Eesti Avalik Haldus konspekt (2)

5 VÄGA HEA
 
1. SISSEJUHATUS
EV Põhiseadus
Sissejuhatav loeng:
­ Normikontrolli teostavad: 1) Riigikogu, 2) Vabariigi President, 3) Õiguskantlser, 4) Kohtud (põhiseaduslikkuse
järelevalve kolleegium), 5) ametnik, 6) üksikisik.
­ Põhiseaduslikud institutsioonid: 1) Riigikogu, 2) Vabariigi President, 3) Eesti Pank, 4) Riigikontroll, 5)
Õiguskantlser, 6) KOV ja 7) Kohus
­ Täidesaatva riigivõimu asutused: 1) valitsusasutused; 2) valitsusasutuste hallatavad riigiasutused
(ministeeriumite valitsemisalas, Riigikantlselei või maavalitsuse haldamisel)
­ Valitsusasutused: 1) ministeeriumid, 2) kaitsevägi, 3) Riigikantselei, 4) maavalitsused, 5) ametid ja
inspektsioonid ja nende kohalikud täidesaatva riigivõimu volitusi omavad asutused + 6) avalik-õiguslikud
juriidilised isikud (ERR, Töötukassa, ülikoolid jt), 7) Riigi ,,osalusega" eraõiguslikud juriidilised isikud
(sihtasutused, äriühingud)
+ TUTVUDA: Eesti riigi koduleht (http://www.eesti.ee)
2. VALITSUS JA VALITSUSE HALLATAV ASUTUS, EESTI HALDUSKORRALDUS
Vabariigi Valitsuse seadus (3. peatükk: täidesaatva riigivõimu asutused) Valitsuse hallatavad asutused, mis
minsiteeriumi alla kuulub.
­ Täidesaatva riigivõimu asutused: 1) valitsusasutused, 2) valitsuse hallatavad asutused
­ Valitsusasutus: riigieelarvest finantseeritavad, põhiülesandeks TS võimu teostamine.
­ Valitsusasutuste hallatavad riigiasutused: võivad teostada TS riigivõimu. Teenindavad valitsusasutusi või
täidavad teisi riiklikke ülesandeid kultuuri, hariduse, sotsiaal- või muus valdkonnas.
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse põhimäärus (http://www.smit.ee/pohimaarus.html)
­ SM hallatav riigiasutus. Ametlik lühend SMIT
­ Keskuse tegevusvaldkonnaks on ministeeriumi ja tema valitsemisala sisejulgeoleku tagamiseks vajalike
infokommunikatsioonitehnoloogia valdkonna teenuste osutamine ja selleks vajalike arendus- ning
haldusprotsesside korraldamine ja koordineerimine.
­ Keskuse divisjonid on: 1) strateegia divisjon; 2) infrastruktuuri divisjon; 3) arendusdivisjon; 4) tugidivisjon; 5)
administratiivdivisjon.
Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13222715)
­ SM valitsemialas, täidab seadusest tulenevaid ülesandeid, teostab riiklikku järelevalvet, kohaldab riiklikku
sundi.
­ Ameti tegevusvaldkond on politsei juhtimine ja arendamine, riiklikku järelevalve teostamine ja sunni
kohaldamine ning politseile pandud ülesannete üleriigiline täitmine.
Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015 (TPPS) (http://www.siseministeerium.ee/31926)
­ Rõhutatud on viite turvalisuspoliitika põhimõtet: igaühe vastutus, kaasamine, koostöö, ennetus ja pikaajaline
planeerimine.
­ Põhimõtete ellurakendamiseks on seatud kaheksa turvalisuspoliitika põhisuunda: turvalisem tunne, ohutum
liiklus, tuleohutum elukeskkond, kaitstum vara, vähem õnnetusi, turvalisem riik, kiirem abi ning tõhusam
turvalisuspoliitika.
Eesti regionaalarengustrateegia
(http://www.siseministeerium.ee/public/EESTI_REGIONAALARENGU_STRATEEGIA_2005___2015.doc) Essee:
põhimõtted, suunad, ohud.
­ Mõjutab palju kuulumine EL. Tagasihoidlik transpordiühendus teiste liikmesriikidega, hõre asutus, vähenev
rahvastik; majandusväikese mastaabiga ja vähe arenenud, innovatsiooni alane ja oskustööjõu mahajäämus.
Eelis: puutumata looduskeskkond, äritegevuseks soodne markomajanduskeskkond, suurte avanevate turgude
lähedus. EL poliitika NEGATIIVSED mõjud: 1) kaupade, teenuste jms vaba liikumine soosib pigem juba
arenenud piirkondi; 2) infrastruktuuri arendamine ei soosi perifeersemaid piirkondi. EL poliitika POSITIIVSED
mõjud: 1) põllumajandus-poliitika meetmete rakendamine suurendab põllumaj tootmist ja seeläbi parandab
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Eesti Avalik Haldus konspekt #1 Eesti Avalik Haldus konspekt #2 Eesti Avalik Haldus konspekt #3 Eesti Avalik Haldus konspekt #4 Eesti Avalik Haldus konspekt #5 Eesti Avalik Haldus konspekt #6 Eesti Avalik Haldus konspekt #7 Eesti Avalik Haldus konspekt #8 Eesti Avalik Haldus konspekt #9 Eesti Avalik Haldus konspekt #10 Eesti Avalik Haldus konspekt #11 Eesti Avalik Haldus konspekt #12 Eesti Avalik Haldus konspekt #13 Eesti Avalik Haldus konspekt #14 Eesti Avalik Haldus konspekt #15 Eesti Avalik Haldus konspekt #16 Eesti Avalik Haldus konspekt #17 Eesti Avalik Haldus konspekt #18 Eesti Avalik Haldus konspekt #19 Eesti Avalik Haldus konspekt #20 Eesti Avalik Haldus konspekt #21 Eesti Avalik Haldus konspekt #22
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 22 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2012-05-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
104 laadimist Kokku alla laetud
2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
axe13 Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Mis põhimõttel peaks KOV töötama. Mis on tasandisfondid ?
 • Millised on kohalike omavalitsuste ühistöö vormid ?
 • Millistet korporatsioonidest räägiti ?
 • Mis asutus on avalik-õiguslik juriidiline isik ?
 • Mis on Riigikontroll ?
 • Kes kontrollib kontrollijaid ?
 • Millest koosnevad riigieelarve kulud ?
 • Kuidas riigieelarvet koostatakse ?
 • Mida nimetatakse riigieelarves arvestuslikeks kuludeks ?
 • Kuidas riigi eelarvestrateegiat ellu viiakse ja kes seda teevad ?
 • Kui riikliku institutsiooni olemasolu ?

Mõisted

Sisukord

 • Mis asutus on avalik-õiguslik juriidiline isik?
 • Planning is everything, plans are nothing

Teemad

 • SISSEJUHATUS
 • EV Põhiseadus
 • Sissejuhatav loeng
 • TUTVUDA
 • VALITSUS JA VALITSUSE HALLATAV ASUTUS, EESTI HALDUSKORRALDUS
 • Valitsuse hallatavad asutused, mis
 • minsiteeriumi alla kuulub
 • Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse põhimäärus
 • Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus
 • Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015 (TPPS)
 • Eesti regionaalarengustrateegia
 • Essee
 • põhimõtted, suunad, ohud
 • kõigi piirkondade jätkusuutliku arengu
 • tagamine, tuginedes piirkondade sisestele arengueeldustele ja eripäradele ning pealinnaregiooni ja
 • teiste linnapiirkondade konkurentsivõime kvalitatiivsele arendamisele
 • Schöber, P. (2003) Kohalik omavalitsus. Tänapäevase kohaliku omavalitsuse idee
 • Mis põhimõttel peaks KOV töötama. Mis on tasandisfondid?
 • powerpoint“
 • Loeng: KOV + Kokkuvõte kohaliku omavalitsuse olemusest
 • TUTVUDA
 • VALITSUS, MINISTER, MINISTEERIUM, MINISTEERIUMI JUHTIMINE
 • Vabariigi Valitsuse seadus
 • Tippjuhtide konkurentsimudel
 • Nimeta 5 kompetentsi
 • mis tippjuhil kindlasti olemas peaks olema
 • EV Kultuuriministeeriumi põhimäärus
 • AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK
 • Kalle Merusk “Avalik-õiguslik juriidiline isik avaliku halduse organisatsioonis”, Juridica IV / 1996, lk. 174-178
 • Millistet korporatsioonidest räägiti?
 • Eesti Rahvusringhäälingu seadus
 • Eesti Rahvusringhäälingu arengukava 2009-2012
 • Margus Allikmaa, Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees „powerpoint“
 • Toetada eesti keele ja kultuuri arengut
 • Avalik-õiguslik
 • Äriühing
 • Hallatav asutus
 • KOLMAS SEKTOR JA KODANIKEÜHENDUSED
 • USAID NGO Sustainability Index
 • Mis kriteeriumite alusel
 • hinnatakse kodanikeühendusi?
 • Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioon
 • osalust
 • Loeng
 • tagalat
 • Avaliku võimu
 • kodanikele
 • sihtrühma
 • avaliku võimu, ärisektori
 • advocacy
 • kodanikuühenduse
 • survegruppide
 • liikumiste
 • civic
 • avaliku võimu
 • vabatahtlikkusele
 • ärisektori
 • mittetulundusühendusi
 • kodanikuühiskond (kodanikeühiskond)
 • third sector
 • RIIGIKONTROLL JA RIIGIEELARVE
 • Riigikontrolli seadus
 • Lühiülevaade: Mis on Riigikontroll?
 • Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2009. Aastal
 • Tarmo Olgo, EV riigikontrolli peakontrolör „powerpoint“
 • eelselgitus
 • põllutöö
 • auditiaruande koostamine
 • ÕIGUSKANTSLER
 • Mis kuulub õiguskantsleri pädevuse alla, millistel istungitel osaleb jne
 • põhiseadus
 • järelevalvealune asutus
 • Õiguskantsleri arengukava 2008-2013
 • (2001), kättesaadav
 • Mis probleeme nimetab Jõks artiklis Eesti õigusloome
 • kohta
 • Indrek Teder, EV õiguskantsler „loengukonspekt“
 • EUROOPA LIIT
 • Riigikantselei kodulehelt: Euroopa Liidu asjade koordineerimine Eestis
 • EL asjade siseriiklik koordineerimine
 • Info Euroopa Liidu institutsioonide kohta
 • Institutsionaalne kolmnurk
 • mis institutsioonid on ELi seadusloome või lihtsalt kujundamisel olulised
 • Gert Antsu, EV alalise esinduse Euroopa Liidu juures asejuht
 • European Commission
 • European Parliament
 • Council of Ministers/Council of the European Union
 • European Council
 • Court of Justice
 • Committee of the Regions
 • RIIGIEELARVE
 • Eesti riigieelarve
 • Millest koosnevad riigieelarve kulud?
 • Kuidas riigieelarvet koostatakse?
 • Mida nimetatakse riigieelarves arvestuslikeks kuludeks?
 • Mõisted „kassapõhine-„ ja „tekkepõhine arvestus“
 • Riigieelarve seadus
 • põhiseaduslik
 • institutsioon
 • Riigi raha raamat lk. 6-20; 80-84
 • Aare Järvan, EV peaministri nõunik
 • AVALIK TEENISTUS
 • Avaliku teenistuse seadus, sh selle lisas olev avaliku teenistuse eetikakoodeks
 • Avaliku teenistuse eetika kujundamine. Kuidas riik
 • saaks aidata seda propageerida ja juurutada, mis dokumendid sellega seostuvad
 • Avaliku teenistuse aastaraamat 2009 – Avalik teenistus 2009. aastal
 • Cardona, Francisco. „Väljakutsed Eesti avaliku teenistuse jätkusuutlikus arengus“,Avaliku teenistuse
 • aastaraamat 2006, lk 9-13
 • merit system
 • Kaido Paabusk, Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja

Kommentaarid (2)


matu919: väga sisukas materjal, aitas
16:23 08-01-2013

axe13: Kasulik asi!
01:59 20-06-2012


Sarnased materjalid

25
doc
19
doc
75
doc
72
docx
31
doc
10
docx
56
doc
36
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto