Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
lääne-viru rakenduskõrgkool
Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool
R12KO2
Helen Toomsalu -Sääsk
Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale
Kursusetöö
Juhendaja: Siiri Luts, MA
Mõdriku
2014
SISUKOR
Lisa 1. Bioloogilise vara liigitamine 4
Lisa 2. Näidis bilansiskeem põllumajandus ettevõttele 4
Lisa 3. Näidis kasumiaruanne põllumajandus ettevõttele 4
Lisa 4. Näidis rahavoogude aruanne põllumajandus ettevõttele 4
SISSEJUHATUS 5
1.BIOLOOGILISE VARA ARVESTAMISE TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 7
1.1 Bioloogilise vara mõiste ja olemus 7
1.2 Bioloogilise vara arvestuspõhimõtted 8
1.2.1 Õiglase väärtuse määramine aktiivse turu korral 8
1.2.2 Õiglase vääruse määramine aktiivse turu puudumisel 9
1.2.3 Õiglase väärtuse määramine kui turuhinda ei ole võimalik määrata 9
1.2.4 Õiglase väärtuse määramine soetusmaksumuses 10
1.3Bioloogiliste varade kajastamine raamatupidamisarvestuses 11
1.3.1 Bioloogiliste varade esmane arvelevõtmine 11
1.3.2 Bioloogiliste varade edasine kajastamine 13
1.3.3 Bioloogilise vara kajastamise lõpetamine 14
1.4Bioloogiliste varade kajastamine finantsaruannetes 15
1.4.1 Bioloogiliste varade kajastamine bilansis 16
1.4.2 Bioloogiliste varade kajastamine kasumiaruandes 18
1.4.3 Bioloogiliste varade kajastamine aastaaruande lisades 20
1.4.4 Bioloogiliste varadega toimunud sündmuste kajastamine rahavoogude aruandes 22
2.RAKENDUSUURINGU METOODIKA 23
3.BIOLOOGILISTE VARADE ARVESTUS oÜ-S PIIRA TALU 25
3.1 Uuritava ettevõtte tutvustus 25
3.2 Bioloogilise vara arvestuspõhimõtted 26
KOKKUVÕTE 27
KASUTATUD KIRJANDUS 28
LISAD 29
SISSEJUHATUS 4
1. BIOLOOGILISE VARA ARVESTAMISE TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 5
1.1 Bioloogilise vara mõiste ja olemus 5
1.2 Bioloogilise vara arvestuspõhimõtted 6
1.2.1 Õiglase väärtuse määramine aktiivse turu korral 7
1.2.2 Õiglase vääruse määramine aktiivse turu puudumisel 7
1.2.3 Õiglase väärtuse määramine kui turuhinda ei ole võimalik määrata 7
1.2.4 Õiglase väärtuse määramine soetusmaksumuses 8
1.3 Bioloogiliste varade kajastamine raamatupidamisarvestuses 9
1.3.1 Bioloogiliste varade esmane arvelevõtmine 10
1.3.2 Bioloogiliste varade edasine kajastamine 11
1.3.3 Bioloogilise vara kajastamise lõpetamine 13
1.4 Bioloogiliste varade kajastamine finantsaruannetes 14
1.4.1 Bioloogiliste varade kajastamine bilansis 15
1.4.2 Bioloogiliste varade kajastamine kasumiaruandes 16
1.4.3 Bioloogiliste varade kajastamine aastaaruande lisades 19
1.4.4 Bioloogiliste varadega toimunud sündmuste kajastamine rahavoogude aruandes 21
2. RAKENDUSUURINGU METOODIKA 22
KOKKUVÕTE 24
KASUTATUD KIRJANDUS 25
LISAD 26
Lisa 1. Bioloogilise vara liigitamine
Lisa 2. Näidis bilansiskeem põllumajandus ettevõttele
Lisa 3. Näidis kasumiaruanne põllumajandus ettevõttele
Lisa 4. Näidis rahavoogude aruanne põllumajandus ettevõttele
SISSEJUHATUS
Kursusetöö teemaks on bioloogiliste varade arvestus vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale. Kursusetöö teema osutus valituks, kuna põllumajandusega tegeldakse Eestis ja Lääne-Virumaal palju kuid bioloogilisi varasid puudutavaid uurimustöid on koostatud vähe.
Põllumajandusel on oluline koht Eesti majanduses. Sealt tuleb meie toit, tooraine teistele majandusharudele, samuti saab põllumajanduses tööd suur osa Eesti elanikkonnast. Põllumajandus hõlmab erinevaid alasid: metsandus , juurviljakasvatus, kalakasvatus , kartulikasvatus, köögiviljakasvatus, lillekasvatus , linnukasvatus, loomakasvatus , mesindus, piimakarjakasvatus , puuviljakasvatus, seakasvatus , teraviljakasvatus . Eesti astumine Euroopa Liitu oma toonud põllumajandusse lisatoetusi, mis on kaasa aidanud põllumajanduse arengule.
Mida aeg edasi, seda täpsemaks ja loogilisemaks on muutunud raamatupidamine ja seda rohkem on hakatud otsima meetodeid , kuidas kajastada keerulisi bioloogilisi protsesse varade arvestamisel ja aruandluses. Põllumajanduslik raamatupidamisarvestus on eripärane, kus tavaprintsiibid ettevõtte varade hindamisel ei anna täpset ülevaadet. ( Blank , 2011, lk 3)
Põllumajandustootmine on olemuselt unikaalne kompleks majandustehinguid, mida iseloomustab tsüklilisus, tootmiseks kulutatavad bioloogilised varad ja tootmistegevusest genereeritavad nii uued bioloogilised varad kui ka põllumajanduslik toodang. See tähendab aga , et raamatupidamislikul kajastamisel ja hindamisel ei anna paljudel juhtudel nn tavaettevõtte arvestusprintsiipide rakendamine põllumajandusettevõtte varadest ega finantspositsioonist kõige täpsemat ülevaadet. (Vooro, 2011, lk 5)
Käesoleva kursusetöö eesmärgiks on välja selgitada bioloogilise vara arvestuspõhimõtted vastatavalt Eesti heale raamatupidamistavale. Uurimise alla võetakse järgmised küsimused:
 • millist vara kajastatakse bioloogilise varana ;

 • millised on bioloogilisele varale õiglase väärtuse määramise võimalused;
 • kuidas võetakse bioloogiline vara esmaselt arvele;
 • kuidas toimud bioloogilise vara edasine kajastamine;
 • kuidas toimud bioloogiliste varade mahakandmine;
 • kuidas kajastatakse bioloogilist vara finantsaruannetes.

Töö teoreetilise osa kirjutamisel tuginetakse valdavalt finantsarvestust ja –aruandlust käsitlevatele praktilise suunitlusega ajakirjadele (nt Raamatupidamis Praktik ja Raamatupidamisuudised), teadusartiklite kogumikele (nt Majandusarvestus & finantsjuhtimine ). Oluliseimaks andmeallikaks on Raamatupidamise Toimkonna Juhend RTJ 7 „Bioloogilised varad“. Bioloogilise vara arvestuspõhimõtteid tutvustavas teoreetilises osas tuginetakse järgmiste autorite raamatutele Vooro (2011, 2014), Silling/Lõokene (2001) , Kikas /Treumann (2003) Tälli (2004) Palmipuu (2014), Allikvee (2006), Villems (2007) jt raamatutele.
 • BIOLOOGILISE VARA ARVESTAMISE TEOREETILISED LÄHTEKOHAD


  1.1 Bioloogilise vara mõiste ja olemus


  Bioloogiline vara on loomne või taimne elusorganism (RTJ 7, 2011, §6).
  Bioloogiliste varade all mõistetakse eelkõige põllumajanduslikus ettevõttes kasutamise eesmärgil kasutatavaid elusaid ja elutuid varasid, nagu mets, põllukultuurid , kariloomad ja muud isetaastuvad loodusressursid (Siling & Lõokene, 2001, lk 33). Bioloogiliseks varaks võib olla ka selline vara, mida raamatupidamiskohustuslane ei oma, vaid rendib endale kapitalirendi tingimustel (RTJ 7, 2011, §10).
  Põllumajanduslik tegevus on ettevõtte poolt juhitav protsess, mille käigus toimub bioloogiliste varade muundumine põllumajanduslikuks toodanguks või uuteks bioloogilisteks varadeks (RTJ 7, 2011, §6). Bioloogiliste varadega toimub pidev bioloogiline transformatsioon , mille tulemusena varad kasvavad, taastoodavad sama bioloogilise klassi esindajaid ning varadest tekib põllumajanduslik toodang (Siling & Lõokene, 2001, lk 33). Põllumajandusliku tegevuse peamiseks eesmärgiks on varadega toimuvate bioloogiliste muutuste juhtimine ja sellest kasu saamine (Siling & Lõokene, 2001, lk 35).
  Põllumajanduslik toodang on bioloogilisest varast saadav või eraldatav toodang (RTJ 7, 2011, §6). Põllumajanduslik toodang tekib kas bioloogilise vara eluprotsessi lõpetamisega (näiteks langetatud mets; lihakere tapamajas) või põllumajandusliku toodangu eraldamisega bioloogilise vara küljest (näiteks viljapuudelt koristatud saak; lehmadelt lüpstud piim; kanadelt saadud munad . (RTJ 7, 2011, §8)
  Bioloogilise varana võetakse toodang arvele ainult põllumajandusliku toodangu bioloogilisest varast eraldamise hetkel, hilisemal kajastamisel lähtutakse juhendist RTJ 4 „Varud“ (Vooro, 2011).
  Teoreetilise analüüsi põhjal järeldab autor, et bioloogiliseks varaks on ettevõttes kasutatavad elus ja elutud varad, mida ettevõte võib omada või rentida kapitalirendi tingimustes. Põllumajandusliku tegevuse käigus muudab ettevõte bioloogilised varad põllumajanduslikuks toodanguks või uuteks bioloogilisteks varadeks eesmärgiga saada nende varade müügist kasu. Bioloogiline toodang saadakse või eraldatakse bioloogilisest varast ja võetakse arvele. Hilisemal kajastamisel lähtutakse RTJ-s 4 „Varud“.

  1.2 Bioloogilise vara arvestuspõhimõtted


  Ettevõte määrab arvestuspõhimõtte igale bioloogiliste varade klassile järgnevalt :
  • bioloogilisi varasid, mille õiglane väärtus on usaldusväärselt hinnatav mõistliku kulu ja pingutusega, kajastatakse nii esmasel arvelevõtmisel kui ka järgnevatel bilansipäevadel nende õiglases väärtuses, millest on maha arvatud hinnangulised müügikulutused ;
  • ülejäänud bioloogilisi varasid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil . (RTJ 7, 2011,§13)

  Arvestuspõhimõtetega määratakse kindlaks ka see, millises väärtuses vara arvele võetakse ja millises väärtuses vara edaspidi raamatupidamisaruannetes kajastatakse. Levinumad kajastamisviisid on:
  • õiglane väärtus;
  • soetusmaksumus ;
  • korrigeeritud soetusmaksumus;
  • soetusmaksumus , millest on maha võetud akumuleeritud kulum , võimalikud väärtuse langusest tingitud allahindlused . (Vooro, 2011, lk 17)

  Õiglase väärtuse määramisele ja raamatupidamises kajastamisele kehtivad põhimõtted, mille rakendamine võib varaliigiti olla erinev. Praktikas võib turuhinna määramine osutuda problemaatiliseks eelkõige bioloogilisele varale igiomast muundumisvõimest tulenevalt. (Vooro, 2011, lk 19)
  Teoreetilisest analüüsist selgus, et bioloogilisi varasid, mille väärtus on usaldusväärselt hinnatav mõistliku kulu ja pingutusega tuleb kajastada esmasel arvelevõtmisel ja järgnevatel bilansipäevadel nende õiglases väärtuses, millest on maha arvatud hinnangulised müügikulutused. Kui bioloogilisis varasid pole võimalik hinnata mõistliku kulu ja pingutusega, tuleb nende varade kajastamisel lähtuda soetusmaksumuse meetodist.

  1.2.1 Õiglase väärtuse määramine aktiivse turu korral


  Aktiivse turu olemasolul on bioloogilise vara õiglase väärtuse parimaks indikaatoriks tema turuväärtus . Turuväärtuseks loetakse soodsaimat hinda, mida müüja võiks saada aktiivsel turul vara müümisel või ostja selle ostmisel . (RTJ 7, 2011, §18)
  Aktiivsena käsitletakse turgu, kus vahetatavad kaubad on samalaadsed, normaalsetel tingimustel on võimalik leida ostjaid ja müüjaid ning informatsioon
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #1 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #2 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #3 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #4 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #5 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #6 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #7 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #8 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #9 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #10 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #11 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #12 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #13 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #14 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #15 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #16 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #17 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #18 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #19 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #20 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #21 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #22 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #23 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #24 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #25 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #26 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #27 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #28 Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale #29
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 29 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-03-03 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 41 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor toomsaluh Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Bioloogiliste varade arvestus. Mis on bioloogiline vara, kuidas toimub selle esmane arvelevõtmine ja edasine kajastamine, bioloogilise vara liigitamine ja kajastamine aruannetes.
  varad , kahjum , soetusmaksumus , bioloogilised varad , varade kajastamine , kasumiaruanne , Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  79
  doc
  Majandusanalüüs
  126
  doc
  Lõpueksami küsimused ja vastused 2008
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  105
  doc
  Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused
  96
  doc
  Kontserniarvestus - loengukonspekt
  25
  doc
  Majandusarvestuse ajalugu ja raamatupidamine
  114
  doc
  Laondus ja veokorraldus
  74
  doc
  Ainekonspekt FINANTSJUHTIMINE

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun