Teeni mängimisega ja video vaatamistega UUT krüptoraha TEENI TASUTA NANO Sulge
Facebook Like
Add link

"reliaabluse" - 25 õppematerjali

7
doc

Kordamisküsimuste vastused

Teadmiste hankimine argielus­ kust hangitakse argielus teadmisi, miks need allikad ei ole usaldusväärsed. a) Teadmine on varjatult olemas b) Meil on olemas tähelepanekuid ja kogemusi ja me teeme neile teadlikult toetudes järeldusi c) Küsime nõu autoriteedilt d) Teeme asja kohta uurimuse. Miks need allik...

Teadustöö alused - Eesti Maaülikool
224 allalaadimist
21
doc

Andmeanalüüs sots.teadustes

MAINORI KÕRGKOOL Juhtimise instituut Annika Krutto ANDMEANALÜÜS SOTSIAALTEADUSTES Loengukonspekt Tartu 2009 SISUKORD SISSEJUHATUS...........................................................................................................................3 1. ANDMEANALÜÜSI põhimõisted...

Uurimustöö metoodika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
286 allalaadimist
12
docx

Uurimustöö meetodid

Uurimistöö meetodid- konspekt Uurimistöö meetodid Teaduslikkus- andmed põhinevad konkreetsetel ja selgetel ,,tavadel" ning järeldused loogilisemad. Psühholoogia: · Teadus inimese käitumise üldistest seaduspärasustest (kas kinnisvaraturg uurib ka inimkäitumist? See definitsioon on liiga lai). · Psühholoogia killustatus: p...

Uurimustöö metoodika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
771 allalaadimist
31
doc

Psühholoogia

Psüühika- väljendub objektiivse tegelikkuse tunnetamise võimes. Aju tegevuse tulemus, funktsioon. Ka hingeelu, hingelaad, isikupärased hingeelulised nähtused. Psüühiline tegelikkusepeegeldus tekib välis- või sisekeskkonna ärritaajate mõjumisel meeleorganeile. Välismõjurid- helivõnkumine, elektromagneetilised lained (nähtav valgus), füüsilis-mehaaniline surve,...

Õigus - Tartu Ülikool
196 allalaadimist
19
doc

Pedagoogilise psühholoogia kokkuvõte

Õppimine on prots. kus kogemuste vahendusel kujunevad suhteliselt püsivad muutused tegevusvõimes. Õppimise kogemuslikuks baasiks on vahetu kontakt välismaailmaga, kui ka varem tajutuga mõttes opereerimine. Tahtlik ja tahtmatu õppimine. Ajendid, allikad. Teooria liigid. Tahtlik ­ õppur püüab teadlikult omandada uut in...

Pedagoogiline psuhholoogia - Tartu Ülikool
572 allalaadimist
15
docx

KVALITATIIVNE VS KVANTITATIIVNE METOODIKA

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool KÕ II MT Triinu Tomson KVALITATIIVNE VS KVANTITATIIVNE METOODIKA Referaat Juhendaja: Airi Mitendorf Mõdriku 2010 SISUKORD SISSEJUHATUS Uurimis...

Õiguse alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
310 allalaadimist
28
docx

Arengupsühholoogia kokkuvõte

*Kliinilises praktikas. *Lapsepsühholoogi igapäevases töös, kuna kõne arengu tase ennustab lapse edaspidist kõne arengut (eriti hästi just kõneprobleeme ja 2. eluaastal mõõdetuna), kuid ka lapse arengut teistes valdkondades. Kõne arengu perioodid 3. kuu algul ­ koogamine 4. kuul ­ lalisemine 9. kuu ­ ehhol...

Arengupsühholoogia - Tartu Ülikool
496 allalaadimist
25
pdf

Uurmismeetodid psühholoogias

00.282; 6 EAP) Kokku käsitletakse loengutes/seminarides/praktikumides seitset suuremat teemat, lisaks tuleb lugeda ka õpikust Kõigi teemade kohta on õppejõud koostanud lühikonspektid, mida auditoorse töö käigus pikemalt kommenteeritakse (koos näidetega). Mõnede teemadega kaasnevad praktilised tööd, kokku 5. Iga töö kohta tuleb vormistada aruanne/protokoll (tähtaeg määrata...

Psühholoogia -
187 allalaadimist
33
doc

Vaimse võimekuse kontseptsioonid

Kontseptsioonide ja mõõtmise probleem. 1.1 Psühhomeetria intelligentsustestid & IQ valiidsus 1.2. Üldintelligentsus vs intelligentsuse vormid moodulid praktiline intelligentsus haridus ja vaimsed võimed 1.3. Vaimsed võimed ja kultuur sotsialiseerumine naiivne kontsepsioon võimet...

Isiksusepsühholoogia -
11 allalaadimist
33
doc

Vaimse võimekuse kontseptsioonid

Kontseptsioonide ja mõõtmise probleem. 1.1 Psühhomeetria intelligentsustestid & IQ valiidsus 1.2. Üldintelligentsus vs intelligentsuse vormid moodulid praktiline intelligentsus haridus ja vaimsed võimed 1.3. Vaimsed võimed ja kultuur sotsialiseerumine naiivne kontsepsioon võimet...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
13 allalaadimist
30
doc

Kvalitatiivsete meetodite üldkursus

1 1.loeng - sissejuhatus.................................................................................................................. 2 2. loeng...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
77 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

Susanne Göpferich ja Riitta Jääskeläinen analüüsisid oma tõlkimisprotsessi ja tõlkija kompetentsust puudutavas ülevaateartiklis (2009) ka senistes uurimustes kasutatud uurimismeetodeid. Nad leidsid esiteks, et hetkel on selles valdkonnas peamiseks puuduseks erinevate andmekogumismeetodite reliaabluse ja valiidsuse süstemaatiliste uurin- gute puudus. Valiidsus tuleb tõlkimisprotsessi uurimisel päevakorda eelkõige eksperimendi puhul, st kas lõpuks ikkagi uuriti seda, mida asuti uurima; reliaablus puudutab eelkõige neid meetodeid, kus uurijal on vähe kontrolli, näiteks küsimustikke ja intervjuusid, mida võivad mõjutada inimeste kalduvus püüda näidata end paremas valguses või anda uurijale sellised andmeid, mida arvatakse uurijat tahtvat....

Inimeseõpetus -
21 allalaadimist
178
docx

ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA

mai kell 16.15-17.30, M-22 eksam II eksam 4.juuni III aeg sügissemestri vahenädalal. I LOENG I TEOORIA  Teooria komponendid: ühik, postulaadid, ennustused, hüpoteesid.  Teooria headus: koherentsus, relevantsus, piisavus, ökonoomsus, lihtsus.  Metateooria. – teooriate teooriad. Ühikuga alustatakse mudeli loomist. Selleks on käitumine või püsijoo...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
284 allalaadimist
14
doc

Artikli analüüs Peatükk 23, "Alcohol and Condoms"

sisse tõi. Seda probleemi kutsutaksegi``subject variable-subject variable confound``, mida defineeritakse ka kui potensiaalseid eksitulemusi, mis on omistatud tänu subjekti muutujate ühinemisele või segiajamisele. Antud juhul kasutati läbiviidava testi raames segiajamise välistamiseks alkojoobe mõõtmist alkomeetriga. Muudel juhtudel võiks mis iganes teste ja nende läbiviimist teostada reliaabluse huvides ka keskkonnas, kus ehk testides osalemine on tavapärane tegevus ega eelda mingeid kontekste, mille käigus võiks täheldada vastajate kallutatust anda ehk vastuseid oodatud moel. 10. Kui kasutati mitut gruppi – kas kõikide puhul toimus katse muidu täpselt ühesugustes tingimustes, välja arvatud siis varieeritav muutuja?? Keskkonnad, kus katse toimus, olid erinevad ning see võis mingi vähesel määral testitulemusi ka mõ...

Psühholoogia -
3 allalaadimist
88
doc

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused

Mõõdik pole kunagi täiesti järjekindel, reliaabluse teooria hindab ebajärjekindluse efekti mõõtmise täpsusele. Reliaabluse hindamine- 1. Korduvtesti meetod ehk reprodutseeritavuse hindamine. Mõõtmiste teostamine kahel korral teatava ajavahega. Esimese skoori korreleerimine teise skooriga. Idee: kui uuritav tunnus pole muutunud, on skooride erinevus tingitud ainuüksi mõõtmisveast. Puudus: tunnuse muutumatuses ei saa kindel olla. 2. Sisereliaabl...

Psühholoogia alused - Tallinna Ülikool
31 allalaadimist
42
docx

UUIRMISTÖÖALUSED

ame seda, mida probleemis ja hüpoteesis eeldasime? Kuivõrd muutujad esindavad nähtust? Kas SKT on rikkuse näitaja? • RELIAABLUS • Reliaablus (usaldatavus, püsivus, kindlus): kuivõrd mõõdame püsivaidkindlaid seoseid või hoopis juhuslikke asjaolusid • Juhuslikud asjaolud: uurime rahulolu palgapäeval, küsitlus peale pikka koolipäeva, uurija mõju … • Võtted reliaabluse suurendamiseks: kaks korda sama kontingendiga, erinevad intervjueerijad, valim pooleks ja võrrelda, anonüümsuse järgimine (et poleks oodatud vastuseid) … EETIKANÕUDED • http:www.apa.orgethicscode2002.html • Uuringu läbiviimisel: tegutsemine oma kompetentsi piires, informeeritud nõusolek, uuritava isiku ja tema privaatsuse austamine, huvide konflikti vältimine, isikliku sõltuvuse väl...

Uurimistöö alused -
36 allalaadimist
14
docx

Spordipsühholoogia eksami kordamisküsimused ja vastused

Millised on teadusliku uurimuse põhimõtted ja spordipsühholoogia põhilised uurimismeetodid? Milles seisneb uurimuse valiidsuse ja reliaabluse tagamine? Teaduslik uurimine püüab maailmas aset leidvaid nähtusi mõista selleks, et nende toimumise seaduspärasusi seletada, ning seletada selleks, et nende toimumist ennustada ja kontrollida. Kasutatakse nähtuse süstemaatilist vaatlemist, kirjeldamist, täpset ning korduvat mõõtmist, mille tulemuseks on teaduslike teooriate püstitamine.Teaduslik uurimine eeldab väga täpset mõõtmist. Täpset mõõtmist ise...

Spordipsühholoogia -
20 allalaadimist
68
docx

Arengupsühholoogia loeng

Sissejuhatus Arengupsühholoogia sai iseseisva distsipliinina (ehk teadusena) alguse 19. sajandil, 1882. aastal. Üldine algus on seotud Darwini evolutsiooniteooriaga, kuid see ei pannud veel teaduslikku alust. Täpsemalt kujunes lääne ühiskonnas teaduslik arengupsühholoogia pärast tööstusrevolutsiooni, sest tekkis vajadus uurida lapseiga. Euroopas ol...

Arengupsühholoogia - Eesti Kunstiakadeemia
32 allalaadimist
11
docx

Telefoniintervjuu

Millised on telefoniintervjuu eelised? + Odavam; kõrge vastuseprotsent; ajalisi piiranguid ei ole, säilivad vahetu intervjuu eelised; Võimalik kasutada arvuti tuge (- küsimuste tasakaalustatud järjekord); Saab erinevates piirkondades elavaid inimesi intervjueerida; vastajate hulk on suur; saab infot inimestelt, kellel pole aega kokku saada; allub supervisioonile. Isiklikud intervjuud...

Infoedastusseadmed - Keskkool
1 allalaadimist
28
pdf

ISIKSUSE PSÜHHOLOOGIA

09 Gordon Allport- isiksuse psüh isa OMADUS- Temperament- bioloogiline osa isiksusest METATEOORIA- viis isiksuse mõistmiseks. Postulaatide kogum. Kontrollitav ja peab sobima teadaolevate faktidega, selle raames saab sõnastada spetsiifilisemaid teooriaid. Bioloogiline lähenemine (reduktsionism)- Eysenck, Zuckerman. Ütleb et individuaalsed tulevad biolo...

Isiksusepsühholoogia - Keskkool
70 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun