Facebook Like
Add link

Enesekohane asesõna 'sich' - sarnased materjalid

sich
2
docx

Isikuline asesõna

ISIKULINE ASESÕNA SINGULA PLURAL R esTEMA(N) SieTEIE - Nom. ichMINA duSINA erTEMA(M) sieTEMA(F) wirMEIE ihrTEIE sieNE...

Saksa keel - Põhikool
1 allalaadimist
2
doc

Saksa keel - eessõnad akkusativ, dativ, isikulised asesõnad

Eessõnad Präpositionen Akk + Dat Akk Dat Osastav Alaleütlev Wen? - Keda? Wem? - Kelle...

Saksa keel - Keskkool
142 allalaadimist
22
doc

Eesti keele vormiõpetuse eksamiks kordamine

...õneleja või kuulaja isikut või ka kõnesituatsioonivälist isikut märkivat substantiivi; 2. Enesekohased e refleksiivsed (enda, enese, iseenese, iseenda, omaenese, omaenda). Enesekohaste asesõnadega seotud tegevus on suunatud tegijale enesele ja seotud tegevussituatsiooniga. Enesekohane asesõna laiendab verbi. Nt ta ostis omale saapad. 3. Vastastikused e retsiprooksed (üksteise, teineteise) ­ viitavad substantiividele või prosubstantiividele, mis märgivad kaht või enamat vastastikku toimivat isikut või asja. 4. Omastavad e possessiivsed (oma, enda, omaenese ~ omaenda, iseenese, ise...

Eesti keel - Tartu Ülikool
359 allalaadimist
58
pdf

Rootsi keele konspekt algajatele

...e toolid ett barn - (üks) laps mitt barn - minu laps mina barn - minu lapsed hennes barn - tema (N) laps hennes barn - tema (N) lapsed u Enesekohased asesõnad Isikuline Enesekohane asesõna, Tegusõna Tõlge asesõna alusekääne jag mig mina pesen du dig sina pesed han sig tema (M) pe...

Rootsi keel - Keskkool
66 allalaadimist
24
doc

Ladina eesti alussõnastik

...ronomen possessivum fut. ­ futurum (futuurum, tulevik) (possessiivpronoomen, omastav asesõna) gen. ­ genitivus (genitiiv) pron. refl. ­ pronomen reflexivum hrl. ­ harilikult (refleksiivpronoomen, enesekohane imperat. ­ imperativus (imperatiiv, käskiv asesõna) kõneviis) pron. relat. ­ pronomen relativum impers. ­ impersonale (impersonaalne, (relatiivpronoomen, siduv asesõna) umbisikuline) sc. ...

Ladina keel -
79 allalaadimist
1
docx

DATIV ja AKKUSATIV sõnade tabel

DATIV Gehören ­ kuuluma AKKUSATIV Bekannt werden ­ kuulsaks saama Begegnen ­ kohtama Sich verhalten ­ käituma Anrufen ­ helistama Berühmt werden ­ kuulsaks Bleiben wo? ­ jääma Ansehen ­ vaatama saama Danken ­ tänama NACH Dativ Anschauen ­ vaatama Sich unte...

Saksa keel - Keskkool
4 allalaadimist
56
doc

Semiootika konspekt ja küsimused

...stu, iga kogemuslik taust loob oma erinevad interpretatsioonid. Paul Ricoeur (1913-2005) Mõjutatud fenomenoloogiast ja psühhoanalüüsist, temjaoks ei ole arusaamine täiel määral teadlik protsess. Igasugune mõista püüdev analüüs on alati refleksiivne (enesekohane). Märke interpreteerides interpreteerib subjekt ka iseennast. Gilles Deleuze (1925-1995) "Mõtte loogika" (Logique du sens,1969) Revideerib traditsioonilist märgikont- septsiooni. Märk ei representeeri objekti, ei viita tema olemasolule, vaid pigem konstateerib tema puudumist. Ke...

Semiootika -
167 allalaadimist
4
docx

Saksa keele grammatika

... Die Präpositionen mit dem Dativ oder Akkusativ An – ääres (Dat) Auf – peale (Akk) Hinter – taga (Dat) Neben – kõrval (Dat) In – sees (Dat) Über – kohal (Dat) Unter – all (Dat) Vor – ees (Dat) Zwischen – vahel (Dat) Das Personalpronomen-isikuline asesõna Nominativ ICH- DU- ER- SIE- ES- WIR- IHR- SIE- SIE-Teie mina sina temaMS temaNS temaK meie teie nemad S Dativ- MIR...

Saksa keel - Keskkool
11 allalaadimist
2
doc

Omadussõna käänamine

Omadussõna käänamine Omadussõnal on kaks käändkonda ­ tugav ja nõrk käändkond. Tugev käändkond Singular Singular Singular Plural Maskulinum(der) Neutrum(das) Feminin...

Saksa keel - Põhikool
27 allalaadimist
19
doc

Saksa keele tähtsamad osad

.... "ihr" õppimiseks on vaja tugevalt pingutada,parim soovitus - olge kuu aega Saksamaal. Isikulise asesõna (Personalpronomen) mitmed vormid langevad vormiliselt kokku enesekohalise asesõna (Reflexivpronomen) vormidega: ich freue mich, du freust dich, er,sie,es freut sich, wir freuen uns, ihr freut euch, sie freuen sich, Sie freuen sich. Jälgige rääkimisel hoolega, kas te "rõõmustate" ise, või kedagi teist. Mõlemad juhud on võimalikud. 3 Omastavad asesõnad: (Po...

Saksa keel - Keskkool
46 allalaadimist
2
doc

Umbisikuline tegumood ehk passiiv

PASSIIV Passiiv on tegusõna vorm, mida võib kasutada siis, kui tähtis ei ole mitte tegija, vaid tegevus või sündmus. PASSIIV = UMBISIKULINE TEGUMOOD Nt. In dieser Stadt werden viele schöne Häuser gebaut. ­ Selles linnas ehitatakse palju...

Saksa keel - Põhikool
16 allalaadimist
3
doc

Nimisõna ja omadussõna käänamine, asesõnade käänamine

Deklination von Nomen 1. Beispiel (mit Bestimmten Artikeln) Singular Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Nominativ (1. Fall) der Mann die Frau das Kind Genitiv (2.Fall) des Mannes ...

Saksa keel - Põhikool
90 allalaadimist
2
docx

Asesõnad

Isikuline as enesekohane as Näitav as Kes keda kellele kelle oma ennast ­ sich endale dieser dieses diese see Ich mich mir mein ich mich mir jener jenes jene too Du dich dir dein du dich dir ...

Saksa keel - Keskkool
55 allalaadimist
9
doc

Vespa keel

...unud või tühjaks jäänud. Keelest enesest: Olulisimad iseärasused keeles: pikkade vokaalide lühenemine (põhjavepsa murdes on säilinud uu,ii ja üü; nt. Hab 'haab', pä 'pea'), astmevahelduse peaaegu täielik puudumine, kaksikkonsonantide lihtsustumine(kelod ''kellad'') ja enesekohane pöördkond(pezeze ''peseb ennast'').(Eesti Entsüklopeedia 1998) Tänapäeval: Vepsa keel on jäänud enamasti vanemasse põlvkonda kuuluvate külainimeste omavahelise suhtlemise keeleks. Peaaegu kõik vepslased valdavad vene keelt ning igas vähegi ametlikumas suhtlussituatsioonis, näiteks poes...

Eesti keel - Keskkool
4 allalaadimist
2
doc

Verbi sufiks

Verbi sufiksid Sufiks asub ma-infinitiivi tunnuse ees. Väljapoole suunatud tegevus: -ta pai-ta-ma -sta lõbu-sta-ma -nda sooje-nda-ma -lda uhke-lda-ma Enesekohane sufiks: -u kõhn-u-ma -ta+u = tu naka-ta-ma/naka-tu-ma -sta+u = stu tõe-sta-ma/ tõe-stu-ma -nda+u = ndu ete-nda-ma/ete-ndu-ma -lda+u = ldu vee-lda-ma/vee-ldu-ma Protsessi märkiv sufiks: -ne kalli-ne-ma Loodushääli märkivad sufiksid: -ise ...

Eesti keel - Keskkool
10 allalaadimist
17
pdf

Inglise keele artiklite kasutamine

Articles: A(N), THE, Ø A(N) ­ üks (mingi), üks paljudest loendatava ja ainsuses oleva nimisõna esmane mainimine THE ­ "see" (kõigile teada/näha, millest on jutt) nimisõna võib olla nii ainsuses kui mitmuses; loendatav või mitte Ø (nullartikkel) ­ üldistav (loendatavad ...

Inglise keel - Keskkool
11 allalaadimist
59
doc

Kordamine eesti keele eksamiks

KORDAMINE EESTI KEELE EKSAMIKS Silp koosneb ühest või mitmest häälikust. Eesti sõnade silbitamisel kehtivad järgmised reeglid: 1. üksik kaashäälik täishäälikute vahel kuulub järgmisse silpi: ka-la, lu-ge-mi-ne, e-la- gu; 2. kui täishäälikute vahel on mitu ...

Eesti keel - Keskkool
169 allalaadimist
6
doc

Kokku-lahkukirjutamine - nimisõna + nimisõna

KOKKU LAHKU NIMISÕNA + NIMISÕNA Ainsuse nimetavas käändes Märklaud, lõppsõna olev täiendsõna Ains om olev täiendsõna Toakoer, jahikoer, linnukoer, Ains om olev nimisõna, mis Õpilase vihik, koera saba, la...

Eesti keel - Keskkool
10 allalaadimist
22
doc

Eesti keele lauseõpetus 2010/2011

Eesti keele lauseõpetuse kordamisküsimused 2010/2011 1. Mille poolest erinesid 19. sajandi eesti keele grammatikad ja nende süntaksikäsitlused varasematest? Esimesed grammatikad (17.-18. saj.) olid rakenduslikud. Saksa ja ladina malli järgi, kontrastiivne vaatenurk. 19. saj. keeleuurimine, võrdlev-ajalooline ...

Eesti keel - Tartu Ülikool
240 allalaadimist
12
pptx

Asesõnad

Asesõnad Tartu 2012 Mis on asesõna? Asesõnad on tüüpjuhul iseseisvad mittetäistähenduslikud sõnad, mis muutuvad käändes ja arvus ning käituvad lauses nimi-, omadus- või arvsõnade taoliselt, kuid on nendega võrreldes ,,tühjema", abstraktsema sisuga, nt mina, tema, se...

Eesti keel - Tartu Ülikool
19 allalaadimist
2
doc

Sõnade derivatsioon e. tuletamine - Words derivation

Words derivation LÕPUD: Noun Verb Adjective Adverb Prefix & Sufix -ation -ise/-ize -ing -ly dis- -ence -en -ive ir- -ion en...

Inglise keel - Keskkool
31 allalaadimist
2
docx

Kokku- ja lahkukirjutamine

Kokkukirjutamine: 1) sõna muudab tähendust nt. härjasilm 2) kokkukirjutamine muudab sõnaliiki nt. ärajooksmine 3) vastandsõnad, mis nõuavad sidekriipsu nt. must-valge, tahes-tahtmata 4) grammatiline põhjus nt. tammetõru 5) nimetav ja alaltütlev nt. aasta-aastalt Tegusõnade kokku- ja ...

Eesti keel - Põhikool
12 allalaadimist
2
docx

Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine

KOKKU LAHKU Täiendsõna ainsuse nimetavad Täiendsõna ainsuse omastavas käändes või lühenenud (inimelu) näitab kuuluvust (ema silm) Täiendsõna ainsuse omastavas Hulka või kogu väljendava ühendi näitab liiki või laadi (emakeel) eesosa on liits...

Eesti keel - Põhikool
8 allalaadimist
9
docx

Eesti keele suulise ja kirjaliku väljenduse õpetus

VÕÕRNIMEDE KIRJUTAMINE Võõrad isiku-, koha- jm nimed kirjutatakse nii nagu lähtekeeles. Võõrnimede käänamisel kasutatakse ülakoma, kui nimi lõpeb häälduses vokaaliga, aga kirjapildis konsonandiga või vastupidi. Nt Renault'ga, Joyce'ile, Balzacile, Sydneysse, Seattle'is, Dumas'le. TSITAATSÕNADE KI...

Eesti keel - Tartu Ülikool
140 allalaadimist
3
doc

Kirja näidised

KIRJANÄIDISED Letter to uncle, letter 1 06.06.2002. Estonia Dear Uncle Hello uncle, I had a very nice time at your place, not like at home where I can't do the cool stuff like I did with you for example: mountain climbing. I would like to see you at my place next summer. Best wishes, Mart 2,...

Inglise keel - Põhikool
26 allalaadimist
1
docx

Kokku-ja lahkukirjutamine

SÕNADE KOKKU-JA LAHKUKIRJUTAMINE 1. Nimsõna+nimisõna , Nimisõna ja sellele eelnev nimisõna nimetavas käändes kirjutatakse kokku. : raudtee , laudpõrand 2. Nimisõna+lühenenud tüvi ; Nimisõna ja sellele eelnev lühenenud tüvega sõna kirjutatakse kokku : purskkaev, inimtühi 3. Nimisõna+ainsus...

Eesti keel - Keskkool
15 allalaadimist
2
doc

Eesti keele Sõnaliigid

Sõnaliigid KÄÄNDSÕNAD Nimisõnad nimetavad asju, olendeid ja abstrakseid mõisteid. Nimisõnad vastavad küsimustele (kes?mis?) Näited: auto, inimene, mopeed, pall Omadussõnad väljendavad omadusi ja vastavad küsimustele (missugune?). Näited: ilus, suur, kaunis, sihvakas, ümmarg...

Eesti keel - Keskkool
58 allalaadimist
4
doc

Eesti keele lauseõpetus

1. SÜNTAKSIST EESTI GRAMMATIKATES Esimesed grammatikad (17.­18. saj.) olid rakenduslikud, olid mõeldud muulastele (nt saksa vaimulikud) maarahvaga suhtlemiseks. Saksa ja ladina malli järgi, kontrastiivne vaatenurk. 1637 H. STAHL "Anführung zu der Ehstnischen Sprach" ­ süntaksiosa puudub 1648 J. GUTSL...

Eesti keel - Tartu Ülikool
58 allalaadimist
2
rtf

Eesti Keel: Lauseliikmed

Öeldis- tegusõna pöördeline vorm, väljendab tegevust või olemist. küsimused mida teen? mida teed? mida teeb? mida tehti? jne ühendtegusõna- tegusõna ja määrsõna. kirjutab üles, ajasime segi, astusid läbi väljendtegusüna- tegusõna ja käändsõna. murrame pead, õpin pähe, lasti jalga tulevik oleviku vo...

Eesti keel -
6 allalaadimist
19
pdf

Inglise keele reeglid

INGLISE KEEL Sisukord Sisukord 2 Ajavormid ­ Tense vorms 3 Lihtolevik ­ The present simple 3 Lihtminevik ­ The past simple 3 Lihttulevik ­ The future...

Inglise keel - Keskkool
32 allalaadimist
6
doc

Eesti keele õigekirja konspekt

EESTI KEEL Häälikuõigekiri Häälduse järgi kirjutatakse: HÄÄLIKU PIKKUSE ÕIGEKIRI · Hääliku pikkuse põhireegel lähtub hääldusest: Lühike häälik kirjutatakse ühe (nt ehe, asi), pikk ja ülipikk kahe tähega (nt tsehhid - tsehhe, kassid ­ kasse). · ...

Eesti keel - Põhikool
183 allalaadimist
5
docx

Kokku-lahkukirjutamise näited

KOLAKI I. NIMISÕNA+NIMISÕNA Ainsuse nim käändes või lühitüveline nimisõna kirjutatakse järgneva nimisõnaga kokku (siia alla kuuluvad ka kõik s-liitumisega sõnad) Vesiveski, verivorst, naisarst, nahkmööbel Ainsuse omastavas olev nimisõna kirjutatakse järgneva nimisõnaga kokku, kui ta märgib se...

Eesti keel - Keskkool
11 allalaadimist
3
docx

Lauseliikmed konspekt

Lauseliikmed ÖELDIS Kõige tähtsam lauseliige ehk lause tuum on öeldis. Öeldis on tegusõna pöördeline vorm, mis väljendab tegevust või olemist ja vastab küsimusele mida teen?, mida teed?, mida teeb?, mida tehti? jne. NÄITEKS: Me kuulame muu...

Kategoriseerimata - Põhikool
17 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun