsionaalne avalike ülesannete üleandmine. 4. Materiaalne avalike ülesannete üleandmine eraõiguslikule isikule ­ tegevus on täielikult allutatud eraõiguslikule reziimile, kõik toimub täieliku konkurentsi tingimustes. Riik ei anna garantiisid. Euroopas on aktuaalsemad kaks viimast. ISIK Juriidiline isik Füüsiline isik Avalik-õiguslik juriidiline isik Eraõigusl...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
20 allalaadimist
30
doc

Põhiseaduse kordamisküsimused sügis 2014

...htsaimad hüved nagu haridus ja tervishoiuteenused.  Üldise heaolu kasv. Riik peab võtma meetmeid, et loodavatest hüvedest saaksid osa võimalikult paljud inimesed (maksupoliitilised abinõud, konkurentsi alalhoidmine jne). IV VALIMISED (www.vvk.ee) 30. Majoritaarse ja proportsionaalse valimissüsteemi vahe Majoritaarse puhul jaotatakse kogu valijaskond valimisringkondadesse, mille arv võrdub valitavate esindajate arvuga. Igast ringkonnast osutub valituks absoluutse maksmumi hääli kogunud kandida...

Riigiõigus -
4 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...igusesse ja millised eraõigusesse? Eraõigus: tööõigus, tsiviilõigus (võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus), kaubandus- ja majandusõigus (ühinguõigus, väärtpaberiõigus, panga- ja börsiõigus, konkurentsi- ja tarbijakaitseõigus, intellektuualse omandi õigus (autoriõigus, tööstusomandiõigus, naaberõigused)). // Avalik õigus: tööõigus, rahvusvaheline õigus, riigi- ja konstitutsiooniõigus, haldusõigus, kirikuõigus, karistusõigus, kohtu- ja protsessiõigus, f...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
39 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...endeks on varude haldamine ja ostutegevus. Klienditeeninduse kvaliteet logistikas on määrava tähtsusega ja see mõjutab konkurentsi pingestudes üha enam klientide arvu ning ettevõtte majandustegevuse tulemuslikkust – sellest on pikemalt juttu kuueteistkümnendas peatükis. Kuluarvestus on oluline kõikide logistikatoimin...

Logistika alused - Kutsekool
176 allalaadimist
108
docx

TÖÖÕIGUS

...■ Töösuhete stabiilsuse põhimõte;  ■ Tähtajalise töölepingu sõlmimiseks peab olema mõjuv põhjus;  ■ Maksimaalne tähtaeg kuni 5 aastat;  ■ Tähtaja pikendamine on piiratud Konkurentsipiirang-võib sõlmida kui see on vajalik, et kaitsta tööandja erilist majanduslikku huvi, mille saladuses hoidmiseks on tööandjal õigustatud huvi, eelkõige kui töösuhe võimaldab töötajal tutvuda tööandja klientidega või tootmis- ja ärisaladusega ning nende teadmiste kasut...

Tööõigus -
7 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun