Otsingule "majandusliit" leiti 81 faili

Formaat: Tase:
majandusliit – majandusühendus, kõige laiahaardelisem riikide liit, kus lisaks ühisturu põhimõtetele on ka keskne juhtimine, ühine seadusandlus, majandus- ja rahanduspoliitika ning ühisraha 7. Pole vaja 8.Agraarühiskonnas on sündimus ja suremus suur, iive väike, keskmine eluiga ja linnastumine väike. Peamine majandussektor on esmasektor, tööd tehakse käsitsi.
Geograafia kontrolltöö
2
sxw

Geograafia kontrolltöö

7) Majandusliit : Kõige laiahaardelisem liit, kus lisaks ühisturu põhimõtetele on ka keskne juhtimine, ühine seadusandlus, majandus-ja rahanduspoliitika ning ühisraha 8) Euroopa Liit(EU): tekkis algus 6 Lääne-Euroopa riigi osalise koostöö organisatsioonina söetööstuse, metallurgia ja tuumatehnika vallas. 1957 kujundati see Rooma lepinguga ümber Euroopa Majandusühenduseks, mis pidi tagama ühisturu. Seejärel võttis ühendus endale eesmärg...

Geograafia - Põhikool
69 allalaadimist
Globaliseerumine
1
doc

Globaliseerumine

on maailma vastastikuseseotuse suurenemine majanduslike, poliitiliste, kultuuriliste ja keskkonna alaste protsesside kaudu. iseloomustavad näitajad : riigi sisemine kogutoodang, osalemine ÜRO rahumissioonidel, Interneti ühendus kodudes, rahvusvaheliste telefonikõnede arv jne. Pos. Suureneb rahvusvaheline konkurents, riigid vähendavad kaubandusbarjääre Neg. L...

Geograafia - Keskkool
8 allalaadimist
Eksami abi
2
doc

Eksami abi

linnahalajastuse säiltamine transpordiprobleemid WTO – Maailma kaubandusorganisatsioon(üle100 riigi, kaotatud sisseveotolle, kaubanduse hõlbustamine) OPEC – naftat eksportivate riikide organisatsioon(13 riiki) NAFTA – põhja ameerika vabakaubandusassotsiasioon(rahvusvaheliste firmade tegevuse korraldamine) ASEAN – kagu – aasia made assotsiatsioon(peaaegu kõik sealsed riigi) EL – euroopa liit(majandusliit ja föderaalriik) IMF – rahvusvaheline valuutafond(kooskõlastab rahvusvahelist rahandust) Põllumajandus tootmis vormid: Segatalu Põllumajandustalu, kus kasvatatakse põllukultuure ja peetakse loomi oma tarbeks, arenenud maades läbitud, arengumaades levinud Spetsialiseerunud Moodne kõrgtootlik taluvorm, spetsialiseeritud enamasti vaid ühele tootliigile, euroopas ja põhja ameerikas suurtalu E...

Geograafia - Keskkool
376 allalaadimist
Majandusgeograafia
11
doc

Majandusgeograafia

RAHVUSVAHELISED MAJANDUSORGANISATSIOONID Riigid võivad koostööd teha järgmistes vormides:  Vabakaubanduspiirkond  Tolliliit  Ühisturg  Majandusliit Organisatsioonid võib jagada kolmeks: 1) Toorainekartell – lepitakse kokku tootmismahus, mis mõjutab ka hinda 2) Piirkondlikud majandusühendused – peamine eesmärk on kaubavahetuse lihtsustamine 3) Kogu maailmamajandust kordineerivad organisatsioonid 1) Toorainekartell OPEC – Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon  moodustati 1960  eesmärk – kaitsta naftat tootvate maade sissetulekut ja huvisid rahv...

Geograafia - Keskkool
277 allalaadimist
Lõpueksami sooritajale - kokkuvõtted
4
doc

Lõpueksami sooritajale - kokkuvõtted

3 Infoajastu geograafia: globaliseerumine. Globaalse tööjaotuse põhijooned Globaliseerumine ehk üleilmastumine on maailmamajanduse järjest tihedam ja ulatuslikum seostumine üheks tervikuks.  Globaliseerumiseks oli vaja kolooniate poliitilist iseseisvumist, arenenud riikide vahelist koostööd ja rahvusvahelise  kaubanduse liberaliseerumist. See tuleneb uutest side­ ja infotehnoloogiatest...

Geograafia - Keskkool
156 allalaadimist
Geograafia riigieksamiks materjal
10
doc

Geograafia riigieksamiks materjal

Suurbritannia, Iirimaa, Taani. Austria, Rootsi, Soome, Portugal, Hispaania, kreeka Euroopa Liidu töö põhineb kolmel sambal: - I Euroopa ühendus - II Ühtne välis- ja julgeolekupoliitika - III Politsei ja õiguskoostöö Eesmärk oli saavutada Majandusliit – vaba kapitali liikumine, ühine välispoliitika, oma eelarve. Maailma rahvastik 1)Rahvaarvu iseloomustavad näitajad - sündimus - suremus - ränded - tööjõu struktuur - linnarahvastiku osatähtsus - haritus - keskmine eluiga 2)Konkreetsed tegurid mis mõjutavad sündimust ja suremust - ühiskond (mõttelaad) - USA - usund - India - sõjad - näljahädad – Aafrika, Etioopia - traditsioonid – Aasia - demograafiline poliitika...

Geograafia - Keskkool
211 allalaadimist
10-klassi õpiku konspekt
10
doc

10. klassi õpiku konspekt

N: NAFTA ja EFTA 4. Tolliliit – koostöövorm, mille liikmesmaade vahel puuduvad kaubandustõkked ning kaubavahetuses liiduväliste riikidega on kehtestatud ühtsed reeglid (MERCOSUR) 5. Ühisturg – laialdane ühendus, kus tolliliidule lisandub vaba tööjõu ja kapitali liikumine, ühine kaubanduspoliitika liiduväliste riikide suhtes ja seadusandluste ühtlustamine. 6. Majandusliit – laiahaardelisim liit, kus on keskne juhtimine, ühine seadusandlus, majandus-ja rahanduspoliitika ning ühisraha. Tuntuim neist on EU – Euroopa Liit. 7. NAFTA – Põhja-Ameerika Vabakaubanduse assotsiatsioon ; Kanada, USA ja Mehhiko vahel. Eesmärgiks on aja jooksul kaotada kõik liikmesriikide vahelised tollimaksud ja kvoodid. 8. ASEAN – Kagu-Aasia maade assotsiatsioon. Eesmärgiks on liikmes...

Geograafia - Keskkool
781 allalaadimist
Geograafia-kordamine eksamiks
14
odt

Geograafia, kordamine eksamiks

Peetakse mitmepoolseid kaubandusläbirääkimisi riikide vahel kaubavahetuse reguleerimiseks. Maailmapank – peamiseks ülesandeks on arengumaade majanduse edendamine. Annab arengumaadele pikaajalist laenu ning aitab välja töötada majanduse arendamise programme ja konkreetseid projekte. EL – Euroopa riikide majandusliit , eesmärgiks arendada, reguleerida riikidevahelist koostööd. NAFTA – P.-Am. Vabakaubanduse Assotsiatsiooni Kanada, USA ja Mehhiko vahel, olles üks maailma suurimaid kaubandusühendusi. ASEAN - Kagu-Aasia maade assotsiatsioon, mille eesmärgiks on liikmesmaade majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise koostöö arendamine ja arengu kiirendamine. OPEC - Naftat Eksp. Riikide Org., eesmärgiks on kaitsta...

Geograafia - Keskkool
358 allalaadimist
KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI
15
doc

KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI

Kui inimene ei taha tööl käia ja tal on ka piisavalt raha sellise eluviisi jaoks (näiteks sai päranduse), kas siis tuleb temasse suhtuda kui muidusööjasse ja parasiiti, kes elab teiste kulul? Põhjenda. Kas võrreldes Nõukogude ajaga on eestlaste suhtumine töösse muutunud? Kui jah, siis mis suunas? Põhjenda. 98) Tööandja ja töövõtja kohustused 99) Eesti liikmelisus a. Euroopa Liit (riikide majandusliit , aga teataval määral ka ühise sise- ja välispoliitikaga riikide liit)– 2004 • Euroopa Ülemkogu (võrreldav rahvusriikide presidendi kantseleiga) • Euroopa Parlament (võrreldav rahvusriikide parlamendiga) • Ministrite Nõukogu (võrreldav rahvusriikide parlamendiga) • Euroopa Komisjon (võrreldav rahvusriikide valitsusega) • Euroopa Kohus (võrreldav rahvusriiki...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
141 allalaadimist
Globaliseerumine
2
doc

Globaliseerumine

 e. üleilmast.on ühisk.ja maailma majanduse muutused, mis on põhjust. kasvavast  rahvusvahelisest kaubandusest ja tihenevast üleilmsest kultuurivahetusest. vabakaubandusest  muutused tehnoloogias, transpordi ja kommunikatsiooni areng, majanduses, rahvusvahelise  kaubanduse kasv, kapitali liikumise kasv ülemaailma, otseinvesteer. kasv,riikide suveräänsuse  ning riigipiiride tähtsuse vähenemi...

Geograafia - Keskkool
69 allalaadimist
Agraarajastust infoühiskonda
3
doc

Agraarajastust infoühiskonda

 Tehakse majanduslikku koostööd.  REGIONALISEERUMINE  Regionaliseerumine­ samas regioonis asuvate üksteisega külgnevate riikide majanduslike  sidemete tihenemine ja selle alusel riikide ühendavate majandusliitude loomine.  ! Eesti on juhtriigiks keskkonnakaitse ja säästva arengu valdkonnas!  Ettevõtlusvõrgustik­ iga osaleja annab panuse toote valmistamiseks ning nad kõik sõltuvad  üksteisest ( nt toormega varustajad, toodangu müüad jne).  RAHVUSVAHELISED ETTEVÕTTED  1. tegutsetakse paljudes riikides 2. firmasisesed majaandussidemed ületavad riigipiire 3. majandustegevuse maht on suurem kui väikeste...

Geograafia - Keskkool
110 allalaadimist
Globaliseerumine
2
doc

Globaliseerumine

Maailma tähtsamad majandusorganisatsioonid. Euroopa Liit (EL)- Euroopa riikide majandusliit , mis edendab liikmesriikide majanduslikku koostööd ning arendab ja koordineerib poliitilist koostööd. Liikmesriike 25- Saksamaa, Prantsusmaa, Luksemburg, Belgia, Holland, Itaalia, Taani, Rootsi, Soome, Suurbritannia, Austria, Hispaania, Kreeka, Portugal, Iirimaa ja uued liikmed- Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Malta, Küpros, Sloveenia. ASEAN- Kagu- Aasia Rahvaste Assotsiatsioon, arendab liikmesriikide vahelist ma...

Geograafia - Keskkool
80 allalaadimist
RV ettevõtted-RV kaubandus
3
doc

RV ettevõtted, RV kaubandus

Loodusliku tooraine/odava energia lähedus. Põllumajandus, metsandus, kaevandus, metallitootmine. 2. Arvuka tööjõu(hind, kättesaadavus, maine, oskused) lähedus. Tekstiili-, rõiva-, jalatsi-, elektroonikatööstus. N: Ladina-Ameerika, Kagu-Aasia. 3. Turu lähedus. Sellised ettevõtted, mille toodang on kiiresti riknev, raskesti trantsporditav võ...

Geograafia - Keskkool
57 allalaadimist
Terve 10 klassi õpikute lühikokkuvõte
9
doc

Terve 10 klassi õpikute lühikokkuvõte.

Globaliseerumine tähendab kõigi sotsiaalmajanduslike ja poliitiliste protsesside rahvusvahelistumis ehk üleilmastumist. Regionaliseerumine – samas regioonis asuvate üksteisega külgnevate riikide majanduslike suhete tihenemine,selle alusel riike ühendavate majandusliitude loomine ning nende liitude laienemine uute riikide liitumisel. Asutus-maa-ala asulastiku ja rahvastiku kogumõiste Rahvastik- mingil maa-alal elavad inimesed Asulastik- mingi maa-ala asulate kogum.Demograafiline plahvatus on rahvastikuprotsess mil suremus langeb,kõrge sündimus säilib ja rahvaarv kasvab kiiresti,rahvastiku koosseisus palju lapsi ja noori. Rahvastikuregister – andmekogu milles sisalduvad rahvastiku iga liikme ehk isik...

Geograafia - Keskkool
187 allalaadimist
Geograafia eksamimaterjalid
29
doc

Geograafia eksamimaterjalid

Peetakse mitmepoolseid kaubandusläbirääkimisi riikide vahel kaubavahetuse reguleerimiseks. Maailmapank – peamiseks ülesandeks on arengumaade majanduse edendamine. Selleks annab Maailmapank arengumaadele pikaajalist laenu ning aitab välja töötada majanduse arendamise programme ja konkreetseid projekte. Euroopa Liit – Euroopa riikide majandusliit , eesmärgiks arendada ja reguleerida riikidevahelist koostööd paljudes valdkondades. NAFTA - Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Assotsiatsiooni Kanada, Ameerika Ühendriikide ja Mehhiko vahel, olles üks maailma suurimaid kaubandusühendusi. ASEAN - Kagu-Aasia maade assotsiatsioon, mille eesmärgiks on liikmesmaade majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise koostöö arendamine ja arengu kiirendamine. OPEC - Naftat Eksportivate Riikide Org...

Geograafia - Keskkool
424 allalaadimist
Atmosfäär-hüdrosfäär-pedosfäär
16
odt

Atmosfäär, hüdrosfäär, pedosfäär

ehnoloogia, aurumasin asendatakse hariduse tähtsus elektriga Raha vormid Väärismetallidest Mündid asenduvad Paberraha mündid paberrahaga WTO – Maailma Kaubandusorganisatsioon, mille eesmärgiks elavdada rahvusvahelist kaubandust EU – Euroopa Liit, majandusliit , asutati 1957 NAFTA – Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Assotsiatsioon, asutati 1994, eesmärk aja jooksul kaotada kõik liikmesriikide vahelised tollimaksud ja kvoodid ASEAN – Kagu-Aasia maade assotsiatsioon, asutati 1967, eesmärgiks liikmesmaade majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise koostöö arendamine ja arengu kiirendamine OPEC – Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon, asutati 1960, eesmärgiks kaitsta liikmes...

Geograafia - Keskkool
237 allalaadimist
Majandusorganisatsioonid-ettevõtted-kaubandus-SKT-
1
doc

Majandusorganisatsioonid, ettevõtted, kaubandus, SKT,

a. IMF-rahvusvaheline valuutafond 1944a. Üle 180 riigi.väldib järske majandust ohustavaid valuutakursside kõikumisi ja finantskriise. Eesti 92 aastal. Vabakaubanduspiirkond-ühendus,kus kaubandustõkked kaotatud, individuaalne kaubanduspoliitika alles väljaspool liitu olevate riikidega. NAFTA ja EFTA. Tolliliit-koostöövorm,kaubandustõkked puuduvad, ühtsed reeglid Ühisturg-tolliliit+vaba tööjõud ja kapitali liikumine Majandusliit-ühisturg+ühine seadusandlus,poliitika ja ühisraha. EL- tuntuim,edukaim majandusliit ,algselt söe metallurgia ja tuumatehnika liit. 57a roma lepinguga euroopa majandusühenduseks. Ühisturg 90aastaks, 93 maaxtrichti lepinguga majandusliiduks. NAFTA-P-Ameerika vabakaubanduse assotsiatsioon 94 aastal kanada,ameerika ja mehhiko, kaubandusühendus suurim. ASEAN-kagu-aasia assotsiatsioon 67 aastal 5 riiki. Majandusliku,sotsiaalse,kultuurili...

Geograafia - Keskkool
48 allalaadimist
10-klassi geograafia KT küsimused-amp-vastused
2
doc

10. klassi geograafia KT küsimused & vastused

9. Kuidas jagunevad riigid suuruse järgi? (Näited) majandus, territoriaalne suurus ja sõjaline võimsus. 10. Tuumarelvad. Omavad Hiina, Venemaa, USA, Prantsusmaa jne. Kahtlustatakse: põhja- korea, pakistan, india, iisrael. Loobus: iraan, ukraina. 11. Mida nimetatakse regionaliseerumiseks? Samas regioonis asuvate riikide majandussidemete tihenemine, selle alusel majandusliitude loomine. 12. Kuidas liigitatakse RO? (näited) ülemaailmsed, regionaalsed või piirkondlikud; valitsustevahelised; konkreetsete tegevusvaldkondade organisatsioonid. 13. Mis on EMP? EFTA? EFTA = EMP = 14. Iseloomusta järgmisi rahvusvahelisi majandus- ja poliitilisi –sõjalisi jm organisatsioone (eesmärk, mitu liikmesriiki (vähemalt 5te nimeta), loomisaasta, nimi) -UN, NATO, WTO, ASEAN, NAFTA, G8 (tip...

Geograafia - Keskkool
113 allalaadimist
Rahvusvahelised organisatsioonid
3
doc

Rahvusvahelised organisatsioonid

a arengumaade kaubandusbarjäärid kaotatakse. MERCOSUR – Lõuna Ühisturg  Loodi 1991. aastal  Tolliliit (ühine vabakaubandus + tollieeskirjad)  Eesmärk  saada ühisturuks  Liikmed: Argentiina, Brasiilia, Uruguay, Paraguay. SRÜ – Sõltumatute Riikide Ühendus  Asutati 1991. aastal  12 liiget  Eesmärk  majanduslik ja sõjaline koostöö EUEL – Euroopa Liit  Majandusliit  Eesmärk  konvergents (ühtlustumine) Lühike ajalugu:  Asutati 1951. aastal (sõlmiti leping), 1952. aastal alustas tegevust, Euroopa Söe- ja Teraseühendus  1957. aastal loodi Roomas Euroopa Majandusühendus ja Euroopa Aatomienergia Ühendus.  Asutajaliikmed: Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Belgia, Luksemburg, Itaalia.  1969. aastal Euroopa Ühendus.  1973. aastal toimus esimene laienemi...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
93 allalaadimist
Globaliseerumine infoajastul
6
doc

Globaliseerumine infoajastul

Saksamaa, Belgia, Holland, Luksemburg, Iirimaa, Suurbritannia, Taani, Kreeka, Hispaania, Portugal, Austria, Rootsi, Soome, Küpros, Eesti, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Ungari • esmärk: majandusliit • Eesti liitus 2004. aastal ASEAN • Kagu-Aasia maade Assotsiatsioon • Alguses 5 riiki, hiljem on liitunud teisigi • Eesmärk on liikmesmaade majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise koostöö arendamine ja arengu kiirendamine • - OPEC • Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon • • põhitegevus on reguleerida toornafta hinda maailmaturul, määrates kindlaks liikmete nafta...

Geograafia - Keskkool
70 allalaadimist
T e a t a   v e a s t