Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"ligikaudsed" - 130 õppematerjali

thumbnail
2
doc

Ligikaudsed arvud

Ligikaudsed arvud Ligikaudse arvu tüvenumbriteks nimetatakse selle arvu kirjutises olevaid õigeid numbreid, välja arvatud kümnendmurru alguses olevad nullid (avanullid). Tüvenumbrid moodustavad arvu tüve. Tüvenumbrid algavad alati nullist erineva numbriga ning viimasele tüvenumbrile vastav kümnendjärk määrab ligikaudse arvu vea ülemmäära. Praktilistes ülesannetes kasutame arve, mis on saadud mõõtmise teel. Need iseloomustavad antud suurust vaid ligikaudselt, erinedes täpsest suurusest teatava vea võrra. Täpse arvu A ja tema ligikaudse väärtuse ehk lähendi korral nimetatakse lähendi veaks suurust | A- |. Tavaliselt me täpset arvu A ei tea, seega pole teada ka lähendi viga. Saab aga hinnata, millist arvu lähendi viga ei ületa. Viimast nimetatakse lähendi vea ülemmääraks ehk absoluutseks veaks. Arvu x absoluutset viga märgitakse sümboliga x või ka x. Kui arvu A lähendi vea ülemmäär on , siis seda märg...

Matemaatika
33 allalaadimist
thumbnail
3
rtf

Ligikaudsed arvud

Näiteks mõõtmistulemused antakse alati ligikaudsete arvudega. Ligikaudsete arvude korral tuleb teada, millise veaga need on antud. Meie vaatame selliseid arve, mille korral järeldub arvu kirjutisest kohe ka arvu vea ülemmäär. See tähendab seda, et arv kirjutatakse õigete numbritega. Õigeks loetakse numbrit, mille kümnendkohale vastav ühik on suurem vea ülemmäärast. Ligikaudse arvu tüvenumbriteks nimetatakse selle arvu kirjutises olevaid õigeid numbreid, välja arvatud kümnendmurru alguses olevad nullid ehk avanullid. Tüvenumbrid moodustavad arvu tüve. Niisiis, tüvenumbrid algavad alati nullist erineva numbriga. Viimasele tüvenumbrile vastav kümnendjärk määrab ligikaudse arvu vea ülemmäära. Arvu tüvenumbrid ei muutu siis, kui: **muuta koma asukohta arvus **korrutada arvu 10 mingi astmega **jaga...

Matemaatika
11 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Ligikaudsed arvud

-2- Sissejuhatus.......................................................................................................................... -3- Ligikaudne arv ja selle tüvenumbrid.................................................................................... -3- Ligikaudse arvutuse eeskirjad............................................................................................... -4- Kokkuvõte.............................................................................................................................-4- Kasutatud kirjandus............................................................................................................. -5- Ligikaudne arv ja selle tüvenumbrid Ligikaudse arvu tüvenumbriteks nimetatakse selle arvu kirjutise...

Matemaatika
12 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Teodoliitkäigu tasandamine

Teodoliitkäigu tasandamine. Ülesanne 1. Tasandada teodoliitkäik Joonisel 1 ja Tabelis 1 toodud andmete põhjal. Joonis 1. Lahtine teodoliitkäik koos mõõtmisandmetega Tabel 1. Kindelpunktide koordinaadid X Y Mk1 302.15 203.5 A 287.97 230.48 1132.1 B 1281.362 2 C 1867.05 314.82 Mk2 1897.5 316.11 Kõigepealt peame leidma punkti B ligikaudsed koordinaadid. Selleks kasutame programmi Adjust ning kasutame sealt funktsiooni Distance Distance Intersection punkti B koordinaatide leidmiseks lähtepunktide A ja C koordinaatide ning nende kaugustest punktist B abil. Saadud koordinaadid on lisatud tabelisse 1. Järgnevalt leiame koordinaatide järgi samad joonepikkused ja nurgad, mis on näidatud joonisel 1. Tulemused on toodud tabelites 2 ja 3. Tabel 2. Joonepikkused teodoliitkäigus Joon Arvutatud Mõõdetud Mk1-A 30...

Geodeesia
52 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Polügonomeetriavõrgu tasandamine programmiga GEO

7. Polügonomeetriavõrgu tasandamine programmiga GEO Ülesanne. Teostada Tartu linna 2. järgu geodeetilise põhivõrgu osa tasandamine programmiga „Geo“. Vastavalt lähteandmetele koostame horisontaalse geodeetilise võrgu taasandusfaili. Sinna paneme mõõdetud nurgad ja joonepikkused. Lisaks nende standardhälbed. Samuti tuleb faili panna ka lähtepunktide koordinaadid ning tundmatute punktide esialgsed ligikaudsed koordinaadid. Esmalt teostame vaba tasanduse (DataAdjustFree adjustment with translation and rotation) ning seejärel lisaks seotud tasanduse (DataAdjustStrict adjustment). Saadud tasandusaruannete abil teostame F-testi. Koostame hüpoteesid: S 21 =1 või S 21 = S 22 H0: S 22 S 21 ≠1 või S 21 ≠ S 22 HA: S2 2 suurem dispersioon F- statistiku leiame F= väiksem dispersioon kaudu. Kuna tasandusaruannetes olevad dispersioonid on vaba tasanduse pu...

Geodeesia
5 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Geograafia kodutöö nr1 (Audentese e-õpe)

Maa teke ja areng l. Milliseid ajaühikuid kasutavad geoloogid Maa arenguperioodide tähistamiseks? Alusta pikimast ja lisa ka perioodide ligikaudsed pikkused. Geoloogid kasutavad Maa arenguperioodide tähistamiseks geokronoloogilist skaalat, mis on välja töötatud fossiilide leviku uurimise alusel. Geoloogilise ajaarvamise suurim ühik on eoon. See jaguneb komeks perioodiks: pikim on Fanerosoikum (542...tänaseni); järgmine on Proterosoikum (2500...542); Arhaikum (4,55...2,5 miljardit aastat tagasi). 2. Millise tekkega kivimitest on geoloogid eelkõige huvitatud, et uurida Maa ajalugu? Miks?...

Geograafia
87 allalaadimist
thumbnail
40
docx

Geodeesia eksamiküsimuste vastused 2017

Geodeesia on täpne rakendusteadus, mis on tihedas seoses astronoomia, füüsika, geofüüsika, matemaatika, kartograafia, geomorfoloogia, geograafia ja arvutustehnikaga. Rakendusteadusena on geodeesia tähtis ehitustehnikas, mäeasjanduses, põllumajanduses, metsanduses, sõjanduses ja mujal. 2. Maa kuju ja selle ligikaudsed mõõtmed. Ekvatoriaal-pooltelg 6 378 137 m Väike e polaartelg 6 356 752.314 m Ekvatoriaalümbermõõt 40 075 km Maa keskmine raadius 6 371 km Geoid on kujutletav keha, mille pind on kõikjal risti loodjoontega ning ühtib merede ja ookeanide häirimata veepinnaga. Maa massi ebaühtlase paiknemise tõttu Maa sisemuses koonduvad loodjoonte suunad ebaregulaarselt ja seepärast on geoidil suhteliselt keerukas kuju, mistõttu...

maailma loodusgeograafia ja...
202 allalaadimist
thumbnail
15
doc

Füüsika I eksami piletid

4 joon.5. Jääval ruumalal kulgevat protsessi nim. isokooriliseks. Joonisel on kujutatud isokoorid p,t-diagrammil. (joon5.) Teeme võrrandites V=V0(1+t) (p=const) ja p=p0(1+t) (V=const) ülemineku Celsiuse temp.-lt absoluutsele asendades t temaga võrdse (T-1/)-ga. Saame: V=V0(1+t)=V0[1+(T-1/)]=V0T ning analoogiliselt p=p0T. Nendest võrr. järeldub: V1/V2=T1/T2 (p=const) ja p1/p2=T1/T2 (V=const). Boyle´I- Mariotte´I ja Gay-Lussaci seadu-sed on ligikaudsed . Gaasi, mis käitub nii nagu võrrandid: pV=const (t=const), V=V 0(1+t) (p=const) ja p=p0(1+t) (V=const) nim. ideaal-seks. Nendest valemitest tuleneb ideaalse gaasi oleku võrrand: pV=m/µRT. §63. Gaaside molekulaarkineetilise teooria põhivõrrand. p=2/3n=2/3n mv2/2. See võrrand gaaside kineetilise teooria põhi-võrrand. Selle järgi on gaasi rõhk võrdne 2/3-kuga ruumalaühikust sisalduvate molekulide kulgliikumise kin. energiast...

Füüsika
1087 allalaadimist
thumbnail
14
doc

Geodeesia II Sissejuhatus

pikendatud kõõlude viis ­ nõuab kõige vähem d märkimisel ruumi, kuid puuduseks on ebatäpsus, l valitakse ette kõõlu pikkus ja arvutatakse l esimese punkti märkimiseks kas ristkoordinaadid või ligikaudsed koordinaadid. Peale esimese punkti mahamärkimist pikendatakse kõõlu üle esimese punkti ja saadakse abipunkt, sellest punktiks joonistatakse kaar pikkusega d = l2 / R ja ka esimesest punktist joonestatakse kaar pikkusega l, otsitav punkt on nende lõikumiskohas. d. koordinaatide viis ­ kaasajal on kõige mugavam kõveraid märkida elektrontahhümeetri abil, selleks sisestatakse instrumendi mällu projekti järgi...

Geodeesia
343 allalaadimist
thumbnail
40
doc

Keskkooli matemaatika raudvara

10 Ratsionaalarvulise astendajaga aste........................................................................................11 Tehted astmete ja juurtega......................................................................................................11 Irratsionaalavaldise teisendamine...........................................................................................11 Ligikaudsed arvud.................................................................................................................. 11 Täpsed ja ligikaudsed arvud............................................................................................... 12 Absoluutne viga..................................................................................................................12 Relatiivne viga (suhteline viga)...

Matemaatika
1427 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Ferdinand von Wrangell - Maadeuurija

Wrangelli juhtida oli Kolõmale lähetatud uurimisrühm. Enne ekspeditsioonile asumist oli Wrangell täiendanud oma teadmisi Tartu ülikooli teadlaste Otto Moritz Ludwig von Engelhardti, Georg Friedrich Parroti ning Friedrich Georg Wilhelm Struve juures. Ekspeditsiooni tulemusena jõudis Wrangell veendumusele, et KirdeSiberi ranniku lähedal PõhjaJäämeres asub suur maa ning määras ära selle ligikaudsed koordinaadid. Tsuktsimaa põhjarannikul 1867. aastal Thomas Longi poolt avastatud saar nimetatigi hiljem Wrangeli saareks. Peale saare on Wrangelli järgi saanud nime ka Alaska kagurannikul asuv laht, Alaska mäemassiiv ja neem. Wrangell hankis andmeid ka PõhjaJäämere jääreziimi kohta ning tegi ekspeditsiooni vaatlustulemustele toetudes kindlaks ulatusliku aastaaegadest sõltumatu lahvanduse olemasolu. 1824. aastal ülendati Wrangell kaptenleitnandiks ning ta sai Vladimiri IV...

Ajalugu
15 allalaadimist
thumbnail
114
doc

Laondus ja veokorraldus

Laod .................................................................................................................4 2. Kauba mahalaadimine.....................................................................................10 3. Hoiuühikute moodustamine............................................................................ 12 4. Vastuvõtukontroll............................................................................................ 13 5. Kauba paigutamine hoiukohtadele...................................................................17 6. Väljastustellimuste komplekteerimine.............................................................18 7. Saadetiste pakkimine........................................................................................21 8. Saadetiste loovutamine.....................................................................................22 9. Saad...

Laomajandus
632 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Infosüsteemid

füüsilised 3. mittemateriaalsed 4. rahas hinnatavad 5. rahas mitte hinnatavad turvameetmed 1. füüsilised 2. tehnoloogilised 3. organisatsioonilised 4. ennetavad 5. avastavad 6. taastavad/leevendavad Riskianalüüs 1. mitteformaalsed 2. formaalsed 3. standarditest: ISO/IEC 1335, ISO/IEC 1799 detailine analüüs 1. väga põhjalik kvaliteetne 1. ligikaudsed tasemed 2. selgitatakse välja suuremad riskid kvantitatiivne 1. kõik taandatakse ühele skaalale, enamast raha 2. täpne kuid töömahukas eelanalüüs 1. pealiskaudne 2. ettevõtte ja süsteemi eesmärgid 3. süsteemi maksumus 4. süsteemi tähtsus eeskujul baseeruv analüüs(etalonturve) 1. detailse analüüsi valmismoodulid 2. sobitatakse antud keskkonda 3. täiendatakse kohati detailse analüüsiga 4. eestis ­ ISKE...

Arvutiõpetus
67 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Hiina

Hiinakeelseid sõnu ja väljendeid nihao (nihao) ­ tere xiexie (sjeesje) ­ aitäh meiyou (meijou) ­ ei ole, ei saa buyao (pujao) ­ ei taha wo bu dong (uopuutong) ­ ei saa aru (Teistel andmetel tuleb öelda "ting bu dong" (thingpudung). Hiinas saadi aru mõlemast.) cha (t haa) ­ tee (see, mida juuakse) fan (fan) ­ riis Aishaniya (ai anija) ­ Eesti Ouzhou (out ou) ­ Euroopa (Muidugi on siin toodud hääldused väga ligikaudsed . Pealegi hääldatakse eri piirkondades üpris erinevalt.) Riigilipp: Vana Hiina raha: Kasutatud kirjandus: http://karavanserai.bluemoon.ee/Aasia/hiina.htm http://my.tele2.ee/329/hiina/h03infot.html Raamat ,,Sellised nad on...HIINLASED'' http://www.reisijutud.com/node.php?id=603 http://www.estonian-air.ee/index.php?id=2124&artikkel_id=3678&tpl=1011...

Ühiskonnaõpetus
31 allalaadimist
thumbnail
43
pdf

Keskkooli lõpueksam (2008)

3 5 2 2 1 3 53 53 53 3 2 2 25 25 25 Kommentaarid Juuresolevates lahendustes on esmalt leitud lihtsustamisel saadud avaldiste täpsed väärtused ning seejärel ligikaudsed väärtused etteantud täpsusega. Kuna ülesandes täpseid väärtusi ei küsitud, siis võib kalkulaatoriga teha kõik tehted järjest, vahepealseid tulemusi fikseerimata. 3 4 2. ÜLESANNE...

Algebra ja Analüütiline...
773 allalaadimist
thumbnail
151
pdf

PM Loengud

Kokkuvõtlikult võib öelda, et ehitusgeoloogia annab loodusega seotud alusinformatsiooni, pinnasemehaanika teoreetilised arvutusmudelid ning pinnase omaduste määramise meetodid ja vundamentide, allmaa-ehitiste, maanteede jne projekteerimist käsitlevad distsipliinid konstruktiivsed eeskirjad ning varutegurite süsteemi. Võrreldes teiste ehitustehnika distsipliiniga on geotehnikal rida iseärasusi. 1. Projekteerimiseks vajalikud lähteandmed on enamasti väga ligikaudsed . Pinnase ehituse saab selgitada piiratud hulga puuraukude andmete alusel. Puuraukude vahele jääva pinnaseprofiili kohta võib teha vaid oletusi(joonis 1.2). Üksikute pinnasekihtide omadusi saab määrata piiratud arvu katsetega. 1 P u u ra u g u d J o o n is 1 .2 T e g e lik u d ja p u u ra u k u d e a n d m e te l...

Pinnasemehaanika, geotehnika
196 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Hüdroloogia eksam

Põhjavesi võib olla õhurõhu all (surveta saastate arv. Äravoolunormi võib avaldada kas või mõõtmisandmed hoopis puuduvad, võib põhjavesi) või piiravate veepidemete vahele vooluhulgana või äravoolumahuna, äravoolu- kasutada kartogramme. Tuleb aga silmas pidada, surutud survepõhjavesi. Kui survepõhjavee kihti kihina või äravoolumoodulina. Maxvooluhulgad et niiviisi saadud tulemused on üsna ligikaudsed ning täpsema vastuse saamiseks selle kohta, kui palju vett tuleb jõkke (ojja) jätta, tuleb pöörduda EMHI poole....

Hüdroloogia
169 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Aminohapped

Ebaharilikud on: kollageenis on hüdroksülüsiin ja hürdoksüpoliin, karboksüglutamaat verehüübimisvalgud, püroglutamaat ­ bakteriorodopsiin, fosforüleeritud aminohapped, signaaliülekanne nagu fosfoseriin ja fosfotürosiin. 2. Aminohapete dissotsiatsioon ­ millised ioonsed vormid esinevad? pKa1, pKa2 ja pKa3 ­ mõiste, LIGIKAUDSED VÄÄRTUSED. Mis on pI ja kuidas ta avaldub? Slaid 12. pKa1 ­ alfa-positsioonis oleva ­COOH dissotsiatsiooni tasakaalukonstant, väärtus ~2; pKa2 - alfa- positsioonis oleva ­NH2 dissotsiatsiooni tasakaalukonstant, väärtus ~9; pKa3 ­ Isoelektriline punkt on pH väärtus, mille juures aminohape ei esine lahuses ei katioonina ega anioonina vaid omapärase sisesoolana, neutraalse dipolaarse vormina (dipolaarse ioonia ehk hübriidioonina, saksa. zwitterion)...

Üldbioloogia
156 allalaadimist
thumbnail
11
xls

Esimese kt lahendaja

0 Elektrotehnika AME3140 2008 Õppejõud: Evald Külm Teie ees on universaal-lahendaja elektrotehnika kodusele tööle nr. 1. Antud lahenduskäigud peaksid korrektse andmete sisestamise korral töötama mis tahes parameetritega. Ülesannetes tahetavad vastused on ligikaudsed , katsetage komakohtadega. NB! Kontrollige oma sisestatud andmeid mitu korda! ÜLESANNE 1 Sisesta ülesandes antud andmed rohelistesse lahtritesse. Elektromotoorjõu märgid pane vastavalt ülesandes antud voolusuunale harus (punase otsaga nool): Kui ühtib voolusuunaga (+ on samas suunas kui noole ots), siis positiivne, kui on vastupidi, siis negatiivne. Pinge U/12 ja U/24 on voltmeetri pinge vastavalt sellele, kas ta on asetatud punktide 1 ja 2 või 2 ja 4 alla....

Elektrotehnika
211 allalaadimist
thumbnail
6
xls

Teise kt lahendaja

0 Elektrotehnika AME3140 2008 Õppejõud: Evald Külm Teie ees on universaal-lahendaja elektrotehnika kodusele tööle nr. 2. Antud lahenduskäigud peaksid korrektse andmete sisestamise korral töötama mis tahes parameetritega. Ülesannetes tahetavad vastused on ligikaudsed , katsetage komakohtadega. NB! Kontrollige oma sisestatud andmeid mitu korda! Kolmandal töölehel on abimaterjal ja valemid. Vahetulemused on näha ülesande lehel ÜLESANNE 1 Sisesta ülesandes antud andmed rohelistesse lahtritesse. M12 ja M23 on vastastikune induktiivsus. Esineb korraga ainult üks - kui puudub, tuleb panna väärtuseks 0. Vastused arvutatakse kollastesse lahtritesse. Esimene on efektiivväärtus, teine on faas ( nurk kraadides )....

Elektrotehnika
217 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun