Facebook Like

Eesti hariduspoliitika. Peamised probleemid ja võimalikud lahendused. - sarnased materjalid

haridus, hariduspoliitika, õppekava, kõrgharidus, haridussüsteem, üldharidus, valikuks, konkurss, valdkond, keskne, väljalangevus, kutseharidus, suunav, koolides, kerkinud, haridussüsteemis, kontseptsioon, arendamiseks, toetama, digitaalne, pedagoogiline, toimima, infosüsteemid, ebaühtlase, õppinud, atraktiivne, igapäevases, õppematerjalid
343
pdf

Maailmataju uusversioon

...UTATUD KIRJANDUS Allik, Jüri; Kreegipuu, Kairi; Pullmann, Helle; Realo, Anu; Vadi, Maaja; Schmidt, Monika. 2002. Psühholoogia gümnaasiumile. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. Aru, Jaan. 2009. Jaan Aru: Teadvus on ajus. Skeptiline Eesti. 03 Juuni. Bachmann, Talis ja Maruste, Rait. 2011. Psühholoogia alused. 3. tr. Tallinn: Kirjastus TEA. Uljas, Jüri ja Rumberg, Thea. 2002. Psühholoogia gümnaasiumiõpik. Tallinn: Kirjastus Koolibri. 23 3 Unisoofiline psühholoogia SISUKORD 1 SISSEJUHATUSEKS .............................................................................

Teadus - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Ain Tulvi LOGISTIKA Õpik kutsekoolidele ...

Logistika alused - Kutsekool
104 allalaadimist
46
doc

Turunduse lõpupraktika Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkoolis

TALLINNA MAJANDUSKOOL Ärijuhtimise osakond Valli Kink Turunduse lõpupraktika Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkoolis praktikaaruanne Juhendaja:Helle Liblik Tallinn 2014 0 SISUKORD SISUKORD...................................................................................................... 1 SISSEJUHATUS...............................

Turundus - Tallinna Majanduskool
122 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

EESTI-AMEERIKA ÄRIAKADEEMIA JUHTIMISE ALUSED Konspekt Koostaja: Ain Karjus 2012/2013. õa. SISUKORD Jrk. nr. Nimetus Lk. ...

Juhtimine -
149 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...idid on põlemisprotsessi kaasprodukt, ka näiteks lennukite heitgaasides. Põhilised keskkonnakoormuse allikad pärinevad inimtegevusest, rahvastiku suurenemise tõttu, kõike on vaja rohkem, kõike tarbitakse rohkem. 7. Eesti ja globaalne keskkonnaseisund ja selle muutumise trendid, reostust mahendavad meetmed (veekogudele, atmosfääri jne)  Eesti keskkonnaseisund: Eesti keskkonnaseisund paranes peale Nõukogude aega oluliselt. Põlevkivist toodetakse 80-90% elektri- ja soojusenergiat, suurimaks sa...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
46 allalaadimist
95
doc

KUURORDIKONTSEPTSIOONI DISAINIMINE PÄRNU LINNA NÄITEL

...ühendu- misest välisturgudele sisenemisele, on Pärnu kaotamas Eesti pereturisti segmenti. Lähenemisnurk teemale on Pärnu tingimustes uus, sest varem pole uuritud, kuidas Pärnu eestlaste seas taas atraktiivseks muuta ja millised on võimalused säilitada kuurorditraditsiooni kaasaegses kohalikke elanikke kaasavas võtmes. Magistritöö uurimisprobleem on Eesti sise...

Turundus -
41 allalaadimist
117
docx

Haldusõiguseõpik

...l antud ammendavalt selle erinevate teoreetiliste käsitluste analüüsi, vaid võimaluse korral on tehtud viide vastavale allikale. Aine edastamisel on autorid lähtunud haldusõiguse ja tema instituutide arengu seisust, mis oli Eestis välja kujunenud 1994.a. lõpuks, kuid toimetamise käigus on püütud sisse viia ka 1995.a. augustini toimunud muudatusi. Õpikus on peetud oluliseks käsitleda kehtivat haldusõigust läbi Euroopa õigusruumis aktsepteeritud üldpõhimõtete, arusaamade ja seisukohtade prisma. Raamat koosneb kahest osast. N...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
144 allalaadimist
71
docx

Merekultuur ja etikett

...LTUUR 1.1Merekultuuri mõiste 1.2Meresõidu ajalugu. Foniiklased ja nende peamised 8 tegevusalad(sadamalinnade ehitus,kaubandus ja meresõit) 1.3Maailma tuntumad meresõitjad ja nende retked 1.4Eestiga seotud peamised veeteed 1.5 Eesti muistsed ja ajaloolised veesõidukid 8 1.6Rahvusvaheliselt tuntud meresõitjad Eestist 1.7 Laeva ehitus (laeva sünd) kiilust veeskamiseni. Nime omistamine 8 1.8 Inimene ja laev, nende omavaheline suhe. 2...

Merendus -
9 allalaadimist
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

...est. Kehtivad selle reeglid, kelle võim parasjagu kehtib ühiskonnas. Strukturaal-funktsionalistliku ja konfliktiteooria ühisjooned · Seisukoht, et ühiskonna sotsiaalset struktuuri tuleb vaadelda väga abstraktsel moel, nt eesti ühiskond või kaasaegne haridus. · Makrosotsioloogia ­ olemuselt suhteliselt abstraktne, teooriad üldised kogu sotsiaalse struktuuri kohta kehtivad. Järeldusi tehaks ülevalt alla ehk üldiselt üksikule. · Mikrosotsioloogia ­ uurib inimeste igapäevaelu ja isikute vahelisi suhteid. Ki...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
86 allalaadimist
110
docx

Turunduse alused konspekt

...ementide kombinatsioon. Turundus on ettevõtte juhtimise väga oluline alustala nii strateegilisel kui taktikalisel tasandil. Konkurentsi tihenedes ja turgude arenedes on turunduse roll muutunud järjest olulisemaks. Seda ka Eesti kontekstis – seoses sisendite (eelkõige tööjõu) hindade tõusuga ei ole üldjuhul enam võimalik oma äri üles ehitada kulueelsele ja rahvusvaheliste brändide tootjatele allhanke pakkumisele. Tuleb hakata kujundama oma nägu ning olema ise eriline ja ihaldusväärne – seda teadliku ja profe...

Turundus - Kutsekool
12 allalaadimist
58
doc

Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine

...ada organisatsiooni struktuurist tulenevate karjamõtlemist soodustavate nõrkuste tasandamiseks? 3. Koguge ajakirjandusest näiteid, milles on käsitletud mõnda karja- mõtlemise sümptomit mõnes Eesti ettevõttes või riigiasutuses. Püüdke prognoosida karjamõtlemise mõju ettevõtte jätkusuutlikkusele. 40 ORGANISATSIOONI KÄITUMINE. M. VADI Normid näitavad, millised käitumisviisid on grupi eesmärkidega kooskõlas. Lihtsamad normid pi...

Majandus -
87 allalaadimist
46
doc

Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014

...uettevõte ehk startup on skaleeritava toote või teenuse väljatöötamiseks loodud alustav ettevõte, mida iseloomustab määramatus ning mille keskmes on üldjuhul innovaatiline tehnoloogia või uudne ärimudel. Start-up Eesti 2011-2013 tegevuskava defineerib startup-ettevõtte järgmiselt: • ettevõte, mille asutamisest ei ole möödunud enam kui 6 aastat; • ettevõte, mis plaanib oma eagrupi ettevõtetega võrreldes selgelt üle keskmise käivet ning 20% ja enam kasvu käibes, kasumis või töötajat...

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
65 allalaadimist
69
doc

Turunduse eksam

...odang, rahamass, inflatsioon, intressimäärad, defitsiit, energiaallikad ja kulutuste tase, tööpuudus ja kaubanduseeskirjad. Oluline üksikisiku ja perekonna kogusissetulek, sest see määrab turgude üldise potensiaali. Energiaprobleemidest väljatulemiseks peab energiat käsitlema mitte eesmärgi, vaid vahendina. Eelduseks on kokkuhoid. · Ökoloogiline ­ tegurid on looduskeskkonna kaitse, jäätmetöötlus, ,,roheline" avalik arvamus, toodete ohutus, todete pakendamine. Oluline on ressursside nappus ja energia kallinemine, ke...

Turundus - Tartu Ülikool
322 allalaadimist
352
pdf

Andekusest ja andekatest lastest

... 100 Kuidas aidata andekal lapsel saada õnnelikuks täiskasvanuks 108 Järelsõna 115 4 Sisukord Kasutatud kirjandus 117 Lisad 1. Valik eesti keeles ilmunud raamatuid 123 2. Võimete hindamise lehe näidis 125 3. Enesekohane multiintelligentsuse küsimustik 131 4. Multiintelligentsuse tüpoloogia 139 5. Visuaal-ruumilise õppija vaatlusleht 143 ...

Psühholoogia -
34 allalaadimist
168
pdf

E-TURUNDUSE KURSUSE ÕPPEMATERJAL MAGISTRANTIDELE

...ovima – tark õpib ka teiste vigadest. Vajadust e-turunduse õppematerjali järele näitab seegi, et mitmest Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudis valminud bakalaureusetööst on selgunud, et paljud Eesti ettevõtted tegutsevad internetis turundades üsna huupi (Kirst 2007, Visnapuu 2008, Tammeoks 2010). Mõtlema paneb ka rohkem kui 80 riigis internetiturundusega tegeleva WSI esindaja väide Kommunikatsiooni Aastakonverentsil, et Eesti on Ameerika Ühendriikidest ja Ühendkuningriigist internetit...

Turundus -
9 allalaadimist
34
docx

Mikro- ja makroökonoomika

...utub lühikese ajaga vanapaberiks. Ühte ja head reeglit hüperinflatsiooni lõpetamiseks ei ole, kuid tavaliselt on selle eelduseks stabiilsuse saavutamine ühiskonnas, riigi funktsioonide taastamine ja rahareform. Õnneks on Eesti majanduskeskkond piisavalt stabiilne, et ülaltoodud mustad stsenaariumid meid ei ähvarda. Rangelt peetav kullastandard tagab pikaajalise hinnastabiilsuse, hoides raha pakkumist kontrolli all. Lühiajaliselt, vastupidi, võib kullastandardi mehhanism kaasa tuua märkimisväärseid hinnak...

Majandus - Keskkool
15 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...ks tarbekaupade tootmise ja tootmisvahendite vahel. Valitsus saab oma majanduspoliitiliste vahenditega, eelkõige eelarve- ja maksupoliitikaga vajalikke proportsioone kahtlemata mõjutada. Arvata võib, et punase riidekanga tootmine Eestis vähenes tunduvalt peale nõukogude aja riiklike pühade kadumist ning kampaaniate ja tänavarongkäikude ärajäämist. 1.2.3 Kuidas toota? Kümne meetri pikkuse kraavi kaevamiseks on mitu tehnoloogilist võimalust. Me võime selle töö ära teha kümne labida ja kümne mehega. Teine võimalus oleks rentida...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
487 allalaadimist
79
doc

Majandusanalüüs

...evõtetega sarnaseid majandusarvestuslikke ja ­analüütilisi põhimõtteid. Arenenud riikide kogemused näitavad, et tootlikkus ei suurene automaatselt, vaid teatud liiki juhtimissüsteemi kaudu. Tootlikkuse sihipärane juhtimine ei ole Eesti põllumajandusettevõtetes tänase päeva praktilises situatsioonis eriti laialt levinud ja puudub ka vastav emakeelne ühiskondlik-majanduslikku situatsiooni arvestav kirjandus. Käesolev moodul üritabki seda lünka osaliselt täita ning ühte koondada mõningaid põllumajandusettevõtte tootlikk...

Majandus - Tartu Ülikool
710 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

...d riigivõimu- ja valitsemisorganid ning ühtne seadusandlus, territoorium on jagatud haldusüksusteks, milledel ei ole iseseisvust, vaid on keskse riigivõimu kohalikud esindused. Tänapäeval on enamik riike unitaarriigid. Vt LISAD Eesti on riiklikult korralduselt ühtne ehk unitaarriik. Riik sätestab territoriaalse halduskorra (maakond, vald). Tsiviilühiskond ehk kodanikuühiskond. Esimestena rääkisid tsiviilühiskonnast T. Hobbes, J.Locke ja G.W Hegel, nad eristasid organiseeritud ühiskonda, mille suhtes riik valitseb. See on analüütilin...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
946 allalaadimist
9
docx

Asjaajamine eesti keeles. Terminid

Asjaajamine eesti keeles. Terminid Ainedidaktika - vastava aine õpetamisõpetus ehk õpetamisoskus. Ainekava - iga õppeaine kohta koostab vastutav õppejõud ainekava, mille kinnitab programmijuht; sisaldab aine konkreetse toimumisega seonduvat informatsiooni (õppejõud; loengute, praktikumide ja iseseisva töö hulk...

Arhiivihaldus - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
72
docx

Kasvatusteadused

...õte märksõnade näol Hirsijärvi ja Huttuneni raamatust „Sissejuhatus kasvatusteadustesse“. Järgnevalt lisasin essee „Kliima minu töökohas“ ja arutlesin Sinkkose artikli väidete üle. Tutvusin ja arutlesin Eesti Haridusteaduste ajakirjas oleva artikli „Eesti koolide esmakursuslaste õpi ja teadmuskäsitlus“ üle. Ajakirja „Haridus“ artikli „Hariduse tipus. Aga kus tipp asub?“ ja Tiiu Kuurme artikli „Elitaarkoolidest“ refereerisin kokku, kuna teema haakus. Õpetajate lehed jätsin lõppu ...

Alusharidus - Tallinna Ülikool
47 allalaadimist
320
doc

Majanduspoliitika

... Selle alusel lugesin ma õppeainet TTP0010 “Majanduspoliitika” TTÜ majandusteaduskonna bakalaureuse õppekava üliõpilastele 2015/2016. õppeaasta sügissemestri teisel poolel. Kahtlemata muutub Eesti majanduslik ja sotsiaalne olukord väga kiiresti ning seetõttu peab paratamatult muutuma ka majanduspoliitika loengukursus. Kuid käesolev loengukonspekt on loodetavasti siiski õppematerjalina kasutatav ka lähiaastatel. Peaaegu kõik, mis loengukonspektis kirjas, on varem juba kusagil ö...

Akadeemiline kirjutamine -
24 allalaadimist
26
docx

Majandusinfosüsteemid

...ni andmete edastamine teistele spetsialistidele, vigade analüüs. 28. Mida nimetatakse IKT platvormiks? Too näiteid. 29. Mida annab ettevõttele VPN teenus, konkreetsed lahendusvariandid? VPN ehk Virtual private Network. Eesti keelde tõlgituna tähendab see virtuaalset privaatvõrku, mis on võrguteenus. See on võrguteenus mis kasutab peamiselt avalikku telekommunikatsiooni infrastruktuuri, nagu internet. Selle ülesandeks on pakkuda juurdepääsu kaugserveri kontoritele või palju reisivatele kasutajatele juurespääsu keskse or...

Majandus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
30 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

... väikeriikidel on alateadvuslik hirm oma kultuuri, oma identideedi kadumise või laialivalgumise ees. Euroopa kontekstis on Euroopa riikidel kõikidel ka hirm amerikaniseerumise ees, mis samuti ähvardab Euroopa kultuurilist eripära. Eesti ja Baltiriikide jaoks on kolmas hirm Venemaa näol, kuigi see pole päris nii terav. Mistahes riigi seadused peaksid olema vastavuses kolme põhimõttega: a. seadused peaksid olema kooskõlas konstitutsiooniga b. seadusloomet mõjutab transnatsionaalne õigus c. olemas peaks olema sotsiaaln...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
231 allalaadimist
45
doc

Majandus õpetuse aasta konspekt.

... 4. Pensionikindlustus 5. Tervisekindlustus (ravikindlustus) Kindlustuspreemia Preemia on hind, mida inimesed maksavad kindlustuse eest. Tarbijakaitse Eesti Tarbijakaitseseaduse § 4 sätestab tarbija põhiõigused: - põhivajaduste rahuldamine (toit, rõivad, peavari) - ohutusele (olla kaitstud tervisele, varale ja elule ohtliku k...

Majandus - Kutsekool
179 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...l (tavaliselt mingis riigis) toodetud lõpphüviste(kaupade ja teenuste) koguväärtus. Territooriumipõhine SKT eristub omaniku rahvusliku kuuluvuse põhisest rahvamajanduse kogutoodangust . SKT ei võta arvesse tuluülekandeid. Näiteks Eesti SKT sisaldab küll välismaalaste Eestis teenitud kogutulu, aga ei sisalda Eesti kodanike tulu, mis on teenitud välismaal (juurde arvutatud ekspordi ja impordi kogusaldo). Enamasti ei ole SKT ja RKT erinevused suured. 15. Lõpp ­ ja vahetoodang: lisandunud väärtuse meetod Lisandunud väärtus tootmisprotsessis kasu...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
102 allalaadimist
142
doc

Arvutite riistvara

Eesti Mereakadeemia Informaatika ja arvutitehnika õppetool INFORMAATIKA - I Arvutite riistvara (loengukonspekt) Koostas: J.Pääsuke Tallinn 2001-2004.a. Sisukord 1. Sissejuhatus.............................................................

Arvutid - Eesti Mereakadeemia
9 allalaadimist
27
docx

Tartu kutsehariduskeskuse hotell

...s püüab saavutada ühist eesmärki (R. Üksvärav). Organisatsioonide asutamise põhjused on erinevad, peamiselt lähtutakse kolme erineva tasandi ­ ühiskonna, piirkonna ja organisatsiooni vajadustest. 1990. aastate alguste alates pidi Eesti kutseharidussüsteem toime tulema suurte ühiskondlike muudatustega: · Kohanemine turumajanduse ja poliitilise pluralismiga · Kutsehariduse omandajate vähenemine · Kutseõppe väga ebaühtlane kvaliteet · Kaasaja nõuetele mittevastavus paljudes koolides (õppekeskkond, õppevahendid, õp...

Organisatsioonikäitumine -
64 allalaadimist
139
pdf

Spordi üldained 1.tase

TREENERITE TASEMEKOOLITUS SPORDI ÜLDAINED · I TASE BIOLOOGIA FÜSIOLOOGIA MEDITSIIN PEDAGOOGIKA PSÜHHOLOOGIA ÜLDTEADMISED TREENERITE TASEMEKOOLITUS SPORDI ÜLDAINED I TASE 2008 Käesolev õpik on osa Eesti Olümpiakomitee projektist "1.­3. taseme treenerite kutsekvalifikatsiooni- süsteemi ja sellele vastava koolitussüsteemi väljaarendamine", II etapp. Projekti rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium riikliku arengukava meetme "Tööjõu paindlikkust, toimetulekut...

Inimeseõpetus -
15 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

...: (turundusagentuur, meediaagentuur, finants-kommunikatsiooni agentuur jne.) või siis pakkuda täisteenust. Eestis enamasti täisteenust pakkuvad firmad. Eestis loodi esimesed suhtekorraldusfirmad 1990-ndate alguses. ....................................................................................................................................................68 Milline peaks olema suhtekorraldaja? Suhtekorraldaja peaks...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
105 allalaadimist
39
doc

Turunduse alused

... järgi võistlevad: · Tallinna Kaubamaja ja CitySokos? · Coca-Cola ja Pepsi? · Pesumasin Electrolux Turbo F2 1000 p/min ja pesumasin Hoover SK 500 p/min? · briljantkaelaehe ja puhkusereis Norrasse? 6. Kas Eestis on naiste rolli muutust oluliselt märgata? Kas ja kuidas on see mõjutanud marketingiprogramme? 7. Kas mõned turundust mõjutavad seadused avaldavad mõju ka Teie ostmisele, tarbimisele, meelelahutustele ja teistele igapäeva tegevustele? 8. Kuidas või missuguste vahenditega saab firma mõjutada h...

Turundus - Tartu Ülikool
478 allalaadimist
72
docx

TÜ Haldusõiguse konspekt

...orme tuleb tõlgendada ja rakendada lähtuvalt avalikust õigusest, s.t. näiteks teha võib vaid seda mis on lubatud, mitte nagu eraõiguses, et lubatud on ka see mis ei ole keelatud. 6. §6 Euroopa Liidu õiguse mõju Eesti haldusõigusele EL on volitatud välja andma haldusnorme, mis on otsekohaldatavad liikmesriikides (määrused) või mis direktiivide kaudu kantakse üle siseriiklikku õigusesse. Direktiivid püstitavad eesmärgi, mille liikmesriigid peavad realiseerima (meetodid siseriikliku otsuse küsimus). EL otsekohaldatavad no...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
5 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...kooli õppejõud Riho Männik – Tallinna Kiirabi õde-brigaadijuht, koolituskeskuse instruktor Monika Grauberg – Tallinna Kiirabi operatiivjuht, õde-brigaadijuht, koolituskeskuse instruktor Arkadi Popov – SA Põhja- Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini ülemarst, reanimobiiliosakonna juhataja, SA PERH koolituskeskuse instruktor Andrus Lehtmets – Kaitseliidu Peastaabi meditsiinispetsialist, Tallinna Ülikooli lektor Margus Kamar – Tallinna Kiirabi välijuht, õde-brigaadi juht, Tallinna Tervishoiu Kõrgko...

Esmaabi -
77 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun