Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Haldusdokumendid (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Lõik failist

Haldusdokumendid
Käskkiri, akt, 
protokoll
Koostas: Pille Koit
Haldusdokumendid
 Haldusdokumendid on õigusliku jõuga 
dokumendid , mis tõendavad 
vastuvõetud otsuseid, kinnitavad fakte 
ja  toiminguid , fikseerivad seisukordi või 
sündmusi.
  Haldusdokument  on dokument, mis 
koostatakse juhtimis-, täidesaatva- ja 
korraldava tegevuse 
dokumenteerimiseks
Haldusdokumendid
 Kõik haldusdokumendid vormistatakse 
üldplangile ja pealkirjastatakse 
dokumendiliigi  nimetusega 
trükitähtedega. 
 Juhendid, eeskirjad, kord 
(nt. asjaajamiskord ) vormistatakse 
valgele paberile.
Haldusdokumendid
 Kõik haldusdokumendid tuleb 
registreerida  dokumendiregistris
 Kõik haldusdokumentide originaalid on 
varustatud originaalallkirja(de)ga. 
Vajadusel tehakse dokumendist 
väljavõte või koopia
Käskkiri
 Käskkiri on tegevust korraldav 
dokument, mille väljaandmise õigus on 
asutuse (tipp)juhil või tema asetäitjatel 
vastavalt oma õiguspiiridele, et 
lahendada asutuse tegevuse sisemisi 
reglementeerimist nõudvaid küsimusi
Käskkiri
Sisu järgi ja erinevatest 
säilitustähtaegadest tingituna  
jagunevad käskkirjad:
 Põhitegevuse käskkirjad (sisemise 
töökorralduse kohta)
 Personalikäskkirjad (isikkoosseisu kohta)
 Puhkusekäskkirjad (- korraldused )
 Lähetuskäskkirjad (-korraldused)
Käskkiri
 Käskkiri vormistatakse alati ühes 
eksemplaris.  Erandiks  on 
distsiplinaarkaristuse käskkiri, mis 
vormistatakse alati kahes eksemplaris
 Käskkirja tutvustatakse töötajale, kelle 
tegevust dokument puudutab. Tutvumist 
kinnitab töötaja oma allkirja ja kuupäevaga, 
kas käskkirjade registris või käskkirja 
originaaleksemplari pöördel.
Käskkirja vorming
 Dokumendiliigi vorming KÄSKKIRI
Trükitakse suurtähtedega kas alates 
vasakust veerisest või plangi  keskele .
(5,5 cm kaugusel ülaservast)
Käskkirja vorming
 Koostamise koht
Nimetavas käändes alates plangi vasakust 
veerisest 
samale 
reale 
käskkirja 
allakirjutamise  kuupäeva  ja  dokumendi-
registri  numbriga  (6,3  cm  plangi 
ülaservast)
Käskkirja vorming
 Pealkiri
Vormistatakse käskkirjale alati, kuna see 
peab avama dokumendi väljaandmise 
eesmärgi. Trükitakse alates vasakust 
veerisest (8,5 cm kaugusel ülaäärest)
Käskkirja vorming
 Tekst
Tekst peab olema täpne, keelelt ja stiililt 
korrektne , üheselt arusaadav, 
võimalikult lühike ja vastama eesti 
õigekirja reeglitele. Dokument peab 
käsitlema ühte teemat
Tekst trükitakse 2-4 rida pealkirjast 
allapoole ja koosneb üldjuhul:
Käskkirja vorming
 Konstateerivast osast
Sellega  formuleeritakse  käskkirja  välja-
andmise 
põhjus 
või 
viidatakse 
väljaandmise 
aluseks 
olnud 
dokumendile. 
Konstateeriv osa puudub kui korraldav osa 
ei vaja põhjendamist
Käskkirja vorming
 Käskkirja konstateeriva ja korraldava 
osa vahele jäetakse üks tühi rida. Kui 
nende osade vahele trükitakse 
sõrendatult sõna „käsin“ siis jäetakse 
üks tühi rida enne ja üks tühi rida peale 
sõna „käsin“. 
Sõna „käsin“ kasutatakse vaid juhul kui 
antakse korraldusi konkreetse(te)le 
isiku(te)le
Käskkirja vorming
Korraldavast osast
Korraldava  osa  tekst  esitatakse  käskivas 
vormis  ainsuse  esimeses   isikus .  Nii 
öelda  „mina“  vormis  aga  sõna  „mina“ 
jäetakse ära.
  N:  Kinnitan  AS Tubli  asjaajamiskorra  
tunnistan kehtetuks käskkirja nr 309 
Käskkirja vorming
 Kui käskkirja korraldavas osas antakse 
mitu korraldust, siis need 
nummerdatakse. 
 Korralduspunktide vahele jäetakse tühi 
rida. 
Käskkirja vorming
 Kui käskkirjaga kinnitatakse mingit dokumenti, siis 
nimetatakse seda käskkirja lisaks. Käskkirja lisa(de)le 
viidatakse teksti korraldavas osas vastava punkti lõpus, 
mitte teksti all.
 N:   Kinnitan AS Tubli asjaajamiskorra (lisatud).
   
Kinnitan aktsiaseltsi asjaajamiskorra (Lisa 1).
 Lisa esimese lehe ülemisse parempoolsesse nurka 
tehakse kinnitusmärge.
N: KINNITATUD
       AS Tubli tegevdirektori
      09.oktoobri 2010. a käskkirjaga
Käskkirja vorming
  Viisad
Viisa  on nõusolek ja vastutus dokumendi 
täitmise ja koostamise eest
 Viisad vormistatakse käskkirja 
originaaleksemplarile.  Koostaja  viisa 
vormistatakse vasakule, 
kooskõlastusviisad lehe paremale 
poolele
Käskkirja vorming
  Allkiri  
Käskkirjal on üks allkiri ja must- valgel  
plangil sinise värviga (pastakas, 
sulepea , jne).
Käskkirja vorming
 Kuupäev
Märgitakse 
pärast 
dokumendi 
alla-
kirjutamist.  Käskkiri  jõustub  allakirjuta-
mise   kuupäevast,  kui  tekstis  pole 
sätestatud 
muud 
kuupäeva. 
Päev 
kirjutatakse   kahekohalisena  ja  käsitsi, 
kuu nimetus trükitakse sõnaga,  aastaarv  
neljakohalise numbriga.
 N:    09. oktoober 2010
Käskkirja vorming
 Registreerimisnumber
Koosneb ainult  dokumendiregistri  
järjekorranumbrist ja see märgitakse 
kuupäeva kõrvale
 N:   09. oktoober 2010 nr 5
Käskkirja vorming
  Jaotuskava
Jaotuskava 
asub 
allkirjast 
allpool 
ja 
vormistatakse  ainult  siis  kui  käskkirjast 
tehakse 
koopiad
Originaalkäskkirja 
jaotuskava   real   märgitakse,  kellele  koopiad 
antakse.  Jaotuskava  võib   vormistada   ka 
viimase  lehe  pöördele  või  lisatakse  käskkirja 
eraldi lehel.
 N:  
Koopiad: kõik struktuuriüksused
Akt
 Akt on dokument, mis koostatakse 
komisjoni või selleks volitatud isiku poolt 
mingi fakti, seisukorra või toimingu 
fikseerimiseks. 
 Enamasti koostab akti ettevõtte juht või 
tema poolt käskkirjaga määratud 
komisjon
 Akti eksemplaride arv sõltub asjast 
huvitatud osapoolte arvust
Akti vorming
 Dokumendiliigi nimetus AKT
trükitakse alates plangi vasakust veerisest 
(5,5 cm ülaservast)
Akti vorming
 Koostamise kuupäev 
Trükitakse sõnalis-numbriliselt alates 
plangi vasakust veerisest 2 rida 
dokumendiliigi nimetusest allapoole
 N: 
29. aprill 2009 
Akti vorming
 Number
Koostatud  aktid  nummerdatakse jooksvalt 
dokumendiregistri järgi
N:
29. aprill 2009 nr 6
Akti vorming
Kinnitusmärge
Trükitakse samale reale kuupäevaga kuid 
plangi paremale poolele 
Akt kinnitatakse koostamise päeval või 
järgmisel tööpäeval pärast koostamist 
kõrgemalseisva juhi allkirjaga.
   
 N:                                        KINNITAN
 
                                                                                                                               
     
(allkiri)                                                                                              
Raul  Raamat                                                                                                        
Juhatuse esimees                                                                                                
       09.10. 2010
Akti vorming
 Koostamise koht
Nimetavas käändes alates plangi vasakust 
veerisest 1-2 rida allpool kuupäeva
Akti vorming
 Pealkiri
Pealkiri näitab, mille kohta akt on 
koostatud.
N:
Põhivahendite  mahakandmine
Akti vorming
 Tekst
Tekst koosneb 
1. sissejuhatavast osast
Algab üldjuhul akti koostamise aluse 
trükkimisega. Järgnevalt loetletakse komisjoni 
koosseis: esimees ja liikmed perenimede 
tähestikulises järjekorras.
2. konstateerivast osast
Siin esitatakse tuvastatud faktid, järeldused ja 
ettepanekud
Akti vorming
  Allkirjad
Aktile kirjutavad alla komisjoni esimees ja 
kõik komisjoni liikmed. Allkirjastatakse 
kõik koostatud eksemplarid. Pärast 
allakirjutamist esitatakse akt 
kinnitamiseks
Akti vorming
 Viisa
Üldiselt akti ei viseerita. Erandiks võib olla 
väikeettevõttes näiteks dokumentide 
hävitamine, millele kirjutab alla üks 
ametiisik. Selline akt tuleks viseerida 
nende ametiisikute poolt, kelle 
dokumente hävitatakse. Sellise akti 
peab kinnitama ettevõtte juht.
Akti vorming
 Akti lisad
Akti  lisadeks  võib olla nimekiri aktiga 
mahakantud varadest, mõne komisjoni 
liikme eriarvamus, jne
Akti lisadele viidatakse allkirjadest allpool
Protokoll
Protokoll on dokument, mis koostatakse 
nõupidamise või koosolekukäigu ja 
vastuvõetud otsus(t)e fikseerimiseks. 
Protokollis märgitakse:
 Millal koosolek toimus
 Kes osalesid
 Kes mida ütles
 Mida otsustati
Protokolli vorming
 Dokumendiliigi  nimetust  PROTOKOLL 
täiendatakse nõupidava organi 
nimetusega ja see trükitakse alates 
plangi vasakust veerisest (5,5 cm 
ülaservast)
 N: 
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Protokolli vorming
 Koostamise koht
Nimetavas käändes alates plangi vasakust 
veerisest 1-2 rida allpool dokumendiliigi 
nimetust(6,3 cm plangi ülaservast)
Protokolli vorming
 Kuupäev
Märgitakse koostamise kohaga samale 
reale, plangi paremale poole
Protokolli kuupäevaks on koosoleku 
toimumise kuupäev, mitte 
allakirjutamise kuupäev. Seetõttu võib 
kuupäev olla ka trükitud
Protokolli vorming
 Number
Protokollid  nummerdatakse jooksvalt 
tegevusaasta algusest kuni selle lõpuni. 
Number lisatakse peale kuupäeva.
 N. 
09. oktoober 2010 nr 3
Protokolli vorming
 Koosoleku alguse ja lõpu  kellaajad
Trükitakse dokumendi pealkirja asukohale 
(8,5 cm plangi ülaservast)
 N:
Algus kell 9.00, lõpp kell 10.30
Protokolli vorming
 Tekst
Teksti osad on järgmised:
 1. Informatsioon osavõtjate kohta
Esimene rida
: Koosoleku juhataja (ees- ja 
perenimi )
Teine rida: Protokollija (ees- ja perenimi)
Kolmas rida: Võtsid osa: (ees- ja perenimi)
Protokolli vorming
Võrdse positsiooniga osavõtjad loetletakse 
tähestikulises järjekorras, kui osavõtjaid on 
rohkem kui 15, siis vormistatakse 
registreerimisleht, mis lisatakse protokollile.
N: 
Võtsid osa juhatuse liikmed: Ants  King , Mati 
Tõnu Müts, Mati  Pluus , Selma  Seelik
Osa võttis 24 aktsionäri (registreerimisleht 
lisatud)
Protokolli vorming
 Neljas rida: Puudus(id)
 Puudujad märgitakse juhul, kui otsuse 
langetamiseks  on vajalik kvoorumi 
olemasolu.
 Viies rida: Kutsutud
 Kutsutu on isik, kes pole nõupidava 
organi liige. Ta osaleb üksnes konkreetse 
päevakorrapunkti arutelu ajal. Kutsutud 
isikud loetletakse koos  ametinimetusega .
Protokolli vorming
 2. Päevakord
Trükitakse pärast kahekordset reavahet, 
arutatavad küsimused formuleeritakse 
nimetavaliselt (tegu e. tegemine)
 N: 
Majandusaasta  aruande kinnitamine
Protokolli vorming
 Protokollitakse päevakorrapunktide kaupa järgmise 
skeemi kohaselt:
KUULATI 
Küsimused-Vastused küsimustele
Sõna võtsid
OTSUSTATI
 Päevakorrapunkti number koos sõnaga KUULATI 
trükitakse vasakust veerisest ja seejärel uuelt realt 
ettekandja  ametikoht, eesnimetäht ja perenimi ning 
mõttekriipsu järel ettekande lühike sisu ainsuse 3. 
Isikus (kes mida tegi)
Protokolli vorming
 N: 
1. KUULATI
finantsjuht  M. Kallas –  tutvustas 2011 
aasta eelarve projekti
 Kui on olemas kirjalik ettekanne, siis 
ettekande sisu ei protokollita, vaid 
ettekanne lisatakse protokollile ja tekstis 
tehakse märge: Ettekande tekst lisatud.
Protokolli vorming
 Sõnavõtud protokollitakse sõnade Sõna võtsid 
järele. Iga sõnavõtt protokollitakse uuelt realt. 
Sõnavõttude sisu märgitakse kokkuvõtlikult.
 N:
Sõna võtsid:
S. Seelik – kritiseeris reservide 
kasutamise kava
A. King – tutvustas põhivara müügi 
võimalusi
Protokolli vorming
 Sõnavõttude järel protokollitakse vastu-võetud otsus(ed). 
Kui  otsuses  on  iseloomult  erinevaid  küsimusi,  jaotatakse 
otsus  punktideks.  Otsuse  punktid  nummerdatakse  nii, et 
päevakorrapunkti number kajastuks ka otsuse  numbris .
 N:
OTSUSTATI:
1.1 Finantsjuht M.Kallasel leida täiendavaid võimalusi 
eelarve täitmiseks 
1.2 Juhatuse esimehel T. Kampsunil esitada täiendatud 
eelarveprojekt  nõukogule seisukoha võtmiseks
Protokolli vorming
 Allkirjad
Protokollile kirjutavad alla koosoleku 
juhataja ja protokollija, nende allkirjad 
vormistatakse kõrvuti. 
N:
(allkiri)                                        (allkiri)
Toomas  Kampsun                           Marika   Mantel
koosoleku juhataja                       protokollija
Protokolli vorming
 Protokolli lisad
Protokolli lisadele viidatakse tekstis 
vastava otsusepunkti järel. Kõik 
protokollile lisatavad dokumendid 
peavad olema  allkirjastatud .
 N. 
registreerimisleht, ettekanne (vt slaid 29 
ja 33)
Protokolli koostamine
Päevakord:
1. Koduse ülesande “Dokumendiplankide 
koostamine” kontrollimine
2. Koduse ülesande arutelu
3. Haldusdokumendi koostamine
4. Jooksvad küsimused
 Tänan!

Document Outline • Slide 1

 • Haldusdokumendid

 • Haldusdokumendid

 • Haldusdokumendid

 • Käskkiri

 • Käskkiri

 • Käskkiri

 • Käskkirja vorming

 • Käskkirja vorming

 • Käskkirja vorming

 • Käskkirja vorming

 • Käskkirja vorming

 • Käskkirja vorming

 • Käskkirja vorming

 • Käskkirja vorming

 • Käskkirja vorming

 • Käskkirja vorming

 • Käskkirja vorming

 • Käskkirja vorming

 • Käskkirja vorming

 • Käskkirja vorming

 • Akt

 • Akti vorming
Vasakule Paremale
Haldusdokumendid #1 Haldusdokumendid #2 Haldusdokumendid #3 Haldusdokumendid #4 Haldusdokumendid #5 Haldusdokumendid #6 Haldusdokumendid #7 Haldusdokumendid #8 Haldusdokumendid #9 Haldusdokumendid #10 Haldusdokumendid #11 Haldusdokumendid #12 Haldusdokumendid #13 Haldusdokumendid #14 Haldusdokumendid #15 Haldusdokumendid #16 Haldusdokumendid #17 Haldusdokumendid #18 Haldusdokumendid #19 Haldusdokumendid #20 Haldusdokumendid #21 Haldusdokumendid #22 Haldusdokumendid #23 Haldusdokumendid #24 Haldusdokumendid #25 Haldusdokumendid #26 Haldusdokumendid #27 Haldusdokumendid #28 Haldusdokumendid #29 Haldusdokumendid #30 Haldusdokumendid #31 Haldusdokumendid #32 Haldusdokumendid #33 Haldusdokumendid #34 Haldusdokumendid #35 Haldusdokumendid #36 Haldusdokumendid #37 Haldusdokumendid #38 Haldusdokumendid #39 Haldusdokumendid #40 Haldusdokumendid #41 Haldusdokumendid #42 Haldusdokumendid #43 Haldusdokumendid #44 Haldusdokumendid #45 Haldusdokumendid #46 Haldusdokumendid #47 Haldusdokumendid #48 Haldusdokumendid #49 Haldusdokumendid #50
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 50 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2018-03-23 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 8 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor kristina132 Õppematerjali autor

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
7
docx

Dokumendihalduse põhiteemade kordamisküsimuste vastused

Kui dokumenti ei kooskõlastata, tuleb dokumendile lisada kooskõlastaja kirjalik eriarvamus või kooskõlastamisest keeldumine. 6. Dokumentide allkirjutamiseks esitatakse ettenähtud korras vormistatud ja vajadusel kooskõlastatud dokument koos 1) kõigi lisade ja materjalidega, mille alusel see on koostatud; või 2) dokumentidega, mille muutmist või kehtetuks tunnistamist allakirjutatav dokument nõuab. Paberkandjal dokumendid allkirjastatakse järgmiselt: 1) käskkirjad ja protokollid allkirjastatakse ühes eksemplaris, kui seadusest ei tulene teisiti: 2) õigusakti lisa allkirjastab selle sisu eest vastutav isik; 3) lepingud ja aktid allkirjastatakse vajalikus hulgas eksemplarides, nende arv ja jaotus sõltub asjast huvitatud osapoolte arvust. Eksemplaride arv näidatakse dokumendi tekstis.

Sekretäriõpe
thumbnail
80
pdf

Asjaajamise alused

..........................................................................69 8.2.2 CV vorming .................................................................................................69 8.3 Soovituskiri ..........................................................................................................72 8.4 Äraütlemiskiri ......................................................................................................74 8.5 Töösuhtega seotud dokumendid ..........................................................................76 8.5.1 Tööleping .....................................................................................................76 8.5.2 Tööraamat ....................................................................................................77 8.5.3 Isikukaart......................................................................................................78 8.5

Asjaajamise alused
thumbnail
18
docx

DOKUMENDIHALDUS

Dokumendi element- on informatiivelement, mis kuulub dokumendi vormingu koosseisu. Dokumendivorming- määrab viisi, kuidas dokumendi elemendid on organiseeriud, st paigutatud paberil või esitatud faili siseselt. Dokumendi elukäik- Dokumendi elukäigu mõiste. Kolme tsükli iseloomustus. Dokumendi elukäik kujutab toiminguid dokumendiga alates dokumendi loomisest või saamisest kuni eraldamiseni dokumendisüsteemist (hävitamiseni või arhiiviasutusse andmiseni). Dokumendid läbivad oma eluaja jooksul järgmised tsüklid: Aktiivse Väheaktiivse Mitteaktiivse 1) Aktiivse elutsükli ajal on dokumendid töötajate käes, tööruumides. Toimingud: Loomine/saamine (asjajamiskord) Registreerimine (dokumendiregister) Menetlemine (asjaajamiskord)

Dokumendihaldus
thumbnail
35
doc

Sekretäriõpe

pöördes. Sõnavõttude järgi protokollitakse vastuvõetud otsused. · Trükitähtedega vormistatakse sõnad KUULATI ja OTSUSTATI. · Järgnevad päevakorrapunktid protokollitakse sama skeemi järgi. · Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, nende allkirjad vormistatakse kõrvuti. · Protokollile võib ka lisada näiteks skeeme, tabeleid ja jooniseid. · Lisadele viidatakse teksti sees. Kõik protokollile lisatavad dokumendid peavad olema alla kirjutatud üleval paremas nurgas. 3) Tervitamine, esitlemine, tiitlid. Tervitamine. Kohtumine saab alguse tervitamisest ja silmsidest. Tervitamine on lugupidamise avaldamise vorm, mille juurde kuuluv sõbralik näoilme on kohustuslik. Reeglid tervitamisel: Esimesena tervitab mees naist, noorem vanemat, alluv ülemat. Alati tervitab esimesena ruumi siseneja, olenemata soost, east ja positsioonist. Esimesena tervitab külaline pererahvast.

Sekretäriõpe
thumbnail
13
pdf

Konspekt

DOKUMENDIHALDUS Organisatsiooni kultuur ­ asjaajamiskultuur Dokumendihalduse õiguslik keskkond Asjaajamiskord ja dokumentide loetelu Dokumendid (elemendid, plangid, liigid, loomine) 2008/2009 Dokumendiringlus, dokumentide menetlemine Dokumentide hoidmine, säilitamine, hävitamine Asjaajamise üleandmine-vastuvõtmine

Dokumendihaldus
thumbnail
2
doc

Asjaajamine - spikker

kaudu kõigis dok.-i elutsükli faasides; *tagatakse dok.-dest tulenevate ülesannete tähtaeg- se lahendamise kontrollimine; *tõuseb dok. usaldusväärsus; *tagatakse avalikkuse juurd- epääs avalikele dok.-dele; *tagatakse dok-de arvestus. Dokumentide registreerimine on: *ühekordne ­ asjaajamisteenistuses registreeritud dok. struktuuriliselt uuesti ei regist- reerita; *algatusdokumendi järgne ­ algatuskiri ja vastuskiri registreeritakse sama jrk nr-i all. Saabuvad dokumendid registreeritakse saabumise päeval, sisemised ja väljasaadeta- vad dokumendid registreeritakse allakirjutamise päeval. dokument on tähtaegselt vasta- tud, kui: *vastus on sideettevõttele ärasaatmiseks üle antud määratud tähtpäeval; *vastus on tähtpäeval digitaalselt edastatud asjast huvitatud isikule; *vastusest on teatatus täht- päeval. Arhivaalide loetelu on vajalik: *arhivaalide üle arvestuse pidamiseks; *arhivaa-

Asjaajamine
thumbnail
20
docx

Põhimõisted asjaajamises

Põhimõisted asjaajamises Asjaajamine- kõik tegevused, mis on seotud ettevõtte erinevate dokumentidega Dokument (,,arhiivi seadusest" võetud definitsioon) ­ mis tahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõendamiseks; jäädvustatud teave. Arhiiv- kogu, kuhu viiakse dokumendid pikemaajaliseks säilitamiseks (ettevõttes neid siis enam ei vajata); arhiiv on tule- ja veekindel Arhivaal- dokument, mis kuulub säilitamisele Toimik- samaliigiliste dokumentide kogu (võivad olla määratud ajaliselt, liigi järgi, nt. töölepingud) Dokumendi tüüp- andmekandja (materjal) Dokumendi liik- avaldus, protokoll Dokumendisüsteem- dokumentide korrashoiuks loodud süsteem (toimikud) Dokumendi registreerimine- dokumendi süsteemi kandmine, kui see ettevõttesse jõuab;

Sekretäritöö
thumbnail
6
doc

Asjaajamine, dokumendi haldus

Omakäeline allkiri kirjutatakse leotavalt ja koosneb üldjuhul eesnime esitähest ja perekonnanimest. Digitaalselt allkirjastataval kirjal märgitakse omakäelise allkirja kohale sulgudes allkirjastatud digitaalselt. Omakäelise allkirja asukoht: pärast lõputervitust ja enne allkirjastajat selleks jäetud tühjadel põhireavahedel. Allkiri kirjutatakse täpselt ees- ja perekonnanime kohale, kasutades tindisulepead, kusjuures must-valgetele plankidele või valgele paberilehele vormistatud dokumendid pole soovitav allkirjastada must tindiga, et eristada originaali koopiast. ALLKIRJASTAJA - On füüsiline isik, kellel on õigus anda allkirja autorine või autori nimel. Kirjal võib olla mitu allkirjastajat. Elemendi eesmärk on tuvastada allkirja andnud füüsiline isik. Element on kohustuslik sõltumata allkirja kohustuslikkusest. Allkirjastaja alamelementideks on Eesnimi, perekonnanimi, ametinimetus või roll, organisatsioon, organisatsiooni allüksus.

Dokumendihaldus
Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeriSellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun