Facebook Like
Add link

Kuidas on tagatud Eesti riigikaitse ja riiklik julgeolek? - sarnased materjalid

riigikaitse, kaitsej, kaitseliit, lesanne, naiskodukaitse, noorteorganisatsioonid, kotkad, kuule, terrorism, koosnevaid, aastasele, ldine, relvaj, kaitseliidust
192
pdf

Riigikaitse õpik

..., vaid iga kodaniku hool, ent ka kohustus, mille väljundiks ei pruugigi ilmtingimata olla just teenistus kait- seväes või kaasalöömine Kaitseliidu ridades. Riigikaitseõpetuse eesmärk pole propageerida militarismi. Tead- mised ja oskused, kuidas vajaduse korral kaitsta oma riiki, on parim ta- gatis, et neid oskusi pole tegelikkuses kunagi vaja rakendada. Nende igale kodanikule vajalike esmaste riigikait- Riigikaitseõpik aastast 2003 seteadmiste ja -oskuste kujundamine ja arendamine ning mõtlemisainese Paraku pole üht auto...

Riigiõpetus - Keskkool
47 allalaadimist
11
doc

Ühiskond

...b kuuluda ainult ühte fraktsiooni, ta võib ka loobuda fraktsioonides osalemast. Fraktsioonis räägitakse läbi partei seisukohad arutlusele tulevas küsimuses, koostatakse nende põhjal seaduseelnõude parandusettepanekud ning kooskõlastatakse, kuidas käituda hääletamisel. Riigikogus esindatud erakondadest on osal kohti ka valitsuses. Neid nimetatakse valitsus- ehk koalitsiooniparteideks. Erakonnad, kes pole valitsusega seotud, moodustavad opositsiooni. Opositsioon ja koalitsioon pooldavad riigi elu võtmeküsimustes põhimõtteliselt erinevad lahendu...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
18 allalaadimist
142
doc

Riigiõiguse konspekt

...tamine 6. Peale Teist maailmasõda on levinud iseseisva instituudina konstitutsioonilise kontrolli teke – põhiseaduslik järelevalve. See reguleerib vastavate organite (nt. konstitutsioonikohtu) moodustamist, selle pädevust ja seda, kuidas ta enda funktsioone teostab 7. Instituudid, kes määravad kindlaks mõnede teiste oluliste riigiorganite pädevuse ja tegevuse (Eestis -- õiguskantsler, riigikontrolör) 8. föderaalriikides -- instituut, mis määrab kindlaks keskvõimu ja osariikide õiguslikud vahekorrad 9. unit...

Riigiõigus - Tartu Ülikool
41 allalaadimist
44
doc

Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks

...dusus - kas on sillad erinevate sotsiaalsete gruppide vahel - sotsiaalne tõrjutus - inimesed ei osale ühiskonna ressursijaotuses, võimusuhetes, kultuurielus 7 Selleks, et välja selgitada, kuidas sotsiaalne kihistatus mõjub ühiskonna stabiilsusele, kasutatakse sotsiaalsete lõhede mõistet. Ka lõhed moodustuvad erinevate tunnuste alusel: varanduslikud, usulised, ideoloogilise, etnilised jne. ­ see mõõdab, kui suured on vahed erinevate gruppide ja kihtide vahel Tugev on selline ühiskond, kus ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1155 allalaadimist
31
docx

Riigiõigus

...est Liivi lahes, Kura kurgus ja Liivi lahes Õhupiir: piiri ääres mõtteline vertikaal (ulatub atmosfääri lõpuni) Majandusvöönd: pole Eesti Vabariigi territoorium (probleem tekkis nt Nordstreamiga) ­ riik otsustab selle üle, kuidas võib majandusvööndit uurida (uuringute teostamine, kuna ilma uuringuteta ei saa teostada töid); majandusvöönd ookeanirannikul kuni 200 miili; Läänemere lepingutega tõmmati vööndit tagasi (Soome ja Eesti vahel piir, mis pole kummagi oma; loodud Venemaa laevade jaoks), Roots...

Riigiõigus - Sisekaitseakadeemia
20 allalaadimist
76
docx

RIIGIÕIGUS konspekt eksamiks

.... •Valimistel võivad osaleda nii erakonnad kui ka üksikkandidaadid. Erakond saab kandidaadid üles seada 12 valimisringkonnas. Kõigist ringkondades ülesseatud kandidaatidest koostab erakond üleriigilise nimekirja. 3.4 Kuidas mandaadid jaotatakse? •Kõigepealt selgitatakse välja isikumandaadid. Selleks jagatakse valimisringkonnas hääletanute arv mandaatide arvuga. Tulemuseks saadakse ringkonna lihtkvoot. Iga kandidaat, kes saab lihtkvoodiga võrdselt või rohkem hääli, osutubki isikumandaadiga valituks. •Ringko...

Riigiõigus - Tallinna Ülikool
26 allalaadimist
41
docx

Riigiõigus

... juhul kehtib põhiseadus ja EL õigus? Põhiseadus on Eestis kõige kõrgem, rahva poolt vastu võetud. EL õigus tugineb rahvusvahelistel lepingutel, on loonud sellise õiguskorra. Suveräänsuse debatt. · EL õigus vastuolus Psiga ­ kuidas siis toimida? Euroopa Kohtu perspektiiv · Esimen kaasus COSTA vs ENEL · ENEL riigistati, COSTA oli ühe elektriettevõtte aktsionär · Kehtivad ühenduvuse regulatsioonid peavad omama täit mõju mõlemates riikides kogu oma kehtivuse vältel. Seetõttu nad lähtuvad ühenduse õiguse esimu...

Riigiõigus -
82 allalaadimist
47
doc

Riigiõigus

... töötulu saamisel sätestab seadus, mida tohib muuta Riigikogu järgmise koosseisu kohta. § 76. Riigikogu liige on puutumatu. Teda saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul. Kuidas valmib seadus? Seaduste väljatöötamine on peamine Riigikogu töö. Esimene seadusloome etapp hõlmab kogu eeltööd, mis on vajalik, et seaduseelnõu jõuaks arutamisele Riigikokku. Selles etapis töötatakse välja seaduseelnõu kontseptsioon, struktuur, seaduse reguleerimisala, valmistatakse ette esialgne te...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
366 allalaadimist
64
docx

Õigusõpetus. Mahukas Eksami konspekt.

...ndamine – õigusteksti uurimine, võttes abiks grammatikareeglid.  Süstemaatilis-loogiline tõlgendamine – õigusloovate aktide tekstivaheliste seoste nägemine.  Ajalooline tõlgendamine – välja selgitamine, kuidas sai normi mõttest aru ajalooline seadusandja.  Objektiiv-teleoloogiline tõlgendamine – välja selgitamine, millist eesmörki teenib norm, milline on normi mõte õldiselt. 3) Lüngad õiguses ja nende ületamine. Lüngad õiguses esinevad sellepärast, et elu on...

Õigusõpetus -
20 allalaadimist
204
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

...esindajad. Kongress pm palju kära, aga tulemust ei olnud Rahvuskongress, 2. ja 4 juunil Estonia seltsimajas. Sellele kongressile kogunesid eelmisel päeval osalenud. Ainult eestlased. Rahvuskongressil oli küsimusi rohkem, nt kuidas erinevaid reforme läbi viia. Vilms tegi ettepaneku, et võiks Vene Föderatsiooni luua ja Eesti võiks seal olla osariik. Kiideti heaks. Selle elluviimine ei sõltunud üldsegi eestlastest. Vene Föderatsiooni sai moodustada vaid Venemaa. Enamlased korraldasid suure meeleavalduse Rahvuskongress...

Ajalugu - Tartu Ülikool
38 allalaadimist
19
doc

Poliitika ja valitsemise alused

...mise ratsionaliseeritud ja depersonaliseeritud süsteem, mis kindlustab ettevõtete jms tegevuse maksimaalse täpsuse ja efektiivsuse. Juhtimine on tegevuse juhatamine, lähedane mõistele administratsioon, sest see juhibki tegevust. 4. Kuidas on tekkinud tänased poliitikat ja valitsemist uurivad teadused? Missugused erinevad traditsioonid on nende jaotamisel? Mis on poliitikateaduse põhivaldkonnad ja põhisuunad? Poliitikat ja valitsemist uurivad teadused on tekkinud vajadusest selgitada ühiskonnas toimuvat, kuna politoloogia on...

Arenguõpetus - Tallinna Ülikool
453 allalaadimist
7
docx

DEMOKRAATLIK VALITSEMINE

...s esindatud erakonnal on oma fraktsioon. Iga saadik võib kuuluda ainult ühte fraktsiooni. Fraktsioonis kujundatakse erakonna seisukohad arutlusele tulevates küsimustes, koostatakse seaduseelnõude parandusettepanekud ning kooskõlastatakse, kuidas hääletada. Parlamendi otsused langetatakse (tavaliselt) avalikul hääletamisel. Salajast hääletamist kasutatakse ametiisikute valimisel. Poolthäälteenamus tähendab seda, et positiivse otsuse langetamiseks peab poolt hääletama rohkem saadikuid kui vastu. Tähtsamate seaduste vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 51...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
28 allalaadimist
118
docx

Riigiõigus

... Normid 3. Toimingud 4. Juriidilised distsipliinid Kuidas piiritleda era ja avalikku õigust 2. Teooriad a. Huviteooria – kelle huvides – lähtub sellest, kas õigusakt lähtub avalikust- või erahuvist (Rooma jurist Julianus) § igaüh...

Riigiõigus - Tartu Ülikool
27 allalaadimist
236
pdf

J-Liventaal sissejuhatus õigusesse - I osa

...s mõttes suhteliselt alaarenenud keskvõimuga riigid. Samuti on ilmne, et revolutsioonid, sõjad ja positsioon, mille riigid on saavutanud rahvusvahelises sõjalises, diplomaatilises ja majandussüsteemis, on avaldanud sügavat mõju sellele, kuidas riigi struktuurid arenevad (op.cit.: lk 1-10). Lisame omalt poolt - on avaldanud omakorda ka sügavat korrelatiivset ehk seoslikku mõju vastavatele teoreetilise mõtte suundmustele. Meie õppeaine raames avatakse valdavalt Euroopa kontinentaalõiguse ehk romaani-germaani süsteemi ning vajalikul määral...

Õigus - Tallinna Tehnikakõrgkool
22 allalaadimist
25
rtf

Eestlased Afganistani missioonidel

...ud teenima ka NSVL relvajõudude koosseisus. Uurimuse eesmärgiks on teada saada kaitseväelaste elust-olust sõjast läbi n.ö sõduri silmade, ehk milline on nende elu seal. Analüüsin Eesti kaitseväelaste osalemise vajalikkust konfliktis ja uurin kuidas missioonidel osalemine on mõjutanud nende hilisemat elukäiku. Annan ülevaate millised on sõjalisel operatsioonil osalejate sotsiaalsed garantiid ja kuidas riik väärtustab sõjalisel operatsioonil osalenud kaitseväelaste panust. Tahan teada saada, et millised on Eesti kaitseväelaste sõjalisel operatsioonil viimis...

Riigikaitse - Keskkool
10 allalaadimist
55
doc

Riigiõigus konspekt

...ruumi vastuse jaoks. Küsimused: 1. Mis on riik? Selgitage vms kolme riigi mõistet. 2. Õigusnormi hierarhia 3. Millised on põhiseaduslikud aktid vms? Mitu korda on põhiseadust muudetud (1992. Aasta oma)? Mida ja kuidas muudeti? 4. Mis on põhiõiguse riive? Kas põhiõiguse rikkumine? (oli vist nii) Selgitage 5. Kas Tartu Ülikool saab olla põhiõiguse kandja? Miks? 6.Millal saab ps muuta kiireloomulisena? Milline peab olema häälteenamus? Sätestus 7. Mis on majandusvöönd? Kas on seotud territooriumiga vms? 8. Mida täh...

Riigiõigus - Tartu Ülikool
94 allalaadimist
53
docx

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

...est ja nendest hoidumise abinõudest teist tööandjat, kelle töötajad täidavad tööülesandeid tema ettevõttes ning kes omakorda peab teavitama oma töötajaid enne tööülesannete täitmisele asumist sellel töökohal esinevatest ohtudest ja juhendama, kuidas neist hoiduda. Samuti tuleb teatavaks teha päästetööde ja esmaabi andmisega seotud abinõud ning nende eest vastutavad töötajad. [RT I 2007, 3, 11 - jõust. 01.03.2007] (7) Füüsilisest isikust ettevõtja tagab igas tööolukorras temale kuuluvate töövahendite, isikukaitsevahendite ja muude seadmet...

?iguskaitseasutuste s?steem - Eesti Maaülikool
19 allalaadimist
12
doc

Riigi ja haldusõiguse konspekt

... eeldab kaasaegne demokraatlik ühiskonnakorraldus igalt avalikke ülesandeid täitvalt institutsioonilt aruandmist oma tegevuse kohta. Riigikontroll Riigikontroll on maksumaksja huvides ja palgal tegutsev audiitor, kelle ülesandeks on uurida, kuidas riik ja omavalitsused on maksumaksja raha kulutanud ning mida selle eest talle pakkunud. Riigikontrolli töötulemused on eelkõige suunatud Riigikogule, valitsusele ja avalikkusele. Riigikontrolli pädevuses pole kedagi karistada; samuti ei teosta ta ise võimu, vaid abistab ettepanekuid tehes ne...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
202 allalaadimist
44
doc

õigusõpetuse kordamis küsimused

...usest. Sealjuures on eriti olulised arusaamad õigusnormist, õiguse allikatest, õiguse loomisest ja kohaldamisest. Levinuimad õigussüsteemid-kontinentaalne ja üldine õigussüsteem. Eesti kuulub kontinentaalsesse õigussüsteemi. 2. Kuidas jaguneb õigus ja millised on õiguse allikad? Õiguse jagunemine-õigusinstitutsioonideks ja õigusharudeks, eristatakse kahte osa eraõigust-reguleerivad suhteid üksikisikute vahel ja avalikkuõigust-üheks pooleks riik ja meedod on autoriaataarne Õiguse allikad- Selleks, et õigusnorm ol...

Õigusõpetus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
516 allalaadimist
60
doc

RIIGIÕIGUSE KORDAMISKÜSIMUSED, eksam, arvestus

...utati 37 välja, jõustus 38; kahekojaline Riigikogu (Riigivolikogu ja Riiginõukogu), riigipeaks sai president(riigivanema asemel), loodi õiguskantlseri ametkond (aga tal puudus õigustloovate aktide kontrolli õigus) 3. Millal ja kuidas võeti vastu kehtiv PS? (Ps muutmine ptk 15) Kehtiv PS võeti vastu rahvahääletusel 28 juuni 1992. Põhiseaduse Assamblee töötas PS välja ja Ülemnõukogu pani selle 20. aprillil rahvahääletusele. 4. mitu korda ja mis asjus on 1992. a PS muudetud? PS on muudetud neljal korral. I kord: 25.02.200...

Riigiõigus - Tartu Ülikool
169 allalaadimist
33
doc

Riigiõigus

...eb rooma õigusest - seda kahes tähenduses : 1) materiaalses : sotsiaalsed faktorid, mis põhjustavad ning kujundavad riigi tahte ja on seetõttu õigustloovaks allikaks (st: reaalsed ühiskondlikud suhted); 2) formaalses : õigusloome, st viisid, kuidas riigivõim annab käitumisreeglile üldkohustusliku jõu ehk legislatiivtegevus (ld: legislatio - seadusandlus) Õiguse allikate põhiliikideks on: 1) tavaõiguse normid (tavad); 2) lepingud; 3) õigusteadlaste arvamused; 4) kanooniline õigus; 5) pretsedendiõiguse nor...

Riigiõigus - Tartu Ülikool
25 allalaadimist
25
docx

Riik ja erinevad organid

...elt määratud maa-alal, seepärast kaitsevad riigid kõigi vahenditega oma terviklikkust(nt venemaa sõda tsetseenias). Väikerahvastel on küll rahvusvaheliselt õigus lahku lüüa ja luua oma riik, kuid ÜRO poolt pole loodud konkreetset mehhanismi kuidas seda teha. Harilikult toimub see sõdade abil. Riik võib osal territooriumil piirata oma võimu kasutust, andes sellele alale omavalitsuse e autonoomia. Nt Soome oma andnud ulatusliku autonoomia Ahvenamaale(seal räägitakse aint rootsi keelt) 2) kodanikkond - kodanikke saab vaadelda kahest aspek...

Riigiõpetus -
30 allalaadimist
30
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine

...el esitatakse ülevaade avalikkusele. Bürokraatia - teatud administratiivse korrastatuse mudel, mis on ellu kutsutud õiguspäraste otsuste ühetaoliseks elluviimiseks ja kehtestamiseks. Laiemalt mõistetakse bürokraatia all teatud kontseptsiooni kuidas ühiskonnas kehtestatakse seadusi ja viiakse neid ellu. Korruptsioon - ametiseisundi kuritarvitamine omakasu eesmärgil. Poliitiline korruptsioon on ohtlik demokraatiale, sest sel juhul eksisteerivad mitte legaalsed võimukanalid, mis mõjutavad otsuste tegemist ja valitsemist ebaseaduslikul viis...

Avalik haldus - Keskkool
66 allalaadimist
37
docx

RIIGIÕIGUS

...l. Erand:asendusliikme asumien Riigikogusse. 2.2.2.5 SALAJASED VALIMISED Valimised on salajased, et oleks tagatud vaba valiku võimaldamine. Valijaid tuleb kaitsja ühiskondliku ja riikliku surve eest. Üldpõhimõte: keegi ei tohi teada saada, kuidas konkreetne isik hääletas. Keelatud on ka valimistulemuste detailne avaldamine valimiskomisjonide kaupa. Salajane hääletamine kaitseb ka hääletamisest osavõtnute salajasust. 2.2.2.6 PROPORTSIONAALSED VALIMISED Vastanub majoritaarsuse põhimõttele: valijaskond jaotatakse valimisringkondadesse, mill...

Riigiõigus -
9 allalaadimist
66
doc

Riigiõigus

...µigusest - seda kahes tähenduses : 1) materiaalses : sotsiaalsed faktorid, mis põhjustavad ning kujundavad riigi tahte ja on seetõttu õigustloovaks allikaks (st: reaalsed ühiskondlikud suhted); 2) formaalses : õigusloome, st viisid, kuidas riigivõim annab käitumisreeglile üldkohustusliku jõu ehk legislatiivtegevus (ld: legislatio - seadusandlus) Õiguse allikate põhiliikideks on: 1) tavaõiguse normid (tavad); 2) lepingud; 3) õigusteadlaste arvamused; 4) kanooniline õigus; 5) pretsedendiõi...

Riigiõigus - Tartu Ülikool
100 allalaadimist
62
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012

...ri erinevused (äärealad, lõhe sissetulekutes Harju- ja maainimeste hulgas, kehvemad kommunikatsioonivõimalused) Sotsiaalsed probleemid võivad olla kuritegevus, tööpuudus, vaesus, narkomaania, vähemused jne. Selleks, et välja selgitada, kuidas sotsiaalne kihistatus mõjub ühiskonna stabiilsusele, kasutatakse sotsiaalsete lõhede mõistet. Ka lõhed moodustuvad erinevate tunnuste alusel: varanduslikud, usulised, ideoloogilise, etnilised jne. ­ see mõõdab, kui suured on vahed erinevate gruppide ja kihtide vahel Tugev on selline ühiskond, kus ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
137 allalaadimist
139
pdf

Spordi üldained 1.tase

... 2. Kirjelda lühidalt rasvkudet ja tema peamisi funktsioone inimese organismis. 3. Võrdle skeleti- ja silelihaskudet nende paiknemise ja talitluse alusel inimese organismis. 4. Kirjelda lühidalt, kuidas on tagatud väga paljudest erinevatest struktuuridest koosneva inimorganismi talitlus ühtse tervikuna. 12 SPORDI ÜLDAINED ­ I TASE NB! TREENINGUKOORMUSTE MÕJU INIMESE ORGANI...

Inimeseõpetus -
27 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

...igus, konstitutsioonõigus, kirikuõigus, haldusõigus, kriminaalõigus, protsessiõigus, finantsõigus. Eelkõige käib avaliku õiguse alla riigiõigus. Põhiliseks riigiõiguseks on konstitutsioon. Kriminaalõigus sätestab millised on kuriteod, kuidas karistada. Finantsõigus sätestab eeskirjad, mille järgi riik ja organid kasutavad raha ja kuidas ning milliseid makse koguda. Haldusõigus ­ administratiiv- ehk valitsemisõigus. Reguleerib ametivõimude moodustamise korda, pidevust ja vastutust haldusõiguste rikkumise eest. Kui riik ei suuda kontrollida haldusõiguste rikk...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
978 allalaadimist
30
doc

Põhiseaduse kordamisküsimused sügis 2014

...aid (sh kohtunikke)  Loodi õiguskantsleri ametkond (sarnanes tänapäevase ombudsmani funktsiooniga), puudus seejuures õigustloovate akti kontrolli õigus  Puudus RA, RH sõltuvuses presidendi suvast. 3. Millal ja kuidas võeti vastu kehtiv PS? 1990 moodustati Põhiseaduse Assamblee, mis töötas välja põhiseaduse eelnõu ning Ülemnõukogu pani selle rahvahääletusele (28.06.1992). PSi jõustumise kuupäevaks loetakse 2.07 – valimiskomisjoni otsuse avaldamise päev hääletamistulemuste kohta. PS hakkas toimi...

Riigiõigus -
10 allalaadimist
33
doc

Kogu üheksanda klassi materjal ühiskonnaõpetuses .

... juhendid, eeskirjad: EV president, valitsus, volikogu. Valla/linnavalitsus Põhiseadus EV kodanikud Eestis kehtivad rahvusvahelised õigusaktid ,mis on ratifitseeritud riigikogus. rahvusvahelised organisatsioonid Kuidas rahvas osaleb valitsemises ? Esindusdemokraatia rahvas osaleb valitsemises oma esindajate saadikute kaudu. Üheks otsese demokraatia vormiks on rahvahääletus ehk referendum. Demokraatliku valimise nõuded: · Kanditaate on ühele saadikukohale mitu · Kõi...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
673 allalaadimist
82
pdf

Riigiõigus - Riigikogu

...daati Valimisringkond nr 10 (Tartu linn) 8 mandaati Valimisringkond nr 11 (Võru-, Valga- ja Põlvamaa) 9 mandaati Valimisringkond nr 12 (Pärnumaa) 8 mandaati Kuidas mandaadid jaotatakse? • Kõigepealt selgitatakse välja isikumandaadid. Selleks jagatakse valimisringkonnas hääletanute arv mandaatide arvuga. Tulemuseks saadakse ringkonna lihtkvoot. Iga kandidaat, kes saab lihtkvoodiga võrdselt või rohkem hääli, osutubki isikumandaadiga valituks....

Riigiõigus - Tartu Ülikool
10 allalaadimist
28
pdf

Konspekt

...istlikke ja abstraktseid hüpoteese. Kasuistlik hüpotees näitab tingimusi, mille korral norm kuulub rakendamisele. Abstraktne hüpotees annab tingimused üldistatud kujul. Õigusnormi dispositsioon on õigusnormi osa, mis näitab kuidas peab käituma subjekt hüpoteesi tingimuse olemasolul. Dispositsioonid võivad olla kas abstraktsed või kasuaalsed. Dispositsioonid võivad olla normatiivses akti väljendamise viisi järgi lihtsad või kirjeldavad. Lihtne dispositsioon näitab käitumise sisu seda kirjeldamata, kirjeldav dispositsioon is...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
178 allalaadimist
64
doc

Poliitilisest maailmast arusaamine James N.Danziger

...ka on võimu teostamine/kasutamine Poliitika on väärtuste avalik jaotamine Poliitika on konfliktide lahendamine Poliitika on võistlus indiviidide ja gruppide seas oma huvide teostumiseks. Poliitika on selle määramine, kes saab mida, millal ja kuidas Kõik need definitsioonid kannavad ühist mõtet, et poliitika tegeleb võimu, huvide ja väärtustega, ehk siis asjadega millel on avalikku tähtsust. Ala, millega poliitika tegeleb on riigiti üsna erinevamahuline aga väga suur kõigis tänapäeva arenenud riikides. POLIITILISTE TEADMISTE TÜÜBID 1. Kirjeldus ...

Riigiteadused -
15 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun