Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Süsteemianalüüsi kontrolltöö vastused (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Milline alljärgnevatest väidetest on õige?
 • Milline alljärgnevatest väidetest on õige?
 • Millised tegutsejad actors on vaja kasutusjuhtude mudelis identifitseerida?
 • Milline alljärgnevatest väidetest on õige või vähemasti tõele kõige lähemal?
 • Millised tegutsejad actors on vaja kasutusjuhtude mudelis identifitseerida?

Lõik failist

 • Milline alljärgnevatest väidetest on õige?
  +mõlemad on võrdselt tähtsad
  Kasutusjuhtude mudeli koostamisel on teksti kirjutamine tähtsam diagrammide joonistamisest
  Kasutusjuhtude mudeli koostamisel on diagrammide joonistamine tähtsam kui teksti kirjutamine
  2. Kas äriprotsess on samal ajal ka tarkvara kasutusjuhtum (use case )? Joonige alla õige vastus.
  Võib olla küll, kuid kindlate tingimuste täidetuse korral
  Ei, kindlasti mitte
  Jah, kindlasti on
  3. Millist loetletud diagrammitehnikatest ei kasutata põhimõtteliselt Eriksson -Penkeri ärimodelleerimise notatsioonis?
  klassidiagramm
  + ärikasutusjuhtude diagramm
  olekudiagramm
  tegevusdiagramm
  4. Milliseid kasutusjuhtude mudelis identifitseeritud tegutsejaid ( actors ) ei ole vaja kasutusjuhtude diagrammis näidata? Valige pakutud vastusevariantide hulgast parim (s.t. täpne) vastus:
  toetavad tegutsejad
  vaadeldava süsteemi suhtes huvisid omavad tegutsejad
  +kõrvalseisvad (offstage) tegutsejad
  arvutisüsteemid
  inimtegutsejad
  primaarsed tegutsejad
  5. Isikute haldamine on tavaline nn. CRUD (create, read, update , delete ) tüüpi protsess , mis hõlmab arvutisüsteemi abil uue Isiku lisamist, olemasoleva Isiku andmete lugemist/vaatamist, Isiku andmete muutmist ning Isiku andmete kustutamist. Millised eelnimetatud protsessidest/tegevustest sobivad (skoobi mõttes) Inimressursside haldamise tarkvara põhilisteks kasutuslugudeks (s.t. järgivad elementaarse äriprotsessi (EBP) printsiipi ) ? Valige vastusevariantide hulgast täpselt õige nimekiri:
  Isiku lisamine, Isiku andmete muutmine, Isiku kustutamine
  Isikute haldamine, Isiku lisamine, Isiku andmete vaatamine, Isiku andmete muutmine, Isiku kustutamine
  + Isikute haldamine
  Isiku lisamine, Isiku andmete vaatamine, Isiku andmete muutmine, Isiku kustutamine
  6. Millises unifitseeritud arendusprotsessi UP distsipliini raames tehakse süsteemi jadadiagramm ? Valige õige vastus:
  Ärimodelleerimine (business modeling).
  Disain .
  Testimine .
  +Nõuded (Requirements)
  Teostamine (Implementation).
  Rakendamine ( deployment ).
  7. Kas Domeenimudel (UP/RUP käsitluse järgi) võib sisaldada dünaamikavaadet? Joonige alla õige vastus:
  Jah, võib küll
  Oleneb asjaoludest
  + Ei või
  8. Kas RUP Äri Objektmudel (Business Object Model) võib sisaldada dünaamikavaadet? Valige täpselt üks õige vastus:
  Oleneb asjaoludest
  +Jah, võib küll
  Ei või
  9. Millise allpool nimetatutest võiks olla (ainekonspekti ning C. Larmani raamatu õpetuse järgi) korrektse ning kasuliku skoobiga tarkvara kasutuslugu (use case)? Ainult üks vastusevariantidest vastab korrektse kasutusloo põhitingimustele. Eeldame ka, et kõiki allpoolnimetatud tegevusi tehakse arvuti abiga.
  Maailma parandamine.
  Müügi käsitlemine.
  Sisselogimine .
  Läbirääkimised hankelepingu sõlmimiseks.
  10. Milliseid loetletud tehnikatest kasutatakse Eriksson-Penkeri ärimodelleerimise metoodika Eesmärkide vaates? Valige õige vastus:
  klassidiagramm
  olekudiagramm
  koostöödiagramm
  jadadiagramm
  kasutusjuhtude diagramm
  tegevusdiagramm
 • Kas äriprotsess on samal ajal ka tarkvara kasutusjuhtum (use case)? Joonige alla õige vastus.
  Ei, kindlasti mitte
  *Jah, kindlasti on
  Võib olla küll, kuid kindlate tingimuste täidetuse korral
  2. Milline alljärgnevatest väidetest on õige?
  *Kasutusjuhtude mudeli koostamisel on teksti kirjutamine tähtsam diagrammide joonistamisest
  mõlemad on võrdselt tähtsad
  Kasutusjuhtude mudeli koostamisel on diagrammide joonistamine tähtsam kui teksti kirjutamine
  3. Milliste operatsioonide jaoks on vaja kirjutada süsteemi operatsioonide lepinguid? Valige õige vastus.
  Domeenimudeli tähtsamate klasside põhioperatsioonide jaoks.
  *Süsteemi operatsioonide jaoks, mis on keerulised või ebaselged tulemuste osas, või mis pole piisavalt selged kasutuslugudes.
  Lepinguid pole üldse tarvis kirjutada, sest kasutuslugude järeltingimustes on sama informatsioon juba kirjas.
  Kõikide süsteemi operatsioonide jaoks
  4. Millised tegutsejad (actors) on vaja kasutusjuhtude mudelis identifitseerida? Valige pakutud vastusevariantide hulgast parim (s.t. täpne ja ammendav ) vastus (kõik ülejäänud/mitteparimad vastused loetakse valeks):
  primaarsed tegutsejad
  *vaadeldava süsteemi suhtes huvisid omavad tegutsejad
  arvutisüsteemid
  kõrvalseisvad (offstage) tegutsejad
  inimtegutsejad
  toetavad tegutsejad
  5. Süsteemi jadadiagrammi käsitletakse (C. Larmani raamatus ning kontseptuaalse süsteemianalüüsi aine konspektis) järgmise UP-s (Unified Process ) koostatava mudeli osana :
  domeenimudel
  arendusmudel
  eesmärkmudel
  ärimudel
  disainimudel
  *kasutusjuhtude (use case) mudel
  6. Millised vaatenurgad defineerib Eriksson-Penkeri ärimodelleerimise metoodika? Valige täpne (s.t. õige ja ammendav) vastus:
  määrab objektide, protsesside ja struktuuri vaatenurgad
  määrab objektide ja protsesside vaatenurgad
  määrab struktuuri ja dünaamika vaatenurgad
  *määrab eesmärkide, protsessi, struktuuri ja dünaamika vaatenurgad
  ei määra ühtegi vaatenurka
  7. Kas detailse süsteemianalüüsi lõpptulemuseks olevas (lõpetatud) domeenimudelis võib olla ilma atribuutideta klasse? Valige õige vastus.
  *Võib ainult siis, kui on saavutatud vastav kokkulepe disaineritega.
  Ei või, sest ilma atribuutideta klasside esinemise korral poleks analüüs detailne .
  Jah, võib küll.
  8. Domeeni (osaline) kirjeldus on järgmine: Kassa on Laos paiknev müügipunkt, kus käsitletakse parasjagu pooleliolevat müügitoimingut ( Klient on tulnud soovitud kaupadega kassasse ja soovib neid osta; Kassiir alustab uut müüki, registreerib ostetavad kaubad ; registreeritakse makse; klient lahkub . Uut müüki ei alustata enne, kui pooleliolev on lõpetatud või tühistatud.) Kui müük on lõpetatud, kantakse tema andmed Lao süsteemi, kus arhiveeritakse kõik lõpetatud müügitoimingud. Mis tüüpi seos peab olema Kassa süsteemi domeenimudelis kontseptuaalsete klasside Müük ja Kassa vahel?

  Näidake õige (s.t. pakutud variantidest Kassa konteksti kõige paremini sobiv) vastusevariant.
  Müügi ja Kassa vahel on:
  mitu- mitmele seos
  mitu-ühele seos
  *üks-ühele seos
  9. Unifitseeritud tarkvaraarendusprotsessi UP faasid (arendustüskli etapid) on järgmised:
  * Inception ( algfaas , visioon )
  * Elaboration (täpsustamine/ viimistlemine , arhitektuur )
  * Construction ( konstrueerimine , valmistegemine)
  * Transition ( Siire , üleviimine, rakendamine)
  Millistes eelnimetatud faasides ei tohiks põhimõtteliselt tegelda enam kontseptuaalse süsteemianalüüsiga, vaid ainult disaini, realiseerimise ja rakendamisega (vastamisel lähtuge aine konspektis ja C. Larmani raamatus olevast UP tõlgendusest iteratiivse ja agiilse protsessina)? Valige (ainus) õige vastus järgnevate vastusevariantide hulgast:
  Täpsustamise (Elaboration), Konstrueerimise ja Siirde faasis ei tohi põhimõtteliselt enam tegeleda kontseptuaalse süsteemianalüüsiga, see peab juba varem tehtud olema.
  Siirde faasis ei tohi põhimõtteliselt enam tegelda kontseptuaalse süsteemianalüüsiga, see peab juba varem tehtud olema.
  Konstrueerimise ja Siirde faasis ei tohi põhimõtteliselt enam tegelda kontseptuaalse süsteemianalüüsiga, see peab juba varem tehtud olema.
  Kõikides eelnimetatud faasides (s.h. ka viimases ehk Siirde faasis) võidakse tegelda muuhulgas ka kontseptuaalse süsteemianalüüsiga.
  10. Isikute haldamine on tavaline nn. CRUD (create, read, update, delete) tüüpi protsess , mis hõlmab arvutisüsteemi abil uue Isiku lisamist, olemasoleva Isiku andmete lugemist/vaatamist, Isiku andmete muutmist ning Isiku andmete kustutamist. Millised eelnimetatud protsessidest/tegevustest sobivad (skoobi mõttes) Inimressursside haldamise tarkvara põhilisteks kasutuslugudeks (s.t. järgivad elementaarse äriprotsessi (EBP) printsiipi) ? Valige vastusevariantide hulgast täpselt õige nimekiri:
  Isikute haldamine, Isiku lisamine, Isiku andmete vaatamine, Isiku andmete muutmine, Isiku kustutamine
  *Isikute haldamine
  Isiku lisamine, Isiku andmete muutmine, Isiku kustutamine
  Isiku lisamine, Isiku andmete vaatamine, Isiku andmete muutmine, Isiku kustutamine
 • Millises unifitseeritud arendusprotsessi UP distsipliini raames tehakse domeenimudel? Valige õige vastus:
  Teostamine (Implementation).
  Rakendamine (deployment).
  Testimine.
  Disain.
  Ärimodelleerimine (business modeling).
  Nõuded (Requirements).
  2. Milline järgnevalt nimetatud analüüsitulemustest on objektorienteeritud analüüsis kõige tähtsam? (Objektorienteeritud analüüsi all on siin mõeldud mitte kogu analüüsitegevust UP nimelises protsessis, vaid objektorienteeritud mõtteviisi selles tegevuses)
  eesmärkmudel
  domeenimudel
  protsessi mudel
  kasutusjuhtude mudel
  3. Süsteemi jadadiagrammi käsitletakse (C. Larmani raamatus ning kontseptuaalse süsteemianalüüsi aine konspektis) järgmise UP-s (Unified Process) koostatava mudeli osana:
  eesmärkmudel
  ärimudel
  kasutusjuhtude (use case) mudel
  arendusmudel
  domeenimudel
  disainimudel
  4. Millised tegutsejad (actors) on vaja kasutusjuhtude mudelis identifitseerida? Valige pakutud vastusevariantide hulgast parim (s.t. täpne ja ammendav) vastus (kõik ülejäänud/mitteparimad vastused loetakse valeks):
  vaadeldava süsteemi suhtes huvisid omavad tegutsejad
  primaarsed tegutsejad
  kõrvalseisvad (offstage) tegutsejad
  arvutisüsteemid
  toetavad tegutsejad
  inimtegutsejad
  5. Milliseid loetletud tehnikatest kasutatakse Eriksson-Penkeri ärimodelleerimise metoodika Eesmärkide vaates? Valige õige vastus:
  olekudiagramm
  kasutusjuhtude diagramm
  tegevusdiagramm
  koostöödiagramm
  klassidiagramm
  jadadiagramm
  6. Kuidas on omavahel seotud kaks mõistet: Domeenimudel ning RUP Äri Objektmudel (Business Object Model)? Valige õige vastus:
  Domeenimudel ja Äri Objektmudel on täiesti erinevad mõisted ja nende vahel ei ole sisalduvusseost
  Domeenimudel sisaldab Äri Objektmudelit
  Domeenimudel on sisuliselt võrdväärne Äri Objektmudeliga
  Äri Objektmudel sisaldab Domeenimudelit

  7. Kas detailse süsteemianalüüsi lõpptulemuseks olevas (lõpetatud) domeenimudelis võib olla ilma atribuutideta klasse? Valige õige vastus.
  Ei või, sest ilma atribuutideta klasside esinemise korral poleks analüüs detailne.
  Jah, võib küll.
  Võib ainult siis, kui on saavutatud vastav kokkulepe disaineritega.
  8. Modelleerime klassi Koer. Millist järgnevatest atribuutidest võib käsitleda lihttüübina (Tekst/Number) ning selle andmetüübiks ei ole vaja eraldi klassi luua:
  Tõug
  Sugu
  Vanus

  9. Kas kasutusloo primaarseks tegutsejaks, kelle eesmärki kasutuslugu otseselt täidab, saab olla mitteinimtegutseja ehk masin (nt. tarkvara või/ning riistvaraseade)? Valige õige vastus.
  Võib ainult siis, kui ta on piisavalt intelligentne asendamaks inimest.
  Ei või, sest mitteinimtegutseja on alati toetav, mitte primaarne tegutseja .
  Võib küll.

  10. Milliseid loetletud väidetest (äriprotsesside ja kasutuslugude seoste kohta) on kindlalt tõene (pooleldi tõest väidet tuleb lugeda valeks)?
  Äriprotsess on (samal ajal ka) tarkvara kasutuslugu (use case).
  Primaarse tegutseja poolt otseselt käivitatav tarkvara kasutuslugu (use case) on (õige modelleerimise korral kindlasti) äriprotsess.
  Tarkvara kasutuslugu ei ole ise äriprotsesss, kuigi ta kuulub (ühe või enama) äriprotsessi koosseisu.
 • sessi UP distsipliini raames tehakse süsteemi operatsioonide lepingud ?
  Rakendamine (deployment)
  Disain
  Testimine
  Ärimodelleerimine (business modeling)
  Nõuded (Requirements)
  Teostamine (Implementation)
  2. Milliseid loetletud tehnikatest kasutatakse Eriksson-Penkeri ärimodelleerimise metoodika Eesmärkide vaates? Valige õige vastus:
  tegevusdiagramm
  kasutusjuhtude diagramm
  jadadiagramm
  olekudiagramm
  klassidiagramm
  koostöödiagramm
  3. Milline järgnevalt nimetatud analüüsitulemustest on objektorienteeritud analüüsis kõige tähtsam? (Objektorienteeritud analüüsi all on siin mõeldud mitte kogu analüüsitegevust UP nimelises protsessis, vaid objektorienteeritud mõtteviisi selles tegevuses)
  domeenimudel
  kasutusjuhtude mudel
  protsessi mudel
  eesmärkmudel
  4. Unifitseeritud tarkvaraarendusprotsessi UP faasid (arendustüskli etapid) on järgmised:
  * Inception (algfaas, visioon)
  * Elaboration (täpsustamine/viimistlemine, arhitektuur)
  * Construction (konstrueerimine, valmistegemine)
  * Transition (Siire, üleviimine, rakendamine)
  Millistes eelnimetatud faasides ei tohiks põhimõtteliselt tegelda enam kontseptuaalse süsteemianalüüsiga, vaid ainult disaini, realiseerimise ja rakendamisega (vastamisel lähtuge aine konspektis ja C. Larmani raamatus olevast UP tõlgendusest iteratiivse ja agiilse protsessina)? Valige (ainus) õige vastus järgnevate vastusevariantide hulgast:
  Kõikides eelnimetatud faasides (s.h. ka viimases ehk Siirde faasis) võidakse tegelda muuhulgas ka kontseptuaalse süsteemianalüüsiga.
  Täpsustamise (Elaboration), Konstrueerimise ja Siirde faasis ei tohi põhimõtteliselt enam tegeleda kontseptuaalse süsteemianalüüsiga, see peab juba varem tehtud olema.
  Konstrueerimise ja Siirde faasis ei tohi põhimõtteliselt enam tegelda kontseptuaalse süsteemianalüüsiga, see peab juba varem tehtud olema.
  Siirde faasis ei tohi põhimõtteliselt enam tegelda kontseptuaalse süsteemianalüüsiga, see peab juba varem tehtud olema.
  5. Kas kasutusloo primaarseks tegutsejaks, kelle eesmärki kasutuslugu otseselt täidab, saab olla mitteinimtegutseja ehk masin (nt. tarkvara või/ning riistvaraseade)? Valige õige vastus.
  Võib küll.
  Võib ainult siis, kui ta on piisavalt intelligentne asendamaks inimest.
  Ei või, sest mitteinimtegutseja on alati toetav, mitte primaarne tegutseja.
  6. Millise allpool nimetatutest võiks olla (ainekonspekti ning C. Larmani raamatu õpetuse järgi) korrektse ning kasuliku skoobiga tarkvara kasutuslugu (use case)? Ainult üks vastusevariantidest vastab korrektse kasutusloo põhitingimustele. Eeldame ka, et kõiki allpoolnimetatud tegevusi tehakse arvuti abiga.
  Läbirääkimised hankelepingu sõlmimiseks.
  Sisselogimine.
  Maailma parandamine.
  Müügi käsitlemine.
  7. Domeenimudelis tähistavad objektide vahelised seosed:
  Objektide loomise ja väärtustamise järjekorda.
  Andmebaasi välisvõtmeid.
  Teadmise talletamist.
  Infovoogusid objektide vahel
  8. Milline alljärgnevatest väidetest on õige (või vähemasti tõele kõige lähemal)? Valige õige vastusevariant:
  Domeenimudeli koostamisel on teksti kirjutamine tähtsam diagrammide joonistamisest
  Domeenimudeli koostamisel on diagrammide joonistamine tähtsam kui teksti kirjutamine
  Mõlemad on võrdselt tähtsad
  9. Analüüsietapis on korrektne kasutada objektide vahelise seose näitamiseks:
  Atribuute
  Relvareid
  Assotsiatsioone
  10. Milline alljärgnevatest (ärimudeli) definitsioonidest on kindlasti vale:
  Ärimudel (business model) on:
  kirjeldus, mis näitab, kuidas konkreetne ettevõte loob kasu ja tulu.
  konkreetse ettevõtte või tema osa toimimise kirjeldus.
  äriarhitektuuri kirjeldus.
  ärimehe universaalne käitumisjuhend.
 • Süsteemi jadadiagrammi käsitletakse (C. Larmani raamatus ning kontseptuaalse süsteemianalüüsi aine konspektis) järgmise UP-s (Unified Process) koostatava mudeli osana:
  ärimudel
  arendusmudel
  kasutusjuhtude (use case) mudel
  disainimudel
  eesmärkmudel
  domeenimudel
  2. Millises unifitseeritud arendusprotsessi UP distsipliini raames tehakse süsteemi jadadiagramm? Valige õige vastus:
  Rakendamine (deployment).
  Ärimodelleerimine (business modeling).
  Nõuded (Requirements).
  Disain.
  Testimine.
  Teostamine (Implementation).

  3. Milliseid kasutusjuhtude mudelis identifitseeritud tegutsejaid (actors) ei ole vaja kasutusjuhtude diagrammis näidata? Valige pakutud vastusevariantide hulgast parim (s.t. täpne) vastus:
  primaarsed tegutsejad
  vaadeldava süsteemi suhtes huvisid omavad tegutsejad
  kõrvalseisvad (offstage) tegutsejad
  inimtegutsejad
  toetavad tegutsejad
  arvutisüsteemid
  4. Milliseid loetletud tehnikatest kasutatakse Eriksson-Penkeri ärimodelleerimise metoodika Eesmärkide vaates? Valige õige vastus:
  jadadiagramm
  kasutusjuhtude diagramm
  olekudiagramm
  klassidiagramm
  koostццdiagramm
  tegevusdiagramm
  5. Milline alljärgnevatest (ärimudeli) definitsioonidest on kindlasti vale:
  Ärimudel (business model) on:
  ärimehe universaalne käitumisjuhend.
  konkreetse ettevõtte või tema osa toimimise kirjeldus.
  äriarhitektuuri kirjeldus.
  kirjeldus, mis näitab, kuidas konkreetne ettevõte loob kasu ja tulu.
  6. Kuidas on omavahel seotud kaks mõistet: Domeenimudel ning RUP Äri Objektmudel (Business Object Model)? Valige õige vastus:
  Domeenimudel ja Äri Objektmudel on täiesti erinevad mõisted ja nende vahel ei ole sisalduvusseost
  Domeenimudel on sisuliselt võrdväärne Äri Objektmudeliga
  Domeenimudel sisaldab Äri Objektmudelit
  Äri Objektmudel sisaldab Domeenimudelit
  7. Domeenimudelis tähistavad objektide vahelised seosed:
  Infovoogusid objektide vahel
  Objektide loomise ja väärtustamise järjekorda.
  Andmebaasi välisvõtmeid.
  Teadmise talletamist.
  8. Milline järgnevalt nimetatud analüüsitulemustest on objektorienteeritud analüüsis kõige tähtsam? (Objektorienteeritud analüüsi all on siin mõeldud mitte kogu analüüsitegevust UP nimelises protsessis, vaid objektorienteeritud mõtteviisi selles tegevuses)
  domeenimudel
  kasutusjuhtude mudel
  eesmärkmudel
  protsessi mudel
  9. On antud kasutusloo kirjelduse fragment:
  *1* Administraator sisestab ID ja parooli dialoogi aknas (vt. joonist 3).
  *2* Süsteem autendib Administraatori .
  *3* Süsteem kuvab “kasutajate redigeerimise” akna (vt. joonist 4).
  Kas selline kirjeldus sobib (on hea) nõuete analüüsi tцц kontekstis? Vali vastuseks üks variant:
  Sobib küll
  Ei sobi
  10. Kas tarkvara kasutaja poolt otseselt käivitatav primaarne kasutuslugu (use case) on (C. Larmani käsitluse järgi) äriprotsess? Valige õige vastus.
  Sõltub kasutajast jm asjaoludest.
  Jah, igal juhul.
  Ei, mitte mingil juhul.
  1. Millised
  ärimudeli ja infosüsteemi vaatenurgad määrab IEEE Std. 1471 -2000
  arhitektuuri standard? Valige õige vastus:

  määrab
  objektide ja protsesside vaatenurgad.
  määrab eesmärkide,
  protsessi, struktuuri ja dünaamika vaatenurgad.
  määrab
  objektide, protsesside ja struktuuri vaatenurgad.
  määrab
  struktuuri ja dünaamika vaatenurgad.
  ei
  määra ühtegi vaatenurka.
  2.
  Unifitseeritud tarkvaraarendusprotsessi UP faasid (arendustüskli
  etapid) on järgmised:

  * Inception (algfaas,
  visioon)
  * Elaboration (täpsustamine/viimistlemine,
  arhitektuur)
  * Construction (konstrueerimine, valmistegemine)
  *
  Transition (Siire, üleviimine, rakendamine)
  Millistes
  eelnimetatud faasides ei tohiks põhimõtteliselt tegelda enam
  kontseptuaalse süsteemianalüüsiga, vaid ainult disaini,
  realiseerimise ja rakendamisega (vastamisel lähtuge aine konspektis
  ja C. Larmani raamatus olevast UP tõlgendusest iteratiivse ja
  agiilse protsessina)? Valige (ainus) õige vastus järgnevate
  vastusevariantide hulgast:
  Kõikides
  eelnimetatud faasides (s.h. ka viimases ehk Siirde faasis) võidakse
 • Vasakule Paremale
  Süsteemianalüüsi kontrolltöö vastused #1 Süsteemianalüüsi kontrolltöö vastused #2 Süsteemianalüüsi kontrolltöö vastused #3 Süsteemianalüüsi kontrolltöö vastused #4 Süsteemianalüüsi kontrolltöö vastused #5 Süsteemianalüüsi kontrolltöö vastused #6 Süsteemianalüüsi kontrolltöö vastused #7 Süsteemianalüüsi kontrolltöö vastused #8 Süsteemianalüüsi kontrolltöö vastused #9 Süsteemianalüüsi kontrolltöö vastused #10 Süsteemianalüüsi kontrolltöö vastused #11 Süsteemianalüüsi kontrolltöö vastused #12
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 12 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2014-04-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 190 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor SaSsS Õppematerjali autor
  Parandatud versioon juba üleval olevatest failidest. Maksimumhinne garanteeritud.

  Sarnased õppematerjalid

  thumbnail
  12
  docx

  kontseptuaalne süsteemianalüüs spikker

  *Süsteemi operatsioonide jaoks, mis on keerulised või ebaselged tulemuste osas, või mis pole piisavalt selged kasutuslugudes. Lepinguid pole üldse tarvis kirjutada, sest kasutuslugude järeltingimustes on sama informatsioon juba kirjas. Kõikide süsteemi operatsioonide jaoks 4. Millised tegutsejad (actors) on vaja kasutusjuhtude mudelis identifitseerida? Valige pakutud vastusevariantide hulgast parim (s.t. täpne ja ammendav) vastus (kõik ülejäänud/mitteparimad vastused loetakse valeks): primaarsed tegutsejad *vaadeldava süsteemi suhtes huvisid omavad tegutsejad arvutisüsteemid kõrvalseisvad (offstage) tegutsejad inimtegutsejad toetavad tegutsejad 5. Süsteemi jadadiagrammi käsitletakse (C. Larmani raamatus ning kontseptuaalse süsteemianalüüsi aine konspektis) järgmise UP-s (Unified Process) koostatava mudeli osana: domeenimudel arendusmudel eesmärkmudel ärimudel disainimudel *kasutusjuhtude (use case) mudel 6

  Kontseptuaalne süsteemianalüüs
  thumbnail
  7
  pdf

  Kontseptuaalne süsteemianalüüs

  Kontseptuaalne süsteemianalüüs KT küsimused ja vastused 1. Milline järgnevalt nimetatud analüüsitulemustest on objektorienteeritud analüüsis kõige tähtsam? (Objektorienteeritud analüüsi all on siin mõeldud mitte kogu analüüsitegevust UP nimelises protsessis, vaid objektorienteeritud mõtteviisi selles tegevuses) kasutusjuhtude mudel protsessi mudel eesmärkmudel domeenimudel 2. Kas äriprotsess on samal ajal ka tarkvara kasutusjuhtum (use case)? Joonige alla õige vastus. Jah, kindlasti on

  Kontseptuaalne süsteemianalüüs
  thumbnail
  6
  docx

  Süsteemianalüüsi 3. kontrolltöö

  selged kasutuslugudes. Lepinguid pole üldse tarvis kirjutada, sest kasutuslugude järeltingimustes on sama informatsioon juba kirjas. Kõikide süsteemi operatsioonide jaoks 7. Millised tegutsejad (actors) on vaja kasutusjuhtude mudelis identifitseerida? Valige pakutud vastusevariantide hulgast parim (s.t. täpne ja ammendav) vastus (kõik ülejäänud/mitteparimad vastused loetakse valeks): primaarsed tegutsejad vaadeldava süsteemi suhtes huvisid omavad tegutsejad arvutisüsteemid kõrvalseisvad (offstage) tegutsejad inimtegutsejad toetavad tegutsejad 8. Süsteemi jadadiagrammi käsitletakse (C. Larmani raamatus ning kontseptuaalse süsteemianalüüsi aine konspektis) järgmise UP-s (Unified Process) koostatava mudeli osana: domeenimudel arendusmudel eesmärkmudel ärimudel disainimudel

  Süsteemianalüüs
  thumbnail
  204
  docx

  Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1

  õppeaine maht AP 3.5 õppeaine maht EAP 5.00 deklareeritav jah kontrollivorm eksam õpetamise semester kevad õppetöö keel: eesti keel jah inglise keel ei vene keel ei M. Roost , TTÜ Informaatikainstituut, Loengukonspektid aines Süsteemianalüüs, 2014 õppeaine eesmärgid: 1.Anda arusaamine süsteemianalüüsi kohast infosüsteemide (jt. tarkvaramahukate süsteemide) arendamisel. 2.Õpetada süsteemset mõtlemist ja täpset väljendumist 3.Omandada süsteemianalüüsi kaasaegsed meetodid, tehnikad ja vahendid 4.Õpetada süsteemianalüüsi kui tellijakeskset vaadet infosüsteemile ja selle arendamisele 5. Õpetada nõuete ning kasutajaliideste analüüsi ja haldamist (kontseptuaalse) süsteemianalüüsi tähtsa osana 6. Suhestada nõuete ning kasutajaliideste analüüs valdkonnamodelleerimisega,

  Modulatsioon
  thumbnail
  22
  docx

  Süsteemianalüüs - Kolmanda loengutöö konspekt

  9. Kasutusjuhud ja eesmärgid EBP taseme kasutusjuhtu nimetatakse ka kasutaja eedmärgi taseme kasutusjuhuks, sest see täidab süsteemi kasutaja/primaarse tegutseja konkreetset eesmärki. Soovtav tegevuste järjekord on 1. Leia kasutajate eesmärgid 2. Defineeri kasutusjuht iga eesmärgi jaoks. Mida te teete (otseselt kasutusjuhtudele orienteeritud küsimus) vs Millised on teie eesmärgid. Esimese küsimuse vastus peegeldab pigem olemasolevaid lahendusi ja protseduure, teise küsimuse vastused avavad visiooni uutele ja parematele lahendustele, mida osapooltel on tegelikult vaja. EHK esimesega saate teada mis on, teine küsimus annab võimaluse arendada midagi paremat välja. 10. Kasutusjuhtude defineerimine Seda tehakse kasutajate eesmärkide täitmiseks, seetõttu: 1. Määra süsteemi piirid. Kas on tegemist tarkvararakendusega (riistvara, rakendus + inimkasutaja) või terve organisatsioon? 2. Tuvasta Kasutajad/Primaarsed tegutsejad, kes omavad eesmärke, mida täidab süsteem. 3

  Süsteemianalüüs
  thumbnail
  110
  doc

  Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon

  TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Iseseisev töö aines 'Infosüsteemide projekteerimine': Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon Teostajad: Indrek Kempi (001546) Pärtel Lias (010617) Eero Ringmäe (010636) Õpperühmad: LAP51 ja LAP 52 Juhendaja: Lea Elmik Tallinn 2003 Autorideklaratsioon: Kinnitame, et käesolev projekt on meie

  Infosüsteemi projekteerimine
  thumbnail
  56
  doc

  Andmebaaside eksami kordamisküsimuste vastused

  Andmebaaside eksam Erinevat tüüpi andmemudelid Andmemudelite väljatöötamise ajaline järjekord (vanemast nooremaks) 1. Hierarhiline andmemudel (vanim) 2. Võrk-andmemudel 3. Relatsiooniline andmemudel 4. Objekt-orienteeritud andmemudel 5. Objekt-relatsiooniline andmemudel (noorim) Hierarhiline - Andmed on organiseeritud hierarhiatena. Hierarhiline andmemudel väljendab oma alamobjektide 1:M suhteid ja talle vastavaks abstraktseks andmestruktuuriks on "puu". Puudused: - Andmete dubleeritus. (Ametite andmed on dubleeritud. Näiteks autojuhi ameti andmed on kahes puus.) - Andmete lisamise anomaaliad. (Kuni pole leitud sobilikku töötajat, ei saa sisestada ameti kirjeldust.) - Andmete kustutamise anomaaliad. (Kui kustutada andmebaasist Tarmo, kaovad koos temaga ka remondimehe ameti andmed.) Hierarhilises andmebaasis on andmed organiseeritud hierarhilise mudeli alusel. Võrk - Võrkmudelile vastavaks abstra

  Andmebaasid I
  thumbnail
  52
  docx

  Sissejuhatus infosüsteemidesse kontrolltöö teooria

  Infosüsteemide (IS) valdkond (IS valdkonna spetsialisti teadmised) Infosüsteemide valdkond Tegeleb kõigega, mis on seotud inimvõimete suurendamisega infotehnoloogia abil ja see puudutab: · probleemide lahendamist · otsuste vastuvõtmist · vajalike tegevuste sooritamist · arusaamise/mõistmise loomist Täpsemalt tegeletakse probleemidega, mis on seotud infotehnoloogiliste ressursside ja teenuste soetamise, kasutamise ja juhtimisega organisatsioonis - probleemidega, mis on seotud kasutatavate infotehnoloogiliste infrastruktuuride ning vastavate süsteemide arendamisega organisatsiooniliste tööprotsesside jaoks. Infosüsteemide valdkonna spetsialisti teadmised · ärialased teadmised · infotehnoloogia-alased teadmised · analüütiline ja kriitiline mõtlemine · suhtlus, meeskonnatöö oskused Kokku võetuna ­ infotehnoloogial põhinevat ettevõtet ja tema arendust puudutavad teadmised Infotehnoloogia (IT) definitsioon Infotehnoloogia (IT) üks v?

  Sissejuhatus infosüsteemidesse
  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun