Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"lause" - 2588 õppematerjali

thumbnail
1
rtf

Lause osad

Lause Lause on keeleüksus, mis väljendab mingit terviklikku mõtet, tegevust. Luses peab olema öeldis- tegusõna pöördeline vorm. Öeldis ja teisied selle juurde kuuluvad sõnad peavad lauses olema kindlas vormis. Lause pikkus varieerub. Omavahel seotud laused moodustavad suuliseid ja kirjalikke tekste. Lause ehitatakse tavaliselt üles nii, et selle algusesst paigutatakse tuntud info, lõppu uus teave. Lause moodustajad Lause koosneb erinevatest tähendusosakondadest e. moodustajatest, mis vastavad samale küsimusele. Näide: Suures metsas jalutas eile väike metsavaim. Kus? Mida tegi? Millal? Kes? Tegevus- mida teeb? Osaline- kes? Keda? Kellega? Asjaolu- aeg, koht, viis hulk Täiend Selgitab nimisõna. Vastab küsimusele: kelle? Mille? Missugune? Mitmes? Mitu?

Eesti keel → Eesti keel
153 allalaadimist
thumbnail
0
rar

Steineri lause

docstxt/135811943171.txt

Füüsika → Füüsika
19 allalaadimist
thumbnail
26
pdf

IF lause

IF Valikud ehk võimalus otsustamiseks, kui on vaja, et programm käituks kord üht-, kord teistmoodi. if (tingimus) { Kui tingimus tagastab avaldis1; true (tõde), töötleb avaldis 2; kompilaator … operatsioone, mis on avaldis N; kirjutatud pärast } tingimust. Kui tingimus else tagastab false(vale), { avaldis 1 ; töötleb kompilaator avaldis 2; operatsioone pärast ... else. avaldis N; } C# juures, nii nagu selle aluseks oleva C-keele puhul kasutatakse võrdlemise juures kahte võrdusmärki. Üks võrdusmärk on omistamine ehk kopeerimine. Arvude puhul saab kasutada ka võrdlusi < ja > ehk suurem kui ja väiksem kui. Näiteks: if (vanus > 14) Console.WriteLine("T...

Informaatika → Programmeerimise algkursus
6 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Lause vahemärgistus

Lause vahemärgistus LISAND: 1)kui lisand on põhisõna ees, komaga ei eraldata Kingid anti lapselastele Toomale ja Kadrile. Remonti tehti omanik Maarika Muru soovil. 2)lisand asub põhisõna järel, eraldatakse mõlemalt poolt komadega Mina, Riin Raasuke, nimetan.. Käisin Jaaniga, oma sõbraga, kohvikus. 3)kui põhisõna järel olev lisand on omastavas käändes, pannakse koma põhisõna ja lisandi vahele Tallinna, Eesti vabariigi pealinna vanalinn on kogu maailmas tuntud. 4)kui-, nagu-lisandit komaga ei eralda Mina kui ajalooõpetaja pean tähtsaks õpilaste maailmavaate kujundamist. 5)Olevas käändes lisand koma ei vaja. Riho hea jalgpallurina on neidude seas kõrgelt hinnatud. KOONDLAUSE: 1)korduvad lauseliikmed eraldatakse komaga Tüdruku seelikul on punased, kollased ja sinised lilled. 2)eriliigilisi täiendeid komaga ei eraldata Isal on kapis ilus sinine ülikond. 3)hõlmatud määrusi komaga ei eraldata Elan Piibel...

Eesti keel → Eesti keel
132 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Lause, kirjavahemärgid

Kontrolltöö nr 5 A Lause, kirjavahemärgid 1. Täida lüngad (3) Samaväärsete osalausetega liitlauset nimetatakse............... Lauset, kus pealausele on alistunud üks või mitu kõrvallauset, nimetatakse................ Sageli esinev lausestus viga on näiteks........... 2.Moodusta sõnadega remontima, vannituba laused. (3p) Koondlause: ............................................................................................. ........................................................................................................... Rindlasue: ................................................................................................ ........................................................................................................ Põimlasue: ............................................................................................... ....................................................................................

Eesti keel → Eesti keel
83 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Lause tüübid

Tegime palju õunamaha, -moosi ja ­kompotti. Kokkuvõttev sõna : loe , te ja lu. Novembris on järgmised kalendri tähtpäevad : mardi-, kadri- ja andresepäev. Loe, te ja lu ­ kokkuvõttev sõna. Mardi-, kadri- ja andresepäev ­ need on rahvakalendri tähtpäevad novembris. Rindlause Õpetaja kirjutas Tiiale hea hinde ja tüdruk naeratas klassile. Õpetaja kirjutas Tiiale hea hinde : tüdruk oskas ainet hästi. 1. iseseisev lause 2. iseseisev lause 1. Isa kutsub arsti ja vend jookseb apteeki. ning või 2. Isa kutsub arsti, vend jookseb apteeki. 3. Juhata rääkis pikalt, aga teda ei tahetud uskuda. ent kuid 4. Juhata rääkis pikalt : teda ei tahetud uskuda. (seletab, põhjendab eelmist) 5

Eesti keel → Eesti keel
143 allalaadimist
thumbnail
2
xls

Praktikum 10 - Steineri lause

Nr m m n t1 t2 t3 t4 t5 1 1,535 0,005 10 33,788 33,821 33,547 33,846 33,656 2 5,466 0,0086603 10 21,073 20,985 21,191 20,866 20,879 3 5,466 0,0086603 10 36,715 36,932 36,917 37,006 37,166 R 0,14 0,001 r 0,04 0,001 L 1,625 0,01 g 9,81 0,005 a 0,11 Ühe keha inertsimonemt kasutades valemit (4) 3,501 9,81 0,14 0,04 I1 = 3,6952 = 0,04098 (kg m 2 ) 4 3,14 2 1,625 Kasutades valemit (5) 1 Ic = m R2 12 1 Ic = 3,501 0,14 2 = 0,0057 ( kg m 2 ) 12 I = 0,0057 + 3,005 0,110 2 = 0,0421 (kg m 2 ) t T ...

Füüsika → Füüsika
317 allalaadimist
thumbnail
9
docx

Praktikum nr 8- Steiner'i lause

2018. aastal kaitstud praktikum nr 8 Steiner'i lause. Olemas on töö teoreetilised alused, andmete tabel, arvutused, järeldus ning vastused õppejõu esitatud küsimustele.

Füüsika → Füüsika praktikum
18 allalaadimist
thumbnail
2
docx

LAUSELIIGID

1 Mis on lause? Lause on keelelise suhtluse põhiüksus ja ühe mõtte terviklik väljendus. 2 Millised on lause liigid suhtluse järgi Lause liigid suhtluse järgi on väit-, küsi-, käsk-,soov-ja hüüdlause. 3 Millised on lause liigid ehituse järgi? Lause liigid ehituse järgi on liht- ja liitlause. 4 Mis on lihtlause? Lihtlause on lause, milles on üks öeldis 5 Mis on liitlause? Liitlause on lause, milles on kaks või rohkem öeldist. 6 Mis on lihtlause alaliik? Lihtlause alaliik on koondlause. See on lause, kus on üks öeldis, kuid korduvad teised lauseliikmed ( alus, sihitis, määrus, täiend, lisand, öeldistäide). Korduvad lauseliikmed vastavad samale küsimusele. 7 Mis on rinnastav seos? Rinnastav seos on võrdväärne seos osalausete vahel. 8 Mis on alistav seos? Alistav seos on, kui üks osalause sõltub teisest

Eesti keel → Eesti keel
15 allalaadimist
thumbnail
0
rar

Töö nr 10. Steineri lause

docstxt/133081100051008.txt

Füüsika → Füüsika
83 allalaadimist
thumbnail
11
docx

Eesti keele väljendusõpetus: LAUSE VORMISTAMINE

õpitud). ollakse/oldi + tud-kesksõna on võimalik vaid sihiliste verbide puhul, kui tud- kesksõna väljendab seisundit ja on lähedane öeldistäitele. ollakse üllatatud, oldi vaimustatud, ollakse sunnitud lahkuma, oldi hõivatud töödega ÖELDIS JA ALUS  Põhiarvsõna puhul võib verb olla nii mitmuses kui ka ainsuses. AINSUS MITMUS Kui hulgafraas on lause lõpul või Kui hulgafraas on lause algul ja väljendab ebamäärast hulka. väljendab täpset hulka. Paati lükkab vette kolm meest. Umbes Kolm meest lükkavad paati vette. kümme meest lükkab paati vette. Muude hulgasõnade korral on öeldis Kui arvsõna juures on täpsustav harilikult ainsuses. laiend, on öeldis mitmuses. Palju inimesi sai surma. Saalist lahkus Need/kõik kümme poissi meie klassist enamik saadikuid

Eesti keel → Eesti keele väljendusõpetus
15 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Tõeväärtustabelid

Tõeväärtustabelid Tähtsus järjestus: (); ¬, &, , , A ¬ Eitus, muudab tõeväärtust vastupidiseks. B t v v t ,,ja, ning, ka, aga, kuid" A B A & B Konjunktsioon on tõene ainult siis, kui kõik t t t tema osalaused on tõesed. t v v v t v v v v ,,või" A B A B Disjunktsioon on väär ainult siis, kui kõik t t t tema osalaused on väärad. t v t v t t v v v ,,Kui ..., siis" A B A B Implikatsioon on väär ainult siis, kui eeldus t t t on tõena ja järeldus on väär. t v v eeldus > järeldus v t t v v t ,,on võrdne" A B A B Ekvivalents on tõene siis, kui tema t t t osalausete tõeväärtused on võrdsed. t v v v t v v v t

Filosoofia → Loogika
268 allalaadimist
thumbnail
10
pdf

Füüsika I praktikum töö nr. 10 - Steineri lause

Füüsika → Füüsika
350 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Seesmiselt vaba, väliselt teistega sarnane

Seesmiselt vaba väliselt teistega sarnane - see lause ei iseloomusta üksnes ainult Eestit ja eestlasi, vaid ka puudutab muud maailma. Sellega saab iseloomustada raamatu tegeelasi ning inimloomust. Võib öelda,et see lause on kõikvõimas lause. Eesti riik on võõrvõimudest vaba olnud 18 aastat. Meie riik ei pea alluma kellegi korraldustele, vaid on ise otsustaja rollis. Seega võib öelda, et ta on seesmiselt vaba ning väliselt teistega sarnane. Sarnane, sest kui võrrelda Eestit teiste riikidega,ei saa öelda, et meil oleks midagi mida teistel poleks või vastupidi. Meil on inimesed, kes käivad tööl, me elame majades, meil riigil on oma ajalugu, ja nii võikski jääda lugema sarnasusi teiste maadega

Eesti keel → Eesti keel
12 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Käsitsi seaduspära leidmine, IF-lause

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Käsitsi seaduspära leidmine, IF-lause Ülesanne aines „Andmekaevandamine“ Autor: Matrikli nr: Juhendaja: Innar Liiv Tallinn 2016 Sissejuhatus Käesolevas ülesandes on algandmete põhjal üldistatud reegleid – millal võib ning millal ei või tennist mängida. Lahenduskäik Algandmed kanti Exceli tabelisse ning viimane tulp (If-lause) tekitati ise juurde. Allpool kirjeldatud IF lausete abil tuli otsuse vastus automaatselt. Algandmed P Ot äe Il Tem Niisk Tu su v m p us ul s IF-lause päi nõ =IF(AND(B2="päike";C2="soe";D2="kõrge";E2=" P1 ke soe kõrge rk ei nõrk");"ei";"jah") tu päi ge =IF(A...

Informaatika → Infoharidus
17 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Inimene on sündinud vabama , ometi on ta kõikjal ahelais

Inimene on sündinud vabana ja ometi on ta kõikjal ahelas Kui inimene on sündinud vabana ja võrdsena siis on ta ise enda peremees, keegi ei ole võimeline inimest tema nõusolekuta millegagi kaasa viima .Inimene ei ole võlgu nendele, kellele ta ei ole midagi lubanud, inimene on sündinud vabana ja on oma elu omanik. Inimesel ei ole mingeid kohustusi , kui ta pole selleks põhjust andnud . Rousseau on öelnud: "Inimene on sündinud vabana ja ometi on ta kõikjal ahelas." See on ka põhjus, miks paljud usuvad end olevat oma tegemistes ja väljaütlemistes vabad, ent pole seda tegelikult sugugi. Inimlikud piirid on seatud meile ainult meie endi heaolu nimel . Poleks neid piire, oleks meie maailm hukas , sest igaüks teeks vaid seda , mida ta ise õigeks peab. Piirid on need mis lasevad meil kõigil võrdselt elada . Inimene on vaid siis ahelais , kui ta endale ise kohustused seab . Nende näiteks korduvalt mittetäitmisel kaob inimesel elu...

Kirjandus → Kirjandus
38 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Füüsika praktikum nr 10: STEINERI LAUSE

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Füüsika kateeder Üliõpilane: Imre Drovtar Teostatud: 30. november 2006 Õpperühm: AAAB-11 Kaitstud: Töö nr. 10 OT STEINERI LAUSE Töö eesmärk: Töövahendid: Kehade inertsimomentide määramine. Trifilaarpendel. katsekehad, ajamõõtja, nihik Steineri lause kontrollimine pöördvõnkumise abil. Skeem: 1. Töö teoreetilised alused Trifilaarpendel on kolme sümmeetriliselt asetatud traadi otsas rippuv ketas (alus). Ülevalt on traadid kinnitatud ketta külge, mis on väiksem kui alumine ketas. Alus võib keerelda ümber oma telje, seejuures raskuskese liigub telje suhtes üles ja alla. Võnkeperioodid on määratud aluse inertsimomendiga, mis muutub, kui alust koormata mingi kehaga. Seda

Füüsika → Füüsika
109 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Füüsika praktikum nr 10: STEINERI LAUSE

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Füüsika kateeder Üliõpilane: Imre Drovtar Teostatud: 30. november 2006 Õpperühm: AAAB-11 Kaitstud: Töö nr. 10 OT STEINERI LAUSE Töö eesmärk: Töövahendid: Kehade inertsimomentide määramine. Trifilaarpendel. katsekehad, ajamõõtja, nihik Steineri lause kontrollimine pöördvõnkumise abil. Skeem: 1. Töö teoreetilised alused Trifilaarpendel on kolme sümmeetriliselt asetatud traadi otsas rippuv ketas (alus). Ülevalt on traadid kinnitatud ketta külge, mis on väiksem kui alumine ketas. Alus võib keerelda ümber oma telje, seejuures raskuskese liigub telje suhtes üles ja alla. Võnkeperioodid on määratud aluse inertsimomendiga, mis muutub, kui alust koormata mingi kehaga. Seda

Füüsika → Füüsika
106 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Millised on ülimad käsud?

Millised on ülimad käsud? Kui räägitakse ülimtest käskudest, siis kõigepealt meenub ,,10 käsku" piiblist. Paljud inimesed on arvamusel, et igasugused seadused ja piirangud on tänapäeval ajast ja arust. Kuid uurides lähemalt kümmet käsku leiame, et need ei olegi kahekümne esimesel sajandil nii unustatud ja hüljatud reeglid. Mitmeid vanasõnu ja ütlusi on tulnud just piiblist, kui mõne kuldse reegli endale motoks võtta, oleks elu kindlasti rikkalikum. Kõik võivad nõustuda käsuga: ,,ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks". See on hea ja õiglane käsk, sest keegi ei taha, et neile liiga tehtaks. Samast allikast, milleks on piibel, tuleb ka teine reegel, mis minuarvates on veelgi ilusam ja üllam. Kui eelmine ütles, et sa ei tohi teha halba, siis järgnev on sellest, et teeksime head: ,,Tee teistele seda, mida sa tahad, et sulle tehtaks". Võiksgi elada sellise mõtte järgi, et teha teistele head...

Kirjandus → Kirjandus
9 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Die Altstadt

Tallinn ist die zweitälteste Stadt in Estland und hat eine wechselhafte Gesichte gehabt. Zum ersten Mal wurde die Stadt im Jahre 1154 vom arabischen Geographen al Idrisi erwähnt. Die ersten Eroberer der Stadt waren die Dänen im Jahre 1219 und die Fremden waren hier bis zum 1918 als Estland zum ersten Mal frei und selbständig wurde. Die Altstadt hat seit dem 13. Jahrhundert aus 2 getrennten Stadtteilen bestanden. Das waren der Domberg oder die Oberstadt und die Unterstadt. Der Domberg war immer der Sitz der Macht und auch heute das Verwaltungszentrum des Landes. Die Unterstadt war die freie Hansestadt und hatte den deutschen Namen Reval. In der Unterstadt lebten die Kaufleute und Handwerker. Jetzt beginnt ihr mit der Stadtralley und ich wünsche allen viel SpaB dabei.

Keeled → Saksa keel
1 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Saksa keele eessõnad eesti keelse tõlkega ja omadussõna käänamine

Saksa keele eessõnad eesti keelse tõlkega + omadussõna käänamine 1. Bis-kuni 2. Durch-läbi 3. Für-kellegi/millegi jaoks 4. Ohne-ilma 5. Um-ümber 6. An-juurde, äärde 7. Auf-peal, peale 8. Hinter-taha, taga 9. In-sees, sisse 10. Neben-kõrvale, kõrval 11. Über-kohale, kohal 12. Unter-alla, all 13. Vor-ette, ees 14. Zwischen-vahele, vahel 15. Estlang-piki 16. Während-jooksul, vältel, kestel, ajal 17. Trotz-vaatamata, hoolimata 18. Wegen-kellegi/millegi pärast, tõttu 19. Aus-seest 20. AuSer-välja arvatud 21. Bei-juures 22. Gegenüber-vastas 23. Mit-koos 24. Nach-peale 25. Seit-alates 26. Von-seest, käest 27. Zu-juurde Kooli vastas- Der Schule gegenüber. Peale kooli- Nach der Schule. Hoolimata halvast ilmast-Trotz des schlechten Wetters. NOMINATIV N Der groSe Mann Kes?Mis? AKKUSATIV A Den groSen Mann Keda?Mida? DATIV D Dem groSen Mann ...

Keeled → Saksa keel
9 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Lihtlause koondskeem

LIHTLAUSE KIRJAVAHEMÄRGID Lihtlause on lause, milles on üks öeldis. SIDESÕNAD, MILLE PUHUL KOMA EI SIDESÕNAD, MIS NÕUAVAD KOMA : KASUTATA: aga, kuid, vaid, ent. ja ning ega ehk või nii ... kui ka KOONDLAUSE JA KOKKUVÕTTEV SÕNA KOKKUVÕTTEV SÕNA PUUDUB. Treeningud on meil esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Samba, rumba ja valss on meil juba selged. KOKKUVÕTTEV SÕNA LOETELU EES. Treeningud toimuvad kolm korda nädalas: esmaspäeval, kolmapäeval, reedel.

Eesti keel → Eesti keel
32 allalaadimist
thumbnail
2
doc

TN teooria III kordamisküsimused

nimetatakse võrdseteks ja tähistatakse A=B, kui A toimumisest järeldub B toimumine ja vastupidi. Sündmuste summa ­ Sündmuste A ja B summa A+B on sündmus, mis toimub siis, kui toimub A või B või toimuvad A ja B korraga. Sündmuse A ja B korrutis AB on sündmus, mis toimub siis kui toimub nii A kui ka B. Sündmuste A ja B vahe A ­ B on sündmus, mis toimub siis, kui A kuid ei B. 4. Tõenäosuste liitmise lause (tõestusega). Üksteist välistavad sündmused. Tõenäosuste liitmise lause üksteist välistavate sündmuste puhul. Tõenäosuste liitmise lause. P(A+B)=P(A)+P(B) ­ P(AB). Kui sündmused A ja B on teineteist välistavad, st nad ei saa korraga toimuda, siis P(A+B)=P(A)+P(B). Kui sündmused A1, A2, ....,Ak on üksteist välistavad, siis P(A1+A2+...+Ak)=P(A1)+P(A2)+...+P(Ak). Tõestus ! P(A+B)=P(A)+P(B) ­ P(AB)

Matemaatika → Tõenäosusteooria ja...
254 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Eesti keel - Kontrolltöö 7C

9.klassi kontrolltöö.2011/2012 õppeaasta oma.C variant-et õppida eelnevalt kontrolltööks.

Eesti keel → Eesti keel
57 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Mõtteid spordist

Sport ­ äri või kultuur Sport on kehaline või vaimne võistuslik tegevus. Üks põhilisemaid küsimusi spordis on kas sport on äri või kultuur. Kas võib arvata, et spordis on mõlemat nii äri kui ka kultuuri? Kuidas seondub tippsport äriga? Ühelt poolt on sport meelelahutus, teiselt poolt äri ­ nii sportlastele, kes spordiga teenivad igapäevast leiba, kui ka ettevõtjatele, kelle jaoks sport on võimas ja tulemuslik turunduskanal. Firmadele, kes on mõne kuulsa atleedi sponsoriks on väga oluline, et selle firma logo oleks sportlase võistlusstressil. Äri ja spordi vastastikune side on tihe. Äri teeb spordi võimalikuks. Tugevat emotsiooni on võimalik müüa suure raha eest. Selle ulatusest räägivad börsil noteeritud spordiklubid, sportlaste 100-miljonilised reklaamilepingud ja miljonitesse ulatuvad nädalapalgad. Spordi müümise kuldreegel on: me müüme tipptasemel meelelahutust! Näiteks pakuvad täiendav...

Eesti keel → Eesti keel
145 allalaadimist
thumbnail
19
pptx

Underi luulekava

Marie Under Luulekava Suur kuldne päike naerab talvekatte ja talvemured sulama Ta voolab tuppa nagu kuldne viin . es t! ä i k ju p p a l ni i ta i n ud n ä u a mm Ei ..siin alasti ta lamab , päikest ihkav naine! Neist päiksekiirtest oli ammu puudu, mis vargsi pugesid läbi härmas ruudu . Nüü d ööd jälle , tu l ev a d ne ed v ...

Kirjandus → Kirjandus
39 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Nipernaadilikkus kui elustiil

Nipernaadilikkus kui elustiil Inimesed on erinevad ja nende elustiilid samuti. Mõni on pigem kodusemat tüüpi, armastab korda ning järgib kindlaid reegleid. On ka selliseid, kelle jaoks need reeglid on nagu vanglatrellid. Selliseks inimeseks on näiteks kõigile tuntud Toomas Nipernaadi. Sellised inimesed nagu Toomas Nipernaadi on seltskonnainimesed ja nende läheduses on alati tore olla. Üldiselt on inimesed püsivad ja elavad ühes kohas, aga Nipernaadi taolised inimesed sellised pole. Nad on rändajad, kes elavad hetke meeleolul. Neil on kõik lahtine ja juhuslik. Nende tegevused on kantud juhustest. Sellised inimesed lähevad alati kergema vastupanuteed pidi, sest nad ei taha kohustusi. Samal ajal kui teised inimesed töötavad vaikselt selle nimel, mis saab kümne aasta pärast, elavad Nipernaadi taolised inimesed tänases hetkes ja ei mõtle homse peale, kus nad asuvad ja mida nad järgmine nädal teevad ehk siis neil kindel eesmä...

Kirjandus → Kirjandus
14 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Luuleanalüüs - Betti Alver "Koguja"

Luuleanalüüs Mina analüüsin Betti Alveri luuletust ,,Koguja" (Lendav linn, 1979, lk 209) Kui lugesin luuletust, siis rütmi järgi ütleksin, et tegemist on daktüliga. Hakkasin rõhutama esimest silpi ja siis tuleb kaks pehmema rõhuga silpi järgi; siis uuesti rõhutan esimest silpi ja 2 rõhuta järgi. Daktül - pikale silbile järgneb kaks lühikest silpi ehk ühele rõhulisele silbile kaks rõhutut silpi. Riimiskeemi poolest on tegemist terve luuletuse vältel ristriimiga (abab). A-riimi ehk esimese ja teise rea puhul on kasutusel kahesilbiline ehk naisriim (näivad ­ käivad) ning B-riimi ehk teise ja neljanda rea puhul on kasutusel ühesilbiline ehk meesriim (aed ­ saed). Riimid lähtuvad vahetult järgnevaist kaashäälikuist (hinge ­ ringe, päis ­ täis). Kasutusel on täis- ning lõppriimid. Igas stroofis on tegemist katrääniga (nelikvärss), kuna sisaldab nelja värssi. Värsside puhul märkan kindlat silbiarvu, a...

Kirjandus → Kirjandusteadus
31 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Esimesed kirjapanekud

Teistest läänemeresoome algkeele murretest olid need arvatavasti eristuma hakanud ajaarvamise vahetuse paiku. Teada olevalt sai eesti keelt esimest korda paberil näha alles 13. sajandi esimesel poolel. Millised aga olid täpsemalt esimesed eestikeelsed kirjapanekud ja teosed? 1 Esimene ajalukku jäädvustatud eestikeelne lause Esimeseks eesti keeles jäädvustatud lauseks on ,,Laula, laula, pappi!" 1. Need on sõnad, millega Saaremaa paganlikud eestlased pilkasid vangivõetud kristlikku misjonäri Frederici Alt-Zellest ja tema nimetut kaaslast, kui nad neid 1215. aastal enne tapmist piinasid, nii nagu seda kirjeldab Chronicon Livoniae, mille pani umbes aastatel 1224­1227 kirja Liivimaa saksa preester Henrik. Väärib tähelepanu, et XIII sajandi keskpaiku tegutsenud ladinakeelne

Kirjandus → Kirjandus
6 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Friedebert Tuglase novellid

Kuni lugu jõuab kulminatsioonini, kus mees sureb ja Mareti emasüda puruneb.  Matustel nägi Maret soldatit, kes oli talle kukru andnud ja kuulis temalt, et Jakobil selliseid haavu ei olnud kui mehel, keda Maret mattis – see oligi puänt – üllatav pööre – Mareti mõistmine, et mees, kelle eest ta oli hoolitsenud, keda matnud ja leinanud, ei olnudki tema poeg. 2. Kirjuta iga loetud novelli kohta üks lause, mis Sinu arvates seda kõige enam iseloomustab, mis Sinu jaoks selle novelliga seostub. „Suveöö armastus“ – See novell toob minu meelest hästi välja selle, kui erinevalt mehed ja naised armastusest mõtlevad – meeste jaoks on armastuse väljendamine pigem füüsiline, naised seevastu seostavad armastust millegi siduvamaga – abielu ja pereloomisega. „Popi ja Huhuu“ – Kogu seda koera ja ahvi kooskulgemist võib väga hästi ka inimeste eluga

Kirjandus → Kirjandus
200 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Inglise keel

lb: i Uldlimustega. Lause esimene pool hiiiil- mineviku puhul on abiverbiks do vastavas vormis. :(arak!ej9ggvg,1l*q1 gF.lg9t$arrtlei.w lpgolt i] ],ri ;

Keeled → Inglise keel
32 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Eesti keele kodune kontrolltöö

Kodune kontrolltöö Õiged vormid ­ ainsus-mitmus, eitus, ajavormid, võrdlusastmed, käänded ja kaassõnad. Joonige alla vale(d) vorm(id) ja kirjutage õige(d) mõttekriipsu järele. Kui kogu lause ümber teete, kirjutage see samuti mõttekriipsu järele. 1. Mitte mõistes olukorra piinlikkust, jätkas nõmik juttu. ­ Mõistmata 2. Kuidas mõjutab vanus ja haridus teenistust? ­mõjutavad 3. Serveeri taldrikule koos riivitud juustu ja hakitud peterselliga. Söö koos mitmeviljakukliga. ­ taldrikul 4. Otsekohesuse ja hingestatuse tõttu mu hinnang temast paranes. ­ talle 5. Oht kvaliteedi langemiseks on seetõttu veelgi suurem. ­ Kvaliteedi langemise oht 6

Eesti keel → Eesti keel
29 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Kaudkõne inglise keeles

Kaudkõne inglise keeles Aegade nihe 1.tuleb teha aegade nihe olevikust lihtminevikku ja muuta asesõnad. Asesõna muutumine Saatesõna Otsekõne: Colin said, ,,I like Scotland very much. Kaudkõne küsimus Kaudkõne: Colin said that she liked Scotland very much. (Kui lause on juba minevikus tuleb see panna perfekti minevikku. William Shakespeare (1564-1616) wrote plays. Jacqueline Wilson (born 1945) has written many books about teenage girls.) 2.Kui otsekõne saatelause on minevikus (said), siis nihkuvad kaudkõnes kõik ajavormid mineviku suunas. Minevikus: Mary said, ,,I am reading a fantasy novel by C.S.Lewis. Perfekti minevikus: Mary said (that) she was reading a fantasy novel by C.S.Lewis. She said, ,,I have finished the book the teacher gave me.

Keeled → Inglise keel
19 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Luikede järv retsensioon - lavakujundus ja muusika iseloomustus

Etenduse tegevus toimus ühes väikeses vürstiriigis 19 sajandil. Laval oli kujutatud lossisaali, kus oli ainult üks tool ja sellel istus mõtiskledes noor prints Siegfried. Pärast vana vürsti surma valitses riiki printsi ema regentprintsess koos peaminister von Rothbartiga. Tiit Härma versioon balletis ,,Luikede järv" jutustas hingestatult sellest, kus peategelane prints Siegfried põgenes reaalsest elust fantaasiamaailma ­ salapärasesse muinasjuturiiki. Ta oli oma kujutluses loonud pelgupaiga, kuhu ta ikka ja jälle põgenes igapäeva kohustuste eest. Printsi ei huvitanud poliitika ega valitsejakohustused. Toolil istudes ja unistades sattus ta jälle oma kujutluste maailma, kus asus järv luigeparvega ja imeilusa luigeprintsessi Odetteiga. Prints Siegfruid kujutas oma nägemuses luiki ette kaunite neidudena. Luikede järve printsessi Odettei`i näol õnne ja armastuse ideaalkuju. Saades täisealiseks, pidi prints vastu võtma trooni ja valima oma ...

Muusika → Muusika
113 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Tants aurukatla ümber

lõigust lauset ,, Katel juba toomata ei jääks, selleks on ta liiga tähtis.", mõistame kui palju peeti lugu aurukatlast selles külas. Hobuseid nimetati teoses püha loomadeks: ,, Hobused on nendele, isegi paksu näoga sulasele, peaaegu sama pühad nagu lehmad hindudele.". Mats Aniluige arvates oleks pidanud hobuseid rohkem hoidma kui inimesi, sest hobused ei saa kaevata. Vilja nimetati teoses talu õnnistuseks ja rikkuseks. Külaelanike töökusest ja talutöö olulisusest annab mõista lause: ,,Karl pole muidugi kekstu, aga siin, taluinimeste keskel, kus kõik rügavad, kas või veri küünte alt väljas, jätab ta natukene kummalise mulje küll.". Lihtsate eesti nimede väärtustamist tõestab autori lause Jüri Aniluige nime kohta: ,,Tal on lihtne nimi, mitte mõni antvärklik Rinaldo-Augustin-Friedrich, missuguseid tollal küllalt leidus ja mis läheb suus puntrasse nagu sopiline kahevakane viljakott oskamatu nõeluja käes."

Kirjandus → Kirjandus
39 allalaadimist
thumbnail
0
png

Horisontaalide konstrueerimine TTK I kursus geodeesia

docstxt/133759827993387.txt

Geograafia → Geodeesia
258 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Arvestuslik töö Eestimaa Muinasaja kohta

ARVESTUSLIK TÖÖ EESTIMAA MUINASAJA KOHTA Ülesanne nr.1 Määra lause õigsus või väärus kirjutades õige lause ette + märgi ja ebaõige lause ette – märgi. Ebaõiged laused kirjuta ümber õigeteks! 1. Eesti territoorium asustati paleoliitikumi ajajärgul. – Eestis asustus puudus, oli jääaeg 2. Eesti vanim inimasustuse leid on Kunda Lammasmäelt. – Vanim teadaolev paik on Pulli asula 3. Mesoliitikumis toimus meie aladele 3 erinevat sisserännet. + 4. Eesti keeles on tänaseni sõnu, mis pärinevad nn protoeurooplastelt. + 5. Kammkeraamika kultuur seostub soome-ugrilastega. + 6

Ajalugu → 11.klassi ajalugu
51 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Sissejuhatus Üldkeeleteaduse Eksamivastused

0SÜ EKSAM 1. Süntaksi põhimõisteid: lause, lausung, voor, fraas, moodustaja, transitiivne/intransitiivne lause/verb. a. Lause ­ terviklik mõte. See on keeleüksus, mis on grammaatiliselt ja intonatsiooniliselt vormistatud ning kannab terviklkku mõtet. Lause peamine ülesanne mõtet edasi andma. See on suurim üksus, millega süntaksis tegeldakse. b. Lausung ­ lausetest või lausekatkenditest koosnev ühe isiku kõneakt, mis piiratud pauside või teiste isiku kõneaktiga. c. Voor e kõnevoor ­ on see, mida üks kõneleja ütleb, kuni selle kohani, kus teine kõneleja hakkab rääkima. d. Fraas ­ koosneb ühest või mitmest sõnast, mis kokku moodustavad ühe terviku ja

Keeled → Üldkeeleteadus
35 allalaadimist
thumbnail
2
doc

e-õppe ülesanne (arvusüsteemid)

Sajas miljardis? A) 1000 b) 10000 c) 1000000 b) 100000000 12. Tõmba arvust 4 836 204 maha kolm numbrit nii, et ülejäänud numbrid (esialgses järjestuses) moodustaksid: a) võimalikult suure arvu, b) võimalikult väikese arvu. a) 8624 b) 3204 13. Kasutades iga numbrit 0, 1,..., 9 ainult üks kord, kirjuta a) suurim naturaalarv, b)vähim naturaalarv. a)9 b)0 14. Vaata pilti ja kirjuta, mis arvuga on tegemist? 115639 15. Pane järgmine lause arusaadavasse keelde ja lahenda: Kui 3 püramiidis on 1572 kivi, siis mitu kivi on vaja, et ehitada 5 püramiidi? 2620 kivi 16. Pane järgmine lause arusaadavasse keelde ja lahenda: Kui 1 pakist söödast jätkub 2 kaamelile 3 päevaks, siis kui palju sööta on vaja 12 kaamelile 1 päevaks? 2

Informaatika → Programmeerimine - c sharp
22 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Kivirähk -Rehepapp- eestlase otsimise tööleht

Andrus Kivirähki romaanist ,,Rehepapp" eestlast otsimas Lõpeta vähemalt 4 lauset ,,Eestlane on..." teose põhjal sobiva nimisõna, omadussõna või väljendiga (kui rohkem mõtteid ei tule, siis võid ka lause algused ära kustutada). Lause juurde kirjuta põhjendused (vähemalt 2), miks sa nii arvad: millise tegelase või olukorra põhjal sa seda väidad. Juurde lisa kindlasti lehekülje number, kus tegelast või olukorda kirjeldatakse. Lõpuks tee kokkuvõte, milline on eestlase kuvand Andrus Kivirähki romaani põhjal. Lisa juurde kindlasti ka oma arvamus, kas sa nõustud autoriga. Ei pea vist lisama, et kas see arvamus vajab põhjendust (on sul äkki omalt poolt mõni näide tuua).

Kirjandus → Kirjandus
31 allalaadimist
thumbnail
1
doc

"The Printed Word will Never Die" essee

The Printed Word Will Never Die Books have been around for ages. People have used to aquire new knowledge and experience for a very long time which makes books the oldest source of new knowledge. For some youth, reading is a very hard thing to do, some just cannot pick up a book and start reading, most would rather hang out with friends or play computergames. Furthermore, some youth also prefer watching movies to reading, because a film is a lot easier to follow, reading a book is sometimes exhausting and tiring. But all that said, there is something about books, if a book is truly interesting, then something just forces you to read it, you read a page and you just have to know what comes next, what is going to happen, how will the story end. Page after page after page, until eventually without notice, you have finished the book. I think that reading can be a very enjoyable activity, but some people just do no...

Keeled → Inglise keel
27 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kõrboja peremees töö

1) Oleks sobinud, sest ta oli väga töökas. Ta nautis töö tegemist ning tal oli visioon, milline võiks Katku tulevikus välja näha ja oli valmis selle nimel pingutama. Isegi ta isa oli Villu jõu ja püsivuse peale rahul. 2) Ta oli ka väga kangekaelne. Villu üritas kodus parimat mulda kivide alt kätte saada. Ta isa väitis, et see on võimatu, kuna pinnas on kivine, kuid Villu tahtis isale näidata, et see on siiski võimalik ja tegeles sellega tihti. Raamatus oli isegi öeldud lause, et kui Katku Villut kodus ei ole, siis on ta tingimata Kivimäel kive puurimas. See näitas tema järjekindlust. See isikuomadus on igale peremerele vajalik, kuna tööd ei tohi pooleli jätta vaid hea tulemuse nimel tuleb iga päev pingutada. 3) Ei oleks sobinud, sest oli väga impulsiivne inimene. Tema purjuspeaga kivide lõhkamise plaan tuli rutates, lapse emaga abiellumise plaan samuti. Ta ei mõelnud oma tegusid eelnevalt läbi ja see tõi talle paksu pahandust.

Kirjandus → Kirjandus
127 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Essee "Ukraina lugu läbi Tõmošenko teekonna gaasiprintsessist peaministriks ja üheks daamiks"

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahvusvaheliste suhete instituut Rahvusvaheliste suhete ja politoloogia õppetool Tõnis Teinemaa Ukraina lugu läbi Tõmosenko teekonna gaasiprintsessist peaministriks ja üheks daamiks Essee õppeaines Venemaa ja SRÜ Õppejõud: Mart Helme Tallinn 2013 SISSEJUHATUS "On vale panna Ukraina ja Eesti ning Ukraina ja ELi suhete saatus pelgalt üheleainsale kaardile, ühele daamile," tsiteeris Ukraina valitsuse pressiteenistus Eesti peaminister Andrus Ansipit (Eesti Päevaleht). Kuid kes on see kunagine maailmastaar, Ukraina ekspeaminister ja tänane poliitvang ning miks ta on nii oluline, et omavahel tülli ajada 45 miljoni elanikuga Ukraina ja 500 miljoniga Euroopa Liidu? Kuidas toimib Ukrain...

Politoloogia → Politoloogia
26 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Keeleõpetuse tunnikonspekt 4. klassile

KEELEÕPETUSE TUND Konspekti koostaja nimi, aeg: Nimi, kuupäev Tunni toimumise aeg: kl 9.10 Tunni toimumise koht ja sihtrühm (klass): Eesti kool, 4. klass Juhendaja nimi: Tere Hommikusy Tunni teema: lause Tunni eesmärk (eesmärgid): 1) Õpilane tunneb ära tegusõnad ning selle järgi lausetüübi (liht-, liitlause) Tunnis kasutatavad vahendid: töölehed, slaidid Aeg, etapid, võtted Õpetaja kõne ja tegevus Lapse kõne ja tegevus Abi, märkused kl 9.25 Tere! ORGANIS. Mis kuupäev täna on? Kes on *häälestus korrapidaja? * kordamine + Sul oli kodus tv-st mõned ülesanded kodutöö kontroll teha

Pedagoogika → Pedagoogika
57 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Present Tenses‏ - Kehtivad ajavormid

Present Tenses - Kehtivad ajavormid Sõnade järjekord jutustavas lauses inglise keelse on alati ühesugune : Alus(Kes?Mis?), Öeldis (Mida teeb?), Sihitis(mida?keda?), kohamäärus ( Kus? ), Ajamäärus ( Millal? ), Viisimäärus ( Kuidas ? ). Küsilause järjekord: Abiteg , tegija , põhiteg . Jaatav lause: Yes , Tegija , abiteg. Eitav lause: No, tegija, abiteg. Present Simple: Abiteg: Do/Does. Jutustav lause : Nt . I never gome to school late . Jaatav lause: nt. Yes she does/ Yes I do . Eitav lause: nt . No, he doesn't/ No, i don't . põhitegusõna jääb eitavas ja küsivas lauses samaks . Sellepärast , et Do-d kasutatakse I ja you korral . Does kasutatakse He , She, It korral . Present Continous: Abiteg: am, is, are. Jutustav lause: nt. I am writwning now . Jaatav lause: Yes I am/ Yes they are/ Yes He is Eitav lause:No, I'm not/No they aren't/ No he isn't Eitavas ja küsivas lauses on põhitegusõna ing vormiga .

Keeled → Inglise keel
24 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Eesti keele lauseõpetus

Lihtlause" (autorid A. ADMANN, K. MIHKLA, L. RANNUT, E. RIIKOJA). 1978 H. RÄTSEP "Eesti keele lihtlausete tüübid" 1980 V. TAULI "Eesti grammatika II" (Uppsala). Sõnaühendisüntaks, põhjalik ja lakooniline. 1995 M. ERELT jt. "Eesti keele grammatika II. Süntaks, lisa: kiri" (EKI). Moodustajasüntaks. 1997, 2000, 2007 M. ERELT jt. "Eesti keele käsiraamat". Süntaksiosa lähtub EKG-st. 2006 M. ERELT "Lause õigekeelsus" 2013 M. ERELT ,,Eesti keele lauseõpetus I" (ilmumas) 2. SÜNTAKS JA LAUSE Lauseõpetuse ehk süntaksi määratlused: a) keeleuurimise osa, mis uurib seda, kuidas sõnad ühenduvad suuremateks tervikuteks, eriti lauseteks (M. Vilkuna; sünteesist lähtuv määratlus) b) grammatika osa, mis kirjeldab lause ehitust: lause koostisosade vormi, vahekordi ja funktsioone (EKG; analüüs) Kas järgnev määratlus on sünteesist või analüüsist lähtuv?

Eesti keel → Eesti keel
70 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Tingimuslaused

Tingimuslaused Tingimuslaused suunavad programmi tegevuste sooritamist vastavalt sellele, kuidas on täidetud vajalikud tingimused. NB! *Tingimuslause kirjutamisel ümbritsetakse mitmest lausest koosnav grupp loogeliste sulgudega st võetakse gruppi. *Üksiku lause puhul loogelisi sulge vaja pole(kuid võib panna). *Võtmesõnadega(praegusel juhul if ja else-iga) algavate lausete lõppu semikoolonit ei tohi! Näiteks: if(x==o) //Kui muutuja x väärtus on 0, x=1 // siis omistada x-i väärtuseks 1. if lause if lausel on kaks kuju: A) Sisaldab ainult if operaatorit Ühelauseline if if(tingimusavaldis) lause1; Mitmelauseline if if(tingimusavaldis) { lause1; lause2; lause3; } B) Sisaldab if ja else operaatorit

Informaatika → Javascript
30 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Süntaks

1. Süntaks ehk lauseõpetus on grammatika osa, mis kirjeldab lause ehitust. Lause on kommunikatsiooni minimaalne üksus, mille abi kas väidetakse või küsitakse midagi, avaldatakse soovi, käsku vms. Lause koosneb sõnadest, mis on omavahel grammatiliselt ja tähenduslikult seotud ning moodustavad sõnaühendeid e. fraase. Kontekstivabad laused on vastuvõetavad ka väljaspool asjaomast konteksti. (Ma õpin keemiat). Kontekstisidusad ­ antud kontekstis täiesti õiged ja arusaadavad. (Keegi on aknalaual- Kes küll ometi.) 2

Eesti keel → Eesti keel
118 allalaadimist
thumbnail
5
docx

KÕIK Kollokvium II kohta. 1.10-1.16

muudu x suhte piirväärtust, kui argumendi muut läheneb nullile. f´(x)=limy/x, piirprotsessis x->0 DEF 2. Kui funktsioonil f(x) on tuletis kohal x, siis öeldakse, et funktsioon on diferentseeruv punktis x. f´(x0) <->f(x) D(x0) DEF 3. Funktsiooni y=f(x) parempoolseks tuletiseks kohal x nim. suurust f´(x+)=limy/x, piirprotsessis x->0+ DEF 4. Funktsiooni y=f(x) vasakpoolseks tuletiseks kohal x nim. suurust f´(x-)=limy/x, piirprotsessis x->0- Funktsiooni tuletis: Lause 1. Funktsiooni f(x) diferentseeruvusest punktis x järeldub selle funktsiooni pidevus punktis x,st Tõestus. Funktsiooni diferentseeruvus punktis x tähendab, et . Kuna igas mingis punktis on piirväärtust omav suurus selle punkti teatud ümbruses esitatav piirväärtuse ja lõpmata väikese suuruse summana, siis , kusjuures . Seos on esitatav ka kujul , kusjuures suurus on piirprotsessis kõrgemat järku lõpmata väike võrreldes suurusega , sest ning sellest saab järeldada, et ja st, et

Matemaatika → Matemaatiline analüüs
78 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Eesti keele reeglid

LAUSEÕPETUS Lauseõpetus ehk süntaks on grammatika osa, mis kirjeldab lause ehitust (millised on lause osad ja nende vahelised seosed). Lausele on keeleteaduses antud üle 200 erineva definitsiooni. Lause abil saame: 1. saame väita (Juhan luges lehte.) 2. küsida (Kas Juhan luges lehte?) 3. käskida (Loe lehte!) 4. loota/soovida (Loeks ta ometi lehe läbi!) 5. imestada (Ta luges lehe tõesti läbi!) Lause tähendusteks on: tegevus, protsess, seisund. Lause moodustajateks on: 1. sõnad 2. fraasid 3. lause lühendid 4. osalaused

Eesti keel → Eesti keel
53 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun