Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Rahvusvaheline turundus eksami konspekt (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millisel viisil langetavad otsuse eri segmentide kliendid ?
 • Millised on põhilised tarbijatüübid ?
 • Millised on põhilised kaubanduskanalid, mille kaudu kaup läheb tarbijale ?
 • Milline on erinevate kanalite efektiivsus ja võimalused ?
 • Millised kaubandusketid eksisteerivad ?
 • Kuidas toimub otsustusprotsess ketisiseselt ?
 • Millist mõju võivad turule tulevikus avaldada mitmesugused uued asendajad ?
 • Kuidas konkureerida ?
 • Kuidas mõjutada tarbijat ?
 • Kuidas käsitleda tarbijat ?
 • Kes on need perekonnaliikmed, kes motiveerivad ostuotsuse teket ?
 • Kes dikteerib brändivalikut ?
 • Mida, millal, kus peab tegema ?
 
Säutsu twitteris

Sissejuhatus rahvusvahelisse turundusse
Rahvusvaheline  turundus   -  vahendite kogum, millega ettevõte püüab pakkuda toodet või teenust 
teatud riigi turu või selle osa klientide vajaduste rahuldamiseks mingis kindlas poliitilises, kultuurilises 
ja majanduslikus keskkonnas.
Rahvusvahelistumise  põhjused:
D
tooraine  - traditsiooniliselt rahvusvaheline (näiteks: nafta,  kohvioad , maagaas jne);
D
tootmisvahendid - traditsiooniliselt rahvusvaheline (näiteks:  masinaehitus );
D
tarbekaubad  - paralleelselt nii rahvusvaheline kui rahvuslik (näiteks: vaba aja rõivastus, 
koduelektroonika või  toidukaubad , kirjastustegevus);
D
teenused - valdavalt rahvuslik (näiteks: solaariumid, juuksur, kosmeetika);
D
mitme   erineva   maa    turgudel    tegutsev   firma   on   paremini  kaitstud   riigisiseste 
turukonjunktuuri kõikumiste eest - vähenevad äritegevuse  riskid ;
D
arenenud kodumaisel turul küpsuse saavutanud ja vananeva toote elutsüklit on võimalik 
pikendada, kui seda müüa mõnel vähem arenenud turul
D
tootmisvõimsuste parem koormatus
D
rahvusvahelise konkurentsi kogemus arenenud välisturul aitab ka koduturul oma turuosa 
kaitsta ja suurendada;
D
eksport  stimuleerib tootmise tehnoloogilist taset tõstma;
D
ettevõttel on võimalik kiiremini kasvada.
Rahvusvahelise turunduse  erilisus :
D
infovajadusrahvusvahelisele turule  sisenemine  eeldab suure hulga spetsiaalse info hankimist;
D
risk: piireületav äritegevus on seotud suuremate riskidega;
D
koordineerimisvajadus:  ettevõtted,   millised   tegutsevad   mitme   maa   turgudel   peavad   väga 
täpselt kavandama ja koordineerime erinevatel turgudel toimuvaid aktsioone;
D
komplekssus: otsuste tegemine ja juhtimine muutub rahvusvahelisel turul tegutsevas ettevõttes 
komplekssemaks.
1
Sihturgude valik
Turgude valiku lõppeesmärk on välja valida selline  sihtturg , mis on sobilik ettevõtte  toodetele  või 
teenustele. Esimene samm sihtturu  valikul  on erinevate maade turgude hindamine. Võimalused mingil 
sihtturul  on eelkõige seotud kasumi teenimise võimalustega antud turul. Turu võimaluste määramisel 
tuleb kindlasti arvestada järgmiste aspektidega: 
D
võimalusi   kasumi   teenimiseks   saame   me   hinnata   ainult   siis,   kui   me   võrdleme   võimalikku 
sihtturgu  teiste turgudega;
D
vaadelda ei tule ainult selliseid traditsioonilisi suurusi nagu turu maht, ostujõud jne. Kasumi 
teenimise võimalustele avaldavad kaudset mõju väga paljud erinevad  faktorid .
Erinevate   maade   turgudele   sisenemine   ja   äritegevuse   nendel   turgudel   eeldab   väga   paljude 
eeltingimustega arvestamist. Alati tuleb arvestada, et igal turul eksisteerivad nn “turule sisenemise 
barjäärid”. Turule sisenemise barjäärid on põhjustatud majanduslikest tingimustest, protektsionistlikest 
meetmetest ja hoiakutest.
Sihtturu valikuks on võimalik kasutada kahte põhilist meetodit:
D
grupeerimise meetod  - potentsiaalsetest turgudest moodustatakse konkreetsete kriteeriumite 
alusel segmendid. Seejärel tuuakse välja, millised on sihtrühmad antud segmendis olevates 
riikides;
D
filtreerimise   meetod  -   järkjärguline   turgudest   loobumine   kasutades   kõiki   turgude   valiku 
kriteeriume.
Rahvusvaheliste turgude segmenteerimise kriteeriumid:
D
seos ostuhoiakutega;
D
ajaline stabiilsus;
D
piisavalt suurte segmentide loomine;
D
seos turundusmeetmestikuga;
D
mõõdetavus.
Segmenteerimismeetodid tugevused:
D
väga  detailne ;
D
teatud kriteeriumite kompensatoorse efekti arvestamine.
Segmenteerimismeetodi nõrkused:
D
ei ole sidet sellega, kui  soodus  on üks või teine  segment ;
D
vajatakse väga palju algandmeid;
D
raske ja kallis rakendada.
Ei ole tähtis, millist meetodit kasutatakse sihtturu valikuks, sest resultaat sõltub tegelikult väga suurel 
määral ära sellest, milline on ettevõtte rahvusvahelistumise  orientatsioon . Eristada on võimalik kolme 
erinevat põhiorientatsiooni:
D
etnotsentriline   orientatsioon:   koduturg    domineerib ,   välisturgudel   tegutsetakse 
mittesüsteemselt ja juhuslikult; 
D
polütsentriline   orientatsioon:   tähelepanu   on   pööratud   maaomastele   eripäradele, 
detsentraliseeritud juhtimine;
D
geotsentriline orientatsioon: maaomaste eripärade ignoreerimine, ülemaailmselt üks strateegia 
ja tsentraliseeritud juhtimine.
2
Turgude analüüs ja sihtturu valik
Rahvusvahelise turundusuuringu põhiobjektid on: 
D
klientide hoiakud (eriti kultuuridest lähtuv);
D
maade analüüsid (eriti majanduslikud ja majanduspoliitilised arengud);
D
valdkonnauuringud (rahvusvahelise konkurentsi intensiivsus ja dünaamika);
D
konkurentsiuuringud.
Globaalse keskkonna võime jaotada: 
D
kultuuriline keskkond
î keel (keelte paljusus, tõlked, foneetilised probleemid) 
î sümboolika (looma ja värvisümboolika, riietuseeskirjad, staatuse sümbolid) 
î rahvuslik eneseteadvus;
î  religioon  (mõjutab paljudes riikides tarbimisharjumusi) 
î sotsiaalne käitumine (rollide jaotus eri kultuurides, mehe ja naise roll ostuotsuses) 
D
poliitilis-õiguslik keskkond
î rahvusvaheliselt   tegutsevale   ettevõttele   pakub   kõige   suuremat   huvi    seadusandlus ,   mis 
reguleerib   mingil   moel   äritegevust:   ettevõtlust   reguleeriv   seadusandlus,   töösuhteid 
reguleeriv seadusandlus, konkurentsitingimusi reguleeriv seadusandlus, maksuseadused;
î rahvusvahelisel turul tegutsev ettevõte peab arvestama seda, et paljudes riikides on läbi 
seadusandluse   piiratud   kommunikatsioonialast   tegevust.    Turundusuuring    peab   andma 
vastuse:   kuidas   on   reguleeritud   lastele   suunatud   ja   võrdlev    reklaam ,millised   on 
reklaamipiirangud, kas reklaamil on mahulised ja  ajalised  piirangud.
D
majanduslik keskkond  - majandusliku keskkonna uuringud peavad andma vastuse, millised 
on: 
î turu potentsiaal ja maht 
î kasutatavad   protektsionistlikud   meetmed:   toetused,   riiklik   hankepoliitika,    sisseveo  
jälgimine,  kvantitatiivne  impordi piiramine, dumpinguvastased meetmed, miinimumhinnad 
impordile , rahvuslikud normid jms.
D
looduslik keskkond - loodusliku keskkonnast pakub turundusuuringutele huvi eelkõige: 
î  topograafilised  tingimused (jõed, mäed,  sood  jne);
î kliima;
î ressursside kasutamise võimalused;
î infrastruktuuri olukord.
Turundustegevuse keskkonnas tuleb kokku puutuda informatsiooni hankimisega: 
D
tarbijast
î Millised on praeguste ja tulevaste klientide arvamused toodangu kvaliteedist, hinnast, firma 
juhtkonnast, kaubandusest? 
î Millisel viisil langetavad otsuse eri segmentide kliendid? 
î Millised on põhilised tarbijatüübid?
D
kaubandusest
î Millised on põhilised kaubanduskanalid, mille kaudu kaup läheb tarbijale? 
î Milline on erinevate  kanalite  efektiivsus ja võimalused? 
î Millised kaubandusketid eksisteerivad? 
î Kuidas toimub otsustusprotsess ketisiseselt? 
D
konkurentsist 
î Kes nad on, millised on nende tugevad ja nõrgad küljed, milline on nende turuosa, kuidas 
nad plaanivad seda muuta? 
î Millist mõju võivad turule tulevikus avaldada mitmesugused uued asendajad?
3
Riskid rahvusvahelises  turunduses  võib jaotada:
D
poliitilisteks riskideks
î Üldise ebastabiilsuse risk, mis tuleneb sellest, et firma juhtkonnal ei ole võimalik ette 
ennustada  sihtriigi  poliitilise süsteemi muutusi (riigipööre, välisinterventsioon jne.) 
î Omanduse ja kontrolli risk, mis tuleneb firma juhtide teadmatusest valitsuse tegevuse 
suhtes,   mis   võib   muuta   omandiga   seotud   seadusi   .   See   risk   on   eriti   oluline   turule 
sisenemisel investeeringute kaudu, kuid ka siis, kui on rajatud oma müügiesindus. 
î Operatsiooniline   risk,   mis   tähendab   firma   juhtkonna   ebakindlust   sihtriigi   valitsuse 
tegevuse suhtes hinnakontrolli, impordipiirangute, maksude, personalipiirangute jne. alal. 
î Ülekannete   risk,   mis    tekkib    seoses   määramatusega   valitsuse   suhtumises   omaniku 
võimalustesse kanda kapitalilt saadud tulusid sihtriigist välja. 
D
majanduslikeks riskideks
î makroökonoomilisteks riskideks 
Õ valuutarisk valuuta  väärtust mõjutavad vahetuskurss (valuuta väline väärtus) ja riigi 
inflatsiooni tase (valuuta sisemine väärtus). 
Õ konjunktuuririsk 
î mikroökonoomilisteks riskideks 
Õ tururisk - pakutava kauba kvaliteet ja  sortiment  ei vasta ostja soovidele, eksportöör on 
valinud   sihtturule   sisenemiseks   ebasobiva   turustamisvõrgu,   eksportöör   on   eksinud 
turule sisenemise aja valikuga;
Õ turu töötlemise risk 
Õ lepingurisk 
Õ transpordi ja ladustamise risk - kauba riknemine transpordil,ௗ kauba kadu transpordil, 
viivitused kättetoimetamisel, ebaõige transpordimarsruut.
Kuivõrd ohustatud on välisturgudel tegutsev ettevõte riskiteguritest sõltub: 
D
ettevõtte  suurusest  ja majandussektorist, kus ta tegutseb;
D
ajast, mis ettevõte antud turul tegutseb;
D
sihtturule sisenemise meetodist;
D
firma poolt rakendatavast tehnoloogiapoliitikast ja innovatsioonide tasemest;
D
ettevõtte ja tütarfirma tehnoloogilisest seotusest.
Turu-uuringu probleeme:
D
liiga üldised  hinnangud  ja probleemide selge määratlemise asemel nende hägustumine;
D
liiga vähene tähelepanu kriitilistel edufaktoritel: klientide vajadused, vertikaalne kaubavoog, 
valdkonna  piire  ületav  konkurents  ( asenduskaubad ), strateegiavariantide vähene läbitöötamine, 
kriitiliste edufaktorite määratlematus;
D
passiivne   info   kogumine   vastavalt   sellele,   mida   pakutakse,   mitte   aga   aktiivne   otsimine 
vastavalt sellele, mida vajatakse;
D
sisemise,   edukatest   ja   ebaedukatest   aktsioonidest   ning   klientide   tagasisidest   tuleneva, 
oskusteabe vähene ärakasutamine;
D
jäik infosüsteem; 
D
liigne turu-uuringu meetodite tähtsustamine loomingulise lähenemise asemel;
D
vale probleemiasetus;
D
ühekülgsus, ebapiisav meetodite ja allikate kombinatsioon; 
D
kompromissid uuringuprojekti käigus, mistõttu tulemused ei vasta enam eesmärgi püstitusele;
D
tulemuseks saadakse struktuurita andmete kogumid, millest ei ole võimalik järeldusi teha; 
D
põhimõttelistele küsimustele nagu strateegiad ja turutrendid ei saada vastuseid;
D
uue tarkvaraga on võimalik produtseerida järjest  enam  arvnäitajaid, mille interpreteerimine 
käib sageli ka uurijal endal üle jõu.
4
Ettevõtte võimalused edukaks turule sisenemiseks
Vajalikud analüüsid:
D
Kvantitatiivsete käibevõimaluste analüüs 
î Eesmärk: püütakse kindlaks määrata toote võimalikku käibe suurust väljavalitud turul 
î Sisu: turupotentsiaal,  turumaht , turusegmendid, turu küllastatus 
î Metoodika: sekundaarstatistika analüüs
D
Potentsiaalsete tarbijate vajaduste analüüs 
î Eesmärk: kliendivajaduste võimalikult täpne määratlemine, turusegmentide mõjutamine 
î Sisu: probleemid, ostuhoiakud, elustiil, suhtumised, nõuded jaotussüsteemile 
î Metoodika:  klientide   ja   ekspertide   küsitlused,   agentide    aruandlus ,   tarbimisanalüüsid, 
tootetestid, valdkonna kitsaskohtade analüüs
D
Jaotussüsteemi analüüs 
î Eesmärk: optimeerida toote  teekond  tootjast  tarbijani  
î Sisu: jaotus- ja tootmisprobleemid, turupartnerite valik,  kaubavood
î Metoodika:  turupartnerite   küsitlemine,   klientide   ja   varustajate   analüüs,   enamarenenud 
turgude analoogia kasutamine 
D
Konkurentsianalüüs 
î Eesmärk:  konkurentsisituatsiooni  hindamine, ettevõtte  positsioonimine /profileerimine 
î Sisu:  konkurentide   turuletuleku   võimalikkus,   konkurentide   määratlemine,   konkurentide 
analüüs võrdluses oma tugevate ja nõrkade külgedega, asenduskaubad ja - tehnoloogiad
valdkonna ja ettevõtte üldine areng, koopereerumise võimalused ja ohud
î Metoodika: messide analüüs, patentide analüüs, uurimisreisid, tihe side kapitali-andjatega, 
konkurentide   reklaamianalüüs,   turu   arengu   protsesside   analüüs,   seminarid, 
kooperatsioonikõnelused, nn. “ Fantoom -kliendid” 
D
Piirkonna ja toote portfelli analüüs
î Eesmärk: esmärgipärase toode- turg   kombinatsiooni  väljatöötamine 
î Sisu:  turgude   ja   toodete   atraktiivsus   (võimalikud   käibed,    konkurentsieelised ), 
eelpooltoodud analüüside sidumine terviklikuks süsteemiks ühel kindlal turul 
î Metoodika: piirkondlikud riskid ja arengud, portfelli analüüs.
Strateegiliste   äriüksuste   abil   tuleb   hinnata   ettevõtte   võimalusi   välisturul   seetõttu,   et   välisturule   ei 
minda   korraga   kõikide   ettevõtte   tegevusvaldkondadega   või   kõikide   toodetega   ning   erinevate 
tegevusvaldkondade  konkurentsisituatsioon  on erinev. Erinevates valdkondades on edukusel erinevad 
võtmefaktorid:
î  tehnoloogilised :  uurimistöö   kogemused,   tootmisprotsessi   uuendamise   võime,   toote 
uuendamise võime, tehnoloogiaalased kogemused
î tootmisalased:  tõhusalt   madalad    tootmiskulud ,   kvaliteet,   põhivara   kasutusaste   kõrge, 
soodne   asukoht,  oskustööjõu   kättesaadavus,   kõrge   tööjõudlus,   madal   projekteerimise   ja 
konsulteerimiskulu,ௗ nõtkus
î jaotusvõrguga seotud:  tugev hulgimüüjate/diilerite võrk, jaemüügi riiulitel suur osakaal, 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #1 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #2 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #3 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #4 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #5 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #6 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #7 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #8 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #9 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #10 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #11 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #12 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #13 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #14 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #15 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #16 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #17 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #18 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #19 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #20 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #21 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #22 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #23 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #24 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #25 Rahvusvaheline turundus eksami konspekt #26
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 26 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-09-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 136 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor mlp22 Õppematerjali autor

Lisainfo

Rahvusvaheline turundus eksami konspekt

Märksõnad

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

1
docx
Rahvusvaheline turundus
1072
pdf
Logistika õpik
110
docx
Turunduse alused konspekt
69
doc
Turunduse eksam
161
pdf
Juhtimise alused
24
docx
TURUNDUSE KONSPEKT
193
docx
Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt
9
doc
Turunduse eksami küsimuste vastused

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun