Facebook Like

Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Miks viiakse börsile aktsiad ja võlakirjad ?
  • Miks viiakse börsile aktsiad ?
  • Miks viiakse börsile võlakirjad ?
  • Millest sõltub Euribori suurus ?
  • Miks on vajalik finantsjärelevalve ?
 
Säutsu twitteris
Raha ja pangandus 
Eksamiks ettevalmistumise küsimused 
1. Hoiuseid vastuvõtvad ja hoiuseid mitte-vastuvõtvad finantsvahendajad 
Finantsvahendaja  -majandusüksus, mis vahendab kapitali säästjatelt investeerijatele 
I. Hoiuseid vastuvõtvad: 
II. Hoiuseid mitte-vastuvõtvad 
Kommertspangad 
Kindlustusseltsid  
Investeerimispangad 
Liisingufirmad 
Teised spetsialiseeritud pangaliigid: 
Faktooringufirmad 
kaubanduspangad, 
Pensioni-ja investeerimisfondid 
hüpoteekpangad, 
Riskihajutamisfondid 
hoiupangad 
Fondivalitsejad  
Ühistu-tüüpi finantsinstitutsioonid 
Väärtpaberibörsid ja reguleerimata  turud  
EESTI: pangad , ühistupangad, hoiu-
Investeerimisühingud 
laenuühistud 
Järelevalveasutused 
 
Reitinguagentuurid
2. Eesti finantsturuosalised (Finantsinspektsiooni kodulehekülg) 
Finantsinspektsioon teostab riiklikku järelevalvet Eestis tegevusloa  alusel tegutsevate 
krediidiasutuste , kindlustusseltside, kindlustusvahendajate, investeerimisühingute, fondivalitsejate 
ja väärtpaberituru üle. Eestis tegutsevate krediidiasutuste, investeerimisühingute ja 
kindlustusseltside filiaalide üle teostab esmast järelvalvet krediidiasutuse, investeerimisühingu või 
kindlustusseltsi emamaa  järelvalveasutus. Finantsinspektsiooni järelevalve alla ei kuulu 
liisingühingud ning väikelaenukontorid. 
Krediidiasutused 
Investeerimisnõustajad 
Kindlustusseltsid 
Väärtpaberituru kutselised osalised 
Kindlustusvahendajad 
Väärtpaberituru kauplemiskohad 
Fondivalitsejad 
E-raha asutused 
Investeerimis - ja pensionifondid  
Makseasutused
Investeerimisühingud 
3. Eesti krediidiasutused 
Eestis tegevusloa alusel tegutsevad 
 
krediidiasutused 
Välisriigi krediidiasutuste filiaalid 
1. Swedbank AS 
1.Nordea BankFinlandEesti  filiaal  
2.AS SEB  Pank  
2.DanskeBankA/S Eesti filiaal 
3. BIGBANK AS 
3.AS CitadelebankaEesti filiaal 
4.AS LHV Pank 
4.FolkiaAS Eesti filiaal 
5.AS DNB Pank 
5.PohjolaBankplcEesti filiaal 
6.AS Eesti  Krediidipank  
6.Scania FinansAB  Eesti filiaal 
7.Tallinna Äripanga AS 
7.SvenskaHandelsbankenAB Eesti filiaal 
8.VersobankAS 
4. Hoiu-laenuühistute eripärad kommertspankadega võrreldes 
Ühistulise rahaasutuse eripärad kommertspankadega võrreldes: 
Hoiused ja laenud: ainult ühistu liikmetele  
Liikmetel võrdne hääleõigus 
Seadusandlus : Hoiu-laenuühistu seadus 
Hoiused ei ole Tagatisfondi kaitse all ! 
Eraisiku hoiuse  intressitulu maksustatakse tulumaksuga 

 
Palju kõrgemad hoiuste intressimäärad -kõrgema riski kompenseerimiseks 
5. Kindlustusseltsid ja kindlustusvahendajad 
Kindlustusseltsid 
Kindlustusselts on äriühing, kelle peamiseks ja püsivaks tegevuseks on kindlustusjuhtumi 
toimumisel kahju hüvitamine. 
Kindlustuse põhiliigid: 
a. Kahjukindlustus(9) -  lepingud riskide maandamiseks 
b. Elukindlustus(4) - lepingud nii riskide maandamiseks kui ka säästude kogumiseks 
Kindlustusvahendaja 
Kindlustusmaakler(36) - esindab kindlustusvõtja huve 
Kindlustusagent - esindab konkreetse kindlustusseltsi huve 
6. Fondivalitsejad ja fondid  
Fondivalitsejad(19) 
Fondivalitseja on aktsiaselts , mille põhiliseks tegevusalaks on fondide või väärtpaberiportfellide 
valitsemine. 
Fondi valitsemine: 
• fondi aktsiate või osakute väljalaske korraldamine 
• fondi vara  investeerimine  
• fondi vara üle arvestuse pidamine jm. 
Investeerimis-ja pensionifondid 
Lepingulised investeerimisfondid on ühisteks investeeringuteks moodustatud vara kogumid, mille 
vara valitseb fondivalitseja. 
Aktsiaseltsina asutatud fondid (1 fond) 
Lepingulised investeerimisfondid (42 fondi) 
Kohustuslikud pensionifondid (23 fondi) 
Vabatahtlikud pensionifondid (12 fondi) 
7. Investeerimisühingud ja investeerimisteenused 
Investeerimisühingud 
Investeerimisühing on vastava tegevusloaga aktsiaselts, mille püsivaks tegevuseks on 
investeerimisteenuste osutamine. 
Peamised investeerimisteenused: 
• väärtpaberitega tehingute tegemine kliendi nimel ning arvel 
• väärtpaberitega oma arvel kauplemine 
• väärtpaberitest moodustatud kliendi portfelli valitsemine 
• väärtpaberite emiteerimise korraldamine ja tagamine 
Eestis tegevusloa alusel tegutsevad investeerimisühingud 
Admiral Markets  AS 
Aktsiaselts Cresco Väärtpaberid 
Aktsiaselts KIT Finance  Europe 
Evli Securities AS 
8. Väärtpaberiturgude tüübid 
Väärtpaberiturgude tüübid 
Esmane  turg  
Võlakirjade turg 
Järelturg 
Aktsiaturg 
 
Tuletisinstrumentideturg 
Reguleeritud turg (s.h. börs) 
 
Reguleerimata turg (Over the  counter

 
9. Väätpaberituru osalised 
Väätpaberituru osalised 
Emitendid - raha hankijad 
Investorid  - raha paigutajad 
• Otseinvestorid 
• Portfelliinvestorid 
Kutselised investorid 
• Fondivalitsejad (varahaldus ettevõtted; assets managements) 
• Maaklerifirmad (brokerages) 
• Kommertspangad 
• Kindlustusseltsid 
• Investeerimisfondid, pensionifondid jt. 
Reguleeritud turu korraldaja ja arveldussüsteemi korraldaja 
Maakler (stockbroker) on isik, kes ostab või müüb väärtpabereid oma kliendi (investori) jaoks, 
saades tehingu eest komisjonitasu. 
Tänapäeval: 
tehinguid tehakse läbi interneti automaatsetes elektroonilistes süsteemides 
maakler - finantsvahendaja, kelle kaudu toimub ligipääs elektroonilisele kauplemissüsteemile 
Väärtpaberibörsidel saavad tehinguid teha ainult börsi liikmed. 
Turutegija on börsi liige (pank või maaklerfirma), kes tagab konkreetse aktsia  pideva nõudluse ja 
pakkumise olemasolu , st. alaliselt valmis aktsiatega oma arvel kauplema. Turutegijatele kehtib 
soodsam tehingutasu. 
Väärtpaberituru kutselised osalised on: 
investeerimisühingud 
krediidiasutused 
fondivalitsejad 
reguleeritud turu korraldaja 
väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja 
Väärtpaberituru kutselise osalisena tegutsemiseks peab olema vastav tegevusluba , mille väljastab 
Finantsinspektsioon. Turu kutseline osaline võib osutada üksnes neid teenuseid, mille osutamiseks 
tal on olemas tegevusluba. Tegevusluba on tähtajatu, ei ole üleantav ning selle omandamine ja 
kasutamine teiste isikute poolt on keelatud. 
10. Balti väärtpaberituru emitentide nimekirjad 
Balti põhinimekiri - Väärtpaberibörs (34 aktsiat) 
Balti lisanimekiri - Reguleeritud turg (44 aktsiat) 
First  North  Baltic  - Alternatiivturg (2 aktsiat) 
Balti võlakirjade nimekiri (umbes 10 emitendi, sh. Leedu riik) 
Balti vabaturg (peatatud) 
11. Finantsinstrument ja väärtpaber 
Finantsinstrument on leping, mille tulemusena tekib ühele osapoolele  finantsvara  ja teisele 
osapoolele finantskohustus või omakapitaliinstrument. (SME  IFRS  terminite sõnastik, RTJ 3 
Finantsinstrumendid “) 
Väärtpaber on finantsinstrument, mis võib kirjeldada omandisuhet (aktsia, fond), võlasuhet 
(võlakiri) või õigust omandisuhtele (tuletisväärtpaber). 
 
 


 
12. Investeerimisfondid: tüübid, NAV 
Investeerimisfondide tüübid 
Kasvufond (growth fund) – paigutab investorite raha kasvuaktsiatesse; kõrge riskitasemega fond 
Tulufond ( income  fund) – paigutab investorite raha võlakirjadesse või stabiilsete dividendiga 
kvaliteetaktsiatesse; väiksema riskitasemega fond 
Väärtusfond ( value  fund) – paigutab investorite raha fundamentaalselt allahinnatud 
väärtpaberitesse. 
Aktsiafond - keskmisest kõrgema riskitasemega fond 
Võlakirjafond (intressifond, fixed income fund) -madala riskitasemega fond 
Segafond - paigutab raha nii aktsiatesse, võlakirjadesse kui deposiitidesse 
Rahaturufond ( money  market fund) - madala riskitasemega ja kõrgele likviidsusega fond, paigutab 
raha  rahaturu instrumentidesse ja pangahoiustesse 
Indeksfond (index fund, börsil kaubeldav indeksaktsia) – paigutab raha väärtpaberitesse, jälgides 
teatud turuindeksi koosseisu 
Regionaalne fond –paigutab raha konkreetse geograafilise piirkonna väärtpaberitesse 
Majandussektori fond – paigutab raha mingi majandusharu väärtpaberitesse 
Fondi osaku puhasväärtust (Net AssetValue, NAV), osaku müügi-ja ostuhinnale aluseks. 
NAV =                   ää     -         ℎ        /                         
13. Börsil kaubeldavad fondid, indeksaktsiad  
Börsil kaubeldav suletud investeerimisfondid (closed-end investment funds, CEF) 
-aktiivselt juhitud , fondijuht otsib pidevalt huvitavaid investeerimisvõimalusi. Fondi halduskulud 
on 1-2% mahust. CEF-d on noteeritud börsidel alates 1920 -st 
Indeksaktsiad (index- shares
-eesmärgiks järgida teatud indeksi (portfelli) liikumist ; passiivselt juhitud (saab hakkama ka hea 
arvutiprogramm ). Juhtimiskulud on madalad, 0,3-0,5% mahust. Indeksaktsiad on noteeritud 
börsidel alates 1990 –st. 
Indeksaktsiad (USA börsid) 
1.USA börsiindekseid peegeldavad indeksaktsiad: 
SPY (S&P 500 ); DIA (DowJones 30); QQQQ (Nasdaq100) 
2. USA majandussektorite  liikumist peegeldavad indeksaktsiad : 
XLE (Energia); IBB ( Biotehnoloogia ); XLF (Finantssektor) jt 
3. Toorainete hindade kajastavad indeksaktsiad: 
GLD ( Kuld ); USO ( Nafta ); SLV (Hõbe) jt. 
4. Võimendusega indeksaktsiad 
QLD (liigub koos Nasdaq -100 indeksiga kahekordse kiirusega) jt 
5. Riikide indeksaktsiad 
EWG (Saksamaa); XI (Hiina) jt 
6. Võlakirjade indeksaktsiad: 
LQD (USA ettevõtete võlakirjad); SHY (1-3.a. USA riigivõlakirjad) jt 
Eurodes noteeritud indeksaktsiad (Saksa börs): EXSI -DJ EURO STOXX jt. 
14. Balti börside arengutee 
1993-1996 Kauplemise  algus Tallinna, Riia ja Vilniuse börsidel 
2001 Helsingi börs (HEX) omandas strateegilise osaluse 
Tallinna börsil ning aasta hiljem ka Riia börsil 
Soome kauplemissüsteemi HETI kasutuselevõtt 
2003-2004 HEX ja Stockholmi börs
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #1 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #2 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #3 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #4 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #5 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #6 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #7 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #8 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #9 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #10 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #11 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #12 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #13 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #14 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #15 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #16 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #17 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #18 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #19 Raha ja pangandus eksami konspekt 2014 #20
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-06-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 168 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor snigorow Õppematerjali autor

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

23
docx
Rahandus ja pangandus - eksami kordamisküsimused 2014
32
docx
Raha ja pangandus
20
doc
Raha ja pangandus eksamikonspekt
21
docx
Raha ja panganduse kordamine
46
doc
Pangandus konspekt
18
docx
Raha-finantsinstitutsioonid ja turud-
9
docx
Rahandus ja pangandus konspekt
13
doc
Raha ja pangandus I KTFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun