Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Laenuleping - sarnased materjalid

laenusaaja, laenuandja, laenuandjal, laenusumma, tasuma, laenuleping, ositi, maksevõime, allkiri, isikukood, viivis, lisadena, summad, jääk, maksegraafik, sularahas
5
rtf

Laenuleping

Laenuleping Käesolev leping (edaspidi nimetatud Leping) on sõlmitud "____"_____________ _____________________________________, registrikood _____________________, aadress _____________________________________, mida esindab juhatuse liige ______________________________ (edaspidi nimetatud Laenuandja) ja ___________________________...

Õigus - Keskkool
1 allalaadimist
136
doc

KASUTUSLEPINGUD

...µtja poolt määratud müüjalt teatud eseme (liisinguese) ja andma selle liisinguvõtja kasutusse, liisinguvõtja kohustub aga maksma liisingueseme kasutamise eest tasu. Liisinguleping on segaleping, kuna liisinguleping omab endas nii müügilepingu, kasutuslepingu (rendileping), laenulepingu (tarbijakrediidilepingu), esindusõiguse iseloomu. 1 Müügilepingu iseloom seisneb selles, et liisingulepingu alusel on liisinguandja kohustatud omandama liisingulepingu eseme müüjalt kindlaks määratud eseme. Eseme omanda...

Õigus -
17 allalaadimist
2
doc

Laenuleping

LAENULEPING nr 21342 Käesoleva laenulepingu (edaspidi: Leping) on sõlminud 21.06.18 Tallinnas (1) Logimark Grupp oü registrikoodiga 10823702, asukohaga Seljaku 13 Talinn,11611, mida esindab juhatuse liige Rasmus Mürk (edaspidi: Laenuandja) ja (2) Mario Visnap isikukoodiga 3850814601...

Majandus - Keskkool
5 allalaadimist
2
doc

Näidis - Laenuleping

LAENULEPING Käesoleva laenulepingu (edaspidi: Leping) on sõlminud [kuupäev], [koht] (1) [Laenuandja nimi], registrikoodiga [registrikood] / isikukoodiga [isikukood] (mittevajalik ära kustutada), asukohaga [aadress], mida esindab juhatuse liige [juhatuse liikme nimi] (edaspidi: ...

-
196 allalaadimist
6
docx

Omaniku laenuleping

LAENULEPING [Asukoht], 22. märts 2015. a. Käesoleva laenulepingu (edaspidi Leping) on sõlminud ühelt poolt [Ettevõtte Nimi], registrikoodiga [Registrikood], mille aadress on [Aadress] (edaspidi Laenuvõtja) ja teiselt poolt teda esind...

Ettevõtlus -
59 allalaadimist
41
ppt

Lepingud

... tulenevate eesmärkide saavutamiseks. Kuigi üürnikule läheb üle seadme valdus ja täielik kasutamise õigus, ei tohi üürnik üüriobjekti edasi üürida ega anda muul viisil kolmandate isikute kasutusse ilma üürileandja eelneva kirjaliku loata. Laenuleping • Laenulepingu näidis on mõeldud ühe isiku poolt teisele isikule rahasumma laenamiseks kindlaks perioodiks. Laenu tagasimaksmine on võimalik kokku leppida ühekordse maksena või perioodimaksetena, mille kohta tuleks lisada laenulepingule tagasimaksete graafik täpsete ...

Majandus - Kutsekool
3 allalaadimist
202
rtf

LEPINGUTE KOGUMIK

... Estada 1 2002 2 SISUKORD Agendileping Maaklerileping Litsentsileping Garantiikiri Garantiileping Hoiuleping Käendusleping Käsirahaleping Käsundusleping Komisjonileping Laenuleping Faktooringuleping Fransiisileping Müügileping Ettevõtte üleandmise leping Vahetusleping Kinkeleping Eluruumi üürileping Eluruumi allüürileping Mitteeluruumide rendileping Ehitise ajutise kasutamise leping Tasuta kasutamise leping Liisinguleping Nõude loovutamise leping Kohustuse ülevõtmise leping Töövõtuleping Veoleping Ekspedeerimisleping Seltsingu...

Õigus -
89 allalaadimist
71
docx

Võlaõiguslikke riigikohtulahendite vihik

...tud hindama omal algatusel. Seega peab ka ringkonnakohus asja uuel läbivaatamisel võtma seisukoha kindlustustingimuste § 18 lg 1 p 6 kui võimaliku tüüptingimuse kehivuse kohta. 3-2-1-169-13 p 32 ­ viivisemäära sätestamine tüüptingimusena Hageja nõudis kostjalt laenulepingujärgset võlgnevust, mis kostjal on jäänud tasumata pärast lepingut taganud kinnistu müüki täitemenetluses. Hageja väitel ei katnud kinnistu müügist saadud raha tema nõudeid kostja vastu. Kostja väitel oli laenuleping mõeldud poolte vahel sõlmitud varasema laenulepingu refinantseerimiseks. Kostj...

Võlaõigus -
9 allalaadimist
57
doc

äriõigus konspekt

...utab talle lepingu järgi kuuluvat liisingueseme omandamise õigust. TASUTA KASUTAMISE LEPING Tasuta kasutamise lepingu mõiste. Tasuta kasutamise lepinguga kohustub üks isik (kasutusse andja) andma teisele isikule (kasutaja) üle eseme tasuta kasutamiseks. LAENULEPING Laenulepingu mõiste. Laenulepinguga kohustub üks isik (laenuandja) andma teisele isikule (laenusaaja) rahasumma või asendatava asja (laen), laenusaaja aga kohustub tagasi maksma sama rahasumma või tagastama sama liiki asja samas koguses ja sama kvaliteediga. Isik, ke...

Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
574 allalaadimist
220
docx

Võlaõiguse üldosa konspekt

...use ja põhikohustuse seotus 1) Aktsessoorne on kõrvalkohustus, mille kehtivuse eelduseks on põhikohustuse kehtivus 2) Aktsessoorne - näiteks tähtpäevaks tasumata maksusummalt arvestatud intressi tasumise kohustus. Mitteaktsessoorne – näiteks hüpoteek, laenulepingust sõltumatu. 4. Kes on käenduslepingu pooled? Milliseid nõudeid saab käendada? Kas käenduslepingu saab sõlmida enne põhikohustuse tekkimist? 1) Käendaja ja võlausaldaja. 2) Reeglina rahalisi, kuid võimalik ka tinglikke kohustusija tulevasti kohustusi . 3) Jah, saab käenda...

Õigus - Tartu Ülikool
120 allalaadimist
4
docx

HAGIAVALDUS

...ril 2011.a. küttepuude müügilepingu ( lisa 1), mille kohaselt Hageja 12. novembril 2011.a. tasus Kostjale ettemaksuna küttepuude ostuhinna summas 10 000 eurot. Kostja oma müügilepingust tulenevaid kohustusi Hageja ees ei täitnud. 1.2. 28. jaanuaril 2012.a. sõlmisid Hageja ning Kostja laenulepingu (lisa 2), mille kohaselt kohustus Kostja tasuma müügilepingu alusel saadud ettemaksu laenuna Hagejale laenulepingus sätestatud tingimustel. Kostja oma laenulepingust tulenevaid kohustusi ei täitnud ning Hageja ütles 2. oktoobril 2012.a. Laenulepingu üles (lisa 3). Kostja edastas 15. oktoob...

Võlaõigus -
47 allalaadimist
70
docx

Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt

...eavaldus Ühekülgne on tehing, kus on ainult üks kohustatud pool. Mitmekülgne on tehing, kus mõlemad poole on kohustatud. Ühekülgne (laenutehing), mitmekülgne (ostu-müügi). NB! Ühekülgsed ja mitmekülgsed (kohustatud on kas üks pool või mitu poolt ostu-müügi leping, laenuleping) ; ühepoolsed ja mitmepoolsed(tahteavaldus on kas ühelt poolt või rohkem kui ühelt poolt, nt testament Toiming- õigusliku tähendusega õiguspärane tegu. Nt: maali maalimine (autor loob kunsti ja automaatselt tekivad autoriõigused) 1. Leping on kõige kitsam, kaks tahteavaldust. ...

Õigus ja eetika -
9 allalaadimist
26
docx

Lepinguõigus kordamisküsimused

... sisuks on tsiviilõiguslikud suhted (võlaõiguslik leping (müügileping), asjaõiguslik leping (kinnisomandi üleandmine), perekonnaõiguslik leping (abieluvaraleping), äriühingu asutamisleping; Tasuline leping – eesmärk vahetada teatud varalisi väärtusi (laenuleping (VÕS § 396), üürileping (VÕS § 271)); Tasuta leping – üks lepingupool kohustub soorituseks ilma vastusoorituseta (kinkeleping (VÕS § 259), tasuta kasutamise leping (VÕS § 389)); Ühekordne leping – ühekordse täitmisega leping (kleidi ostmine, leiva ostmine); Kestvusleping...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
74 allalaadimist
46
doc

Tsiviilkohtumenetluse seminarid

...restida nõude tagamiseks Helsinkis asuv maatükk. F väitel ei ole Eesti kohus neil põhjustel pädev asja lahendama, vaid asi tuleb lahendada Soomes ning Soome õiguse kohaselt. Garantiis endas viide kohaldatavale õigusele ja vaidluste lahendamise kohale puudus. Kellel on õigus? §396 laenuleping TsMS §389 vara arestimine. 3-2-1-130-08 Kui on mõlemasse kohtusse esitatud siis see ei välista kaitsemeetmeid (neid on võimalik esitada mõlemas õigussüsteemis) ÜLDINE ALLUVUS Valikuline alluvus Erandlik Kokkuleppeline Hagi tagada võib!!! Brüssel I järgi see hagi mis esitati hiljem selle pe...

Õigus - Tartu Ülikool
458 allalaadimist
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

...u riigiga on õigusnormide kohustuslikkuse aste teiste sotsiaalsete normidega võrreldes kõrgem, nad on kohustsulikud kõigile. 4. Õigusnorm annab suhte liigist osavõtjatele subjektiivsed juriidilised õigused ja paneb neile subjektiivsed juriidilised kohustused. Nt laenuandja õigus laenulepingu tähtajal võlasumma tagasi saada ja võlgniku kohustus võlg tähtaegselt tagastada. 5. Õigusnorm on formaalselt määratletud reegel. Õigusnorm peab olema täpselt fikseeritud õigusallikas, nt sõnastatud õigusaktis. 9 ...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
340 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

...võimalikuks omandi ülemineku kingisaajale või tasuta varalisest õigusest kingisaaja kasuks loobuma või muul viisil kingisaajat rikastama. 209. Nimetage kasutuslepinguid.  Rendileping Liisinguleping Litsentsileping Frantsiisleping Tasuta kasutamise leping Laenuleping 210. Mis on üürileping ja rendileping ja milles seisneb nende vahe? Üürilepinguga kohustub üks isik (üürileandja) andma teisele isikule (üürnikule) kasutamiseks asja ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest tasu (üüri). Rendilepinguga kohustub üks isik (re...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
58 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...le või tasuta varalisest õigusest kingisaaja kasuks loobuma või muul viisil kingisaajat rikastama 214. Nimetage kasutuslepinguid. Üürileping, rendileping, liisinguleping, litsentsileping, frantsiisileping, ehitise ajutise kasutamise leping, tasuta kasutamise leping, laenuleping, krediidileping. 215. Mis on üürileping ja rendileping ja milles seisneb nende vahe? Üürileping ­ Leping, millega kohustub üks isik (üürileandja) andma teisele isikule (üürnikule) kasutamiseks asja ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest tasu (üüri). // Rendileping ­ Leping, ...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
36 allalaadimist
78
doc

Lepinguõiguse I KT kordamisküsimused

...ed isikud. Tsiviilõiguslikud lepingud jagunevad: Võõrandamislepingud Müügileping, vahetusleping, faktooringuleping, kinkeleping Kasutuslepingud Üürileping, rendileping, liisinguleping, litsentsileping, frantsiisileping, ehitise ajutise kasutamise leping, tasuta kasutamise leping, laenuleping ja krediidilepingud Kindlustuslepingud Kahjukindlustus, elukindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, ravikindlustus Teenuste osutamise lepingud Käsundusleping, töövõtuleping, maaklerileping, agendileping, komisjonileping, maksekäsund ja arveldused, tervishoiuteenuse osutamise leping, veoleping, ekspedeer...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
78 allalaadimist
82
docx

Asjaõigus eksamikonspekt

...aamatusse ja vormikohast käsutustehingut ehk materiaalõiguslikku avaldust omanikuhüpoteegi seadmiseks. Tagatisleping Võlaõiguslepingu puudumine ei takista hüpoteegi tekkimist ja püsimist. Seetõttu ei ole erilist tähelepanu pääratud ka sellele, mis on hüpoteegi causa. Selleks on mitte laenuleping, vaid tagatisleping. Seadus käsitleb tagatislepingut väga napilt. Sätestatud on vaid selle vorm: kokkulepe, millega määratakse, milline nõue on hüpoteegiga tagatud, peab olema notariaalselt tõestatud (AÕS § 346 lg2) Tagatisleping on hüpoteegi seadmise võlaõiguslikuks aluseks ja selle puudumine ei mõjuta...

Õigus -
586 allalaadimist
180
docx

ASJAÕIGUSE konspekt

...daja kokkulepe pandi seadmise kohta Kokkulepe sõlmitakse vähemalt kirjalikuks vormis ÄS järgi osade/aktsiate pantimisel kohustuslik notariaalne tõestamine Nõude pantimise korral peab lisaks võlaõigusliku kokkuleppe sõlmimisele pantija andma üle nõuet tõendavad dokumendid (laenuleping, kindlustusleping jne), samuti teavet võlgniku vastu nõude esitamiseks §316.Panditud õiguse lõpetamine (1) Panditud õigust saab tehinguga lõpetada üksnes pandipidaja nõusolekul. Nõusolek tuleb anda isikule, kelle kasuks lõpetamine toimub. Nõusolekut ei saa tagasi võtta. (...

Asjaõigus -
16 allalaadimist
18
docx

ÕIGUSE ALUSED kontrolltöö küsimused

...mis, ei või üks lepingupool sellele lepingutingimusele tugineda, kui teine lepingupool võis tema käitumisest aru saada, et pool oli nõus lepingu muutmise või lõpetamisega teistsuguses vormis. 88. Lepingute liigid. Lepingute liigid: ostumüügi leping, vahetusleping, kinkeleping, laenuleping, käsundusleping, agendileping, tööettevõtuleping, vahendusleping, rendileping, üürileping 89. Tööleping ja selle sõlmimine. Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksm...

Õigus alused - Tallinna Tehnikaülikool
55 allalaadimist
17
doc

Õiguse alused. KORDAMISKÜSIMUSED

...mis, ei või üks lepingupool sellele lepingutingimusele tugineda, kui teine lepingupool võis tema käitumisest aru saada, et pool oli nõus lepingu muutmise või lõpetamisega teistsuguses vormis. 88. Lepingute liigid. Lepingute liigid: ostumüügi leping, vahetusleping, kinkeleping, laenuleping, käsundusleping, agendileping, tööettevõtuleping, vahendusleping, rendileping, üürileping 89. Tööleping ja selle sõlmimine. Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksm...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
238 allalaadimist
22
doc

Kordamisküsimused

...es nagu asjaõigus (n õiguste loomine, ülekandmine, muutmine), perekonnaõigus (abikaasade vahelised abieluvaralepingud), pärimisõigus (pärimisleping), ühinguõigus (seltside ja ühingute asutamislepingud). VORM: Üldiselt vormivabadus-suurem osa VÕS sätestatud lepingud (rendileping, laenuleping, müügileping, jne)!!! Erinormid kehtivad tarbijaga sõlmitavate lepinguteosas. Nii näiteks peab tarbijakrediidilepingu puhul tarbija avaldus kohustusle võtmiseks olema kirjalikus vormis. Notariaalselt peavad olema tõestatud nt kinnisasja võõrandamis- ja koormamislepingud, osaühingu osa võõr...

Eraõigus - Tallinna Ülikool
133 allalaadimist
39
doc

Tsiviilõigus

...ee kokkulepitud kasutusaja lõppemisel tagasi. Kasutuslepingud on: · rendileping (nt masina rent, rentijal on vilja saamise õigus) · üürileping (nt korteri üür) · litsentsileping · frantsiisileping · ehitise ajutise kasutamise leping · tasuta kasutamise leping · laenuleping (makstakse tagasi samas koguses ja kvaliteediga) · krediidileping (makstakse tagasi rahasumma + intressid) Kindlustuslepingud: · kahjukindlustus (kindlustus hüvitab kindlustatud isikule tekitatud kahju) · vastutuskindlustus (kindlustus hüvitab kindlustatud isiku poolt kolmandale isikule...

Õigus - Tartu Ülikool
263 allalaadimist
56
doc

Tsiviiliguse konspekt

...epitud kasutusaja lõppemisel tagasi. Kasutuslepingud on: · rendileping (nt masina rent, rentijal on vilja saamise õigus) · üürileping (nt korteri üür) · litsentsileping · frantsiisileping · ehitise ajutise kasutamise leping · tasuta kasutamise leping · laenuleping (makstakse tagasi samas koguses ja kvaliteediga) · krediidileping (makstakse tagasi rahasumma + intressid) Kindlustuslepingud: · kahjukindlustus (kindlustus hüvitab kindlustatud isikule tekitatud kahju) 51 · vastutuskindlustus ...

Tsiviilõigus -
33 allalaadimist
125
docx

Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid

...3-1-1-46-10, p 8.3.1). 13. Kuivõrd kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimine tugineb isiku legaalse sissetuleku ja varandusliku olukorra ning elatustaseme vahelisele põhjendamatule erinevusele, tulnuks ringkonnakohtul hinnata tõendeid A. S.-i täiendavate sissetulekute kohta (laenuleping, mille kohaselt laenas A. S. 9. juulil 2003 Viktor Isajevilt 3 036 000 rubla tagastamise tähtajaga 9. juuli 2023, OÜ Magellan raamatupidamise tõend A. S.-ile dividendide maksmise kohta, OÜ-de Viking ja Esta raamatupidamise tõendid A. S.-ile laenu tagastamise kohta ning tõendid füüsilise i...

Kriminaalmenetlus - Tartu Ülikool
35 allalaadimist
32
docx

MAKSUINTRESSIDEGA SEOTUD PROBLEEME KOHTUPRAKTIKA NÄITEL

Sisekaitseakadeemia Finantskolledž Sandra Schmidt Ilona Peterson MAKSUINTRESSIDEGA SEOTUD PROBLEEME KOHTUPRAKTIKA NÄITEL REFERAAT Juhendaja: Kerl...

Õigus - Sisekaitseakadeemia
6 allalaadimist
14
doc

Laenud

...an kolm kuud järjest, otsustab Jürgen, ja eks siis paistab, mis edasi saab. Jürgen ei ole rumal ega vastutustundetu poiss. Ta kalkuleerib veidi ja otsustab, et suudab sügisel, kui tööle läheb, kindlasti täita endale võetud kohustused ja võtab 200 eurot kiirlaenu. Ta kirjutab alla kiirlaenulepingule (laenuleping lisa 2). Ülesanne 1: Millised kohustused võttis Jürgen? Analüüsi tema otsust. Too välja põhjused, miks ta nii otsustas (negatiivsed ja positiivsed küljed). Kas ja kuidas mõjutas tema otsust reklaam? Jürgen võttis endale kohustuseks pärast suve tööle minna, et saaks võetud l...

Majandus - Keskkool
19 allalaadimist
28
pdf

Konspekt

...e, tehnilistele tingimustele või hinnakirja nõuetele. Hankelepingus ettenähtud kohustuste rikkumise eest nähakse tavaliselt ette leppetrahv või viivis ja lepingus on tavaliselt nõuded selle kohta, et üks pool peab teisele poolele hüvitama hankeprotsessis tekkinud kahju. Laenuleping Laenulepingu järgi annab üks pool (laenutaja) teisele poolele (laenajale) raha või liigitunnustega piiritletud asjad tema omandisse, laenaja kohustub laenutajale sama summa raha või sama koguse sama liiki ja sama kvaliteediga asju tagastama. Laenuleping loetakse sõlmituks raha...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
175 allalaadimist
11
doc

Lepingu areng ja liigid.

...vara ära ja annab selle ise rendile. Eristatakse kasutusliisingut ehk kasutusrenti ja kapitaliliisingut ehk kapitalirenti. Esimesel juhul peab vara pärast liisinguperioodi lõppu tagastama, teisel juhul aga saab aga rentnik selle endale. Siis on ka liisingumakse loomulikult kõrgem. Laenuleping Laenuandja kohustub andma laenaja omandisse raha või asjad, laenaja aga kohustub need hiljem tagastama, tavaliselt koos teatava lisatasuga. Laenuleping on väga sagedane igapäevases majanduskäibes. Nii saavad oma tegevuses rahalisi vahendeid kasutada ka need, kellel hetkel niipalju kapital...

Tööõigus - Kutsekool
87 allalaadimist
9
docx

II KT lepinguõigus

... andja algatusel; 3) kohaliku omavalitsusorgani nõudel; 4) eluruumi sundvõõrandamise korral. 5) üürniku ajutine äraolek; 6) üürniku alatine lahkumine. Üürileping lõpeb või see võidakse lõpetada ka kohustiste lõppemise ja lõpetamise üldistel alustel. Laenuleping Laenulepinguga kohustub üks isik (laenuandja) andma teisele isikule (laenusaaja) rahasumma või asendatava asja (laen), laenusaaja aga kohustub tagasi maksma sama rahasumma või tagastama sama liiki asja samas koguses ja sama kvaliteediga. Isik, kes võlgneb rahasumma või asendatava asja muul...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
36 allalaadimist
22
docx

Lepinguõiguse II KT kordamisküsimused

... 3) kohaliku omavalitsusorgani nõudel; 4) eluruumi sundvõõrandamise korral. 5) üürniku ajutine äraolek; 6) üürniku alatine lahkumine. Üürileping lõpeb või see võidakse lõpetada ka kohustiste lõppemise ja lõpetamise üldistel alustel. Laenuleping Laenulepinguga kohustub üks isik (laenuandja) andma teisele isikule (laenusaaja) rahasumma või asendatava asja (laen), laenusaaja aga kohustub tagasi maksma sama rahasumma või tagastama sama liiki asja samas koguses ja sama kvaliteediga. Isik, kes võlgneb rahasumma või asendatava asja muul ...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
53 allalaadimist
57
doc

Maksundus (kokkuvõtvalt)

...on abielus mitteolevad elukaaslased. Juhul, kui kaasomandis eluaseme soetamiseks on mõlemad elukaaslased ühiselt laenu võtnud, saab kumbki pool tulust maha arvata oma omandiosale vastava intressi osa. Laenu andnud pank saadab Maksu- ja Tolliametile andmed vastavalt sellele, kuidas laenuleping on sõlmitud. See tähendab, kui on kaks kaaslaenajat, siis jagatakse makstud intressisumma üldjuhul pooleks ning see kandub mõlema kaaslaenaja eeltäidetud deklaratsioonile. Juhul, kui eluaseme omandisuhe on teistsugune, tuleb laenusaajatel endil tuludeklaratsioonil vastav muudatus teha ja d...

Majandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
225 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun