Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"hoolsuskohustust" - 26 õppematerjali

hoolsuskohustust on äriseadustikus (näiteks § 315 lg 1, § 327 lg 1 ja § 187 lg 1) täpsustatud väljendiga „korraliku ettevõtja hoolsus“. Korraliku ettevõtja hoolsus tähendab juhatuse puhul seda, et juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil (§ 306 lg 2). Majanduslikult otstarbeka tegutsemise all tuleb mõista seda, et juhatuse liige peab olema hoolas, otsuste vastuvõtmiseks piisavalt informeeritud ega tohi võtta aktsiaseltsile põhjendamatuid riske.
37
doc

Ühinguõigus

Kokku 11 seminari 2 puudumist on lubatud - siis ei hakata midagi nõudma Kui on üle 2 puudumise, siis tuleb kõik seminarid järele vastata. Järelevastamiseks üks võimalus Vuti juures, 2ha aega. VÕS võiks ka kaasas olla. Ühinguõiguse kaasused 1. Osaühingu osanikud valisid juhatuse liikmeks A, kes kanti juhatuse liikmena ka äriregistrisse. Kahe nädala möödumisel kande tegemisest tegid osanikud uue otsuse, mil...

Õigus - Tartu Ülikool
628 allalaadimist
31
doc

Keskkonnaõigus

1) peam lood protsesside tulemus ja inimmõju on teisejärguline 2) inimtegevuse otsene tagajärg. CO2, CH4, N2O, O3 hoiavad soojust kinni. Osoonkihi hõren ­ tihedaim 2026 m kõrgusel, 1) augud tek loomulikul teel (vulk tegevus) 2) inimtegevuse tagajärjel (CFCgaasid e Cl, F ja C ühendid). Loodusvarade üleekspluateerimine ­ oluline kksaastamise allikas, taastumatute loodusva...

Õigus - Tartu Ülikool
280 allalaadimist
15
doc

Karistusõigus

Karistusseadustik oli vastu võetud 06.06.2001,jõustus aga 01.09.2002.Enne karistusseadustikku(KarS) kehtis kriminaalkoodeks(KrK) Uus karistusõigus tõi kaasa uued teoriad,mõisted ja arusaamad.Enne oli kriminaalõigus,nüüd aga karistusõigus. Tegemist on tegelikult sünonüümidega.Nii kriminaalõigus kui ka karistusõigus käsitleb s...

Karistusõigus - I Studium
253 allalaadimist
22
doc

Karistusõigus

a vastu võetud ja 01. septembril 2002.a jõustunud karistusseadustikuga loobutakse senisest nõukogude kriminaalõiguse neljaelemendilisest deliktistruktuurist. Kasutusele võetud finalistlik delikti struktuuri, mis on välja arendatud klassikalisest deliktistruktuurist. Finalistlik süüteo mõiste erineb põhimõtteliselt senisest, tuues Eesti karistusõigusess...

Õigusteadus - Akadeemia Nord
329 allalaadimist
7
doc

Ühinguõiguse kaasused 2012 AÜ

Ühinguõiguse kaasused 2012 AÜ 1 I Äriregister 1. Osaühingu osanikud valisid juhatuse liikmeks A, kes kanti juhatuse liikmena ka äriregistrisse. Kahe nädala möödumisel kande tegemisest tegid osanikud uue otsuse, millega kutsusid A juhatusest tagasi. A-le teatati otsusest ülejärgmisel päeval. Hiljem selgus, et A oli tagasikutsumise ja...

Ühinguõigus - Tartu Ülikool
327 allalaadimist
49
doc

Eksamikonspekt aines Ühinguõigus

Mis on ühing Õigusnormide kogum, mis reguleerib ühingutega seonduvaid küsimusi. A)Ühingu põhiõiguslik regulatsioon on, et tegemist on võlasuhetega. ühingu loomisel on sellised tagajärjed ­ omavahelised suhted, nad on seotud nii,et kõigil on vastastikkused õiguse dja kohustused, KUID tuleb juurde veel see, et see on neil ühine ­...

Ühinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
288 allalaadimist
16
doc

Eksami kaasused aines Ühinguõigus

Äriregistrile esitati kandeavaldus, millega paluti kanda äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana 12-aastane alaealine. Kohtunikuabil, kes asja menetles, tekkis kahtlus sellise registrikande motiivides ja ta palus kohalikul omavalitsusel eestkosteasutusena esitada oma arvamus kande tegemise võimalikkuse kohta. Omavalitsuse poolt esitatud andmetest selgus, et alaealisel ei ole ettevõt...

Ühinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
498 allalaadimist
52
docx

Ühinguõiguse loengumaterjal ja kordamisküsimused vastustega

ÜHINGUÕIGUS Ühinguõiguse mõiste - õigusnormide kogum, mis reguleerib ühingutega seonduvaid küsimusi. Ühinguõiguse allikad · Põhiseadus (§ 31 ja 48) · Äris...

Ühinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
147 allalaadimist
10
docx

Tsiviilõiguse üldosa

Selgita kus asub tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS) õigussüsteemis. · Rääkida õigussüsteemist (selgitus v joonis) · Mis tähtsusega on TsÜS üldpõhimõtted Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 3 näeb ette, et seaduse sätet tõlgendatakse koos seaduse teiste sätetega, lähtudes seaduse sõnastusest, mõttest ja eesmärgist. Kuigi TsÜS-i § 1 kohaselt sätestatakse sel...

Tsiviilõiguse üldosa - Tartu Ülikool
82 allalaadimist
74
doc

Ühinguõigus kaasused

Kokku 11 seminari 2 puudumist on lubatud - siis ei hakata midagi nõudma Kui on üle 2 puudumise, siis tuleb kõik seminarid järele vastata. Järelevastamiseks üks võimalus Vuti juures, 2ha aega. VÕS võiks ka kaasas olla. Ühinguõiguse kaasused 1. Osaühingu osanikud valisid juhatuse liikmeks A, kes kanti juhatuse liikmena ka äriregistrisse. Kahe nädala möödumisel kande tegemisest tegid osanikud uue otsuse, mil...

Majandus -
92 allalaadimist
30
doc

Karistusõiguse üldosa kordamisküsimused

Esimesel juhul on tegu süü puudumises ettevaatamatuse korral. Antud juhul on tegu kahe keelueksimusega, nimelt ettevaatamatuse ja tahtlusega. Teatavasti vastutab isik ettevaatamatusest põhjustatud tagajärje eest siis, kui oht õigushüvele oli ettenähtav ning situatsioonis tuli tavapärasest kõrgema ohu fooni tõttu näidata üles hoolsuskohustust . Kars prg 38 (süü puudumine ettevaatamatuse tõttu) alusel on aga isiku süü välistatud, kui ta oma keskmisest väiksemate võimete tõttu ei suutnud aru sada, mida temalt eeldatakse, või oma käitumist adekvaatselt juhtida. Isiku süü on välistatud ka vältimatu keelueksimuse korral ( KarS prg 39). Siin peetakse silmas tahtlikku tegu, mida toime panev isik peab ekslikult lubavaks. Põhjus, miks ta ei tea teo õiguslikku keel...

Karistusõigus - Kutsekool
184 allalaadimist
9
docx

Avalikud ja konfidentsiaalsed andmed, privaatsus internetis

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Avalikud ja konfidentsiaalsed andmed, privaatsus internetis Talis Tobreluts Tartu 2014 Tänapäevaste kommunikatsioonilahenduste kiire areng on viinud selleni, et igapäevaselt te...

Ühiskond -
6 allalaadimist
7
docx

Lepinguõigus

Esindusõigus Juriidilist isikut esindab seadusjärgne esindaja või volitatud isik. Volitatud isikule juriidilise isiku esindamiseks välja antud volikiri (mille on allkirjastanud seadusjärgne esindaja) võib olla nii kirjalikus- kui notariaalses vormis. ja seda on võimalik esitada nii EMT ja Elioni esindustes, anda üle kliendihaldurile või saata digiallkirjastatult e-posti teel...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
52 allalaadimist
22
docx

KarSi skeemid

Tagajärg 5. Põhjuslik seos Subjektiivne koosseis 1. Tahtlus Õigusvastasus 1. Õiguslik kohustus tegutseda 2. Puudub ülekaalukas või vähemalt samaväärne huvi mitte tegutseda 3. Muude õigusvastasust välistavate asjaolude puudumine Süü 1. Süüvõime 2. Süüd välistavate asjaolude puudumine Ettevaatamatusdelikti koosseis Koosseis Objektiivne koosseis 1. hoolsuskohustust rikkuv tegu 2. tagajärg 3. põhjuslik seos 4. normatiivne omistamine (objektiivne ettenähtavus, regressikeeld, õigusvastasusseos, normi kaitseala, teise isiku vastutusala jms) Subjektiivne koosseis 1. Kergemeelsus (teadlik ettevaatamatus) 2. Hooletus (teadmatu ettevaatamatus) Õigusvastasus Süü 1. Süüvõime 2. Süüd välistavad asjaolud a. Individuaalse ettenähtavuse ja välditavuse...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
19 allalaadimist
68
docx

EESTI KARISTUSÕIGUS

Tagajärjeaktide puhul peab isik ette nägema ka tagajärje ja põhjuslikku seost. Lisaks peab tahtluse tuvastamiseks mitteehtsate tegevusetusdeliktide puhul isik olema teadlik ka tema garandiseisundi tingivates asjaoludes. 22 Ettevaatamatuse korral rikub isik tahtmatult hoolsuskohustust . Näiteks ei taju ta tekkinud olukorda, mis võib olla koosseisutunnus, või ei taju oma garandiseisundit tingivaid asjaolusid. Ettevaatamatusega on teegmist ka siis, kui isikul on objektiivselt võimalik abistada, kuid oma tähelepanematuse tõttu ei märka ta päästmisvõimalust. 8. Süüteokatse 8.1. Katse karistatavuse teoreetilised eeldused KarS vaatleb süüteokatset, kui eraldi deliktitüüpi, käsitades teda lõpul...

Karistusõigus - I Studium
31 allalaadimist
100
doc

Äriõiguse ja võlaõiguse konspekt

o kui juhatuse liikme lepinguga on ette nähtud kokkuleppeliselt täiendavaid kohustusi), siis võib juhatuse liige rikkuda nii oma seadusest kui ka juhatuse liikme lepingust tulenevaid kohustusi. Sellisel juhul on juhatuse liikme vastu nõuete esitamisel erinevad materiaalõiguslikud alused. Kui juhatuse liige rikub oma seadusest tulenevaid kohustusi, näiteks hoolsuskohustust või majanduslikult kõige otstarbekamal viisil tegutsemise kohustust, siis on tema vastu esitatavate kahju hüvitamise nõuete aluseks eelkõige TsÜS § 37 ja ÄS § 315. Juhatuse liikme vastutus Juhatuse liige peab täitma oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega. Juhatuse liikmed, kes on oma käitumisega tekitanud äriühingule kahju vastutavad tekkinud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Samas vabaneb juhatuse liige...

Õigus alused - Kutsekool
13 allalaadimist
384
pdf

TÖÖLEPINGU SEADUS

Vajaliku hoolsuse määra kindlakstegemisel tuleb arvestada tööandja tegevuse ja töötaja tööga seotud tavalisi riske, töötaja väljaõpet, töötaja ametialaseid tead- misi, töötaja võimeid ja omadusi (TLS § 16 lõige 2). Kui on selge, millist hoolsust töötajalt tema ametikohal eeldatakse, saab hinnata, kas töötaja on hoolsuskohustust rikkunud või mitte. Kui töötaja on tööülesannete täitmisel vajalikku hoolsust järginud, siis ei ole ta ka töö- kohustuste rikkumises süüdi. Vastasel juhul ehk hoolsuskohustuse rikkumisel on tegemist süülise käitumisega. 6. Erijuhtudel ei ole töötaja süü tuvastamine vajalik. Erandi töötaja süülise vastutuse põhimõttest teeb TLS § 75, millega antakse tööandjale võimalus sõlmida töötajaga varalise vast...

Õigus - Kutsekool
11 allalaadimist
50
docx

Karistusõigus loengukonspekt II semester

Lisaks tuleb ka õigusvastasust ja süüd välistavaid asjaolusid. Süü kategooria puhul on lisaks süüvõimele ja muudele asjaoludele veel üks spetsiifiline ainult tegevusdeliktile omane süüd välistavad võid kategooria: isiklik võime hoolsuskohustust täita. Põhimõtteliselt on ettevaatamatusdelikt nii teo kui ka tagajärjedeliktide puhul. Aga üldjuhul tegevusedeliktist räägitakse tagajärjedeliktide kontekstis. Et nö ettevaatamtusest toime pandud teodelikte on väga vähe. Mõned üksikud: riigisaladuse avaldamine ettevaatamtusest. Reeglina ilmneb neid materiaalsete deliktide puhul. Ettevaatamatusdelikt on võimalik tegevuse kui tegevusetusega. On võimalik kombinatsioon, e...

Karistusõigus - I Studium
28 allalaadimist
14
docx

Riigivastutuse arvestus

Primaarnõuded aitavad vältida kahju tekkimist või selle suurenemist. Kui kahju on tekkinud ja seda ei ole võimalik muul viisil kõrvaldada, tekib isikul õigus nõuda kahju hüvitamist. Järgitakse kannatanud isiku enda hoolsuskohustust , et kannatanul ei ole õigust nõuda kahju hüvitamist ulatuses, milles ta on jätnud kasutamata võimaluse kõrvaldada kahju eespool nimetatud nõuete abil. Seega peab kannatanu võimaluse korral püüdma ära hoida kahju tekkimist, vaidlustades õigeaegselt kahju põhjustava avaliku võimu kandja tegevuse. See põhimõte annab kannatanutele rohkem vahendeid oma õiguste kaitseks, teiselt poolt aitab vältida olukorda, kus riigil...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
147 allalaadimist
4
docx

Äriõigus

Ülesannete lahendamisel kasuta seadusi ja igat toimingut põhjenda viitega seadustele. Vastused esita hiljemalt 21. märtsiks õppejõule paberkandjal või aadressil: uno.feldschmidt@ttu.ee 1. Aktsionär tegi üldkoosolekul ettepaneku täiendada üldkoosoleku päevakorda ja lisaks majandusaasta aruande kinnitamisele aru...

Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun