Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link

Kategooria tööohutus ja töötervishoid - 29 õppematerjali

Muu >> Tööohutus ja töötervishoid
12
doc

Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid

Võimalikud küsimused hindelise arvestuse jaoks. 1.Töötajate töövõime säilitamise eesmärk riigi ja ettevõtte tasandil - parandada töötaja ja kogu töökollektiivi suutlikkust teha mõtestatud tööd - parandada ettevõtte tegusust ja tootlikkust - töötajad peavad õppima kasutama ja arendama iseendas ja keskkonnas peituvaid ressursse töövõime säilitamiseks - töökollektiiv peaks õppima iseseisvalt valitsema ning arendama tervist ja töövõimet mõjutavaid faktoreid - vähenendada kulusid töövõimetusele - vähenendada kulusid seoses pensioniga 2.Tööandja ennetustegevus tööõnnetuste ja kutsehaiguste ärahoidmiseks - vältida riski - kui pole võimalik vältida, siis tuleb määrara riski suurus - püüda vähendada riski tekitavat põhjust (riski allikat) - kohandada töö indiviidi võimetele (töökoha disain,...

Tööohutus ja töötervishoid -
63 allalaadimist
14
pdf

Tööõigus-tööohutus ja töötervishoiuõigus

Töötajate töövõime säilitamise eesmärk riigi ja ettevõtte tasandil. ........................................................... 2 1.1. Töötervishoid, -ohutus, -keskkonad, -koht ............................................................................................ 2 2. Tööandja ennetustegevus tööõnnetuste ja kutsehaiguste ärahoidmiseks. .................................................. 2 3. Tööandja kohustused, õigused ja vastutus ................................................................................................. 2 4. Töötaja kohustused, õigused ja vastutus. ................................................................................................... 4 4.1. Töökeskkonnaspetsialist, kes ta on, millised on tööülesanded .............................................................. 5 5. Töökeskkonnavolinik: kes ta...

Tööohutus ja töötervishoid -
15 allalaadimist
6
docx

Tööohutus essee

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Infotehnoloogia õppetool Tööohutus Referaat õppeaines „Tööohutus“ Telekommunikatsiooni spetsialisti erialal on palju ohutegureid, mitte nii palju kui füüsilisematel töödel, kuid neid siiski on. Suurem osa ohutegureid on füüsilised. Üheks ohuks arvutitega töötamisel on oht saada väiksed põletusi või kõrvetusi, mis tulenevad kuuma pinna puutumisest. Selle ära hoidmiseks tuleks peale arvuti töötamist lasta arvutil jahtuda, enne kui seda seest poolt puutuda. Sama käib ka serverite kohta, kus tuleks lasta vähemalt tund aega jahtuda, et ära hoida kõrvetusi. Samuti on kindlasti ka oht elektrit saada. Enne arvuti detailide puutumist tuleks see ennetavalt vooluvõrgust ära võtta, et ära hoida väiksemaid ohte elektrivooluga. Kuna arvutitest saadud elektrilöök pole tugev, pole ka sellest tulenevad terviserikked surmavad või ohtlikud. Tööpostil olles on ka oht kukkuda või komistada, kuna arvutitega käib kaasa väga palju juhtmeid...

Tööohutus ja töötervishoid - Kutsekool
42 allalaadimist
6
docx

Tööõnnetus ja raport

09.2012 toimus OÜ Talu farmis Kolmvere külas Võrumaal raske tööõnnetus, milles sai vigastada farmitööline. Tööinspektsiooni poolt koostatud õnnetuse uurimistoimikus on esitatud tööõnnetuse uurimiskokkuvõte, tööleping, tööõnnetuse teatis haigla poolt, pildid tööõnnetuse toimumiskohast, seletuskirjad ja töötaja kohustused, tervisekontrolli kaart ja kõik muu vajalik. Õnnetust oleks saanud vältida, kui loomad oleksid sööda lahtilõikamise ajaks olnud lauta aetud ja töötaja oleks saanud sobiva väljaõppe antud tingimustes töötamiseks. Selleks, et vältida õnnetuse kordumist, oleks vajalik väljaõppe andmine, täiendavate ohutusmeetmete rakendamine ja enesekaitsevahendite kasutamisele võtmine. Õnnetuse tõenäosust suurendanud tegurid 1. Jaan Kasel puudus varasem tööalane väljaõpe. 2. Farmitööline Jaan Kask ei olnud sööda lahtilõikamise ajaks loomi koplist lauta ajanud. 3...

Tööohutus ja töötervishoid - Kutsekool
31 allalaadimist
14
docx

Töötaja ja tööandja kohustused ja õigused

Naistel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust 140 kalendripäeva. Põhipuhkuse aja määrab tööandja, arvestades töötajate soove, mis on mõistlikult ühitatavad tööandja ettevõtte huvidega 4) tagama kokkulepitud töö- ja puhkeaja ning pidama tööaja arvestust. See tähendab, et tööandja on kohustatud pidama arvestust töötaja tööaja üle ning tagama töölepingus ette nähtud töö- ning puhkeaja. 5) tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks tööandja ettevõtte huvidest lähtuva koolituse ning kandma koolituskulud ja maksma koolituse ajal keskmist töötasu. See tähendab, et töötajal kes on tööandja käsul koolitusel, on õigus saada koolituse ajal tema töö keskmist töötasu ning tööandja on kohustatud maksma kõik sõidu ning muud koolitusega kaasnevad kulud. 6) tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused. 7) tutvustama töötajale tema töölevõtmisel, samuti töötamise ajal tuleohutuse, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning tööandja kehtestatud töökorralduse reegleid. 8) tutvustama töötajale tema töölevõtmisel, samuti töötamise ajal töötaja suhtes kohaldatavate kollektiivlepingute tingimusi. 9) teavitama tähtajalise töölepinguga töötajaid nende teadmistele ja oskustele vastavatest vabadest töökohtadest, kus töötamiseks on võimalik sõlmida tähtajatu tööleping. 10) teavitama täistööajaga töötajat osalise tööajaga töötamise võimalusest ning osalise tööajaga töötajat täistööajaga töötamise võimalusest, arvestades töötaja teadmisi ja oskusi. 11) austama töötaja privaatsust ja kontrollima töökohustuste täitmist viisil, mis ei riku töötaja põhiõigusi. See tähendab, et tööandja ei või tungida töötaja töökohustus...

Tööohutus ja töötervishoid - Kutsekool
34 allalaadimist
10
docx

ERIALA TERVISTKAHJUSTAV MÕJU TÖÖTAJALE JA MÕJU VÄHENDAMISE MEETODID

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS EHITUSVIIMISTLUS EV-13 ERIALA TERVISTKAHJUSTAV MÕJU TÖÖTAJALE JA MÕJU VÄHENDAMISE MEETODID Referaat Koostas: Anna-Maria Türk Juhendaja: Aivar Kalnapenkis Väimela 2013 SISSEJUHATUS Töökeskkond on ümbrus, milles inimene töötab. Töökeskkonnas toimuvad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid. Töökeskkonna ohuteguriteks võivad olla müra, tolm, kahjulikud gaasid, valgustuse puudused, õhu temperatuur, füüsilise töö raskus. Tööõnnetust võivad põhjustada ka masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad. Ohutegurite olemasolu sõltub töö ja tehnoloogiliste protsesside iseloomust, kasutatavate seadmete korrasolekust, kaitsevahendite piisavusest ja kasutatavate materjalide omadustest. Aastas leiab Euroopa Liidus aset keskmi...

Tööohutus ja töötervishoid -
7 allalaadimist
24
pptx

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS ETTEVÕTTES

Selleks ettenähtud organisatsioonid ja asutused kontrollivad ja teostavad järelevalvet.  Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle teostab järelevalvet Tööinspektsioon  Tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras.Kui tööülesandeid täidetakse renditööna, tagab renditöötajate töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise ettevõtja, kelle juures renditööd tehakse. Töökeskkond  Töökeskkond on ümbrus, milles inimene töötab.Töökeskkonnas toimivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid ei või ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist.  Füüsikalised tegurid - vibratsioon, müra.  Keemilised tegurid - kahjulikud aurud ja vedelik...

Tööohutus ja töötervishoid -
22 allalaadimist
20
docx

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUSETTEVÕTTES

3 TÖÖKESKKOND........................................................................................................... 4 TÖÖKESKKONNAVOLINIK............................................................................................. 4 Töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid täitev isik peab olema igas ettevõttes. Töökeskkonnaspetsialist peab tundma töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid õigusakte ja ettevõtte töötingimusi, neid jälgima ja kontrollima ning võtma tarvitusele abinõud töökeskkonna ohutegurite mõju vähendamiseks. Töökeskkonnaspetsialist on kohustatud peatama ajutiselt töö ohtlikus töölõigus või keelama ohtliku töövahendi kasutamise, kui on tekkinud otsene oht töötaja elule või tervisele ja kui ohtu ei ole võimalik muul viisil kõrvaldada.........................................4 TÖÖKESKKONNANÕUKOGU......................................................................................... 4 TÖÖVAHENDID JA TÖÖKOHT....................................................................................... 5 VÄLJAÕPE JA JUHENDAMINE......................................................................................... 5 TERVISEKONTROLL..................................................................................................... 5 RISKIANALÜÜS...

Tööohutus ja töötervishoid -
41 allalaadimist
26
pptx

Töö- ja keskkonnaohtus

OHUTUSMÄRGID ELEKTRIOHUTUS Valdis Jõgi Viljandi Kutseõppekeskus Vana-Võidu 2015 Elektriohu Märk Eluohtliku elektrilöögi märk Elektrostaatikale tundlikud seadmed Lüliti asendi muutmise keeld Märja käega kasutamise keeld Silt: Mitte Lülitada Silt: Ronida siit Silt: Elektrioht Teimipinge Silt: Maandusmärk Silt: Ohtlik 240/415/...V Euroliidu Märgid Tänan kuulamast! ...

Tööohutus ja töötervishoid - Kutsekool
5 allalaadimist
2
docx

Miks on töötervsihoiu- ja tööohutusalane seadlusandlus tähtis?

Miks on töötervishoiu- ja tööohutusalane seadusandlus minu arvates tähtis? Väga paljud inimesed jäävad haigeks, saavad vigastada või lausa surevad töökohal aset leidvate ohtude tõttu. Tihtipeale ei raatsi ettevõtted panustada raha töötervishoiu- ja ohutuse tagamiseks. Enamus töötajaid pole isegi teadlikud oma töökohal olevatest ohtudest, sest sellest ei räägita neile ja seepärast ei oska nad ettevõttelt mitte midagi nõuda. Töötervishoiu- ja tööohutusalane seadusandlus käsitleb väga palju nõudeid, õiguseid ja kohustusi tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, tööohutuse korraldust ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutust nõuete rikkumise eest. Tähtis on teada, millised ohutegurid leiavad aset teatud töökohtadel ja mida on vaja teha nende vältimiseks. Peamisteks gruppideks on füüsikalised, keemilised, bioloogilised, psühholoogilised ja füsioloogilised ohutegurid. Kui inimene töötab ettevõttes,...

Tööohutus ja töötervishoid -
13 allalaadimist
6
pdf

Töökeskkonna ohutuse tagamise põhialused töötaja enda ja ettevõtte poolt

Õnnetused tõepoolest ei teata oma tulekust ette vaid lihtsalt juhtuvad, kus olud selleks vähegi sobivad on. Iga terve mõistusega inimene eelistab õnnetusse mittesattumist, aga paraku ei ole õnnetuste sajaprotsendiline vältimine siiski võimalik. Küll aga on võimalik teadliku suhtumise ja käitumisega oluliselt vähendada õnnetuste arvu ning seda nii tööl kui ka eraelus. Seaduse tasemel on meil kehtestatud ohutusnõuded töökeskkonnale ning just tööandjale on pandud kohustus kujundada töökoht selliselt, et seal oleks võimalik töötada tööõnnetusi ja tervisekahjustusi vältides. Ettevõttes peab olema tehtud töökeskkonna riskianalüüs, et välja selgitada kõik võimalikud ohukohad ning sellest lähtuvalt rakendada meetmeid, mis viiks võimalikud riskid miinimumini. Tööohutus tähendabki hoolitsust ohutuse eest igal ajahetkel, et ennetada võimalikult suurel hulgal riske töötaja tervisele. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse mõistes on tööohutus töökorraldusabinõude ja tehnikavahendite süsteem, mis võimaldab saavutada sellist töökeskkonna seisundit, et töötajal on võimalik teha oma tööd enda tervist ohtu seadmata. Lihtsamalt öeldes peab tööandja tagama võimalikult ohutu töökeskkonna, instrueerima töötajaid enne tööle asumist ning jälgima, et töötajad täidavad ohutusnõudeid. Kuigi esmapilgul võib jääda mulje, et kogu tööohutusalane vastutus on tööandja kanda, siis päris nii see siiski ei ole. Kohustused on ka töötajal. Ei ole võimalik vältida tööõnnetusi ka parimal võimalikul moel organiseeritud töökeskkonnas, kui seal töötav inimene eirab talle õpetatud ohutuid töövõtteid, ei tee vajalikke tööpause ning töökoha korrashoidu ei pea mil...

Tööohutus ja töötervishoid - Kutsekool
33 allalaadimist
14
docx

Tööohutus: Riskianalüüs

Kruusimaa Tallinn 2015 Riskianalüüsi mõiste „ *Töökeskkonna riskianalüüs on töökeskkonna ohutegurite, nende parameetrite ja mõju hindamine töötaja tervisele. Riskianalüüsi eesmärk: „ *Ennetada ja vältida tööõnnetusi, kutsehaiguseid ning muid võimalikke ettevõtte tegevusega seotud ohtusid inimeste heaolule ning turvalisusele. Töökeskkonna ohutegurite Liigitus(5): „ 1) Füüsikalised „ 2) Keemilised „ 3) Bioloogilised „ 4) Füsioloogilised „ 5) Psühholoogilised Riskianalüüsi vajalikkus *Riskianalüüs peab olema teostatud enne töötajate tervisekontrolli saatmist, sest see dokument on aluseks: „ töötervishoiuarsti eksperthinnangul,kaitsevahendite ja ohumärkide valikul,töökeskkonna mõõdistamisel,töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava koostamisel. Riskianalüüsi teostamine „ *Riskianalüüse te...

Tööohutus ja töötervishoid - Kutsekool
37 allalaadimist
5
docx

Töö-ökonoomika arvestustest

Lorenzi kõver põhineb a. tulude keskmisel tasemel b. tulude kommulatiivsel arvestamisel c. kulude mediaansel arvestusel 2. Nõudlus ressursile oleneb peaasjalikult: a. asendusressursi pakkumise elastsusest b. ressursi pakkumisest c. nõudlusest kaubale, mille jaoks ressursi vajatakse d. ressursihinnast 3. Parimaks näiteks indutseeritud töötuse kohta on a. Ettevõtted, kus kõigilt töötajatelt nõutakse vähemalt keskharidust b. Töötajad, kes on kaotanud majanduse langusperioodil oma töökoha c. Üliõpilased, kes ei leia talveperioodil tööd d. Töötajad, kes ise lõpetasid oma soovil töölepingu e. Seadused, mis keelavad alla 18 aastaste noorte täispäevaga tööl 4. Täieliku konkurentsi turul ressursi kasutaja maksimeerib ressursist saadava kasumi võrdsustades: a. ressursi piirtootlikuse ja MRC b. ressursi piirtootlikkuse ja ressu...

Tööohutus ja töötervishoid -
30 allalaadimist
8
rtf

Energia allikad

Eskusson Tallinn 2012 Esimest tüüpi energiaallikad Sisukord Esimest tüüpi energiaallikad Sissejuhatus Mina räägin teile esimest tüüpi energiatest ( tuulest,veest,päikese ja laine energiast ) ja nende kasutamise võimalused Maailmas. Esimest tüüpi energiaallikad 1.Elektrienergia Elektrienergia on üks laiemalt tarbitavaid energiavorme ning suur osa erinevatest allikatest saadavast primaarenergiast muudetakse elektrienergiaks. Elektrit toodetakse elektrijaamades, kõrgepingeülekandevõrkude kaudu kantakse üle tarbimispiirkondadesse ning jaotatakse tarbijatele kesk- ja madalpingejaotusvõrkude abil. Elektrijaamades toodetud elektrienergiat ei saa suurtes kogustes salvestada, vaid tuleb kasutada otsekohe peale saamist, seepärast on vaja elektrienergiat üle kanda ka suurte...

Tööohutus ja töötervishoid - Kutsekool
7 allalaadimist
36
doc

Isikukaitsevahendi valimise kord

oktoober 2006.a käskkirjaga nr 168 Isikukaitsevahendi valimise ja kasutamise kord 1. Üldsätted 1.1 Eesmärk Käesoleva korra eesmärgiks on tööohutuse ja töötervishoiualaste nõuete järgimine isikukaitsevahendite valimisel ja kasutamisel kõigis AS Tallinna Sadam (edaspidi: Selts) struktuuriüksustes. 1.2 Mõisted Isikukaitsevahend on seljas, peas, jalas või käes kantav või hoitav töötaja tööga seotud õnnetuse, elu ja tervist ohustava teguri, haigestumise või kutsehaigestumise eest kaitsmiseks konstrueeritud ja standardi nõuetele vastavalt valmistatud ning sellekohaselt märgistatud, isiklikuks kasutamiseks ette nähtud kaitsevahend, varustus või riietus (eririietus, -jalanõu jmt). Struktuuriüksus käesoleva korra tähenduses on divisjon, osakond, grupp, laev. 1.3 Reguleerimisala Käesolev kord käsitleb isikukaitsevahendite valimist, kasutamist ja registreerimist Seltsis. 2 Sisu 2.1 Üldist Kord on välja töötatud „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse“ ja Vabariigi Valitsuse määruste „Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord...

Tööohutus ja töötervishoid - Keskkool
28 allalaadimist
16
docx

Riskianalüüs

ametikohal esineda võivad terviseohtlikud ohuolukorrad ja neid põhjustavad faktorid ning hinnata ohuolukorra tagajärgi ja toimumise tõenäosust. Riskianalüüsis on arvesse võetud töökohtade ja töövahendite kasutamisega seotud tervisriske. Analüüsi põhjal koostatakse tegevuskava riskide vähendamiseks töökeskkonnas. Lähtutud Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest ja sellest tulenevatest määrustest. Käesolevas riskianalüüsis kasutatakse BS 8800 viie astme riskihindamise maatriksit (vt Tabel 1, 3 lk). 3 1 OHUTEGURITE KIRJELDUS Füüsikalised tegurid- valgustatus, õhutemperatuur ja -niiskus, ventilatsioon, müra. Keemilised tegurid- tolm, fenool. Bioloogilised tegurid- viirused, mikroorganismid, inimese endoparasiidid, hallitused. Psühholoogilis...

Tööohutus ja töötervishoid -
13 allalaadimist
4
docx

Riskianalüüsitöö - raamatupidaja

Ohutegur Mõju: Mõju: Mõju: Lahendus madal keskmin väga suur e Müra X Sulgeda aknad, ukse Õhksoojuspump või paig Temperatuur X mõni muu sooja külma Füüsikaline seade Õhu liikumise kiirus X Sulgeda aknad, ukse (tuuletõmbus) Tolmud X Avada aknad, uksed (printeri tolm) Pesta korralikult puuv Väetised (puuviljad) X puhtaks või mitte tuua ne Keemiline ruumi Lõhnaküünlad ja X Rääkida töökollektiiviga l viirukid nende kasutamine sobiks Bakterid, viirused, X Käsi tuleks hoolikalt pes...

Tööohutus ja töötervishoid -
6 allalaadimist
10
docx

Töökeskkonna spetsialist,töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu

TALLINNA TEENINDUSKOOL Fariza Imanova MK13-TE2 Töökeskkonna spetsialist,töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu Referaat Fariza Imanova Töökeskkonna spetsialist,volinik ja nõukogu Juhendaja: Heikki Eskusson Tallinn 2014 Fariza Imanova Töökeskkonna spetsialist,volinik ja nõukogu SISSEJUHATUS Antud referaadis üritan endale selgeks teha kes on töökeskkonna volinik,spetsialist ja töökeskkonna nõukogu, mis on nende igapäevased ülesanded. Mida peab tegema, et saada töökeskkonna volinikuks, spetsialistiks ja kuidas saada töökeskkonna nõukogusse. Fariza Imanova Töökeskkonna spetsialist,volinik ja nõukogu 1. TÖÖKESKKONNASPETSIALIST Töökeskkonnaspetsialist on töökeskkonna alal pädev insener või...

Tööohutus ja töötervishoid - Kutsekool
21 allalaadimist
8
rtf

Ohutusjuhendid arvutiga töötajale

KINNITAN: ___________________________ (allkiri) ___________________________ (ees- ja perekonnanimi) ___________________________ (ametikoht) OHUTUSJUHEND ARVUTIGA TÖÖTAJALE Nr. _____ 1. SISSEJUHATUS Käesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) töötajale toimub pärast töötaja tööle vormistamist ja sissejuhatava juhendamise läbiviimist tööandja määratud pädeva isiku poolt. Töötaja täiendjuhendamine korraldatakse alljärgnevate...

Tööohutus ja töötervishoid -
42 allalaadimist
8
rtf

Ohutusjuhendid autojuhile

KINNITAN: ___________________________ (allkiri) ___________________________ (ees- ja perekonnanimi) ___________________________ (ametikoht) OHUTUSJUHEND AUTOJUHILE Nr. ______ 1. SISSEJUHATUS Käesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) töötajale toimub pärast töötaja tööle vormistamist ja sissejuhatava juhendamise läbiviimist tööandja määratud pädeva isiku poolt. Töötaja täiendjuhendamine korraldatakse all...

Tööohutus ja töötervishoid -
58 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun