UUS kiire ja vahendustasuta krüptoraha NANO Teeni tasuta NANO Sulge
Facebook Like
Add link

Kollektiivlepingu olemus ja sõlmimise kord - sarnased materjalid

kollektiivleping, kollektiivlepingus, läbirääkimisi
2
docx

Kollektiivlepingu mõiste ja sõlmimise kord

Kollektiivlepingu mõiste ja sõlmimise kord Kollektiivleping sõlmitakse kahe – või kolmeosapoole vahel. Kollektiivleping on vabatahtlik kokkulepe töötaja või töötajate ühingu või liidu ja tööandja vahel. Kollektiivlepingu eelised töölepingu ees töötajale seisnevad peamiselt töötajate...

Tööõigus - Kutsekool
5 allalaadimist
1
doc

Kollektiivlepingu olemus ja sõlmimise kord

Kollektiivlepingu olemus ja sõlmimise kord Kollektiiv leping on leping mis sõlmitakse kirjalikult. See leping reguleerib tööandja ja töötaja vahelisi töösuhteid. Selle lepingu lisad on lahutamatud osad ning nendel on samasugune juriidiline jõud nagu kollektiivlepingulgi. Kollektiivlepinguga saab kindlaks m...

Ametijuhend - Kutsekool
4 allalaadimist
1
doc

Kollektiivlepingu olemus ja selle sõlmimise kord

Kollektiivlepingu olemus ja selle sõlmimise kord Kollektiivleping on vabatahtlik töötajate ja tööandja vaheline leping reguleerimaks tööalaseid suhteid ning tingimusi poolte vahel. Kollektiivleping sõlmitakse alati kirjalikult. Kollektiivleping jõustub sellele allakirjutamise päevast, kui lepingus e...

Tööseadusandlus - Kutsekool
20 allalaadimist
1
docx

Kollektiivlepingu mõiste ja sõlmimise kord

Kollektiivlepingu mõiste ja sõlmimise kord Kollektiivlepingu mõiste - vabatahtlik kokkulepe töötajate ja tööandja või tööandjate ühingu või liidu, mis reguleerib tööandjate ja töötajate vahelisi töösuhteid.Tõõandjate liit ühendab teatud tegevusharu füüsilisi isikuidm kes on tõõandjad lepingu tähenduses, samuti kaitse...

Õigusõpetus - Kutsekool
36 allalaadimist
62
ppt

Tööõigused

...ku üldosa seadus 2002 Võlaõigusseadus 2001 Töölepingu seadus 1992 Palgaseadus 1994 Töö ja puhkeaja seadus 2001 Puhkuseseadus 2001 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus 1999 Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus 1993 Kollektiivlepingu seadus 1993 Usaldusisiku seadus 2007 Kollektiivse töötüli lahendamise seadus 1993 Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus 1995 Mall Gramberg ELs reguleeritavad tööõiguse valdkonnad Tööjõu vaba liikumine Meeste ja naiste võrdne kohtlemin...

Õigusteadus - Kutsekool
129 allalaadimist
98
docx

TÖÖÕIGUS

... asendati. Selline leping lõpeb tähtaja saabudes automaatselt, mistõttu ei eelda seadus lepingu lõppemisele suunatud tahteavaldust. Tähtajaline tööleping lõpeb tähtaja möödumisel üksnes siis, kui see on sõlmitud kooskõlas seaduse või kollektiivlepinguga. Kui tähtajalise töölepingu sõlmimine on vastuolus seaduse või kollektiivlepinguga, loetakse leping algusest peale sõlmituks tähtajatult. Näiteks kui tähtajalise töölepingu sõlmimisel ei ole järgitud TLS §-s 9 ettenähtud tingimusi (töö ajutine iseloom), l...

Õigus - Tartu Ülikool
18 allalaadimist
50
doc

Tööõigus

...ööõigusest, mis reguleerib tööandja ja kollektiivi vahelisi suhteid. Tööõiguse peamised allikad on järgmised: rahvusvahelised õigusaktid, sh ILO konventsioonid; Eesti Vabariigi põhiseadus; töölepingu seadus (koosmõjus TsÜS ja VÕS´ga) kollektiivlepingu seadus; kollektiivse töötüli lahendamise seadus; töötajate usaldusisiku seadus; ametiühingute seadus; töötervishoiu ja tööohutuse seadus; täiskasvanute koolituse seadus; Vabariigi Valitsuse määrused, millega konkretiseeritakse seadusega sätestatut, nt: o ,,Tööta...

Tööõigus -
338 allalaadimist
72
docx

Tööõigus

...lgapäev; maksud ja maksed 6) muud huved, milles on kokku lepitud 7) tööaeg 8) töö tegemise koht 9) puhkuse kestus 10) viide töölepingu ulesutlemise etteteatamise tähtaegadele 11) viide töökorraldusreeglitele 12) viide kohaldatavale kollektiivlepingule (TLS § 5 lg 1, 91/533/EÜ) Töötaja teavitamise erijuhud seaduses sätestatust luhema katseaja kestus või katseaja mittekohaldamine tähtajalise töölepingu kestus ja sõlmimise põhjus konkurentsipiirangu kokkuleppe sisu saladusena määratud teabe sisu ka...

Tööõigus - Tartu Ülikool
26 allalaadimist
34
docx

TÖÖÕIGUSE KORDAMISKÜSIMUSED

...tasu, selle arvutamise viis ja maksmise kord, palgapäev, maksud ja maksed, muud hüved, tööaeg, töö tegemise koht, puhkuse kestus, töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad (viitena), tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele, viide kohaldatavale kollektiivlepingule. Töölepingu andmed esitatakse heauskselt, selgelt ja arusaadavalt. Tööandja võib nõuda kinnitust andmete esitamise kohta. Kui andmeid ei ole enne tööle asumist esitatud, võib töötaja neid igal ajal nõuda ­ tööandja peab esitama andmed 2 nädala jooksul nõude saamisest. Andmete muudat...

Tööõigus -
12 allalaadimist
25
doc

Tööõigus

...oria või lühikirjeldus; tööle asumise aeg; tähtajalise töölepingu puhul selle kestus; etteteatamistähtajad töölepingu lõpetamise puhul; põhipalk, muud koostsiosad ja palga maksmise sagedus; normaaltööaeg päevas või nädalas; võimaluse korral kollektiivlepingud). 9. Töölepingu kohustuslikud andmed ning nende formuleerimine töölepingus. Töötaja teavitamine töötingimusest erijuhtudel: tingimuste sisu ja vormistamine 1. poolte andmed 4 2. t...

Õigus - Tartu Ülikool
330 allalaadimist
61
doc

Tööõiguse seminarid

...asendamise ajaks. § 19 p 1: Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest eelkõige juhul, kui ta kasutab puhkust. § 29 lg 2: Kui töötajale lepingu järgi makstava töötasu suurust ei ole kokku lepitud või kui kokkulepet ei suudeta tõendada, on töötasu suuruseks kollektiivlepingus ettenähtud, selle puudumisel sarnase töö eest sarnastel asjaoludel tavaliselt makstav tasu. 6. Kirjeldage näite kaudu, milliste asjaolude esinemisel võib tööandja vähendada töötaja töötasu. Kas tööandja võib täistööajaga töötaja 990-eurost töötasu vähendada 495 euroni? Kui ...

Tööõigus - Tartu Ülikool
51 allalaadimist
108
docx

TÖÖÕIGUS

...ksed 5. muud hüved, milles on kokku lepitud 6. tööaeg 7. töö tegemise koht 8. puhkuse kestus 9. töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad 10. tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele (TLS § 47) 11. viide kollektiivlepingule NB! töölepingu andmed esitatakse heauskselt, selgelt ja arusaadavalt Lisaks, võivad töötaja ja tööandja leppida kokku mistahes muudes tingimustes. Katseaeg on seaduses kuni neli kuud. Pooled võivad leppida kokku ka lühemas katseajas või seda mitte kohaldada, kuid see peab...

Tööõigus -
17 allalaadimist
15
doc

Tööõiguse eksami küsimused- vastused

...d. Tööleping - Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused.. Töövõtuleping ­ poolteks on tellija ja töövõtja,ei ole ette nähtud puhkust, ei saa distsiplinaarkaristust määrata,kui palgaga viivitatakse siis ei pea 0,5% viivist maksma,ei ole tööõiguslikke garantiisid, kompensatsioonid ja ettetea...

Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
293 allalaadimist
16
doc

Tööõiguse eksami kordamisküsimused

...ö- ja isikukaitsevahendid. Kui töötaja pettis tööandjat asjaoluga, mis on olulise tähtsusega töötasu määramisel, võib tööandja töötajalt tagasi nõuda töötajale tasutud osa, mida tööandja ei oleks maksnud tegelikke asjaolusid teades. 18. Kollektiivlepingu pooled. Rakendusala Mõiste: Kollektiivleping on vabatahtlik kokkulepe töötajate või töötajate ühingu või liidu ja tööandja või tööandjate ühingu või liidu, samuti riigiasutuste või kohalike omavalitsuste vahel, mis reguleerib tööandjate ja töötajate vahelisi töösuhteid. Kollektiivlepin...

Tööõigus - Tallinna Tehnikaülikool
123 allalaadimist
18
doc

Tööõigus

...tajate ühingu või liidu ja tööandja või tööandjate ühingu või liidu, samuti riigiasutuste või kohalike omavalitsuste vahel, mis reguleerib tööandjate ja töötajate vahelisi töösuhteid. Kollektiivleping võib olla kahe- või kolmepoolne. 9. Kas kollektiivlepingus sätestatut kohaldatakse võrdselt kõigile valdkonna töötajaile, või ainult ühingusse kuuluvatele töötajatele? Kõigile 10. Kas töötajal on õigus saada töölepingu andmeid ka peale tööle asumist? Ja on 11. Kuidas on võimalik töölepingu muutmine, täiendamine? Töölepingut saab muuta poolte k...

Tööõigus - Keskkool
9 allalaadimist
66
pdf

Tööiguse konspekt

... 11.06.2009 määrus nr 93, RT I 2009, 31, 195 ATS - Avaliku teenistuse seadus, RT I 1995, 16, 228;… RT I, 04.03.2011, 1 Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord, Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 määruse nr 91, – RT I 2009, 31, 193 KLS – Kollektiivlepingu seadus, RT I 1993,20,353… RT I 2009, 5, 35 ITVS - Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus RT I 1996, 3, 57 … RT I 2009, 5, 35 PS - Eesti Vabariigi Põhiseadus, RT 1992, 26, 349…RT I, 27.04.2011, 1 RaKS - Ravikindlustuse seadus, RT I 2002, 62, 377 … RT I, 10.06.2011, 7...

Tsiviilõigus - Kutsekool
14 allalaadimist
384
pdf

TÖÖLEPINGU SEADUS

... 9) puhkuse kestus; 10) viide töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele või töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad; 11) viide tööandja kehtestatud töökorralduse reeglitele; 12) viide kollektiivlepingule, kui töötaja suhtes kohaldatakse kollektiivlepin- gut. (2) Töölepingu andmed esitatakse heauskselt, selgelt ja arusaadavalt. Tööandja võib nõuda töötajalt kinnitust käesolevas paragrahvis nimetatud andmete esi- tamise kohta. (3) ...

Õigus - Kutsekool
16 allalaadimist
21
doc

Tööõiguse kontrolltöö 49 küsimust vastustega

...ö- ja isikukaitsevahendid. Kui töötaja pettis tööandjat asjaoluga, mis on olulise tähtsusega töötasu määramisel, võib tööandja töötajalt tagasi nõuda töötajale tasutud osa, mida tööandja ei oleks maksnud tegelikke asjaolusid teades. 18.Kollektiivlepingu pooled. Rakendusala Kollektiivleping võib olla kahe- või kolmepoolne. (2) Kollektiivleping sõlmitakse: 1) tööandja ja töötajate ühingu, liidu või volitatud esindaja vahel; 2) tööandjate ühingu või liidu ja töötajate ühingu või liidu vahel; 21) omavalitsusüksuste liidu ning töötaja...

Tööõigus -
33 allalaadimist
13
doc

Tööõiguse eksamiteemad

...mise koht või piirkond; 6) palgatingimused; 7) tööajanorm; 8) töötaja põhi- ja lisapuhkuse kestus, samuti alused lisapuhkuse andmiseks; 9) töölepingu lõpetamise etteteatamistähtajad või nende tähtaegade määramise alused; 10) viide kollektiivlepingu rakendatavuse kohta töölepingule. · Töölepingu eritingimused on sätestatud TLS § 6 5. Töölepingu sõlmimine alaealisega ­ üldised piirangud, vajalikud nõusolekud, töötamise aja erisus Tööandja ei tohi töölepingut sõlmida alla 15-aastase või koolikohustusliku alaealisega ega...

Õigus -
64 allalaadimist
25
docx

TÖÖÕIGUSE EKSAMI KÜSIMUSED

...edal ja töötajal, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele, on õigus nõuda tööandjalt ajutiselt terviseseisundile vastavat tööd Õigus keelduda töö tegemisest kui töötaja kasutab puhkust, ta on ajutiselt töövõimetu, ta esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid, ta osaleb streigis, ta on ajateenistuses või tal on muu seaduses ettenähtud põhjus. o Raseda ning rasedus- ja sünnituspuhkuse õigusega töötajal on õigus keelduda töö tegemisest. - Kui tööandjal ei ole võimalik töötajale tema tervi...

Tööõigus - Tallinna Ülikool
22 allalaadimist
100
doc

ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS (ÕIGUSAJALUGU, ÕIGUSPOLIITIKA, RIIK JA ÕIGUS)

...öleping? Töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused Milles seisneb töölepingu ja töövõtulepingu erinevus? Töövõtulepinguga kohustub 1 isik valmistama või muutma asja või saavutama oma teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemus, teine isik aga maksma selle eest tasu. TÃ...

Õigus - Tartu Ülikool
23 allalaadimist
2
odt

Kollektiivleping

... MT1-10 Kollektiivleping Kollektiiv lepinguks nimetatakse lepingut mis on sõlmitud tööandija ja töötaja vahel mis reguleerib nende suhteid. Kollektiivlepinguid sölmides annab see tööandjale suurema vöimaluse töötingimuste üle otsuseid teha. Kollektiivlepingu peamiseks eesmärgiks on kokkuleppe sõlmimine nendes küsimustes, mis ei ole seadusega üheselt reguleeritud või mille osas pooled peavad vajalikuks seaduse miinimumnõuetest soodsamate tingi...

Tööõigus - Kutsekool
36 allalaadimist
16
docx

Võrdleva tööõiguse konspekt

...süsteem on selgelt välja joonistunud ­ Saksamaa Liitvabariik. Ametiühingu ülesanne on tegeleda väliste probleemidega. Ametiühing saab korraldada streiki. See toimub valdkonnapõhiselt. Töötajate nõukogu ei korralda kunagi streiki ega sõlmi kollektiivlepingut. Töötajate nõukogu on ettevõttesiseste küsimuste lahendaja. Lisaks töötajate nõukogule on Prantsusmaal töötajate esindajaks personalidelegaat. See töötajate esindaja valitakse iga 50 töötaja kohta. Kahe kanali süsteem eeldab, et lisaks ametiühingule on veel üks organ, m...

Tööõigus - Tartu Ülikool
22 allalaadimist
12
odt

Rahvusvahelise tööõiguse konspekt

...¶ötasu maksmisel. Töötaja on töösuhte nõrgem pool. Tasuks on harilik põhi vm miinimumpalk vm tasumoodus, mida töötaja oma tööandjalt töö eest saab. Kui TL ei ole tasu suhtes kokkulepet, või kokkulepet ei suudeta tõendada võetakse aluseks kollektiivlepingus, selle puudumisel sarnase töö eest sarnastel asjaoludel makstav tasu. 14.Kollektiivne koondamine siseriiklikus õiguses ja Euroopa Liidus Reguleerivad D 98/59 EU, Euroopa Sotsiaalharta, ILO konvensioon (ei ole Eestile siduv). Kollektiivne koondamine tähendab direktiivi alusel tööandja al...

Tööõigus - Tallinna Ülikool
96 allalaadimist
10
docx

Tööõiguse eksamiks kordamine

...ninõuded ja tööülesannete kirjeldus; töö tegemise koht või piirkond; palgatingimused; tööajanorm; töötaja põhi- ja lisapuhkuse kestus, alused lisapuhkuse andmiseks; töölepingu lõpetamise etteteatamistähtajad või nende tähtaegade määramise alused; viide kollektiivlepingu rakendatavuse kohta töölepingule. 5. Töölepingu tingimuste muutmine (töötaja ja tööandja algatusel) Töölepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel. Töölepingu muutmise all mõistetakse lepingus kindlaks määratud tingimustes muudatuste tegemist. Töötaja võib nõuda töötingimuste aju...

Tööõigus - Tallinna Ülikool
4 allalaadimist
13
docx

Tööõiguse materjal

...eatamise tähtaegadele või töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele. 11) Tööandja poolt kehtestatud reeglid töökorrale ehk töökorralduse põhisätted või viide vastavale dokumendile. (töö algusaeg, lõuna jne) 12) Viide kollektiivlepingu(te)le, kui töötaja suhtes kohaldatakse kollektiivlepingut. Tööandja peab ülaltoodud andmed esitama heauskselt, selgelt ja arusaadavalt. Andmete esitamata jätmisel on tööinspektoril õigus algatada tööandja suhtes väärteomenetlus ning karistada rahatrahviga. Töötaja teavitamine töötingimuste eri...

Tööõigus -
16 allalaadimist
27
docx

TÖÖÕIGUS

...lgapäev, maksud ja maksed 5. muud hüved, milles on kokku lepitud 6. tööaeg 7. töö tegemise koht 8. puhkuse kestus 9. töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad 10. tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele (TLS § 47) 11. viide kollektiivlepingule NB! töölepingu andmed esitatakse heauskselt, selgelt ja arusaadavalt Lisaks, võivad töötaja ja tööandja leppida kokku mistahes muudes tingimustes. Katseaeg on seaduses kuni neli kuud. Pooled võivad leppida kokku ka lühemas katseajas või seda mitte kohaldada, kuid see peab olema ...

Tööõigus -
25 allalaadimist
58
pdf

Töölepingu seadus uus 2018

...uhkuse kestus; 10) viide töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele või töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad; 11) viide tööandja kehtestatud töökorralduse reeglitele; [RT I, 10.02.2012, 1- jõust. 20.02.2012] 12) viide kollektiivlepingule, kui töötaja suhtes kohaldatakse kollektiivlepingut. Leht 2 / 29 Töölepingu seadus (2) Töölepingu andmed esitatakse heauskselt, selgelt ja arusaadavalt. Tööandja võib nõuda töötajalt ...

Tööõigus - Keskkool
6 allalaadimist
13
docx

Tööõiguse õppematerjal TLÜ õigusakadeemia

...eatamise tähtaegadele või töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele. 11) Tööandja poolt kehtestatud reeglid töökorrale ehk töökorralduse põhisätted või viide vastavale dokumendile. (töö algusaeg, lõuna jne) 12) Viide kollektiivlepingu(te)le, kui töötaja suhtes kohaldatakse kollektiivlepingut. Tööandja peab ülaltoodud andmed esitama heauskselt, selgelt ja arusaadavalt. Andmete esitamata jätmisel on tööinspektoril õigus algatada tööandja suhtes väärteomenetlus ning karistada rahatrahviga. Töötaja teavitamine töötingimuste eri...

Tööõigus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
41 allalaadimist
180
pptx

Töölepingu seadus / tööõigus

...maksed 6. muud hüved, milles on kokku lepitud 7. tööaeg Töölepingu andmed 8. töö tegemise koht 9. puhkuse kestus 10. töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad 11. tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele (TLS § 47) 12. viide kollektiivlepingule NB! töölepingu andmed esitatakse heauskselt, selgelt ja arusaadavalt Muud kokkulepped (TLS § 2) lisaks seaduses sätestatule võivad töötaja ja tööandja kokku leppida mistahes muudes tingimustes lepingupoolte õiguste ja kohustuste ning vastutuse kohta TLS- is ja VÕS-is sä...

Tööõigus - Tartu Ülikool
14 allalaadimist
34
docx

TÖÖÕIGUS

... Tööandja võib nõuda töötajalt kinnitust tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite esitamise kohta. 8. Tööandja on kohustatud tutvustama töötajale tema töölevõtmisel, samuti töötamise ajal töötaja suhtes kohaldatavate kollektiivlepingute tingimusi (TLS § 28 lg 2 p 8). TLS § 5 lg 1 p 12 näeb ette , et töölepingu kirjalikus dokumendis peab sisalduma viide kollektiivlepingule, juhul kui töötaja suhtes kohaldatakse kollektiivlepingut. 9. Tööandja on kohustatud teavitama tähtajalise töölepi...

Tööõigus - Tartu Ülikool
11 allalaadimist
12
doc

EKSAMIKÜSIMUSED TÖÖÕIGUSES

...mise koht või piirkond; 6) palgatingimused; 7) tööajanorm; 8) töötaja põhi- ja lisapuhkuse kestus, samuti alused lisapuhkuse andmiseks; 9) töölepingu lõpetamise etteteatamistähtajad või nende tähtaegade määramise alused; 10) viide kollektiivlepingu rakendatavuse kohta töölepingule. Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 9 nimetatud tingimused võib esitada viitena asjaomasele õigusaktile või kollektiivlepingule. Töötaja töötamise korral välisriigis üle ühe kuu sisalduvad töölepingus lisaks käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatule jär...

Tööõiguse alused -
61 allalaadimist
6
odt

Töösuhted, 3 referaati

... võib öelda, et töötaja konkurentsikeeld on oma olemuselt töötaja lojaalsuskohustus, mille sisustamisel tuleb arvestada asjaoluga, et ühtlasi on tegemist töötaja põhiõigusi piirava kohustusega. Kollektiivlepingu mõiste ja sõlmimise kord Kollektiivlepingu mõiste - vabatahtlik kokkulepe töötajate ja tööandja või tööandjate ühingu või liidu, mis reguleerib tööandjate ja töötajate vahelisi töösuhteid.Tõõandjate liit ühendab teatud tegevusharu füüsilisi isikuidm kes on tõÃ...

Tööõigus - Kutsekool
4 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun