Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Bilanss - sarnased materjalid

omakapital, ettemaks, laen, investeering, aktsiakapital, ettemaksed, osakapital, patent, masinad, brutokasum, rikasum, kasumiaruanne, finantskulud, tooraine, finantsaruanded, hankija, ibevara, bilansiskeem, varad
7
xlsx

Bilanss

31.12.2010 VARAD KÄIBEVARARAD Raha ja pangakontod 88 754 Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved 590 358 Ebatõenäoliselt laekuvad arved(miinus) -16 572 Kokku nõuded ostjate vastu ...

Arvutiõpetus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
81 allalaadimist
8
xls

Bilansiskeem

Aktiva (varad) Käibevara Raha Raha kassas Raha pangas Nõudmiseni hoiused Paigutused rahaturufondidesse Paigutused muudesse likviidsetesse varadesse Kokku Lühiajalised finantsinvesteeringud Kauplemise eesmärgil või kindla lunastustä...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikaülikool
89 allalaadimist
18
docx

BILANSISKEEM

BILANSISKEEM Bilansikirjete alaliigendusi võib bilansi asemel esitada lisades. Lähtudes olulisuse printsiibist, võib ebaolulisi bilansikirjeid avaldada summeeritult. Bilansikirjete nimetusi võib täpsustada, samuti võib lisada täiendavaid kirjeid või kirjete alaliigendusi, kui se...

Raamatupidamise alused -
30 allalaadimist
2
doc

Bilansiskeem

Bilansikirjed AKTIVA Käibevara Raha Lühiajalised finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed Nõuded ostjate vastu Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Muud lühiajalised nõuded Ettemaksed teenuste eest Kokku Varud Tooraine ja materjal Lõpetamata toodang Valmistoodang Müügiks ostetud kaubad Ettemaksed varude eest Kokku Bioloo...

Majandus - Keskkool
126 allalaadimist
31
pdf

Majandusarvestus

...nteerimine, nende krono- loogiline ja süsteemne registreerimine arvestusregistrites; · kontrolliülesanne ­ vara allesoleku ja tegeliku seisukorra kindlakstegemine, samuti saavutatud majandustulemuste vastandamine plaanitutele. Finantsarvestuse tüüpilisemad koondaruanded on: · bilanss ­ ettevõtte finantsseisundi aruanne teatud kuupäeva seisuga, kajastab vara ning vara moodustamise allikaid (kapitali); · kasumiaruanne ­ mõõdab ettevõtte tulemit teatud perioodil; · rahavoogude aruanne ­ kajastab finantsseisundi muutumist (teatud perioodil saadud raha ja selle kasutamist); Juhtimis...

Majandusarvestus - Tartu Ülikool
380 allalaadimist
35
doc

Majandusarvestuse vastused

...uslaste varade, kohustuste, omakapitali ning tegevuse tu- lemi õige kajastam. rp aastaaruandes. Maksuseaduste järgim. peab kindlust. riigi maksupoliitika eesm. realis. 12 9. E/v rp. aastaaruanne, selle strukt. ja koost. põhiprintsiibid. Bilanss, kasumiaruanne, ra- havoogude aruanne. Rp. aastaaruanne koosneb: · bilansist, · kasumiaruandest, · aastaaruande lisadest (15 lisa, sh. rahavoogude aruanne). Koostamise aluseks on maj.aasta rp. registrites kirjendatud maj.tehingud. Eesm.: õigesti kajast. rp. kohuslase vara, kohustusi ning maj.t...

Majandusarvestus - Tartu Ülikool
82 allalaadimist
17
doc

Ettevõtte rahandus - Arhipov 2013

...õivad muutused tuleneda kõigist neist, mis on oluline järelduse formuleerimisel. Kolmas etapp on järelduste tegemine. Üldistatakse analüüsi tulemused ning töötatakse välja alternatiivsed soovitused SWOT analüüs on kvalitatiivne analüüs (tugevused, nõrkused, võimalused, ohud). 07.02.2013 3 Bilanss e. raamatupidamise aruanne Tavaliselt tehaks finantsanalüüs põhiaruannete alusel Bilanss kajastab ettevõtte finantsseisundit teatud hetke seisuga (bilansipäev) rahaliselt, seega on bilanss minevikuline. Bilanss koosneb kahest osast: vasakpool kajastab ettevõtte varasid ja parem pool kajastab et...

Rahanduse alused - Keskkool
128 allalaadimist
64
pdf

Konspekt ettevõtte rahandus

... mis kõrgema tulususe juures on samuti kõrgem. Finantsjuhi võimaluseks ettevõtte tulemuste parandamisel on hankida võimalikult soodsatel tingimustel finantsvahendeid ning investeerida need tegevuse tulemusena tekkiva väärtuse maksimeerimiseks. Ettevõtte finantsjuhtimise ,,tööriistad": bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne Bilansi skeem: Aktiva Passiva Käibevarad Kohustused Raha lühiajalised kohustused Debitoorne võlgnevus Varud muud Põ...

Rahanduse alused -
205 allalaadimist
8
odt

KORDAMINE MAJANDUSEKSAMIKS

...kasutamise eest. · Börs ­ osa väärtpaberiturust. Seal on kauplemisreeglid täpselt paika pandud. · Otseinvestor ­ ettevõttesse investeerinud isik, kes lööb juhtimises aktiivselt kaasa · Portfellinvestor ­ investeerinud isik, aga ei löö juhtimises kaasa · Ettevõtte raamatupidamine: Bilanss ­ ettevõtte vara, kohustused ja kapitali mingil ajahetkel. Kasumiaruanne võtab kokku firma tulud, kulud ja nende kahe vahe teatud perioodi ajal. · Bilanss on alati tasakaalus. · AKTIVA: käibevara: raha, väärtpaberid, laekumata arved, kauba ja tootmisvarud. Põhivara: ehitised, sea...

Arendustegevus - Keskkool
18 allalaadimist
5
doc

Finantsanalüüs ja investeeringud EKSAM

Finantsanalüüs ja investeeringud 1. Kasumieelarve ja bilanss Leida puuduvad arvud kasumiaruandes ja bilansis. Kasumiaruanne Müügikäive S 270 000 Realiseeritud varude kulu COGS ? Ärikasum EBIT ? 31 500 Intressikulu I...

Majandusteadus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
337 allalaadimist
12
pdf

Majandusarvestuse konspekt alustavale ettevõtjale

...eks on 12 kuud n Asutamisel ja lõpetamisel võib olla lühem n Asutamisel ja lõpetamisel võib olla pikem, kuid mitte üle 18 kuu 3 n Majandusaastaks on kalendriaasta, kui ettevõtja ei ole otsustanud teisiti Põhiaruanded Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga ettevõtte finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali). Bilansiskeem Varad n Raha n Nõuded ja ettemaksud n Varud Kokku käibevara n Immateriaalne põhivara n Materiaalne põhivara Kokku põhivara Kokku varad Koh...

Majandusarvestus -
26 allalaadimist
11
docx

Finantsjuhtimise vastused

... Riski hindamise meetodid ? Võimenduste koosmõju ehk koguvõimendust ehk aktsiatulu elastsust müügikäibe suhtes iseloomustab nii äririski kui ka finantsriski ehk koguriski. 31) DuPonti süsteem DuPont'i finantskontrolli süsteem näitab, kuidas on ühendatud omavahel kasumiaruanne ja bilanss. Lõppkokkuvõttes ta näitab firma tulutoovust ja tasuvust ning on väga ülevaatlik firmast kiirpildi saamiseks. 32) Kapitali hind ja investeeringu tulunorm Tulumäär, mille ettevõte peab kapitalilt teenima, et tasustada oma investoreid, antud riskitaseme juures. See sõltub otseselt fondide/raha kasuta...

Finantsjuhtimine - Eesti Maaülikool
241 allalaadimist
12
xls

Kasumiaruanne+bilanss

...ed .............. Saldo ................. Konto nimetus Deebet Kreedit Deebet Kreedit Deebet e ................. Saldo ................. Kreedit Ülesanne ....... BILANSS seisuga ............................................ Aktiva Bilansikirje summa Passiva Bilansikirje summa KASUMIARUANNE Ülesanne....... Periood ...........................................

Majandusarvestus - Tallinna Tehnikaülikool
133 allalaadimist
38
docx

Majanduse mõisted

...ada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruanne koosneb põhiaruandest ehk bilansist koos kasumiaruandega, rahavoogude aruandest ning omakapitali muutuste aruandest, lisadest ning muudest nõutavatest dokumentidest.  Bilanss, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali).  Kasumiaruanne (tulude ja kulude aruanne), mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi majandustulemust (t...

Majandusõpetus - Kutsekool
14 allalaadimist
3
doc

Rahanduse alused kodutöö, lahendused ülesannetele

...leta et Kollased Kummipardid jätkavad oma tegevust samas tempos (ehk kõik tulud ja kulud on proportsionaalsed) 2008. aastaga. Koosta Kollaste Kummipartide prognoosid: a) 2 kasumiaruanne 2009. aasta kohta, b) bilanss 31. detsembri 2009 seisuga ja c) rahavoogude aruanne 2009. aasta kohta. Lahendus: Kasumiaruanne 01.01- Võrdlusek 31.12.2009 s 2008 Äritulud 1 760 000 880 000 Kaubakulud ...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
703 allalaadimist
60
doc

Ettevõtluse alused

...tavad vahendajad ja suhted nendega. 8.7. Müügitoetuspoliitika. 8.8. Konkurents (võib esitada võrdlustabeli konkurentidega). 9. Finantsarvestused (vt. ptk. 8 "Rajatava ettevõtte finantsplaanid") 1.1. Vajaliku stardiakapitali hinnang. 1.2. Investeeringute allikad. 1.3. Bilanss. 1.4. Tulude ja kulude aruanne. 1.5. Kassavoog. 1.6. Kasumi-kahjumi läve arvutus (soovitavalt erinevate eelduste korral). 10. Riskikäsitlus (vt lisa 7) 10.1. Nõudluse langus, millest tulenevalt langevad hinnad. 10.2. Planeeritud müügistrateegia ei toimi. 10.3. Laenu taga...

Ettevõtluse alused -
129 allalaadimist
4
docx

Majandusarvestuse alused (lahendatud ülesanned)

Esfir Karlikova, Ettevõtlus ja projektijuhtimine - 1 3.2. Koostage lausendid, kandke lausendid päevaraamat-pearaamatusse (vorm Õisis olemas). Esitage palun: 1. bilanss peale majandustehinguid (vormistage bilansiskeemist lähtudes) 2. rahavoogude aruanne (äritegevuse osas kaudsel meetodil) Hr Renee Kuusk moodustas ainsa omanikuna osaühingu. Rentis kaupluseruumid ja avas auto varuosade kaupluse. Esimesel kuul toimusid järgmised majandustehingud: 1) 01.0...

Majandusarvestus -
126 allalaadimist
62
pdf

Finantsarvestuse konspekt

...TAVAD MÕISTED ............................................................ 7 5. MAJANDUSTEHINGUTE DOKUMENTEERIMINE JA REGISTREERIMINE ............................. 8 6. RAAMATUPIDAMISE ARVESTUSMEETODID.................................................................. 12 7. RAAMATUPIDAMISE BILANSS ...................................................................................... 13 8. RAAMATUPIDAMISKONTOD JA KAHEKORDNE KIRJENDAMINE .................................... 17 9. SÜNTEETILINE JA ANALÜÜTILINE ARVESTUS ................................................................ 22 10. TEKK...

Ettevõtlus alused - Tallinna Tehnikaülikool
158 allalaadimist
46
doc

Finatsraamatupidamine

...E KOOSTIS JA KOOSTAMISE KÄIK.........................19 6. Raamatupidamise aastaaruande koostamise eesmärk.......................................................19 7. Raamatupidamise aastaaruande koostamisest...................................................................19 8. Bilanss ja bilansi ülesehitus.............................................................................................. 20 9. Kasumiaruanne..................................................................................................................22 10. Rahavoogude aruanne....................................................................................................

Finantsraamatupidamine - Estonian Business School
684 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

... ka ökonoomsemalt tarbima. b) Negatiivne mõju avaldub: Reaaltulu soovimatu ümberjaotumine Sageli elatustase langeb Ei soodusta sääste hoiustama, sest hoiuste reaalväärtus langeb pidevalt Seotud tööpuudusega Ressursside vale jaotus c) Maksebilanss 4 Maksebilanss on riigi residentide ja mitteresidentide vahelisi majandustehinguid kajastav register. Maksebilanss on kokkuvõtlik aruanne, milles registreeritakse kõik teatud perioodi (tavaliselt aasta) ...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
112 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...muutumine 2) majanduskasv ja selle tsüklilisus 3) tööhõive ja tööpuudus 4) inflatsioon 5) eelarve e. fiskaalpoliitika 6) raha ja rahapoliitika ­ monetaarpoliitika 29 7) kaubandusbilanss e. riigi ekspordi-impordi vahekord. Makroökonoomika uurimisobjektiks on kogunõudlus ja kogupakkumine kaubaturul, kogutoodang ja selle kasv, üldine hinnatase ja selle muutused (inflatsioon), tööpuudus, rahaturg, intressimäärad jms. Makroökonoomikas ei vaadelda üksikute majandussubjektide käitumise ...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
536 allalaadimist
74
doc

Ainekonspekt FINANTSJUHTIMINE

...sanalüüsi korraldamine ja informatsiooni allikad Analüüsi meetodid 1.5. Finantsinstrumendid 4 2. Ettevõtte majandustegevuse aruandlus 5 2.1. Aruandluse eesmärk ja koostamise põhiprintsiibid 2.2. Raamatupidamisbilanss. Varad. Kohustused. Omakapitali. 6 2.3. Kasumiaruanne. Erinevad arvestusskeemid. Arvestusprintsiibid 10 2.4. Rahavoogude aruanne. Olemus ja põhikategooriad 12 Seosed bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude vahel 14 2.5. Finantssuhtarvud ...

Majandus - Keskkool
43 allalaadimist
15
docx

Rahanduse alused

...võtte töötajad Kõigil on erinevad huvid. Nt tarnijaid ja konkurente huvitab, kui edukas on ettevõtte. Kliente huvitab kui usaldusväärne partner see firma oleks. Kõik grupid ei vaja ühtset informatsiooni, vaid neid võib eristada erihuvide kaudu. 17. Majandusaasta aruande komponendid 1. Bilanss - informatsioon ettevõtte finantsseisundist majandusaasta algul ja lõpul. 2. Kasumiaruanne - informatsioon ettevõtte majandusaasta tulemusest 3. Rahavoogude (-käibe) aruanne ­ info finantsseisundi muutustest, e/v raha allikatest ja nende kasutamisest 4. Omakapitali muutuste aruanne ­ too...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
425 allalaadimist
74
doc

FINANTSJUHTIMINE

...sanalüüsi korraldamine ja informatsiooni allikad Analüüsi meetodid 1.5. Finantsinstrumendid 4 2. Ettevõtte majandustegevuse aruandlus 5 2.1. Aruandluse eesmärk ja koostamise põhiprintsiibid 2.2. Raamatupidamisbilanss. Varad. Kohustused. Omakapitali. 6 2.3. Kasumiaruanne. Erinevad arvestusskeemid. Arvestusprintsiibid 10 2.4. Rahavoogude aruanne. Olemus ja põhikategooriad 12 Seosed bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude vahel 14 2.5. Finantssuhtarvud ...

Finantsjuhtimine -
90 allalaadimist
74
doc

Finantsjuht. konspekt

...sanalüüsi korraldamine ja informatsiooni allikad Analüüsi meetodid 1.5. Finantsinstrumendid 4 2. Ettevõtte majandustegevuse aruandlus 5 2.1. Aruandluse eesmärk ja koostamise põhiprintsiibid 2.2. Raamatupidamisbilanss. Varad. Kohustused. Omakapitali. 6 2.3. Kasumiaruanne. Erinevad arvestusskeemid. Arvestusprintsiibid 10 2.4. Rahavoogude aruanne. Olemus ja põhikategooriad 12 Seosed bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude vahel 14 2.5. Finantssuhtarvud ...

Majandus - Keskkool
141 allalaadimist
24
docx

Rahanduse kordamisküsimuste vastused 2015

...upid ei vaja ühtset informatsiooni, vaid ühte mingit osa finantsaruandest. Kõigile on mingil määral see kasulik või ära kasutatav. 14. Bilansi ja kasumiaruande struktuuri loogika. Olulised kirjed ja sisu Majandusaastaaruanne koosneb – Tegevusaruanne, Raamatupidamisaruanne (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne, aastaaruande lisad), audiitori järelotsus, kasumi jaotamise ettepanek. Bilanss - informatsioon ettevõtte finantseisundist majandusaasta algul ja lõpul. Kasumiaruanne - informatsioon ettevõtte majandusaasta tulemusest kindlal perioodil. Müü...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
268 allalaadimist
124
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), raamatupidamisealused

....3 Arvepidamise ajalooline taust .......................................................................................... 6 1.4 Raamatupidamist reguleeriv seadusandlus ....................................................................... 6 2 RAAMATUPIDAMISBILANSS ............................................................................................ 8 2.1 Ettevõtte varad .................................................................................................................. 8 2.2 Ettevõtte kohustused ja omakapital ............................................................................

Raamatupidamise alused - Kutsekool
45 allalaadimist
60
docx

Arvestuse alused eksamikonspekt

... -mitte kohustuslikud 1. nimetus ja number 2. kuupäev 3. tehingu sisu ja alus 4. tehingu arvnäitajad 5. tehingu teiste poolte nimed, asukoha aadressid 6. tehingu eest vastutava isiku allkiri 7. vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber 8. ettevõtte andmed (näide vihikus) Bilanss- raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohuslase finantsseisundit. (vara, kohustusi ja omakapitali) Deebet- konto skeemil vasak pool, mis aktiva kontol suurendab, passiva kontol väljendab konto käivet põhjustades jäägi (saldo) muutuse. Raamatupidamise ar...

Arvestuse alused -
26 allalaadimist
32
docx

Raamatupidamine I osa

Raamatupidamine I Varje Kodasma 2006 BILANSS 1.1 Põhimõisted VARA - raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus; OMAKAPITAL (netovara) - raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe; KOHUSTUS - raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg. 1.2 Bilansi mõiste ja sisu Bilanss on raamatupidamisa...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
17 allalaadimist
23
pdf

Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes

... 1-3 RAKENDUSALA 4 MÕISTED 5 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTISOSAD JA VORMISTAMISE ÜLDNÕUDED 6-9 BILANSS 10-20 Üldreeglid 10-11 Spetsiifilised bilansiskeemid 12-13 Varade ja kohustuste lühi- ja pikaajaline eristamine 14-19 Varade ja koh...

Ainetöö -
19 allalaadimist
48
doc

Panganduse konspekt 2007

...iisingettevõte. Käibemaksu rendimaksetelt saab klient tagasi. Rendimaksed vähendavad maksustatavat kasumit Kapitalirendi (financial lease) puhul toimub annuiteetmaksetega vara väljaostmine liisingettevõttelt. Koos viimase maksega läheb üle ka omandiõigus. Vara läheb kliendi bilanssi ja ta saab arvestada amortisatsiooni. See vähendab maksustatavat kasumit. Liisingfirma omandab rentniku huvides vara ja liisib siis selle rentnikule välja kas kapitalirendi või kasutusrendi kujul. Kapitalirent moodustab poole Eesti liisingettevõtete liisingportfellist). Liisitakse nii kinnisvara (...

Arendustegevus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
140 allalaadimist
50
doc

ETTEVÕTLUS ÄRIPLAANI KOOSTAMISE ALUSED

...ajad ja suhted nendega. 8.7. Müügitoetuspoliitika. 8.8. Konkurents (võib esitada võrdlustabeli konkurentidega). 9. Finantsarvestused (vt. ptk. 8 “Rajatava ettevõtte finantsplaanid”) 1.1. Vajaliku stardiakapitali hinnang. 1.2. Investeeringute allikad. 1.3. Bilanss. 1.4. Tulude ja kulude aruanne. 1.5. Kassavoog. 1.6. Kasumi-kahjumi läve arvutus (soovitavalt erinevate eelduste korral). 10.Riskikäsitlus Äriplaani riskianalüüsi peatükis käsitletakse peamisi riskitegurid ettevõtte edukust mõjutavaid riskitegureid, nende võimalikku m...

Ettevõtlus -
36 allalaadimist
37
doc

Ainetöö

TALLINNA MAJANDUSKOOL Majandusarvestuse ja maksunduse osakond Raamatupidamise bilanss. Ainetöö Juhendaja: Tallinn 2009 2 Sisukord. 1. Raamatupidamise bilanss........................................................................................................6 1.1. Raamatupidamise bilansi ...

Finantsarvestus - Tallinna Majanduskool
564 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun