Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Biomeetria test - sarnased materjalid

rtus, potees, poteesi, korrelatsioon, rrand, dispersioonid, protseduur, praks, rtused, tail, korrelatsioonikordaja, tudengite, analysis, kehamass, osus, mean, rdsete, kehamassi, rdsed, sqrt, regression, blokk, rdlemine, lehmad, valimite, critical, anova, iksemad, sagedustabeli, diskreetsed, pivot, omamine, factor, runt, tugevusega, oletus, regressioonanal
96
xlsx

Biomeetria praktikumid

... kumulatiivne Total Min - PEA_P 46 sagedus e jaotus n Miinimum 46 äitab, kui mitu % Maksimum 67 vaatlustest on väiksemad või Klasside intervall 0 võrdsed vastava klassi ülemisest ...

Biomeetria -
31 allalaadimist
10
xlsx

Biomeetria kodune töö 2

...ja 12 nendest ei tee sporti. Sportivate tudengite keskmine mass o 67,17 kg. Sellest järeldub, et spordiga tegelevate tudengite kehamass on erineb mittesportivate tudengist, ning sportivad tu mittesportivad. Ülesande küsimusele vastav t-testi hüpoteesipaar Sportivate ja mittesportivate tudengite keskmised massid on võrdsed Sportivate ja mittesportivate tudengite keskmised massid on erinevad F-testi hüpoteesipaar sellele ülesandele Sportivate ja mittesportivate tudengite kehamasside var...

Biomeetria -
18 allalaadimist
20
xlsx

Biomeetria kodune töö 4

... Count - RIIK 0,827586 Puudub reapro Count - RIIK 0,8 tudengitest on <1 Count - RIIK 3 Count - RIIK 0,103448 Count - RIIK 0,5 >=1 Count - RIIK ...

Biomeetria -
27 allalaadimist
20
xlsx

Biomeetria kodune töö 3

...u võiks keskmiselt kaaluda 170 cm pik tudeng? Protseduuriga teostatud lineaarne regressioonanalüüs Prognoosiheaduse kirjeldus peab lähtuma leitud väärtustest. Definitsiooni SUMMARY OUTPUT eest eksamil punkte ei saa. Leitud regressioonivõrrand kirjeldab ära Regression Statistics 40,5% tudengite keham...

Biomeetria -
21 allalaadimist
23
xls

Biomeetria järeleksam_2

...1 EHF 1 533,0 11299,2 3,77 3,48 esimene 2 EHF 1 633,3 13529,1 4,17 3,61 esimene Grand Total EHF 1 566,4 7975,3 4,21 3,40 esimene EHF 1 617,5 10570,8 4,17 3,59 sorditu Hii-ruut-test EHF 1 664,7 8590,8 4,53 3,64 sorditu EHF 1 612,7 19676,3 3,99 3,38 kõrgem Vastus: EHF 1 626,2 10455,6 4,31 3,52 esimene Seos ei ole statilist oluline, sest H EPK 1 550,2 10346,9 4,28 3,83 kõrgem EPK 1 ...

Biomeetria - Eesti Maaülikool
50 allalaadimist
18
doc

Ökonomeetria eksam

...vastavate majandusnäitajate kujunemist tulevikus. Ökonomeetriliste probleemide lahendamiseks hangitavad arvandmed jagunevad kahte liiki: läbilõikeandmed , mis kujutavad endast valimit erinevate majandusüksuste(ettevõtete, talude, maakondade jne.) majandustegevust iseloomustavatest näitajatest. Kõik vaatlustulemused iseloomustavad ühte ja sama ajahetke või ajavahemikku.Aegread,mis iseloomustavad ühe ja sama majandusüksuse tegevust teatud perioodi kestel. Aegrida moodustavad näitajad kujutavast endast makromajanduslikke näitajaid( sisemajanduse koguprodukt, tarbijahinna indeks). Enami...

Ökonomeetria - Eesti Maaülikool
279 allalaadimist
8
xlsx

Biomeetria iseseisev töö 2

... Masside standardhälve 4,949747 16,26346 Minu kirjeldus võrreldavate gruppide ja nende vahelise erinevuse/sarnasus arvkarakteristikute põhjal. Autot omavate tudengite keskmine mass on suurem, kui nendel tudengitel, kes Ülesande küsimusele vastav t-testi hüpoteesipaar H0: Autot omavate ja mitte omavate tudengite keskmised massid on võrdsed H1: Autot omavate ja mitte omavate tudengite keskmised massid ei ole v F-testi hüpoteesipaar sellele ülesandele H0: Massi varieeruvus autot omavate j...

Biomeetria - Eesti Maaülikool
49 allalaadimist
16
xlsx

Biomeetria iseseisev töö 3

SUGU PIKKUS MASS PEA_YMBJALANR ODE_VEND MAT_HINNE HOMMIK PUDER HAIGE N 160 86 50 39 0-1 3 võileib jah ei N 162 60 55 37 0-1 3 võileib nii ja naa jah N 16...

Biomeetria - Eesti Maaülikool
47 allalaadimist
30
xls

Biomeetria iseseisevtöö 4

...imase kuu jooksul viimase aasta jooksul Minu kirjeldus vähemalt ühe rea- ja ühe veeruprotse viimase kuu jooksul viimase 10 päeva jooksul viimase kuu jooksul viimase 10 päeva jooksul viimase aasta jooksul viimase aasta jooksul viimase aasta jooksul Putru mittesöövatest tudengitest 67% ei ole viimasel aja viimase aasta jooksul viimase kuu jooksul viimase kuu jooksul Ülesandele vastav hüpoteesipaar viimase kuu jooksul viimase 10 päeva jooksul H0: viimase 10 päeva jooksul Haigus ja pudru söömine ...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
4 allalaadimist
23
xls

Biomeetria iseseisevtöö

RIIK SUGU PIKKUS MASS PEA_P JALANR ODE_VENDMAT_HINNEHOMMIK Eesti N 170 63 57 39 1 5 võileib Eesti N 161 57 59 37,5 2 4 võileib Eesti M 183 80 48 43 2 3 puder Eesti N ...

Arvutiõpetus - Tallinna Tehnikakõrgkool
3 allalaadimist
43
pdf

Andmeanalüüs MS Exceli abil

...kui ka uuemast (Excel 2000) versioonist on statistilise andmetöötluse osas minimaalne (nn. tehnilisi erinevusi on jooniste ja tabelite konstrueerimisel). Lühidalt peamistest andmeanalüüsi teostamise vahenditest Excelis Joonised Funktsioonid Protseduurid Risttabelid (Pivot Table) ...

Informaatika - Kutsekool
520 allalaadimist
13
docx

KORDAMINE ÖKONOMEETRIA KONTROLLTÖÖKS

...tatakse asümptootiliselt efektiivseks (asymptotically efficient), kui selle asümptootilise jaotuse dispersioon on väiksem suvalise mõjusa asümptootiliselt normaaljaotusega hinnangu dispersioonist. 12. Hüpoteeside kontrollimine: otsuse vastuvõtmine, kui on antud teststatistiku empiiriline ja kriitiline väärtus Nullhüpotees: miski võrdub millegagi (erinevus on null) ­ kogumi keskväärtus µ = µ0 ­ kogumi A keskväärtus = kogumi B keskväärtus ­ mudeli parameeter = 0 · Sisukas (alternatiivne) hüpotees: võrdus ei kehti. · Otsustamiseks kasutatakse juhuvalimi...

Ökonomeetria - Tallinna Tehnikaülikool
117 allalaadimist
11
pdf

Mitmene regressioonmudel I

... ­ Standardiseeritud kordajad Mitmene regressioonmudel I ­ ANOVA tabel ­ F-test ja mudeli statistilise olulisuse kontroll ­ Korrigeeritud determinatsioonikordaja ­ Parameetrite statistilise olulisuse kontr...

Ökonomeetria - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist
26
doc

Standardhälve, SEOSED JA DISPERSIOONANALÜÜS

...arvutada, sest dispersioon ei ole teada (standarthälbe väärtus on olemas, tõstam ruutu saan dispersiooni, 2. Tahan teha kindlaks elementide osakaalu, ehk et kui dispersiooni ei tea, saan arvutada võttes maksimaalse dispersiooni) 4. Ei ükski eelpool toodud valikutest Dispersioonanalüüsil 1. Analüüsi käigus antakse hinnang faktortunnuse mõju olulisele 2. Põhieesmärgiks on leida kogumi kirjeldamiseks dispersioon (analüüsiv, mitte ei kirjelda) 3. Nullhüpoteesi tagasilükatamiseks peab olema empiiriline F-suhe negatiivne (dispersioonid jaga...

Statistika -
73 allalaadimist
70
pdf

Majandusalased uurimismeetodid

...si etappidest; teadmisi kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete andmete kogumise ja Majandusalased uurimismeetodid analüüsi meetoditest; teadmisi erinevatest andmete kogumise meetoditest; teadmisi kvantitatiivse ja kvalitatiivse andmeanalüüsi läbiviimisest...

Uurimistöö alused -
71 allalaadimist
10
pdf

ÖKONOMEETRIA loegn 1

... ­ Ülesannete tekstid ja andmefailid e-õppekeskkonnas 8. Statsionaarsed aegread II. Moodle. Ülesannete tekstid on soovitav enne praktikumi ise välja printida. 9. Mittestatsionaarsed aegread. 10.Paneelandmed. · Iseseisev töö 11.Tõenäosusmudelid I. ­ Töö õppematerjalidega, interaktiivsed demod, iseseisev töö andmefailidega,...

Ökonomeetria - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
3
doc

Biomeetria eksamiks valmistumine

Biomeetria eksamiks ·Konstrueerige sagedustabel tunnusele"hommik" ---- insert PivotTable, joonise tegemisel copy andmed kõrvale (ilma grand total lahtrita) ·Diagrammi kujundamine - kustutada legend ja joonise pealkiri; y-telje põhikoordinaatjooned helehallid katkendlikud; y-...

Tehnomaterjalid -
10 allalaadimist
25
pdf

Uurmismeetodid psühholoogias

...6-7) · Mõõtmine ja mõõtmisskaalad (praktiline töö nr 2; Ch 8) · Vaatltsmeetod. Kirjeldavad meetodid (Praktiline töö nr 3; Ch 3) · Seosteuuringud.Küsitlused (Praktiline töö nr 5; Ch 4) · Eksperimendi planeerimine (Praktiline töö nr 4; Ch 5, 9-13) · Sissejuhatus statistiliste testide kasutamisse otsuste tegemisel psühholoogilistes uuringutes (A-x A-C) TEEMA I: EKSPERIMENTAALNE MEETOD PSÜHHOLOOGIAS (ajaloost) Juba Vana-Kreeka aegadest alates on mõeldud psühholoogilistele probleemidele: kuidas tajutakse ümbritsevat maailma, kuidas õpitakse, jäetakse meelde etc Kuni 19. s...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
296 allalaadimist
466
doc

Andmeanalüüsi konspekt

... Descending counts linnuke. Kui tunnusel on aga palju erinevaid väärtuseid, näiteks sissetulekud on kõikidel vastajatel tõenäoliselt erinevad, siis sagedustabel andmete kokkuvõtmiseks ei sobi. Andmestikus kultuur.sav on selliseks tunnuseks vanus. Koostades vanuse väärtustest sagedustabeli, on see liiga mahukas, et seda andmete esitamiseks kasutada. Statistics – Summarize – Frequencies Variable(s): millistest muutujatest sagedustabelit soovitakse Statistics: võimalus tellida muutuja(te) kohta statistikuid (kvartiile-min/max, keskmist, ...

Andmeanalüüs i -
166 allalaadimist
24
doc

PIIMA TOOTMINE 2000 AASTAL

...e Andmete edasiseks töötlemiseks leiti põhilised statistilised näitajad, kasutades Microsoft Exceli funktsioone, 1. Aritmeetiline keskmine on kogumi keskmine väärtus, omab vastava näitajaga samasugust mõõtühikut; 2. Mediaan on kogumi keskliikme väärtus. 50% kogumi liikmetest omab mediaanist väiksemaid, 50% suuremaid väärtusi, omab vastava näitajaga samasugust mõõtühikut; 3. Dispersioon näitab muutujate jaotumist, hajuvust, omab näitajaga sama mõõtühikut. Enamuses näitajatel on dispersioon väga suur, mis võib ...

Ökonomeetria - Eesti Maaülikool
229 allalaadimist
38
docx

Äriuuringute kontspekt eksamiks

... Tootearendus • Poliitika Uurimisküsimuse leidmine: • Probleem ettevõttes • Puudujääk teoorias • Avastamata valdkond • Heureka • Varasemast kodutööst väljakasvanud teema • Juhindumine tühimikust kirjanduses. • Juhindumine soovist avastada (vähem täpne) või testida avastuse tõekspidavust. • Juhindumine teooria edasiarendamisest vs. uue teooria loomisest. GAP olemasoli  Just because a gap exists does not necessarily make the study interesting or worthwhile. Uurimisküsimus – pluralism Argumendipluralism - demokraatlikus diskursuses ei saa (1) Ã...

Ärijuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
15
xls

Filtri kasutamine

... 16,85 22,8 Eeldame, et teie proovitükil mõõdetud andmete põhjal tahame teha järeldusi samalaadse 18 üldkogumi kohta 23,75 Selleks arvuta järgmised statistikud oma proovitüki kohta 24,85 1) Leida 1. rinde enamuspuuliigi diameetri kohta (rühmitamata andmetest) järgmised suurused: 21,7 aritmeetiline keskmine, 18,05 dispersioon, 19 standardhälve, 25,35 valimi maht, 20,4 standardviga, 21,5 variatsioonikordaja, 21,4 suhteline standardviga e katsetäps...

Informaatikainsenerile - Eesti Maaülikool
27 allalaadimist
83
doc

Kordamisküsimused: Elektriväli ja magnetväli.

Kordamisküsimused : TEST: Loeng 11 Elektriväli ja magnetväli. Suurused: · Elektrilaeng - q (C) · elektrivälja tugevus ­ E-vektor (1N / C) · elektrivälja potentsiaal = töö, mida tuleb teha (positiivse) ühiklaengu viimiseks antud väljapunktist sinna, kus väli ei mõju. (J) · magnetiline induktsio...

Füüsika - Eesti Maaülikool
192 allalaadimist
19
doc

Statistika konspekt

...ik on see piirkond, kuhu meie üldkogumi karakteristik määratud tõenäosusega langeb · alumine ja ülemine usalduspiir on usaldusvahemiku otspunktid · usaldusnivoo on see tõenäosus, millega antud karakteristik sellesse vahemikku jääb HÜPOTEESIDE TESTIMINE Statistiliseks hüpoteesiks nimetatakse üldkogumi kohta esitatud üldistust. Hüpoteeside kontrollimiseks esitatakse statistiliste hüpoteeside paar(nullhüpotees ja altervatiiv- ehk sisukas hüpotees). Hüpoteeside paari moodustavad hüpoteesid peavad kindlasti üksteist välistama ning üks neist peab kindlasti kehtima...

Majandus - Tartu Ülikool
50 allalaadimist
66
docx

Ensümoloogia

...asuund paremalt vasakule. v(päri)=reaktsiooni skeem+massitoimeseadus, seega vpärivõrdeline[A]a[B]b, vpäri=kpäri[A]a[B]b. Vaata edasi massitoimeseaduse juurest! vvastas=kvastas[U]u[R]r Reaktsiooni kiiruse koostamine reaktsooni skeemist ülioluline! Ensümoloogias räägitakse algkiirustest. Kineetika uurimine ­ tingimuseks on see, et produkti tekib ajas lineaarselt (võttes arvesse viga). Hetkkiirus vs keskmine kiirus ­ keskmine kiirus on alati suurem kui hetkkiirus antud aja jooksul. See kehtib juhul, kui hetkkiirus ajas langeb (valdav juhtum). Keskmine kiirus on suurem, sest see v...

Bioloogia - Keskkool
6 allalaadimist
7
doc

Andmetöötlus psühholoogias

...gatakse standardhälbega. Saadud tulemust nimetatakse ka z-skoorideks. Nt muutuja Kokku, kõigepealt leiad selle standardhälbe ja keskmise, siis teed tehte aknas Transform - compute variable - uus muutuja "Kokku_z" ja tehe Kokku-arit.kesk. / standardhälve. Kui küsitakse, et milline test on olnud vastajaile kõige lihtsam, siis see, mille histogrammi kellukakõver näitab, et enamus lahendajaid on üsna suure skoori saanud, ehk kellukatipp on võimalikult paremal. Uued tunnused matemaatiliste funktsioonide abil: Näiteks matemaatika testi tulemusi logaritmilisele skaalale teisendades, tuleb ...

Ülevaade psühholoogiast -
5 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...maalid, muusika ega arhitektuur, vaid just informatsioon. Seda võib nimetada ka kui „informatsioonikunstiks“ ehk lühidalt „infokunstiks“. Kuid rangemalt väljendudes on Maailmataju mingisuguste erinevate teaduslike uurimustööde ühtne ( terviklik ) kogum. Näiteks ka protestantlik piiblikaanon koosneb 66 raamatust, millest 39 raamatut moodustavad Vana Testamendi ja 27 raamatut Uue Testamendi. Kõik Maailmataju osad nagu ka inimeste tegevusalad ( informatsiooni vormid ) kogu maailmas koonduvad ainult neile kolmele vormile – teadus, religioon ja kunst: Joonis 1 K...

Üldpsühholoogia -
96 allalaadimist
34
docx

GENEETIKA

Mida tähendab fingerprintimine. See on mikrosatelliitse kordus DNA määramine. Mikrosatelliidid on kiiresti muteeruvad mittekodeerivad DNA lõigud, mis koosnevad tandeemselt korduvatest nukleiididest. Kuna nad muteeruvad suhteliselt kiiresti, siis populatsioonid erinevad korduste arvu poolest. Esmalt koguti üle Aafrika eri elevantide fecest, eraldati sealt DNA ja määrati referents proovid. Seejärel eraldati spetsiaalse meetodiga salakaubana konfiskeeritud elevandiluust DNA ja võrreldi m...

Geneetika - Tallinna Ülikool
87 allalaadimist
13
docx

Statistika testid

Sissejuhatus - Test 1 1. Järjesta skaalad informatiivsuse järgi, alustades kõige vähem informatiivsemast a. kõige vähem informatiivsem ­ nimiskaala b. suurema informatiivsusega ­ järjestusskaala c. kõige informatiivsem ­ intervallskaala 2. Uuringufirma viib Eesti elanikko...

Majandusstatistika - Tallinna Tehnikaülikool
81 allalaadimist
22
docx

Statistika kordamisküsimused

...nused – kvantitatiivsed tunnused Süstemaatiline viga – ebatäpne mõõtmisvahend (kell, kaal) või halvasti sõnastatud küsimus ankeedis Juhuslik viga – mõjutab mõõtmistulemust kord ühes, kord teises suunas Ekse – jäme viga, enamasti põhjustatud inimlikest eksimustest – näiteks jäeti sisestamata üks arvus esinev 0 (või on üks 0 ülearu) 2. KESKMISED Aritmeetiline keskmine – saab leida ainult intervallskaala korral. Aritmeetiline keskmine on tundlik ekstremaalsetele väärtustele. Valem: Kaalutud aritmeetiline keskmine – kasutame siis, kui on an...

Statistika - Tallinna Tehnikaülikool
53 allalaadimist
94
doc

Klassikaline ja molekulaargeneetika, geneetika rakendus kaasajal

...genomesonline.org) oli sekveneeritud 818 bakteri genoom, 104 eukarüoodi genoom ja 56 arhe genoom. 2497 bakteri genoomi ja 1029 eukarüoodi genoomi on sekveneerimisel. Genoomide sekveneerimine Inimese genoomi sekveneerimiseks käivitati teadusprojekt, kuhu kaasati laborid erinevatest riikidest. Töö koordineerimiseks loodi rahvusvaheline Inimese Genoomi Organisatsioon HUGO (Human Genome Organization). Esimeseks projekti juhiks oli James Watson, kes koos Francis Crick'iga oli kirjeldanud DNA kaksikhelikaalse struktuuri. 1993-ndast aastast juhib projekti Francis Collins. Töö jaotati erinevate...

Geneetika -
27 allalaadimist
20
docx

Tõenäosusteooria ja statistika

...ingi perioodilise või pidevalt tegutseva faktori mõju tulemusena, nt rikkis mõõteriista tõttu). 4. Rühmitamine – eesmärgiks on kogumi üksikasjalikum iseloomustamine. Toimub nii, et kogumi üksikliikmed jaotatakse teatud tunnuse alusel ühelaadilistest liikmetest koosnevateks rühmadeks. Nt analüütilise rühmitamise eesmärgiks on avastada nähtuste kujunemises valitsevaid varjatud seoseid ja seaduspärasid. Nt võib ettevõtteid jaoatda rühmadeks majanduslike tulemuste, kasumi jms alusel. Ligikaudseks rühmade arvu määramiseks kasuta...

Tõenäosusteooria ja... - Eesti Maaülikool
146 allalaadimist
32
docx

Üld- ja käitumisgeneetika psühholoogidele (18/19 K) konspekt

...use päritavus võib esineda erinevates gruppides ja erinevates keskkonnatingimustes - Keskkondlikud erinevused on kaugelt tähtsamad kui olemine samas keskkonnas 32.Geneetiline konsultatsioon 33.Biomeetria Kriminalistika – kohtueelses menetluses tõendite kogummine Biomeetria – matemaatiliste meetodite rakendamine biosüsteeide uurimiseks ning saadut andmete analüüsimine ja järelduste tegemine 34.Onkogeneetika Onkogeenid ja onkogeenide supressorid - V...

Üld- ja käitumisgeneetika - Tartu Ülikool
57 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun