Facebook Like

Otsingule "häälik" leiti 198 faili

häälik - Foneetika põhiüksus - häälik- on väikseim kuuldeliselt eristatav artikulatoorsete ja / või akustiliste omadustega määratletav kõnesegment.
4
docx

Tunnikonspekt, S häälik

(laps on 5-aastane) Eesmärgid: 1) laps õpib õigesti hääldama s häälikut sõna alguses labialiseeritud täishäälikute (Ö, Ü) ees; 2) kinnistada s hääliku hääldamist labialiseerimata vokaalide ees; 3) laps õpib eristama kuulmise teel s häälikut. Töövahendid: 4 nukku, söökide/kingituste pildid, mänguauto, lauamäng, pilt sünnipäevast. Tunni struktuur...

Logopeedia - Tartu Ülikool
79 allalaadimist
8
doc

Üldkeeleteaduse põhimõisted eksamiks

Absolutiiv-ergatiivsed keeled: on keeled, mille sihitisliku lause agent (A) on markeeritud (nt ergatiiviga), patsient aga markeerimata käändes (absolutiivis, lõputa) ning mittesihitisliku lause ainus osaleja (S) markeerimata käändes. Skemaatiliselt: P=S; A Abstraktne tähendus: ehk süsteemi tähendus; samuti kõik mitte konkreetsed tähendused täpsemas semantilises analüüsis Adstraat: on keel, mis on kontaktis...

Sissejuhatus... - Tartu Ülikool
143 allalaadimist
2
docx

Kontrolltöö nr.2 - Eesti keeles 2011 a.

9.klassi töö.2011/2012 õppeaastal tehtud...

Eesti keel - Põhikool
28 allalaadimist
7
odp

LASTEKEELE SÕNAVARA

kl LASTEKEELE SÕNAVARA ESIMESED SÕNAD Esimesed arusaadavad häälikud/sõnad 5kuuselt: ai, näe, tuti (luti kohta). Umbes aastaselt lisandusid: päh, täh (aitäh), emmä (emme), mämmäm jne. Rohkem sõnu hakkas tulema u 2,5 aastaselt, 3 aastaselt hakkasid tulema ka pikemad laused. RÄÄKIMA HAKKAMINE Umbes aastaselt hakkasin rääkima üksikuid sõnu. Korralikult ja a...

Eesti keel - Keskkool
8 allalaadimist
6
doc

Sissejuhatus Germaani Filoloogiasse

Kordamisküsimused (2009) Sissejuhatus germaani filoloogiasse Mõisted: ablaut (kvalitatiivne ja kvantitatiivne) ­ ablauti mõiste leiutas Jakob Grimm; morfoloogiline vokaalivaheldus tugevates tegusõnades germaani keeltes ja tüvedes ja juurtes indoeuroopa keeltes; kvalitatiivne ablaut ­ kolmeastmeline vokaalimuutus: 1) e-aste (täisaste), nt IE ped ­ pedestrian, 2) o- aste, nt IE pod ­ podium, 3) nulla...

Filoloogia -
88 allalaadimist
4
docx

Keel ja kõne

Keel on inimesele omane häälikutel rajanev hierarhiliselt organiseeritud märgisüsteem. Kõne on selle koodi kasutamine ehk keele avaldumine teksti ja kõnetegevusena 2) Mille poolest on kõne kuulamine a) lihtsam b) keerulisem kui teksti lugemine? Suuline kõne on kirjalikuga võrreldes lühem, sõnavaralt erinev ning gram...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
46 allalaadimist
10
doc

Hääldus ja hääldusteadused

Keel kui süsteem HÄÄLDUS JA HÄÄLDUSTEADUSED 3. Häälikute moodustumise foneetilised alused. Konsonandid ja vokaalid 3.1. Konsonantide klassifikatsioon (skeem 5) 3.1.1. Liigitus moodustuskoha järgi (vt tabeli veerud): labiaalid ehk huulhäälikud (k.a dentilabiaalid ehk labiodentaalid: f, v) dentaalid eh...

Keeleteadus alused - Tallinna Ülikool
23 allalaadimist
6
doc

Eesti foneetika ja fonoloogia eksami kordamisküsimused

Millistest faasidest koosneb kõneakt? 1) Sõnumi kodeerimine (mõte, mõistestamine, keelendamine) 2) Sõnumi tootmine (ütleja füsioloogiline, neuraalne tegevus) ­ artikulatoorne foneetika 3) Sõnum signaalina (hääleline) ­ akustiline foneetika 4) Sõnumi vastuvõtmine (kuulaja füsioloogiline ja neuraalne tegevus) - tajufoneetika 5) Sõnumi dekodeerimine (keeleline tõl...

Eesti keel -
46 allalaadimist
24
pptx

Sissejuhatus ortograafiasse

ORTOGRAAFIA Ortograafia mõiste Sõnal ortograafia on kolm tähendust: 1. õigekiri kui tavaline, üldkasutatav kirjutusviis (vastandina foneetilisele transkriptsioonile ehk häälduskirjale); 2. õigekiri ehk õigekirjutus kui kirjakeele normile vastav kirjutus (vastandina vigasele, normist hälbivale kirjutusele); 3. õigekirjutus kui õpetus kirjakeele õigeist kirj...

Eesti keel -
4 allalaadimist
1
doc

Konsonant-M

Õpetaja kõnehääle arendamineja häälehoid Konsonant M 1. Kuidas häälik M tekib? M on heliline kaashäälik. M on ninahäälik, mis tähendab, et õhk väljub nineneelu ja -õõne kaudu. M on huulhäälik ehk bilabiaal. M'i moodustamisel on huuled kergelt suletud, huulte asend sarnaneb P hääldusele. Hääldusõhk väljub läbi nina, keel on vabalt puhkea...

Eesti keel -
6 allalaadimist
3
odt

Keeltevõrdlus

Eesti keel häälikusüsteem (nende arvud ja üksteisele vastavus; tähed): · sõnamoodustus (liitsõnad, tuletised) · vormimoodustus (tüvevaheldus, tunnuste ja lõppude lisamine tüvele; käändsõna vormistik (ainsus, mitmus, käänded); tegusõna vormistik (arv, pööre, aeg, kõneviis, tegumood, kõneliik) · muu (nt sooline vahetege...

Keeleteadus -
5 allalaadimist
11
docx

Eesti keele grammatika

Sisukord EESTI KEEL 1 HÄÄLIKUÕIGEKIRI 1.1 Üksikhääliku õigekiri 1. Helitud häälikud: g, b, d, k. p, t, s, h,f, s, z, z, helilised: a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü, I, m, n, r, v. Sõna sees kirjutatakse helitute häälikute kõrvale k,p,t: võtsin, heitsin, kaktus. Selle reegli järgi tuleb helitu hääliku järele kir...

Eesti keel - Põhikool
13 allalaadimist
3
odt

Eesti keele ja vene keele võrdlus

Keelte võrdlus Eesti keel ja vene keel Eesti keel Vene keel Tähtede arv tähestikus 32 33 Vokaalid 9 (a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü ) 10 (, , , , , , , , , ) Konsonandid 17 (h, j, k, l, m, n, n, p, r, s, s, s, 22 (b,...

Eesti keel - Keskkool
4 allalaadimist
36
docx

Emakeele õpimapp

Sorava ja selge kõneni jõudmisel võib osadel lastel tekkida ka takistusi, kuid õigel ajal abi otsides ja teda õigesti toetades, saadakse probleemidest üle. Kõne arengu etapid  Kõik lapsed läbivad kõnelema õppides samu etappe, kuid teevad seda pisut erinevatel aegadel.  Koogamine. Seda tehakse enamasti vanuses 2-5 elukuud. Koogamine koosneb täishäälikutest. Kui ema lapse kohale kummardudes temaga räägib ning annab lapsele pausidega aega koogamisega vastata, õpib beebi, mis on dialoog ja kuidas toimub vestlus.  Keskmiselt 4-7 kuuselt algab lalisemine ehk täis- ja kaashäälikute kombineerimine. Lapse kasvades laliseb ta üha rohkem. Lalisev laps kordab pikalt silpe (ma-ma-ma-ma). Laps on võimeline häälikuid kohe pärast nende kuulmist matkima. Kui...

Eesti keele ajalugu - Tartu Ülikool
11 allalaadimist
28
docx

Eesti keele ajalugu

Aspekti väljendama sobib ära hästi hävimist ja lõppemist, seega kujuteldavalt vaateväljalt kadumist väljendavate verbidega (ära kaduma, ära surema, ära kaotama), kuid mitte tekkimist väljendavate verbidega. Kui grammatikaliseerub üksik sõnavorm, nagu partiklistuv imperatiivivorm (kuule, näe, vaata, oota), on peamiseks vorminähtuseks redutseerumine - hääldus lüheneb (kule, vat, ota), häälikuid võib kaduda (vaat, nää). Kaassõnakolmik kätte-käes-käest ei väljenda mitte üksnes inimese valduses, vaid ka mingite välisjõudude mõjualas olemist. Kaassõna tänu tähendus on üldistumas põhjuse tähenduseks, kaugenedes oma leksikaalsest allikast; sellega kaovad kasutuspiirangud: põhjustaja ei pea olema elus ega aktiivne, tagajärg ei pea olema positiivseks hinnatav. Kujunenud grammatikaüksused võivad edasi grammatikal...

Eesti keele ajalugu - Tallinna Ülikool
26 allalaadimist
4
docx

Sissejuhatus üldkeeleteadusesse mõisted lihtsustatult

Absolutiiv ­ ergatiivsed keeled - on keeled, mille sihitisliku lause agent (A) on markeeritud (nt ergatiiviga), patsient aga markeerimata käändes (absolutiivis, lõputa) ning mittesihitisliku lause ainus osaleja (S) markeerimata käändes. Skemaatiliselt: P=S; A Abstraktne/süsteemi tähendus ­ mitte konkreetsed tähendused täpsemas semantilises analüüsis Adstraat ­ naaberkeelte vastastikune mõju Aeg ­ väljendab te...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
10 allalaadimist
14
pdf

DIDAKTILISED Mängud 4.a.

Mänguasjade kauplus 9. Kauplus 10. Nimeta, mida näitan. 11. Ülekäik 12. Liiklusjuht 13. Mis muutus 14. Mida keegi kuuleb 15. Kuula hoolega 16. Tunne lilli 17. Kes see on? 18. Tunne puid. 19. Mis on rohelist või teist värvi. 20. Leia selline puu 21. Mis sul käes on. 22. Sööklas. 23. Riidesse ja õue. 24. Loomaaed. 25. Mis sõidab? 26. Kuningas. 27. Kunstnik. 1. On või ei ole. Eesmärk. Arendada nõutava hääliku määramise oskust sõnades, arendada häälikukuulamist. Käik. Õpetaja ja lapsed lepivad kokku häälikus, mida hakatakse sõnades määrama. Õpetaja ütleb aeglaselt sõna. Kui nõutud häälik esineb sõnas, siis lapsed plaksutavad, kui ei esine, siis panevad käed põlvedele. 2. Telefon Eesmärk. Täpsustada hüüdsõnade hääldamist, süvendada oskust reguleerida oma hääle valjust. Vahend. Telefon Reegel. Mängija, kes kuulis v...

Pedagoogika -
12 allalaadimist
40
ppt

Taheortograafia- g, b, g, k, p, t, h, i, j õigekiri

aastaks taandus lõplikult antiikva eest. Eesti tähestik:  Aa Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Zz Žž Tt Uu Vv Õõ Ää Öö Üü TÄHEORTOGRAAFIA TÄHESTIKUST Eesti tähestik: Aa Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Zz Žž Tt Uu Vv Õõ Ää Öö Üü. Võõrtähed: Cc Čč Qq Ww Xx Yy. EESTI HÄÄLIKUD Täishäälikud e vokaalid: a, e, i, o, u, õ, ä,  ö, ü Kaashäälikud e konsonandid: b, d, f, g,  h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v Helilised häälikud:    täishäälikud a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü  ja kaashäälikud j, l, m, n, r Helitud häälikud: k, p, t, g, b, d, f, h, s, š, z, ž Sulghäälikud e klusiilid: k, p, t, g, b, d TÄHEORTOGRAAFIA  Täheortograafia sisaldab eesti keele hääl...

Eesti keel - Keskkool
2 allalaadimist
4
docx

Erivajadustega laste kõnearendus. Häälikute harjutamine

Erivajadusega laste kõnearendus HÄÄLIKUTE HARJUTAMINE Häälik R  Riiakas Riina raputas rohelist raamatut  Roheline rohutirts rallitas rohus  Riho röökis Robertile rumalusi  Raiko raiskas rutakalt raha  Rong rebis rasket rauda  Ruudi rääkis rahvale rõõmsaid riime  Varas varastas Karli vara  Kirp kargas murust säärde  Tore karu kurtis Murile muret  Vares karjus koerale kõrva Häälik K  Kollane kapsaus...

Pedagoogika - Keskkool
1 allalaadimist
4
docx

20 võõrsõna meediast

KÕIK KOOS: Ära jahtu ja vaata uuesti viienda näosaade pöörase huumoriga laetud paroodiaid! – Delfi (o 2. silbis) Paroodia - pilav jäljendus, mis naeruvääristamise eesmärgil aimab järele teise autori teost, jättes muutmata vormi 3. Analüütik: otsustamisel on üks põhimõttelisemaid 2016.aasta geopoliitilisi lahinguid. – Delfi (algab nõrga sulghäälikuga) Geopoliitiline - geograafilist keskkonda arvestav 4. Samas täheldasid paljud mehed erinevaid kõrvalmõjusid, enamasti oli tegu tujude kõikumise või depressiooniga. – Postimees (algab nõrga sulghäälikuga) Depressioon - kurvameelsus, masendus, meeleolulangus nukrus- ja alaväärsustundega, mõtlemist ja tegutsemist pidurdav püsiv psüühiline häire 5. Juškini sõnul tegutseb Eestis Kremli palgal olev propaganda gru...

Eesti keel - Kutsekool
13 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun